จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- จ้างงานขุดลอกบริเวณท่อทางดูดเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและขุดชักร่องน้ำที่ตื้นเขิน ปริมาตร 4,500 ลบ.ม. สถานีร่อนทอง 143,800.00 143,800.00 หจก.ชนาธิป แทรกเตอร์เซอร์วิส หจก.ชนาธิป แทรกเตอร์เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และสามารถเข้าดำเนินการได้ทันที เนื่องจากเกิดปัยหาภัยแล้งในพื้นที่ 8/2563 ลว. 25 มี.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กจห.29/2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยการใช้งานระบบสารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๒) 18,295,700.00 18,295,700.00 บริษัท เอวิเทค ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 18,250,000.-บาท บริษัท เอวิเทค ซิสเตมส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 18,250,000.-บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 13 พ.ค. 2563
โดยวิธีคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 283,550.00 283,550.00 ๑. กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตา จำนวน ๑ เครื่อง บจก. รัชมอร์ พรีซิชั่น ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท / บจก. ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ ๒๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. เครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ และความเป็นกรด - ด่าง ชนิดตัวเลข จำนวน ๑ เครื่อง บจก. ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ ๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท / บจก. เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท
๓. เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน ๑ เครื่อง บจก. ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท / บจก. เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ๑๕,๙๔๓.๐๐ บาท
๑. กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๓ กระบอกตา จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. เครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ และความเป็นกรด - ด่าง ชนิดตัวเลข จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. เครื่องวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไซแอนติฟิค แอนด์ ค็อนซัลท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ผ่านคุณสมบัติและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 13 พ.ค. 2563
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว แบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ เครื่อง 321,000.00 321,000.00 บริษัท ไพร์มโฟลว์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง บริษัท ไพร์มโฟลว์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติ รอทำสัญญา 13 พ.ค. 2563
- งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 1 บริเวณหมู่ที่ 5,6,7 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 15,222,100.00 14,068,000.00 หจก. บางน้อยสถาปัตย์ ราคาที่เสนอ 13,760,200 บาท
หจก. ธนศานติก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 13,888,000 บาท
หจก. ปราณบุรีก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 13,968,000 บาท
หจก. เมืองทองรุ่งเรือง ราคาที่เสนอ 14,000,000 บาท
หจก. บางน้อยสถาปัตย์ ราคาที่เสนอ 13,760,200 บาท คุณสมบัติครบถ้วน และต่ำกว่าราคากลาง กปภ.ข.3/100/2563 ลว. 27 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563
62/2563 จ้างเหมา ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคบ้านโป่ง 9,095,000.00 8,612,858.00 หจก.เจริญยิ่งยง 8,333,000
หจก.ธนศานติก่อสร้าง 8,548,880
หจก.เจริญยิ่งยง 8,333,000 ราคาต่ำสุดคุณสมบัติครบถ้วน กปภ.ข.3/101/2563 ลว. 30 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563
3/2563 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ2563 โครงการวางท่อขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน ซอยสิทธิศักดิ์บำรุง - ดอนธงชัย บ้านหัน หมู่ที่1 ถนนโพธิ์ศรี ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (งบประมาณเทศบาลตำบลสว่างแดนดินอุดหนุน) 203,000.00 204,362.88 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครวิวัฒน์ก่อสร้าง เลขที่ 10 หมู่ที่ 8 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครวิวัฒน์ก่อสร้าง เลขที่ 10 หมู่ที่ 8 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140 มีความพร้อมด้านบุคคลากรและท่ออุปกรณ์สามารถแจ้งลงมือทำงานได้ทันที รอทำสัญญา 13 พ.ค. 2563
57/2563 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีแม่ข่ายกาญจนบุรี กปภ.สาขากาญจนบุรี 2,782,000.00 2,782,000.00 บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,079,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทูเอ เพาเวอร์ ราคาที่เสนอ 2,277,777 บาท
บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค ราคาที่เสนอ 2,621,500 บาท
คุณสมบัติครบถ้วน และต่ำกว่าราคากลาง บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,079,000 บาท กปภ.ข.3/92/2563 ลว. 20 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ.ข.6/35/2563 งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาภูเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,739,820.00 1,739,820.00 1.บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,200,540.00 บาท
2.บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,304,865.00 บาท
1.บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,200,540.00 บาท เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขฯ และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 13 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ลานออกกำลังชุมชนบ้านโนนสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 321,000.00 321,000.00 หจก.โอภาชาติการโยธา 321,000 บาท หจก.โอภาชาติการโยธา 319,800 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา กปภ.ข.7/135/2563 ลว. 22 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ลานออกกำลังชุมชน 1.บ้านหนองอ้อใต้ หมู่่ที่1 2.บ้านหนองอ้อ หมู่ที่2 3.บ้านศรีชมชื่น หมู่ที่3 4.บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 321,000.00 321,000.00 หจก.โอภาชาติการโยธา 321,000 บาท หจก.โอภาชาติการโยธา 319,800 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา กปภ.ข.7/136/2563 ลว. 22 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง 470,265.00 470,265.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 470,285.33 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 460,000 บาท เชิญชวนให้รับเสนอราคาและ กปภ.ข.๗ อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 13 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7 งบทำการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ำสูญเสียเชิงรุก ปีงบประมาณ 2563 งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 491,023.00 491,023.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 491,093.62 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 490,000 บาท เชิญชวนให้รับเสนอราคาและ กปภ.ข.๗ อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 13 พ.ค. 2563
กปภ.บฉ.004/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมางานตอดตั้งท่อและอุปกรณ์ภายในโรงสูบแรงสูง 676,240.00 676,240.00 1.บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 530,000
บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.บฉ.055/2563 ลว. 10 เม.ย. 2563 13 พ.ค. 2563
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณโรงเรียนไร่ดอน ห้วยชำระกา หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 453,697.00 453,697.00 หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่เสนอ 453,697.00 บาท หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่ตกลง 453,697.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 13 พ.ค. 2563
1/2563 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) กำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาแม่สาย จำนวน 4 แห่ง 696,000.00 696,000.00 หจก.ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง ราคาที่เสนอ 278,000.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
อุดมมงคล ราคาที่เสนอ 296,975.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
หจก.เชียงรายเทคนิคการก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 310,000.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
หจก.ทองพูน เอส วาย แอล วอเตอร์ ราคาที่เสนอ 489,000.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
หจก.รัศมีจันทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 618,600.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
บริษัท ซีเอ็มเค เอ็นจิเทค จำกัด ราคาที่เสนอ 630,000.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 13 พ.ค. 2563
- จ้างงานตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเนิดไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 369,150.00 369,150.00 บจก.ไอยรา อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 369,150.-บาท บจก.ไอยรา อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 369,150.-บาท ราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินในการจัดจ้าง รอทำสัญญา 13 พ.ค. 2563
กปภ.สาขาหนองบัวแดง/5/2563 โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก กปภ.สาขาหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 254,660.00 254,660.00 บริษัท พี เอ็น ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 254,660.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัท พี เอ็น ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 254,660.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในงานจ้างเหมาและราคาที่เสนอไม่เกินกำหนดราคากลาง รอทำสัญญา 13 พ.ค. 2563
- จ้างก่อสร้างงานขุดสระเก็บน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน (เพิ่มเติม) กปภ.สาขาเมืองพล ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล โดยวิธีคัดเลือก 18,042,982.00 18,042,982.00 1.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 18,000,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย ราคาที่เสนอ 18,022,010.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริภูมิการโยธา ราคาที่เสนอ 18,040,000.00 บาท
1.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 18,000,000.00 บาท ต่อรองราคาลดลง เป็นเงิน 17,976,000.00 บาท ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิน 17,976,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.6/85/2563 ลว. 14 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563
- โครงการวางท่อส่งน้ำดิบ(ชั่วคราว) จากขุมเชิงทะเลซอย 4ไปยังสถานีผลิตน้ำบางโจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 3,728,300.00 3,158,400.00 -หจก.ทรัพย์นทีทอง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 3,158,400.00 บาท (ลดราคาคงเหลือ 3,158,000.00 บาท) - หจก.ทรัพย์นทีทอง เอ็นจิเนียริ่ง ราคาตกลงจัดจ้าง 3,158,000.00 บาท คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าวงเงินในการจัดจ้าง กปภ.ข.4/54/2563 ลว. 20 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563
- งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายปรมินทร์ แซ่ลิ่ม บริเวณถนนประชาบำรุง ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 189,648.00 172,071.00 หจก.บัวมังกร คอนสทรัคชั่น ราคาที่เสนอ 170,000.- บาท หจก.บัวมังกร คอนสทรัคชั่น ราคาที่ตกลง 170,000.-บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สด.12/2563 ลว. 5 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563
54/2563 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณวัดโพธิ์แจ้ ถึงถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 19,586,350.00 19,586,000.00 บริษัทสยามปทุมกรุ๊ป จำกัด 10,714,000 บาท
หจก.ไทยศรีสะเกษ 16,120,000 บาท
บริษัทบีเทรดดิ้ง จำกัด 12,111,222 บาท
หจก.อึ้งแซเฮง 14,400,000 บาท
บริษัทสยามปทุมกรุ๊ป จำกัด 10,714,000 บาท คุณสมบัติครบถ้วน ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/72/2563 ลว. 24 เม.ย. 2563 12 พ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนเลียบคลองเจดีย์บูชา ซอยเทศบาล 11/2 หมู่ 7, หมู่ 1 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 476,150.00 476,000.00 บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 472,000 บาท บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 472,000 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/129/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563 12 พ.ค. 2563
80/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท อู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 2,310,000.00 1,837,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร ( เวลาเสนอราคา 15:09:27.311 ) 1,240,000.00
บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:00:53.146 ) 1,410,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง(2004) ( เวลาเสนอราคา 15:09:32.520 ) 1,445,000.00
บริษัท อาร์.โอ.ยู. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:16:08.498 ) 1,456,929.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:22:17.314 ) 1,536,000.00
บริษัท ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:33:05.379 ) 1,799,999.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร ( เวลาเสนอราคา 15:09:27.311 ) 1,240,000.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/128/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563 12 พ.ค. 2563
- โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการเดอะทาวน์เฟส 2 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 380,159.00 380,159.00 บริษัทขุนพลพัฒนาการจำกัด ราคาที่เสนอ 380,000.- บริษัทขุนพลพัฒนาการจำกัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รอทำสัญญา 12 พ.ค. 2563