จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
1007.05.62/20 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายอานพ พำนักชีวา ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 354,242.01 354,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ศรีวิชัย ก่อสร้าง 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.ศรีวิชัย ก่อสร้าง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง กปภ.ส.มร.ที่14/2562 ลว. 31 พ.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
1007.07.62/15 งานปรับปรุงเส้นท่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม บ้านป่ารวก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1,240,000.00 1,240,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธา กรุ๊ป
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไปป์ไลน์ 60
3.บริษัท เชียงใหม่โฮมรีแพร์ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธา กรุ๊ป ถูกต้องการหลัดเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.มร.17/2562 ลว. 30 ก.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับเทศบาลตำบลนาแก้ว ที่บ้านป่าแข (ฝั่งขวาทาง) หมู่ 7 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 200,000.00 200,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์น้ำลำปาง ราคาที่เสนอ 200,000.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์น้ำลำปาง ราคาที่เสนอ 200,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาเกาะคาที่ 11/2562 ลว. 29 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
- วางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว นายธรรมนูญ แสนตลาด ชั่วคราว ม.7 บ้านบ่อน้ำ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 189,713.00 171,514.00 หจก.ที.เอ็น.จี.เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 168,000.- บาท หจก.ที.เอ็น.จี.เซอร์วิส เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.อด.20/2562 ลว. 29 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
กปภ.ข.9/18/2562 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2563 758,731.65 758,731.65 ๑. บจก. รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม เสนอราคา ๕๘๐,๖๐๙.๘๒ บาท
๒. บจก. เมก้าเปเปอร์ แอนด์ ปริ้นท์ เสนอราคา ๖๒๐,๕๕๘.๗๐ บาท
๓. บจก. ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ เสนอราคา ๖๙๔,๗๘๓.๑๐ บาท
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๐,๖๐๙.๘๒ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกร้อยเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.9/7/2563 ลว. 3 ต.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
62087594862 งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) การประปาส่วนภุมิภาคสาขาชนบท 130,000.00 139,100.00 1.หจก. เอ็กซ์ตร้า มอเตอร์ เซอร์วิส วงเงินที่เสนอ 128,400.- บาท
2.บจก. พลูโตเทค สาขาขอนแก่น วงเงินที่เสนอ 144,236.- บาท
หจก. เอ็กซ์ตร้า มอเตอร์ เซอร์วิส เกณฑ์ราคา 14/2562 ลว. 3 ก.ย. 2562 29 ส.ค. 2562
กปภ.ข.5/28/2562 ขายทอดตลาดเรือนมาตรวัดน้ำชำรุด 441,654.89 441,654.89 หจก.ทศภัทร แมททีเรียล ราคาที่เสนอ 599,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หจก.ทศภัทร แมททีเรียล ราคาที่เสนอ 599,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาสูงสุด รอทำสัญญา 29 ส.ค. 2562
55320-27/พิเศษ งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อในกิจกรรมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาสังขะ 304,000.00 304,000.00 หจก.พีบีรุ่งทรัพย์ จำนวน 304,000 บาท หจก.พีบี รุ่งทรัพย์ เสนอราคาในวงเงินงบประมาณ กปภ.สข.7/2562 ลว. 29 พ.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
กปภ.ข.4-54/2562 ซื้อเครื่องยนต์สูบน้ำแบบสนาม สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 45 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2,568,000.00 2,461,000.00 1.บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,710,395.00 บาท
2.บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,949,999.00 บาท
บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 1,710,000.00 บาท เป็นราคาต่ำสุด ,ไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ กปภ.ข.4/80/2562 ลว. 16 ก.ย. 2562 28 ส.ค. 2562
31072562 โครงการจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้นางเบญจวรรณ จันทนฤกษ์พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว 488,000.00 488,000.00 หจก.รุ่งวิเชียรก่อสร้าง 488,000.-บาท หจก.รุ่งวิเชียรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.อร.055/2562 ลว. 5 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562
62087254549 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายชิตพงศ์ หทัยวสีวงศ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1,650,000.00 1,650,000.00 หจก.ชนพรัตน์ 1,103,875.34 บาท
หจก.ต.ปทีปต์ 1,158,280.14 บาท
หจก.สินสุวรรณการโยธา 1,180,000.-บาท
หจก.ชนพรัตน์ 1,103,000.-บาท เสนอราคาต่ำวุด กปภ.สาขา สฎ.49/2562 ลว. 3 ก.ย. 2562 28 ส.ค. 2562
- งานติดตั้งวางท่อประปา นายไพโรจน์ ศุภศิลป์ โฉนดเลขที่ 123743 หมู่ที่ 14 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 149,033.00 149,033.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทนสวิตต์ เสนอราคา 148,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทนสวิตต์ ราคาที่ตกลง 148,500.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.นว.36/2562 ลว. 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562
-/2562 ขยายเขตจำหน่ายน้ำ อปท.เทศบาลตำบลปะโค บริเวณบ้านบุงหมากลาน-บ้านป่าหวาย ม.5 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 499,869.00 499,869.00 บริษัท ดี-ลีฟอิเล็คทริคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด / 499,000 บาท บริษัท ดี-ลีฟอิเล็คทริคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด / 499,000 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขากุมภวาปี/4/2562 ลว. 10 ก.ย. 2562 28 ส.ค. 2562
5067/62 จ้างดูดตะกอนในถังน้ำใสสถานีเพิ่มแรงดันเขาสำโรง 299,600.00 299,600.00 นางสาวสุมลฑา สระกวี ราคาที่เสนอ 299,600.-บาท นางสาวสุมลฑา สระกวี มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 28 ส.ค. 2562
62087487833 จ้างผลิตและจัดทำชุดแก้วคริสตัน 2 แบบ 492,895.50 492,895.50 บริษัท บ้านไท-คริสตัล เซรามิค จำกัด 492,895.50 บริษัท บ้านไท-คริสตัล เซรามิค จำกัด ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 28 ส.ค. 2562
- ซื้อแบตเตอรี่มาตรวัดน้ำและData Logger 203,032.50 203,032.50 บริษัท ไบนารี่ พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 203,032.50 บาท
บริษัท โอโซนซีสเต็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 266,430.00 บาท
บริษัท อินโฟลเดอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 332,235.00 บาท
บริษัท ไบนารี่ พลัส จำกัด เกณฑ์ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 ส.ค. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดงานก่อสร้างและขยายผิวทางยางพาราบริเวณถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3222-บ้านหัวตะเฆ่ อำเภอแก่งคอย,เมือง จังหวัดสระบุรี ช่วง กม.ที่ 10+400 ถึง กม.ที่ 10+690 485,273.89 485,273.26 หจก.ชลพานทอง ราคาที่เสนอ 484,000 บาท หจก.ชลพานทอง ราคาที่เสนอ 484,000 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 27 ส.ค. 2562
- โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยบ้านเพหาร ม.3 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 180,700.00 180,700.00 หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 ราคาที่เสนอ 180,700.-บาท หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 ราคาที่ตกลงจ้าง 180,700.-บาท มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.สาขาไชยา 12/2562 ลว. 29 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562
5009/62 จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวกนกจันทร์ เลิศไพบูลย์ โฉนดเลขที่ 142125 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 361,016.00 361,016.00 หจก.เทวสหกิจการก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 360,911.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.เทวสหกิจการก่อสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนราคาต่ำกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 27 ส.ค. 2562
- วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนางจิรพร ประดิษฐ์กุล ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 377,366.00 340,250.00 บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 340,250.00 บาท บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด การพิจารณคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.ทมก.9/2562 ลว. 4 ก.ย. 2562 27 ส.ค. 2562
กปภ.สาขาปักธงชัย 30/2562 งานย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำ PVC dai 300 มม. บริเวณสี่แยกลำพระเพลิง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 394,830.00 390,870.00 บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 390,000.00 บาท บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 390,000.00 บาท พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.สขาปักธงชัย 15/2562 ลว. 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562
- จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ (เฟส 2) หมู่ 10 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 437,815.00 437,000.00 1.หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง
2.บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง
3.หจก.ปริชาติการโยธา
.บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 ส.ค. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางเข้าวัดอ่าวน้อย หมู่ที่ 2 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ 690,150.00 690,000.00 บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 690,000
หจก.ทองพูน 2474 688,000
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ 690,150
หจก.ทองพูน 2474 688,000 ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/174/2562 ลว. 2 ก.ย. 2562 27 ส.ค. 2562
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลตำบลสลกบาตร (โครงการซอย 4/6) ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 195,071.00 195,071.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทนสวิตต์ เสนอราคา 193,000.- [km ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทนสวิตต์ เนื่องจากเสนอราคาต่ำสุดและคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 27 ส.ค. 2562
กจห.74/2562 จ้างเหมาเอกชนบริการรับ – ส่งเอกสาร ของสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 1,027,200.00 1,027,200.00 1. บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,027,200.- บาท
2. บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,050,720.- บาท
บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 1,027,200.- บาท ราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 27 ส.ค. 2562