จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
25/2562 จ้างเหมานิติบุคคลปกิบัติงานทำความสะอาด 158,798.70 158,798.70 บริษัท เจ อาร์ วอเตอร์ เทส จำกัด บริษัท เจ อาร์ วอเตอร์ เทส จำกัด ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 พ.ค. 2563
30/2562 จ้างนิติบุคคลช่วยปฎิบัตงานด้านงานอำนวยการ 338,879.70 338,879.70 บริษัท เจ อาร์ วอเตอร์ เทส จำกัด บริษัท เจ อาร์ วอเตอร์ เทส จำกัด ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 พ.ค. 2563
05/2563 จ้างนิติบุคคลช่วยปฎิบัตงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 232,564.50 232,654.50 บริษัท เจ อาร์ วอเตอร์ เทส จำกัด บริษัท เจ อาร์ วอเตอร์ เทส จำกัด ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 พ.ค. 2563
- งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขาศีขรภูมิ น.สำโรงทาบ 483,640.00 483,640.00 1.หจก.สิงห์ชัยรุ่งเรือง (2000) / 483,000 บาท 1.หจก.สิงห์ชัยรุ่งเรือง (2000) / 483,000 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ศข.3/2563 ลว. 12 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563
กจห.31/2563 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2) 27,925,155.32 27,925,155.32 1.มาตรวัดน้ำทางกล ค่า R ≥ 50 ขนาด ศก. 15 มม. ชนิดใบพัด ไม่รวมอุปกรณ์
- บจก.ยูเอชเอ็ม เสนอราคา 24,216,240.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- บจก.จินดาสุข คอมเมอร์เชียลฯ เสนอราคา 24,869,487.84 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.มาตรวัดน้ำทางกล ค่า R ≥ 50 ขนาด ศก. 20 มม. ชนิดใบพัด รวมอุปกรณ์
- บจก.จินดาสุข คอมเมอร์เชียล เสนอราคา 1,467,735.05 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- บจก.ยูเอชเอ็ม เสนอราคา 1,471,763.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.มาตรวัดน้ำทางกล ค่า R ≥ 50 ขนาด ศก. 25 มม. ชนิดใบพัด รวมอุปกรณ์
- บจก.จินดาสุข คอมเมอร์เชียล เสนอราคา 507,270.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- บจก.ยูเอชเอ็ม เสนอราคา 508,972.25 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.มาตรวัดน้ำทางกล ค่า R ≥ 50 ขนาด ศก.40 มม. ชนิดใบพัด รวมอุปกรณ์
- บจก.ยูเอชเอ็ม เสนอราคา 390,579.96 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- บจก.จินดาสุข คอมเมอร์เชียล เสนอราคา 391,393.16 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1.มาตรวัดน้ำทางกล ค่า R ≥ 50 ขนาด ศก. 15 มม. ชนิดใบพัด ไม่รวมอุปกรณ์
- บจก.ยูเอชเอ็ม รับราคา 23,330,280.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.มาตรวัดน้ำทางกล ค่า R ≥ 50 ขนาด ศก. 20 มม. ชนิดใบพัด รวมอุปกรณ์
- บจก.จินดาสุข คอมเมอร์เชียล รับราคา 1,466,392.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.มาตรวัดน้ำทางกล ค่า R ≥ 50 ขนาด ศก. 25 มม. ชนิดใบพัด รวมอุปกรณ์
- บจก.จินดาสุข คอมเมอร์เชียล รับราคา 507,270.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.มาตรวัดน้ำทางกล ค่า R ≥ 50 ขนาด ศก.40 มม. ชนิดใบพัด รวมอุปกรณ์
- บจก.ยูเอชเอ็ม รับราคา 390,579.96 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัทฯ เสนอเป็นราคาที่ต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 8 พ.ค. 2563
กปภ.ข.5/14/2563 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างถนนท่อระบายน้ำ และพื้นทางเท้า ถนนทางเข้าสถานีจ่ายน้ำด่านนอก ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา 28,169,890.00 28,169,890.00 1.บจก.ศรีไทยวารี เสนอราคา 19,200,000.00 บาท
2.หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง เสนอราคา 23,689,800.00 บาท
3.บจก.โยธาธนวัฒน์ เสนอราคา 24,790,000.00 บาท
4.หจก.เทวสหกิจการก่อสร้าง ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
บจก.ศรีไทยวารี เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 พ.ค. 2563
พิเศษ/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา โฉนดเลขที่ 23975 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร 155,192.00 155,192.00 หจก.อิทธิอุบล เสนอราคา 155,000.00 บาท หจก.อิทธิอุบล เสนอราคา 155,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7/57/2563 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู (ระยะเร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,987,100.00 6,933,600.00 บจก.เอเชีย อินฟราสตัรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ 6,413,580.-,หจก.124 คอนสตรักชั่น 6,925,468.-, บจก.ต.พิชิตชัย 6,890,000.-, หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 6,922,900.-บาท บจก.เอเชีย อินฟราสตัรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ 6,413,580.- เกณฑ์ราคา กปภ.ข.7/144/2563 ลว. 27 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
พิเศษ/2563 งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อในกิจกรรมน้ำสูญเสีย,ยกเลิกท่อเดิมซ้ำซ้อนกับท่อเมนที่วางใหม่หมดสภาพใช้งานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร 165,850.00 165,850.00 หจก.ย.ยักษ์ วิศวกรรม เสนอราคา 165,850 บาท หจก.ย.ยักษ์ วิศวกรรม เสนอราคา 165,850 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 พ.ค. 2563
- จ้างก่อสร้าง งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว , ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ ณ สถานีจ่ายน้ำบ้านทุ่ม ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 413,020.00 413,020.00 1.หจก.โชคปลาทอง ราคาที่เสนอ ๔๑๓,๐๒๐.๐๐ บาท หจก.โชคปลาทอง ราคาที่เสนอ ๔๑๓,๐๒๐.๐๐ บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.6/86/2563 ลว. 15 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
- งานก่อสร้างและติดตั้งแพสูบน้ำแรงต่ำทดแทนแพสูบน้ำเดิมที่ชำรุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ (น.พนมไพร) อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 5,564,000.00 5,412,060.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ ราคาที่เสนอ 5,409,500 บาท
2.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 5,410,000 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 5,410,990 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ ราคาที่เสนอ 5,409,500 บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน 5,405,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.6/80/2563 ลว. 13 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/14/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการหมู่บ้าน ที สเปซ พรีโม่ ของ บริษัท ที สเปซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถนนมิตรภาพ 11 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 919,426.00 919,426.00 บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 899,999.-
ภักดีประชา คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 917,000.-
บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 909,000.-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 919,130.-
บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 899,999.- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7/56/2563 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) (ส.บ้านถ่อน) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 963,000.00 963,000.00 1.บจก.วารินวสันต์ 720,000 บาท
2.หจก.เทพนำโชคก่อสร้าง 933,000 บาท
3.บจก.เจ.วีวอเตอร์เวิร์ค 958,000 บาท
บจก.วารินวสันต์ 720,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 พ.ค. 2563
- งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ ณ สถานีจ่ายน้ำสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) 413,020.00 413,020.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.บี.แมททีเรียล ซัพพลาย ๒๕๔๙ ราคาที่เสนอ ๔๑๓,๐๒๐.๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.บี.แมททีเรียล ซัพพลาย ๒๕๔๙ ราคาที่เสนอ ๔๑๓,๐๒๐.๐๐ บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท  ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท  เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 8 พ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท เลมอนโฮม จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการบ้านสบาย บูรพาพัฒน์ 2 ม.2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 120,583.00 120,583.00 หจก.ส.สมหมาย หจก.ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.069/2563 ลว. 14 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นางสาวภรณี โยมไธสง วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 109/88 หมู่ 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 111,761.76 111,761.76 หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.068/2563 ลว. 14 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายธวัชชัย วรรณฑาณะ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 30177 ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 162,946.00 162,946.00 หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.067/2563 ลว. 14 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท โฮม แอนด์ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการดิไอคอน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 462,503.00 462,503.00 หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.066/2563 ลว. 14 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
- งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ 210,362.00 210,362.00 บริษัท วรพัช 18 จำกัด ราคาที่เสนอ 210,362.00 บาท บริษัท วรพัช 18 จำกัด ราคาที่ตกลง 210,362.00 บาท - รอทำสัญญา 8 พ.ค. 2563
กปภ.นธ.8/63 จ้างเหมา งานซ่อมแซมระบบต่อลงดินสำหรับมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขานราธิวาส 219,770.62 219,770.62 หจก.ที.เค.โปร เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 219,770.62 บาท รวมภาษี หจก.ที.เค.โปร เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 219,770.62 บาท รวมภาษี จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.นธ.34/2563 ลว. 14 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563
- งานซื้อ Ultrasonic Flow meter (Mobile Type) จำนวน 1 เครื่อง 497,550.00 497,550.00 1. บจก.ฟลูโทรล (ประเทศไทย) เสนอราคา 497,550.00 บาท
2. บจก.อัลตร้าฟลัคซ์ เอเชีย เสนอราคา 732,950.00 บาท
3. บจก.เซาท์ไซด์ โซลูชั่น เสนอราคา 497,550.00 บาท (คุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามที่กำหนด)
บจก.ฟลูโทรล (ประเทศไทย) ราคา 497,550.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 96/63 ลว. 7 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
2/2563 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน บ้านหัน หมู่ที่1 ถนนโพธิ์ศรี ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร(งบประมาณเทศบาลตำบลสว่างแดนดินอุดหนุน) 262,620.00 262,605.37 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเบศ อินเตอร์เทรด เลขที่ 1893/13 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ราคาที่เสนอ 261,000.00บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเบศ อินเตอร์เทรด เลขที่ 1893/13 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เนื่องจากมีความพร้อมในการทำงาน สามารถแจ้งลงมือทำงานได้ทันที รอทำสัญญา 7 พ.ค. 2563
กปภ.ข.5/13/2563 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจพิเศษกับด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 40 เมตร ระทาง 1.7 กิโลเมตร ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 6,951,790.00 6,951,790.00 1.หจก.พี.329 / 3,994,203
2.หจก.บัวมังกร คอนสทรัคชั่น / 5,200,000
3.บจก.โยธาธนวัฒน์ / 5,700,000
4.บจก.ศรีไทยวารี / 6,600,000
หจก.พี.329 / 3,994,203 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.5/37/2563 ลว. 27 พ.ค. 2563 7 พ.ค. 2563
- จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อสะพานติดปั๊มเอสโซ่คำปิง 2 ฝั่ง (สะพานข้ามคลอง) คลองบ้านกุดแคน และซอยสาธารณสุขบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จฯ จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ โดยวิธีคัดเลือก 827,110.00 827,110.00 1.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 824,970.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 826,040.00 บาท
3.หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 826,510.00 บาท
1.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 824,970.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 7 พ.ค. 2563
ป.4/2563 ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 845,300.00 845,300.00 1.หจก.ประสงค์ทวีทรัพย์ ราคา 690,000.- บาท
2.บจก.รักเอยการโยธา ราคา 674,000.- บาท
บจก.รักเอยการโยธา เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 7 พ.ค. 2563