จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ข.7/48/2563 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan: WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) (ส.หนองประจักษ์) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,052,880.00 1,052,800.00 1.บจก.เจ.วี วอเตอร์เวิร์ค 1,047,800 บาท
2.บจก.วารินวสันต์ - บาท
บจก.เจ.วี วอเตอร์เวิร์ค 1,047,800 บาท เป็นผู้เสนอมีสิทธิ์ราคารายเดียว และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา กปภ.ข.7/134/2563 ลว. 21 พ.ค. 2563 28 เม.ย. 2563
43/2563 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกคลองสี่วาเลียบคลองน้อยต่อเขตเทศบาลกระทุ่มแบน ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 15,293,510.00 15,290,000.00 หจก.ธนศานติก่อสร้าง ราคาเสนอ 8,948,000.00 บาท
บจ. สยามปทุมกรุ๊ป ราคาเสนอ 8,970,400 บาท
บจ.ไทยแมททีเรียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาเสนอ 9,145,145 บาท
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ราคาเสนอ 9,228,750 บาท
หจก.อึ้งแซเฮง ราคาเสนอ 11,000,000 บาท
หจก. ไทยเจริญศรีสะเกษ ราคาเสนอ 13,850,000 บาท
บจ.ณัฐภาสการโยธา ราคาเสนอ 15,000,000 บาท
หจก.ธนศานติก่อสร้าง ราคาเสนอ 8,948,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 28 เม.ย. 2563
กปภ.ข.1-049/2563 งานวางท่อพร้อมระบบผลิตส่งเชื่อมโครงข่ายการจ่ายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 32,100,000.00 32,041,741.63 หจก. ป.วิไล ราคา 31,820,000.- บาท
บจก. ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 ราคา 32,020,000.- บาท
หจก. ป.วิไล ราคา 31,820,000.- บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 28 เม.ย. 2563
กปภ.ข.7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 441,025.11 441,025.11 บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด 441,025.11 บาท บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด 440,000 บาท เป็นผู้ได้รับเลือก รอทำสัญญา 28 เม.ย. 2563
กปภ.ข.9/20/2563 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 16,265,070.00 16,265,070.00 ๑. บจก. บี เทรดดิ้ง เสนอราคา ๑๒,๙๘๘,๙๘๘.๐๐ บาท บจก. บี เทรดดิ้ง ยินดีลดราคาคงเหลือ ๑๒,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. หจก. ลำปาง เอส.เค เสนอราคา ๑๔,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 28 เม.ย. 2563
กปภ.ข.7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 379,829.67 379,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขลางค์สุวรรณ ๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขลางค์สุวรรณ ๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 28 เม.ย. 2563
กปภ.ข.7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน 346,145.00 0.35 หจก.เขลางค์สุวรรณ 345,000.- บาท หจก.เขลางค์สุวรรณ 345,000.- บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 28 เม.ย. 2563
กปภ.ข.7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 362,195.00 362,195.00 หจก.เขลางค์สุวรรณ 361,000.- บาท หจก.เขลางค์สุวรรณ 361,000.- บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 28 เม.ย. 2563
กปภ.ข.1-050/2563 งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองบัว พร้อมวางท่อให้แก่ประชาชน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 44,084,000.00 44,784,063.86 1.บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด ราคาที่เสนอ 43,964,000 บาท
2.บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 44,760,000 บาท
บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด ราคาที่เสนอ 43,964,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 28 เม.ย. 2563
76/2563 ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 33,833,400.00 33,830,000.00 1.หจก.เมืองทองรุ่งเรือง เสนอราคา 33,799,999.00
2.บริษัท จันทร์นที (2549) แนบเอกสารไม่ครบถ้วน
3.หจก.ชลพานทอง แนบเอกสารไม่ครบถ้วน
1.หจก.เมืองทองรุ่งเรือง เสนอราคา 33,799,999.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/122/2563 ลว. 20 พ.ค. 2563 28 เม.ย. 2563
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา บริเวณบ้านกระบกคู่ หมู่ที่ 18 (ซอย1และกลุ่มกระบกคู่) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 445,852.00 445,852.00 หจก. ปาสาณพงศ์ เสนอราคา 445,852.00 บาท หจก. ปาสาณพงศ์ ราคาที่ตกลง 445,852.00 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.55/2563 ลว. 5 พ.ค. 2563 28 เม.ย. 2563
กจห. 30/2563 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 737,979.00 737,979.00 1. บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) 699,000.-
2.บริษัท เอบีซี เท็คโนโลยี จำกัด 716,900.-
บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 28 เม.ย. 2563
- จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) แบบองค์รวม 3,210,000.00 3,028,200.00 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอ็ดไวเซอรี่ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 3,018,791.- บาท บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอ็ดไวเซอรี่ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 2,990,000.- บาท อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ รอทำสัญญา 28 เม.ย. 2563
- จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 121,819.50 121,819.50 หจก. 8 ปัญญา เสนอราคา 121,819.50 บาท หจก. 8 ปัญญา ราคาที่ตกลง 121,819.50 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.53/2563 ลว. 30 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563
- จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้และจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 246,075.39 246,075.39 หจก.ปาสาณพงศ์ เสนอราคา 246,075.39 บาท หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่ตกลง 246,075.39 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.54/2563 ลว. 30 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563
63047519870 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 482,814.91 482,814.91 เอกสารแนบ เอกสารแนบ เอกสารแนบ รอทำสัญญา 27 เม.ย. 2563
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.2563-มี.ค.2563) 4,578,364.80 4,578,364.80 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 27 เม.ย. 2563
กปภ.ข.4-27/2563 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ 117,035,061.29 114,198,370.65 -บริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ จำกัด เสนอราคา 110,155,950.45 บาท หรือ 14.17 บาท/ลบ.ม.)
-บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพร์ส แอนด์ อะควอดีซายน์ จำกัด เสนอราคา 110,198,370.65 บาท หรือ 14.69 บาท/ลบ.ม.)
-บริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ จำกัด เสนอราคา 110,155,950.45 บาท หรือ 14.17 บาท/ลบ.ม.)
คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด รอทำสัญญา 27 เม.ย. 2563
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2563) 1,542,345.77 1,542,345.77 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2563) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2563) วิธีเฉพาะจาะจง รอทำสัญญา 27 เม.ย. 2563
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563) 3,241,504.72 3,241,504.72 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ รอทำสัญญา 27 เม.ย. 2563
- ซื้อวัสดุวิเคราะห์น้ำ 32 รายการ 350,713.90 350,713.90 บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 350,713.90 บาท
บริษัท ไมท์ตี้ แพลน จำกัด ราคาที่เสนอ 369,428.20 บาท
บริษัท โปรเจค ไวส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 384,247.70 บาท
บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด จำกัด เกณฑ์ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 เม.ย. 2563
กปภ.ข.7/43/2563 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๒ (แก้ปัญหาเฉพาะหน้า) งานปรับปรุงระบบประปาหลังรับโอนกิจการประปาเทศบาลตำบลสร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ระยะที่ ๑ (เฉพาะบ้านสร้างคอม หมู่ ๑, บ้านสร้างคอม หมู่ ๒, บ้านโพนฆ้อง หมู่ ๔ , บ้านดงผักเทียม หมู่ ๕, บ้านโคกสว่าง หมู่ ๘, บ้านสร้างคอม หมู่ ๑๐, บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ ๑๑ บ้านไทยสวรรค์ หมู่ ๑๒ ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (สร้างคอม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,667,000.00 8,667,000.00 บจก.เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 7,713,600.- บจก.เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 7,713,600.- เกณฑ์ราคา กปภ.ข.7/129/2563 ลว. 15 พ.ค. 2563 27 เม.ย. 2563
กปภ.ข.7/51/2563 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขาเลย (ท่าลี่) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 47,602,160.00 47,600,000.00 บจก.ต.พิชิตชัย 38,300,000.-, หจก.124 คอนสตรัคชั่น 38,883,800.-, หจก.วงศ์สุริยะก่อสร้าง 1989 43,800,000.-, หจก.สยามซีวิลซัพพลาย 47,118,520.-, หจก.สามวังวิทยา 47,595,000.- บจก.ต.พิชิตชัย 38,300,000.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 27 เม.ย. 2563
กปภ.ข.4-36/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำไปยังสถานีเพิ่มแรงดันป่าตอง กปภ.สาขาภูเก็ต ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต(ระยะที่ 2) 38,264,270.00 37,530,250.00 -บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 28,999,000.00 บาท
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง เสนอราคา 31,699,820.00 บาท
-บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 31,998,700.00 บาท
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 32,000,000.00 บาท
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ ไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากไม่ยื่นรายละเอียดคุณภาพวัสดุครุภัณฑ์ที่เสนอใช้ในงานตามเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อ 3.2(3)(3.2)
-บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 28,999,000.00 บาท
คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด
กปภ.ข.4/55/2563 ลว. 21 พ.ค. 2563 27 เม.ย. 2563
20/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านอัจฉรา 2 หมู่ 4 ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี 459,824.30 443,966.00 หจก.ชลพานทอง เสนอราคา 440,000 หจก.ชลพานทอง ราคาไม่เกินกำหนดกระทรวง มล 20/2563 ลว. 13 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563