จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กจห.29/2561 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาและโครงข่ายจ่ายน้ำประปาเพื่อรองรับศูนย์อุตสาหกรรมยานยนต์ อำเภอสนามชัยเขต - ท่าตะเกียบ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม 211,860,000.00 206,474,194.00 1.กลุ่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี และ บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Consortium ราคาที่เสนอ199,980,000.-บาท
2.บริษัท เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 206,000,000.-บาท
3.บริษัท ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 206,400,650.- บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล ราคาที่เสนอ 206,450,000.-บาท
5.บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 206,464,301.-บาท
6.บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 206,470,000.-บาท
7.บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ราคาที่เสนอ 206,474,194.-บาท

กลุ่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี และ บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Consortium เป็นเงิน 199,979,790.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รอทำสัญญา 30 เม.ย. 2563
63037234636 งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 504,997.20 504,997.20 บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด ราคาที่เสนอ 504,000.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เป็นบริษัทที่เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ชบ.011/2563 ลว. 30 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563
63037042027 งานจ้างเหมาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 2,950,778.38 2,950,778.38 บริษัทปานะโชค พานิช จำกัด ราคาที่เสนอ 2,880,000.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เป็นบริษัท ที่เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ชบ.010/2563 ลว. 23 มี.ค. 2563 30 เม.ย. 2563
- โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก กปภ.สาขาหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 107,535.00 107,535.00 บริษัท คิว-พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 104,325 บาท บริษัท คิว-พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 104,325 บาท คุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 30 เม.ย. 2563
- โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 479,895.00 476,685.00 บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 476,685.00 บาท บริษัท คิว-เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 476,685.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 30 เม.ย. 2563
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 ( ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,008,979.11 1,008,979.11 - - - รอทำสัญญา 29 เม.ย. 2563
- ซื้อตะกั่วตีตรามาตร จำนวน 625 กิโลกรัม 190,593.75 190,593.75 บริษัท ธนวัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด เสนอราคา 190,593.745 บาท บริษัท ธนวัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด มีคุณสมบัติที่เหมาะสม รอทำสัญญา 29 เม.ย. 2563
- ซื้อขายน้ำดิบ สำหรับ กปภ.สาขาบางปะกง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจำนวน 2,500,000 ลูกบาศก์เมตร 26,482,500.00 26,482,500.00 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)/21,186,000.00 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)/21,186,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 29 เม.ย. 2563
2/2563 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 2,903,980.00 2,903,980.00 หจก.กรงทอง 888 เสนอราคา 2,000,000.00 บาท
บจก.บี.เทรดดิ้ง เสนอราคา 2,149,149.00 บาท
หจก.สุธากรุ๊ป เสนอราคา 2,400,000.00 บาท
หจก.กรงทอง 888 เสนอราคา 2,000,000.00 บาท ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.มร.10/2563 ลว. 7 พ.ค. 2563 29 เม.ย. 2563
- งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำแบบหอยโข่งขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่ง ๔๕ ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมงานท่ออุปกรณ์ทางดูด - ทางส่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 439,000.00 439,000.00 บจก. ยูเอชเอ็ม = 438,000.- บจก. ยูเอชเอ็ม = 438,000.- ถูกเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา โดยกปภ.ข.7 กปภ.ข.7/121/2563 ลว. 8 พ.ค. 2563 29 เม.ย. 2563
- งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงแบบหอยโข่ง ขนาด ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๕๐ ม. พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (สถานีผลิตน้ำปะโค) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 460,000.00 492,000.00 บจก. ยูเอชเอ็ม = 491,000.- บจก. ยูเอชเอ็ม = 491,000.- ถูกเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา โดย กปภ.ข.7 กปภ.ข.7/122/2563 ลว. 8 พ.ค. 2563 29 เม.ย. 2563
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้นางสาวสุทธิดา ทองไพบูลย์กิจ บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 136,205.00 136,205.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 136,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 136,000.00 บาท เนื่องจากราคาที่ตกลงต่ำกว่าราคากลาง กปภ.บปก.29/2563 ลว. 29 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563
13/2563 จ้างเหมางานขุดลอกและขุดร่องชักน้ำ ปริมาตร 1,050 ลบ.ม. เพื่อเพิ่มความจุดอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า เนื่องจากระดับน้ำต่ำกว่าท่อทางดูดและตื้นเขิน 107,000.00 107,000.00 หจก.เอ็นเอโอ การโยธา เสนอราคา 84,535.35 บาท หจก.เอ็นเอโอ การโยธา มีคุณสมบัตรและความพร้อมที่ดำเนินงานได้ 263-1/63 ลว. 5 พ.ค. 2563 29 เม.ย. 2563
- จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายตะกอน สถานีผลิตน้ำมาบยางพร 454,750.00 454,750.00 บริษัท เอส.เอ.โกร-อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เอส.เอ.โกร-อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.064/2563 ลว. 8 พ.ค. 2563 29 เม.ย. 2563
- จ้างเหมาสูบตะกอนสระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำบ้านฉาง 368,080.00 368,080.00 หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.065/2563 ลว. 5 พ.ค. 2563 29 เม.ย. 2563
72/2563 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำวังยาง ถึง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 40,281,220.00 40,280,000.00 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 35,500,000
หจก.อึ้งแซ่เฮง 31,400,000
บจก.นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง 32,880,000
บจก.ไทยแฟบริเคท พีอีไพพ์ 24,603,024
หจก.เมืองทองรุ่งเรือง 23,199,999
หจก.สุวินัยก่อสร้าง 24,080,000
หจก.เมืองทองรุ่งเรือง 23,199,999 ราคาต่ำสุด คุณสมบัติครบถ้วน กปภ.ข.3/121/2563 ลว. 20 พ.ค. 2563 29 เม.ย. 2563
2/2563 ประกาศผู้ได้รับคัดเลืิอกการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,189,139.10 2,189,139.10 ประกาศผู้ได้รับคัดเลืิอกการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ ราคา 2,189,139.10 บาท ประกาศผู้ได้รับคัดเลืิอกการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และ ราคา 2,189,139.10 บาท ประกาศผู้ได้รับคัดเลืิอกการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 29 เม.ย. 2563
กปภ.ข.5 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาสตูล 593,850.00 593,850.00 บจก.อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น ราคาที่เสนอ 593,850 บาท บจก.อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น ราคาที่ตกลง 584,220 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.5/34/2563 ลว. 19 พ.ค. 2563 29 เม.ย. 2563
- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563) 79,636,042.21 0.00 - - - รอทำสัญญา 29 เม.ย. 2563
3/2563 จ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีสูบน้ำแรงต่ำขอนตาล กปภ.สาขาแม่ริม 1,284,000.00 1,284,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มองโก เอ็นจิเนีย จำนวนเงิน 700,000.- บาท
2.บริษัท พี.อี.อิเลคทริค จำกัด จำนวนเงิน 1,204,925.61 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทองอิเลคทริค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 1,086,809.70 บาท
4.บริษัท โกกิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,050,000.00 บาท
5.บริษัท เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,244,303.00 บาท
6.ศราพงษ์ ก่อสร้าง จำนวนเงิน 695,000.00 บาท ไม่ผ่านคุณสมบัติ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มองโก เอ็นจิเนีย จำนวนเงิน 700,000.- บาท ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 29 เม.ย. 2563
กจห.27/2563 ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปี 2563 (ครั้งที่ 2) 9,926,283.00 9,926,283.00 1. บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 9,779,800.-บาท
2. บริษัท ยูจีไอลิคควิด(ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 9,850,000.-บาท
3. บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 9,897,500.-บาท
บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 9,771,240.-บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 28 เม.ย. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTOR) ขนาดอัตราการจ่าย 4 กก./ชม. จำนวน 2 เครื่อง 111,280.00 111,280.00 บจก.ไฮโดร แอนด์ เพาเวอร์ ซีสเท็ม (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 111,280 บจก.ไฮโดร แอนด์ เพาเวอร์ ซีสเท็ม (ประเทศไทย) ราคาที่ตกลง 111,280 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 28 เม.ย. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดสูบน้ำไม่น้อยกว่า 110 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 45 ม. พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 เครื่อง 337,050.00 337,050.00 บจก.ยูเอชเอ็ม ราคาที่เสนอ 337,050.00 บจก.ยูเอชเอ็ม ราคาที่ตกลง 337,050.00 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 28 เม.ย. 2563
- งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร คลองผันน้ำคลองชุมพร (คลองนาคราช) ถนนสาย บขส.หลังชุมพรเมืองใหม่ กปภ.สาขาชุมพร 599,200.00 598,130.00 1. บจ.ทรีกนก เทรดดิ้ง ราคา 598,130.-
2.หจก.นฤสรณ์ ก่อสร้าง ราคา 599,565.-
3.หจก.กฤตภัสการโยธาราคา 612,018.-
1. บจ.ทรีกนก เทรดดิ้ง ราคา 598,000.- ผ่านการคัดเลือกและข้อเสนอต่ำสุด 32/2563 ลว. 27 เม.ย. 2563 28 เม.ย. 2563
กปภ.ข.10 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1182 ตอนแยกนวมินทร์-หาดเสลา และทางหลวงหมายเลข 3005 ตอนนครสวรรค์-โกรกพระ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 4,954,100.00 4,867,676.20 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเรืองศรีก่อสร้าง ๔,๘๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทวะทิณณ์ ๔,๘๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทวะทิณณ์ ๔,๘๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เสนอราคาต่ำสุด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 28 เม.ย. 2563