จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
48/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ ว่าที่ ร.ต.นิติ ลิ้มประยูร หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 148,147.00 148,147.00 1.บริษัท กุลวิชญ์ชลบุรี จำกัด ราคา 148,147 บาท บริษัท กุลวิชญ์ชลบุรี จำกัด ราคา 148,147 บาท คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 18 พ.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยหย่อมใหญ่ หมู่ 2 ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย กปภ.สาขาสวรรคโลก 199,902.00 199,902.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามมิตรการประปา ราคาที่เสนอ 199,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามมิตรการประปา เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สว.3/2563 ลว. 25 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563
กปภ.ข.1-052/2563 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตเร่งด่วน สถานีผลิตน้ำเกาะขนุน กปภ.สาขาพนมสารคาม 24,610,000.00 24,606,833.19 บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 24,570,000.-บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี 24,600,000.- บาท
บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด 24,606,000.- บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 24,570,000.-บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 18 พ.ค. 2563
- จ้างเหมาวางท่อประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ น.ส.ธิดารัตน์ รัชรานันท์ บ้านเลขที่ 157 หมู่ที่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมต 287,796.00 262,000.00 บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง วิธิเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 18 พ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยบ้านนายวีระ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 175,436.00 175,000.00 หจก.นครศรีทวีวัฒน์ 175,000 บาท หจก.นครศรีทวีวัฒน์ - กปภ.สข.ปปส.30/2563 ลว. 18 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยหนองยายอิน ๑/๔ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 246,454.00 246,000.00 หจก.ป.ใบเฟริน์ 246,000 บาท หจก.ป.ใบเฟริน์ - กปภ.สข.ปปส. 31/2563 ลว. 18 พ.ค. 2563 18 พ.ค. 2563
79/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนบ้านห้วยแห้ง-สถานีจ่ายน้ำทับสะแก ม.1 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 1,284,000.00 1,263,000.00 บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด จำนวน 997,770 บาท
บริษัท ไทบ้าน พัฒนา จำกัด จำนวน 1,136,700 บาท
บริษัท พีเคบี เอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น จำกัด จำนวน 780,472.77 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด จำนวน 952,999 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร จำนวน 840,000 บาท
บริษัท พีเคบี เอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น จำกัด จำนวน 780,472.77 บาท เสนอราคาต่ำสุด คุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 15 พ.ค. 2563
- งานติดตั้ง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาหนองบัวแดง 2,809,820.00 2,809,820.00 1.บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 2,719,820.00 บาท
2.บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 2,809,820.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 2,809,820.00 บาท
1.บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 2,719,820.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและปฏิติบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2563 บริเวณสามแยก ทล.212-บ้านหนองขาม อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ 243,960.00 243,000.00 หจก. บี.เอ็ม.สุวรรณชัย 242,890 บาท หจก. บี.เอ็ม.สุวรรณชัย 241,830 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 15 พ.ค. 2563
โดยวิธีคัดเลือก งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่สาย อำเภอแม่สาย-แม่จัน-เชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ระยะเร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย 26,752,140.00 26,750,000.00 ๑. หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา ๒๖,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ ยินดีลดราคาคงเหลือ ๒๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. หจก. ลำปาง เอส.เค เสนอราคา ๒๖,๗๕๒,๑๔๐.๐๐ บาท
๓. หจก. สุธา กรุ๊ป เสนอราคา ๒๖,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทวีทรัพย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 พ.ค. 2563
กปภ.ข.2/71/2563 ก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ 856,000.00 856,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช เอส บี คอนสตรัคชั่นแอนด์ ซัพพลาย 849,000 บาท 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช เอส บี คอนสตรัคชั่นแอนด์ ซัพพลาย 849,000 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 พ.ค. 2563
05/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดินบน จากสี่แยกซอย 12 ถึงสี่แยกพนาวัลย์ฝั่งขวา ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 2,971,000.00 2,967,033.00 1.บริษัท ดีดีเอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 2,600,000.- บาท
2.บริษํท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 2,076,288.-บาท
3.บริษํท ไทยแฟบริเคท พีอีไพพ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,432,967.06.- บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล ราคาที่เสนอ 2,120,000.- บาท
5.ห้างหุ้นส่วยจำกัด หนองปรือ ราคาที่เสนอ 1,869,000.- บาท
6.บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,876,000.-บาท
7.บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,824,000.- บาท
8.บริษัท แอลดีซี กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 1,540,000.- บาท
9.บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ราคาที่เสนอ 1,850,000.- บาท
บริษัท แอลดีซี กรุ๊ป จำกัด ราคา 1,540,000.- บาท ราคาต่ำที่สุด กปภ.ศรช. 35/2563 ลว. 8 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
10/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณถนนสายเขาดินบน – มาบเสม็ดแดง ม.9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 2,735,000.00 2,730,236.00 บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 2,050,176.00.- บาท
บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,695,000.00.- บาท
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,950,000.00.- บาท
บริษัท แอลดีซี กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 1,540,000.00.- บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ราคาที่เสนอ 1,540,000.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ราคาที่เสนอ 2,000,000.00.- บาท
หจก.ธนกรธารา ราคาที่เสนอ 2,320,700.00.- บาท
บริษัท ช.สมบูรณ์ทรัพย์ขนส่งและการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 1,915,000.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดช่างไทยพัฒนา ราคาที่เสนอ 1,829,900.00.- บาท
ครอบครัวเดียวกัน ราคาที่เสนอ 1,888,000.00.- บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ราคา 1,540,000.00.- บาท ราคาต่ำที่สุด กปภ.ศรช. 36/2563 ลว. 25 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563
09/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณภายในชุมชนเขาดิน ซอย 2 ม.3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 1,469,000.00 1,468,000.00 บริษัท ปุณจิราก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 955,000.00.- บาท
บริษัท ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,449,999.00.- บาท
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,135,099.00.- บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ราคาที่เสนอ 957,000.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ราคาที่เสนอ 1,000,000.00.- บาท
หจก.ธนกรธารา 23/04/2563 ราคาที่เสนอ 1,245,000.00.- บาท
บริษัท ช.สมบูรณ์ทรัพย์ขนส่งและการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 1,030,000.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดช่างไทยพัฒนา ราคาที่เสนอ 1,039,990.00.- บาท
บริษัท ปุณจิราก่อสร้าง จำกัด ราคา 955,000.00.- บาท ราคาต่ำที่สุด รอทำสัญญา 15 พ.ค. 2563
08/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ บริเวณสายหลังวัดหนองค้อ หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 1,429,000.00 1,428,000.00 บริษัท ปุณจิราก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 930,000.00.- บาท
บริษัท ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ1,399,999.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยาม การโยธา (2018) ราคาที่เสนอ 906,000.00.- บาท
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,090,000.00.- บาท
บริษัท แอลดีซี กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 1,250,000.00.- บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ราคาที่เสนอ 970,000.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ราคาที่เสนอ 1,000,000.00.- บาท
หจก.ธนกรธารา ราคาที่เสนอ 1,213,800.00.- บาท
บริษัท ช.สมบูรณ์ทรัพย์ขนส่งและการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 1,000,000.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดช่างไทยพัฒนา ราคาที่เสนอ 1,280,000.00.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสยาม การโยธา (2018) ราคา 906,000.00.- บาท ราคาต่ำที่สุด รอทำสัญญา 15 พ.ค. 2563
8853 งานจ้างเหมาทอยสูบน้ำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาศรีราชา 507,822.00 507,822.00 บริษัท .เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส ราคาที่เสนอ 464,657.13.- บาท บริษัท .เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส ราคา 464,657.13.- บาท ราคาต่ำที่สุด กปภ.ศรช. 33/2563 ลว. 28 เม.ย. 2563 15 พ.ค. 2563
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท เคซีแกรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 8 ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 436,037.00 399,926.00 หจก.สองก่อสร้าง/399,900 บาท หจก.สองก่อสร้าง ไม่เกินวงเงินราคากลาง อย.15/2563 ลว. 7 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
- งานวางท่อส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บริเวณสถานีผลิตน้ำไพรสะเดา – สถานีจ่ายน้ำเขาย้อย ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 5,350,000.00 5,350,000.00 หจก.ธนศานติก่อสร้าง 5,345,000
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง 5,340,000
บจก.เพาว์เวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง 5,328,600
บจก.เพาว์เวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง 5,328,600 ราคาต่ำสุด คุณสมบัติครบถ้วน กปภ.ข.3/106/2563 ลว. 8 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 212 บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย โดยวิธีคัดเลือก 1,715,965.49 1,715,900.00 1.หจก.124 คอนสตรัคชั่น 1,715,210 บาท
2.บจก.เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค 1,715,900 บาท
3.หจก.บี.เอ็ม สุวรรณะชัย 1,712,000 บาท
หจก.บี.เอ็ม สุวรรณะชัย 1,712,000 บาท ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.7/139/2563 ลว. 21 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
4/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาหนองแค 1,070,000.00 1,070,000.00 1.หจก.เขลางค์สุวรรณ เสนอราคา 973,700 บาท
2.บจ.เอสเอสไอเค 2015 เสนอราคา 1,045,925 บาท
3.บจ.พร้อมวอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ เสนอราคา 1,035,011 บาท
หจก.เขลางค์สุวรรณ ราคาต่ำสุด กปภ.สาขาหนองแค 14/2563 ลว. 5 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
- โครงการขยายเขตน้ำประปาภูมิภาค บ้านกุดกว้าง ม.8 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 300,500.00 300,500.00 บริษัทขุนพลพัฒนาการจำกัด ราคาที่เสนอ 300,500.- บริษัทขุนพลพัฒนาการจำกัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน รอทำสัญญา 14 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7 การจัดการน้ำสูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุงเส้นท่อ) งานซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์และระบบ DMA ที่ชำรุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กปภ.สาขาโพนพิสัย 172,270.00 172,270.00 บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย 172,270.- บาท บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย 170,000.- บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เสนอราคาและ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 14 พ.ค. 2563
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท ซี.เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2548) จำกัด บริเวณโฉนดเลขที่ 13146 หมู่ที่ 3 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 327,039.00 327,039.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิลันธน์ คอนสตรัคชั่น และราคาที่เสนอ 327,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิลันธน์ คอนสตรัคชั่น และราคาที่ตกลง 327,000.00 บาท เนื่องจากราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง กปภ.บปก.30/2563 ลว. 14 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563
- จ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๒ (Annual Report ๒๐๑๙) และรายงานความยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒ (Sustainability Report ๒๐๑๙) การประปาส่วนภูมิภาค 395,900.00 395,900.00 บริษัท สไตล์ครีเอทีฟเฮ้าส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 395,900 บาท บริษัท สไตล์ครีเอทีฟเฮ้าส์ จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 395,900 บาท ราคาไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 14 พ.ค. 2563
- จ้างงานโครงการจัดการน้ำสะอาด ( Water Safety Plan : WSP ) กปภ.สาขาบางสะพาน 321,000.00 321,000.00 บริษัท อมรกานต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัท อมรกานต์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เกณฑ์การคัดเลือดราคาต่ำสุด และสามารถเข้าดำเนินการได้ทันที 7/2563 ลว. 25 มี.ค. 2563 14 พ.ค. 2563