จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
55320-27/พิเศษ งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อในกิจกรรมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาสังขะ 304,000.00 304,000.00 หจก.พีบีรุ่งทรัพย์ จำนวน 304,000 บาท หจก.พีบี รุ่งทรัพย์ เสนอราคาในวงเงินงบประมาณ กปภ.สข.7/2562 ลว. 29 พ.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
กปภ.ข.5/28/2562 ขายทอดตลาดเรือนมาตรวัดน้ำชำรุด 441,654.89 441,654.89 หจก.ทศภัทร แมททีเรียล ราคาที่เสนอ 599,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หจก.ทศภัทร แมททีเรียล ราคาที่เสนอ 599,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคาสูงสุด รอทำสัญญา 29 ส.ค. 2562
- วางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว นายธรรมนูญ แสนตลาด ชั่วคราว ม.7 บ้านบ่อน้ำ ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 189,713.00 171,514.00 หจก.ที.เอ็น.จี.เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 168,000.- บาท หจก.ที.เอ็น.จี.เซอร์วิส เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.อด.20/2562 ลว. 29 ส.ค. 2562 29 ส.ค. 2562
62087594862 งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) การประปาส่วนภุมิภาคสาขาชนบท 130,000.00 139,100.00 1.หจก. เอ็กซ์ตร้า มอเตอร์ เซอร์วิส วงเงินที่เสนอ 128,400.- บาท
2.บจก. พลูโตเทค สาขาขอนแก่น วงเงินที่เสนอ 144,236.- บาท
หจก. เอ็กซ์ตร้า มอเตอร์ เซอร์วิส เกณฑ์ราคา 14/2562 ลว. 3 ก.ย. 2562 29 ส.ค. 2562
กปภ.ข.4-54/2562 ซื้อเครื่องยนต์สูบน้ำแบบสนาม สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 45 ม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2,568,000.00 2,461,000.00 1.บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,710,395.00 บาท
2.บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,949,999.00 บาท
บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 1,710,000.00 บาท เป็นราคาต่ำสุด ,ไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ กปภ.ข.4/80/2562 ลว. 16 ก.ย. 2562 28 ส.ค. 2562
31072562 โครงการจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้นางเบญจวรรณ จันทนฤกษ์พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว 488,000.00 488,000.00 หจก.รุ่งวิเชียรก่อสร้าง 488,000.-บาท หจก.รุ่งวิเชียรก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.อร.055/2562 ลว. 5 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562
62087254549 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายชิตพงศ์ หทัยวสีวงศ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1,650,000.00 1,650,000.00 หจก.ชนพรัตน์ 1,103,875.34 บาท
หจก.ต.ปทีปต์ 1,158,280.14 บาท
หจก.สินสุวรรณการโยธา 1,180,000.-บาท
หจก.ชนพรัตน์ 1,103,000.-บาท เสนอราคาต่ำวุด กปภ.สาขา สฎ.49/2562 ลว. 3 ก.ย. 2562 28 ส.ค. 2562
- งานติดตั้งวางท่อประปา นายไพโรจน์ ศุภศิลป์ โฉนดเลขที่ 123743 หมู่ที่ 14 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 149,033.00 149,033.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทนสวิตต์ เสนอราคา 148,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โทนสวิตต์ ราคาที่ตกลง 148,500.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.นว.36/2562 ลว. 29 ส.ค. 2562 28 ส.ค. 2562
-/2562 ขยายเขตจำหน่ายน้ำ อปท.เทศบาลตำบลปะโค บริเวณบ้านบุงหมากลาน-บ้านป่าหวาย ม.5 ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 499,869.00 499,869.00 บริษัท ดี-ลีฟอิเล็คทริคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด / 499,000 บาท บริษัท ดี-ลีฟอิเล็คทริคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด / 499,000 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขากุมภวาปี/4/2562 ลว. 10 ก.ย. 2562 28 ส.ค. 2562
5067/62 จ้างดูดตะกอนในถังน้ำใสสถานีเพิ่มแรงดันเขาสำโรง 299,600.00 299,600.00 นางสาวสุมลฑา สระกวี ราคาที่เสนอ 299,600.-บาท นางสาวสุมลฑา สระกวี มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 28 ส.ค. 2562
62087487833 จ้างผลิตและจัดทำชุดแก้วคริสตัน 2 แบบ 492,895.50 492,895.50 บริษัท บ้านไท-คริสตัล เซรามิค จำกัด 492,895.50 บริษัท บ้านไท-คริสตัล เซรามิค จำกัด ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 28 ส.ค. 2562
5009/62 จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวกนกจันทร์ เลิศไพบูลย์ โฉนดเลขที่ 142125 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 361,016.00 361,016.00 หจก.เทวสหกิจการก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 360,911.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.เทวสหกิจการก่อสร้าง มีคุณสมบัติครบถ้วนราคาต่ำกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 27 ส.ค. 2562
- วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนางจิรพร ประดิษฐ์กุล ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 377,366.00 340,250.00 บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 340,250.00 บาท บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด การพิจารณคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.ทมก.9/2562 ลว. 4 ก.ย. 2562 27 ส.ค. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดงานก่อสร้างและขยายผิวทางยางพาราบริเวณถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3222-บ้านหัวตะเฆ่ อำเภอแก่งคอย,เมือง จังหวัดสระบุรี ช่วง กม.ที่ 10+400 ถึง กม.ที่ 10+690 485,273.89 485,273.26 หจก.ชลพานทอง ราคาที่เสนอ 484,000 บาท หจก.ชลพานทอง ราคาที่เสนอ 484,000 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 27 ส.ค. 2562
กปภ.สาขาปักธงชัย 30/2562 งานย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำ PVC dai 300 มม. บริเวณสี่แยกลำพระเพลิง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 394,830.00 390,870.00 บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 390,000.00 บาท บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 390,000.00 บาท พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.สขาปักธงชัย 15/2562 ลว. 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562
- จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ (เฟส 2) หมู่ 10 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 437,815.00 437,000.00 1.หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง
2.บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง
3.หจก.ปริชาติการโยธา
.บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 ส.ค. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางเข้าวัดอ่าวน้อย หมู่ที่ 2 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ 690,150.00 690,000.00 บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 690,000
หจก.ทองพูน 2474 688,000
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ 690,150
หจก.ทองพูน 2474 688,000 ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/174/2562 ลว. 2 ก.ย. 2562 27 ส.ค. 2562
กจห.74/2562 จ้างเหมาเอกชนบริการรับ – ส่งเอกสาร ของสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 1,027,200.00 1,027,200.00 1. บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,027,200.- บาท
2. บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,050,720.- บาท
บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 1,027,200.- บาท ราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 27 ส.ค. 2562
- เช่าระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม จำนวน 3 ชุด บริเวณสถานีผลิตน้ำสระเก็บน้ำพระรามเก้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 13,674,600.00 13,674,600.00 บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 27 ส.ค. 2562
- ซื้อแบตเตอรี่มาตรวัดน้ำและData Logger 203,032.50 203,032.50 บริษัท ไบนารี่ พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 203,032.50 บาท
บริษัท โอโซนซีสเต็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 266,430.00 บาท
บริษัท อินโฟลเดอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 332,235.00 บาท
บริษัท ไบนารี่ พลัส จำกัด เกณฑ์ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 ส.ค. 2562
- โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยบ้านเพหาร ม.3 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 180,700.00 180,700.00 หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 ราคาที่เสนอ 180,700.-บาท หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 ราคาที่ตกลงจ้าง 180,700.-บาท มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.สาขาไชยา 12/2562 ลว. 29 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562
0562/0028 จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท เค เอส เอส ลิฟวิง จำกัด โฉนดเลขที่ 127511 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 441,511.81 441,000.00 หจก. หนึ่งกิจนที ราคาที่เสนอ 441,000.- บาท
บจก. ธาร ธาราลัย เชียงใหม่ ราคาที่เสนอ 441,000.- บาท
หจก. สุธา กรุ๊ป ราคาที่เสนอ 436,500.- บาท
หจก. สุธา กรุ๊ป ราคาที่ตกลง 436,500.- บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามที่ กปภ. กำหนด และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ. สาขา ชม.(พ) 75/2562 ลว. 31 พ.ค. 2562 26 ส.ค. 2562
62087533870 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณสายคีรีนคร 9/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 364,031.00 361,351.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนวิศวกรรม (1992) ราคาที่เสนอ 361,351.00 (เงินสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.หนองมนวิศวกรรม (1992) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ชบ.62/2562 ลว. 30 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562
18/2562 จ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ฉัตรลดาพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 269,652.00 271,831.50 หจก. พ.ทวีทรัพย์ เสนอราคา 269,000.00 บาท หจก. พ.ทวีทรัพย์ ราคา 269,000.00 บาท ใช้เกณฑ์ราคา กปภ.ศรช. 28/2562 ลว. 19 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562
- จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ดับบิลเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ 62/4 หมู่ที่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 165,604.00 165,604.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 165,604.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 165,000.00 บาท ราคาที่ตกลงต่ำกว่าราคากลาง กปภ.บปก.30/2562 ลว. 27 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562