จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ข.7/58/2563 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ - งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาเลย (หน่วยบริการอาฮี) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (น.อาฮี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,259,840.00 1,797,600.00 หจก.124 คอนสตรัคชั่น 1,792,678.-, หจก. โอ๋โบ้กั๊ก ก่อสร้าง 1,417,000.- หจก. โอ๋โบ้กั๊ก ก่อสร้าง 1,417,000.- เกณฑ์ราคา กปภ.ข.7/142/2563 ลว. 27 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
จ.2606/63 จ้างดูดตะกอนในถังน้ำใส ขนาด 3000 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง สถานีจ่ายน้ำ สนง.กปภ.สาขาสงขลา 169,060.00 169,060.00 1.นายสิพงศ์ สหัสสธารา ราคาที่เสนอ 170,000.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.นายสมนึก นวลแก้ว ราคาที่เสนอ 170,200.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.นางสาวสุมลฑา สระกวี ราคาที่เสนอ 167,990.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
นางสาวสุมลฑา สระกวี ราคาต่ำ รอทำสัญญา 7 พ.ค. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 งานจัดหาท่อทางส่งและท่อทางดูดพร้อมอุปกรณ์แพสูบน้ำแรงต่ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 498,967.75 498,967.75 หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่เสนอ 497,978.00 หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่ตกลง 497,978.00 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด กปภ.ข.7/133/2563 ลว. 13 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
46/2563 งานจ้างเหมางานขุดเปิดร่องน้ำพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระ สถานีสูบน้ำดิบบางพระ 3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 484,710.00 484,710.00 1.โรจนะวรรณก่อสร้าง จำกัด ราคา 484,710.00 บาท
2.บริษัท กุลลดาการโยธา จำกัด ราคา 498,085.00 บาท
3.บริษัท เค.วัน เทคนิคัล จำกัด ราคา 488,990.00 บาท
บริษัท โรจนะวรรณก่อสร้าง จำกัด ราคา 484,710.00 บาท ราคาต่ำสุดและคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 7 พ.ค. 2563
กปภ.พค.6/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 9 สถานี ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,337,578.11 1,337,578.11 บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด เสนอราคา 1,165,444 บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด ราคาที่ตกลง 1,165,444 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.49/2563 ลว. 31 มี.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
5/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ช่วยการปฏิบัติงานด้านผลิตน้ำ ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,188,958.32 1,188,958.32 บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 1,164,909 บาท บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด ราคาที่ตกลง 1,164,909 บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.48/2563 ลว. 31 มี.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
พิเศษ/2563 งานวางท่อเพื่อประสานท่อน้ำดิบเดิมจากห้วยกระทิงกับท่อน้ำดิบเดิมลงสระหนองตาเสก ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ 1,070,000.00 1,070,000.00 1. บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 1,059,000.00 บาท
2. บริษัท พงษ์ธานีก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 1,063,000.00 บาท
3. หจก.สิงห์ชัยรุ่งเรือง(2000) เสนอราคา 1,065,000.00 บาท
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 1,059,000.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาต่ำสุด กปภ.ข.8/87/2563 ลว. 8 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
กปภ.สขบณ.10/2563 จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรอง ทรายกรองและซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ 158,000.00 158,000.00 นายอัครเดช บุตรสามาลี เสนอราคา 158,000 บาท นายอัครเดช บุตรสามาลี วิธีการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเสนอราคาไม่เกินราคากลาง กปภ.สขบณ.07/2563 ลว. 30 เม.ย. 2563 5 พ.ค. 2563
- โครงการปรับปรุงท่อสะพานเขาแรด ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 116,630.00 116,630.00 บจ.ทรีกนก เทรดดิ้ง 116,630 บจ.ทรีกนก เทรดดิ้ง 116,630 - 34/2563 ลว. 30 เม.ย. 2563 5 พ.ค. 2563
กปภ.ข.1-051/2563 งานวางท่อเชื่อมระบบจากสถานีจ่ายน้ำมาบตาพุด-สี่แยกศูนย์ราชการพร้อมระบบสูบส่งน้ำ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 12,840,000.00 12,936,738.35 บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด 10,480,000.- บาท
บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11,868,868.- บาท
บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด 10,480,000.- บาท ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 พ.ค. 2563
กปภ.ข.5/11/2563 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาห้วยยอด สถานีผลิตน้ำท่างิ้ว (ครั้งที่ 2) 948,020.00 945,880.00 1.บจก.วรรณชย 2019 เสนอราคา 762,113.28 บาท
2.บจก.ที เอส เอฟ อินเตอร์เทรด เสนอราคา 743,650.00 บาท
บจก.ที เอส เอฟ อินเตอร์เทรด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 พ.ค. 2563
กปภ.ข.๘/จ.๓๘/๒๕๖๓ จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้งานในระบบ CIS จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๓ รายการ) 152,421.50 152,421.50 บจก.ดวงแดง ดีไซน์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,421.50 บาท
บจก.คอสมิคพริ้นแอนด์ดีไซน์ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165,957.00 บาท
บจก.ซี แอนด์ ดี บิสซิเนสเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,879.00 บาท
บจก.ดวงแดง ดีไซน์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,421.50 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 พ.ค. 2563
กจห.28/2563 เช่าบริการอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กรและวงจรสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค 24,164,880.00 24,164,880.00 1. บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 24,144,880.-บาท
2. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 24,160,000.-บาท
บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 24,140,000.-บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 พ.ค. 2563
มท55420/พิเศษ จ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนพลอยไพลิน (ถนนสายหน้าที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย) ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ 1,306,470.00 1,306,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรัตน์ วอเตอร์เวิร์ล จำนวน 1,291,000 บาท
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) จำกัด จำนวน 1,294,000 บาท
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด จำนวน 1,300,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรัตน์ วอเตอร์เวิร์ล จำนวน 1,291,000 บาท คุณสมบัติครบถ้วน และราคาต่ำสุด กปภ.ข.3 113/2563 ลว. 12 พ.ค. 2563 5 พ.ค. 2563
05/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดิน ซอย 12/1 และ 12/3 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 864,624.00 863,687.00 1.บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 599,990.- บาท
2.บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด ราคาที่เสนอ 548,000.- บาท
3.บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 552,000.- บาท
4.บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ราคาที่เสนอ 550,000.- บาท
5.บริษัท ทีทูเจ เวิร์ค กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 669,000.- บาท
บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด ราคาที่เสนอ 548,000.- บาท ราคาต่ำที่สุด 31/2563 ลว. 23 เม.ย. 2563 1 พ.ค. 2563
9060 งานซ่อมแซมระบบความปลอดภัยจากแก๊สคลอรีน สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 240,750.00 241,579.80 บริษัท คงพัฒน์สานนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 240750.- บาท บริษัท คงพัฒน์สานนท์ จำกัด ราคา 240750.- บาท ราคาต่ำที่สุด กปภ.ศรช. 30/2563 ลว. 21 เม.ย. 2563 1 พ.ค. 2563
9061 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์มาตรวัดน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 123,050.00 123,050.00 บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 123,050.- บาท บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด ราคา 123,050.- บาท ราคาต่ำที่สุด กปภ.ศรช. 34/2563 ลว. 5 พ.ค. 2563 1 พ.ค. 2563
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 2563 ถึง เดือน มี.ค. 2563) 1,635,217.25 1,635,217.25 - - - รอทำสัญญา 30 เม.ย. 2563
63047613466 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 63 - มี.ค. 63 547,550.10 547,550.10 รายชื่อผู้เสนอราคาตามเอกสารแนบพร้อมราคาที่เสนอตามเอกสารแนบ รายชื่อผู้เสนอราคาตามเอกสารแนบ พร้อม ราคาที่ตกลงตามเอกสารแนบ เป็นร้านค้า และบุคคลภายในต้องถิ่น รอทำสัญญา 30 เม.ย. 2563
- รายงานขอซื้อ วัสดุสำนักงานมาตรฐาน ครั้งที่ 2 จำนวน 2 กลุ่ม 388,085.45 388,085.45 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
ราคาที่เสนอ 388,085.45 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ เป็นราคาที่เหมาะสมและต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 30 เม.ย. 2563
กปภ.ข.2/65/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ ถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลผักไห่ ต.ตาลาน อ. ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ 6,955,000.00 6,914,078.33 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันชัยก่อสร้าง 6,899,000.00
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริชาติการโยธา 6,910,000.00
3.บริษัท เอ็ม - ซายน์ จำกัด 6,914,078.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันชัยก่อสร้าง 6,899,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 30 เม.ย. 2563
63/2563 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายใยรัก (ถนนเศรษฐกิจ ถึง คลองแนวลิขิต) ตำบลคลองมะเดื่อ และ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 3,823,110.00 3,820,000.00 บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 11:53:04.127 ) 2,194,900.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 09:15:06.414 ) 2,311,200.00
บริษัท สยามปทุมกรุ๊ป จำกัด ( เวลาเสนอราคา 13:42:48.486 ) 2,326,000.00
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:06:39.981 ) 2,398,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง ( เวลาเสนอราคา 13:32:24.316 ) 2,480,000.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:00:59.307 ) 2,619,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริชาติการโยธา ( เวลาเสนอราคา 15:35:33.970 ) 2,670,000.00
บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ( เวลาเสนอราคา 12:45:15.130 ) 2,707,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 12:08:01.054 ) 2,760,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด ( เวลาเสนอราคา 15:54:32.772 ) 2,999,999.00
บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 11:26:25.584 ) 3,200,000.00
บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:20:14.849 ) 3,800,000.00
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 11:53:04.127 ) 2,194,900.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/97/2563 ลว. 24 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563
- จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับบจ.พีเอชเอส เรียลเอสเตท หมู่ 3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 223,350.00 223,350.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ราคาที่เสนอ 223,350.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ราคาที่เสนอ 223,350.00 บาท การพิจารณคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.ทมก.7/2563 ลว. 12 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2563
กปภ.ข.4-38/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนราชอาญัติ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ กปภ.สาขากระบี่ 3,210,000.00 3,210,000.00 -หจก.สินสุวรรณการโยธา เสนอราคา 2,200,000 บาท
-หจก.ทรัพย์มงคล เจริญกิจ เสนอราคา 2,660,000 บาท
-หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคา 2793,561.60 บาท
-หจก.นาลานทักษิณก่อสร้าง เสนอราคา 3,200,000 บาท
-บจก.ชุมราษฎร์ วิศวกรรม ไม่ผ่าน ข้อเสนอทางด้านเทคนิค
-หจก.สินสุวรรณการโยธา เสนอราคา 2,200,000 บาท คุณสมบัติถูกต้อง และราคาที่เสนอไม่เกินราคากลางที่กำหนด กปภ.ข.4/57/2563 ลว. 25 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2563
- จ้างก่อสร้างงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562(งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานวางท่อเชื่อมบ่อบาดาล บ่อที่ 1,2 บ้านนาลาดควาย เข้าสู่ระบบจ่ายน้ำ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (ชั่วคราว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 923,410.00 923,000.00 1.หจก.อุดรพีอาร์ดี เสนอราคา 922,875.- บาท
2.หจก.ทริปเปิ้ล พี เปเปอร์ เสนอราคา 931,276.74 บาท
3.หจก.พรภาคภูมิ เสนอราคา 933,484.05 บาท
หจก.อุดรพีอาร์ดี ราคาที่ตกลงจ้าง 922,000.- บาท เนื่องจากเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 30 เม.ย. 2563