จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
21/2563 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจ.ชมจันทร์ 2018 หมู่ 1 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 456,000.00 422,369.00 หจก.ชลพานทอง เสนอราคา 420,000 หจก.ชลพานทอง ราคาไม่เกินกำหนดกฎกระทรวง มล 21/2563 ลว. 14 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563
- งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร คลองผันน้ำคลองชุมพร (คลองนาคราช) ถนนสายวัดพระขวาง กปภ.สาขาชุมพร 1,605,000.00 1,605,000.00 1. บจ.ทรีกนก เทรดดิ้ง 1,605,000
2.หจก.นฤสรณ์ ก่อสร้าง1,605,300
3.บจ เทพนาวา คอนสตรัคชั่น 1,609,868
บจ.ทรีกนก เทรดดิ้ง 1,605,000 เกณฑ์ราคาต่ำที่สุดและผ่านการคัดเลือก 31/2563 ลว. 27 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563
กปภ.ข.1-044/2563 งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพจากสถานีจ่ายน้ำเพ-สี่แยก IRPC พร้อมระบบสูบส่งน้ำ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 80,250,000.00 80,139,501.30 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง ราคาที่เสนอ 61,510,000 บาท
2.กลุ่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาโยธาการ Consortium ราคาที่เสนอ 80,050,000 บาท
3.บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 80,120,000 บาท
4.บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ราคาที่เสนอ 80,125,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง ราคาที่เสนอ 61,510,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 เม.ย. 2563
- งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างสายตำบลมาบตาพุด-อำเภอนิคมพัฒนา ทางหลวงหมายเลข 3191 ช่วง กม.1+000-กม.6+000 จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 32,268,768.96 32,274,680.12 หจก.ส.สมหมาย 32,250,000.- บาท
บจก.สปอนด์ เทค 32,260,000.- บาท
บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง 32,262,000.- บาท
หจก.บูรพาโยธาการ 32,265,000.- บาท
หจก.ส.สมหมาย 31,980,000.- บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และผ่านคุณสมบัติ รอทำสัญญา 27 เม.ย. 2563
กปภ.ข.4-31/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อส่งน้ำจาก กปภสาขาทุ่งสง ถึง สถานีจ่ายน้ำนาบอน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กปภ.สาขาทุ่งสง 10,700,000.00 10,700,000.00 หจก.ฐิติพันธ์การโยธา เสนอราคา 10,681,829.01บาท ลดราคาลงคงเหลือ 10,680,000.-บาท
หจก.โชคชัยพงษ์ ก่อสร้าง เสนอราคา 10,695,000.-บาท
หจก.ฐิติพันธ์การโยธา และราคาที่ตกลงจ้าง 10,680,000.-บาท เสนอราคาต่ำสุด และไม่เกินวงเงินราคากลางที่กำหนด กปภ.ข.4/53/2563 ลว. 20 พ.ค. 2563 27 เม.ย. 2563
- จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณ กม.79+550 ถนนวงแหวนตะวันตก ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 103,901.00 103,901.00 บจก.ส.รุ่งกิจ 65/ 103,901.-บาท บจก.ส.รุ่งกิจ 65 ราคาจ้างไม่เกินวงเงินราคกลาง 276/63 ลว. 27 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563
บ7/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของ น.ส.ปรานิศา อัญญโชติ ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 1,150,838.35 1,150,838.35 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง 1999 เสนอราคา 899,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศรีคราม เสนอราคา 847,500.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ศรีคราม เนื่องจากเสนอราคาต่ำสุดและคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 27 เม.ย. 2563
กปภ.ข.2/63/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อทางแยกส้มป่อย - วัดหนองโดนน้อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 5,547,725.67 5,502,207.42 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 5,485,000.00
2.บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด 5,502,200.00
3.บริษัท เอ็ม - ซายน์ จำกัด 5,502,207.00
4.บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5,500,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 5,485,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 เม.ย. 2563
กปภ.ข.1-048/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 42,800,000.00 41,290,461.33 1.บริษัท โรจนวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 33,000,000 บาท
2.บริษัท มะลิทอง จำกัด ราคาที่เสนอ 34,297,828.69 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.329 ราคาที่เสนอ 36,890,000 บาท
4.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ ราคาที่เสนอ 40,800,000 บาท
บริษัท โรจนวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาทีตกลง 33,000,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 เม.ย. 2563
- เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 15 คัน ระยะเวลาเช่า 30 วัน 305,913.00 305,913.00 บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้เพอร์ฟอร์มาน จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 305,913.00บาท (รวมภาษีฯ) บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้เพอร์ฟอร์มาน จำกัด (มหาชน) ราคาที่ตกลง 305,913.00บาท (รวมภาษีฯ) ราคาเสนอมานั้นเป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 27 เม.ย. 2563
- จ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ ถนนเทศบาล 26 (สายบ้านหัวเขา-บ้านวังใหญ่) ม.1 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ 304,950.00 304,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล จำนวน 300,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล จำนวน 300,000 บาท คุณสมบัติครบถ้วน กปภ.ข.3 104/2563 ลว. 8 พ.ค. 2563 27 เม.ย. 2563
10/2563 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณสถานีร่อนทอง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 395,900.00 395,900.00 นายพยุ ยศวิชัย ราคาที่เสนอ 395900 บาท นายพยุ ยศวิชัย คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณาโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ 10/2563 ลว. 30 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563
กปภ.ข.7/50/2563 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาสกลนคร (แม่ข่าย) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 631,300.00 631,300.00 บจก.เจ.วี วอเตอร์เวิร์ค 626,300 บาท บจก.เจ.วี วอเตอร์เวิร์ค 626,300 บาท เป็นผู้เข้าเสนอราคารายเดียว และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา กปภ.ข.7/114/2563 ลว. 8 พ.ค. 2563 24 เม.ย. 2563
กปภ.ข.4-35/2563 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 5,885,000.00 5,885,000.00 หจก.สุพัฒน์การโยธา 5,880,000.00 บาท หจก.สุพัฒน์การโยธา 5,880,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.4/52/2563 ลว. 7 พ.ค. 2563 24 เม.ย. 2563
กปภ.ข.5/10/2563 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จากทางหลวงหมายเลข 4287 ถึงพื้นที่โครงการฯ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ.) 11,618,060.00 11,612,710.00 1.หจก.สินสุวรรณการโยธา เสนอราคา 6,460,000 บาท
2.หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 เสนอราคา 6,848,000 บาท
3.หจก.ซี.เอ็น.อาร์.ไพพ์ เสนอราคา 6,918,648 บาท
4.หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง เสนอราคา 6,955,000 บาท
5.บจก.ศรีไทยวารี เสนอราคา 7,200,000 บาท
6.หจก.บัวมังกร คอนสทรัคชั่ น เสนอราคา 8,490,000 บาท
7.บจก.โยธาธนวัฒน์ เสนอราคา 9,490,0000 บาท
8.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ เสนอราคา 10,650,000 บาท
1.หจก.สินสุวรรณการโยธา เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 24 เม.ย. 2563
- งานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ท่อทางดูดทางส่งชั่วคราว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำดิบบึงหนองบัว แก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาชุมแพ 367,010.00 367,010.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่เสนอ 360,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นงานท่อ ราคาที่เสนอ 360,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.6/79/2563 ลว. 30 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563
กปภ.ข.7 จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ โรงกรองน้ำพันดอน (แม่ข่าย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ปีงบประมาณ 2563 342,400.00 342,400.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร พีอาร์ดี (ให้บริการ) 342,400 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร พีอาร์ดี (ให้บริการ) 342,000 บาท เป็นผู้ได้รับเลือก รอทำสัญญา 24 เม.ย. 2563
กปภ.ข.7 จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (หน่วยบริการหนองวัวซอ) ปีงบประมาณ 2563 189,390.00 189,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร พีอาร์ดี (ให้บริการ) 189,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร พีอาร์ดี (ให้บริการ) 188,500 บาท เป็นผู้ได้รับคัดเลือก รอทำสัญญา 24 เม.ย. 2563
กปภ.ข.1-045/2563 ค่าวางท่อน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 31,227,950.00 31,197,049.55 หจก.อึ้งแซเฮง 27,200,000.- บาท
หจก.ธนกรธารา 31,188,000.- บาท
บจก.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 31,196,500.- บาท
หจก.หนองมนมหานคร 31,197,000. บาท
หจก.อึ้งแซเฮง 27,200,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 24 เม.ย. 2563
8966 งานซ่อมแซมหัวขับประตุน้ำไฟฟ้า โรงกรองน้ำ 700 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 213,465.00 213,465.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควินเทค ราคา 213,465.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควินเทค ราคา 213,465.00 บาท ราคาต่ำที่สุด กปภ.ศรช. 32/2563 ลว. 28 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563
กปภ.ข.7 จ้างเหมางานซ่อมแซมหอถังสูงขนาด 120 ลบ.ม.การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่าย) 159,189.25 159,189.25 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร พีอาร์ดี (ให้บริการ) 159,189.25 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร พีอาร์ดี (ให้บริการ) 159,000 บาท เป็นผู้ได้รับเลือก รอทำสัญญา 24 เม.ย. 2563