จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนางจิรพร ประดิษฐ์กุล ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 377,366.00 340,250.00 บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 340,250.00 บาท บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด การพิจารณคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.ทมก.9/2562 ลว. 4 ก.ย. 2562 27 ส.ค. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดงานก่อสร้างและขยายผิวทางยางพาราบริเวณถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3222-บ้านหัวตะเฆ่ อำเภอแก่งคอย,เมือง จังหวัดสระบุรี ช่วง กม.ที่ 10+400 ถึง กม.ที่ 10+690 485,273.89 485,273.26 หจก.ชลพานทอง ราคาที่เสนอ 484,000 บาท หจก.ชลพานทอง ราคาที่เสนอ 484,000 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 27 ส.ค. 2562
กปภ.สาขาปักธงชัย 30/2562 งานย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำ PVC dai 300 มม. บริเวณสี่แยกลำพระเพลิง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 394,830.00 390,870.00 บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 390,000.00 บาท บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 390,000.00 บาท พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.สขาปักธงชัย 15/2562 ลว. 28 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562
- จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจ.ภคภูมิ ดีเวลอปเม้นท์ (เฟส 2) หมู่ 10 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 437,815.00 437,000.00 1.หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง
2.บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง
3.หจก.ปริชาติการโยธา
.บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 ส.ค. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางเข้าวัดอ่าวน้อย หมู่ที่ 2 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ 690,150.00 690,000.00 บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 690,000
หจก.ทองพูน 2474 688,000
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ 690,150
หจก.ทองพูน 2474 688,000 ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/174/2562 ลว. 2 ก.ย. 2562 27 ส.ค. 2562
กจห.74/2562 จ้างเหมาเอกชนบริการรับ – ส่งเอกสาร ของสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 1,027,200.00 1,027,200.00 1. บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,027,200.- บาท
2. บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,050,720.- บาท
บริษัท สแตนดาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 1,027,200.- บาท ราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 27 ส.ค. 2562
- เช่าระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม จำนวน 3 ชุด บริเวณสถานีผลิตน้ำสระเก็บน้ำพระรามเก้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 13,674,600.00 13,674,600.00 บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 27 ส.ค. 2562
- ซื้อแบตเตอรี่มาตรวัดน้ำและData Logger 203,032.50 203,032.50 บริษัท ไบนารี่ พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 203,032.50 บาท
บริษัท โอโซนซีสเต็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 266,430.00 บาท
บริษัท อินโฟลเดอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 332,235.00 บาท
บริษัท ไบนารี่ พลัส จำกัด เกณฑ์ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 ส.ค. 2562
- โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยบ้านเพหาร ม.3 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 180,700.00 180,700.00 หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 ราคาที่เสนอ 180,700.-บาท หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 ราคาที่ตกลงจ้าง 180,700.-บาท มีคุณสมบัติเหมาะสม กปภ.สาขาไชยา 12/2562 ลว. 29 ส.ค. 2562 27 ส.ค. 2562
0562/0028 จ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท เค เอส เอส ลิฟวิง จำกัด โฉนดเลขที่ 127511 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 441,511.81 441,000.00 หจก. หนึ่งกิจนที ราคาที่เสนอ 441,000.- บาท
บจก. ธาร ธาราลัย เชียงใหม่ ราคาที่เสนอ 441,000.- บาท
หจก. สุธา กรุ๊ป ราคาที่เสนอ 436,500.- บาท
หจก. สุธา กรุ๊ป ราคาที่ตกลง 436,500.- บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามที่ กปภ. กำหนด และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ. สาขา ชม.(พ) 75/2562 ลว. 31 พ.ค. 2562 26 ส.ค. 2562
62087533870 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณสายคีรีนคร 9/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 364,031.00 361,351.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนวิศวกรรม (1992) ราคาที่เสนอ 361,351.00 (เงินสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.หนองมนวิศวกรรม (1992) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 26 ส.ค. 2562
18/2562 จ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ฉัตรลดาพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ 4 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 269,652.00 271,831.50 หจก. พ.ทวีทรัพย์ เสนอราคา 269,000.00 บาท หจก. พ.ทวีทรัพย์ ราคา 269,000.00 บาท ใช้เกณฑ์ราคา กปภ.ศรช. 28/2562 ลว. 19 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562
- จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ดับบิลเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ 62/4 หมู่ที่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 165,604.00 165,604.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่เสนอ 165,604.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกฤต สุขถาวร และราคาที่ตกลง 165,000.00 บาท ราคาที่ตกลงต่ำกว่าราคากลาง กปภ.บปก.30/2562 ลว. 27 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562
พิเศษ/2562 จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ จำนวน12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30กันยายน 2563) 1,476,000.00 1,476,000.00 สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ เสนอราคา 1,444,560.00 บาท สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ เสนอราคา 1,444,560.00 บาท การจัดจ้างครั้งนี้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 55 (2)(ซ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.8/1/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 26 ส.ค. 2562
กจห.62/2562 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลาง การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 36 เดือน 16,441,224.10 16,441,224.10 1. บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 15,350,000.00- บาท
2. บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด 15,351,993.00- บาท
3. บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด 17,606,819.19- บาท
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 15,349,626.15- บาท ผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 26 ส.ค. 2562
- จ้างเหมาบริการ งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492,200.00 492,200.00 บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากมีศักยภาพในการดำเนินการและไม่มีประวัติเป็นผู้ทิ้งงาน รอทำสัญญา 26 ส.ค. 2562
16/2562 งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ DATA LOGGERการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 199,448.00 199,448.00 บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด เสนอราคา 199,448.00 บาท บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด เสนอราคา 199,000.00 บาท ใช้เกณฑ์ราคา กปภ.ศรช. 30/2562 ลว. 26 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562
20/2562 งานจ้างสำรวจหาจุดรั่ว ในระบบจ่ายน้ำพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา DMA1-DMA8 เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างเป็นระบบแผนงานที่ 6-1-3 310,300.00 310,300.00 บริษัท ยู เอช เอ็ม จำกัด เสนอราคา 310,000.00 บาท บริษัท ยู เอช เอ็ม จำกัด ราคา 310,000.00 บาท เกณฑ์ราคา กปภ.ศรช. 25/2562 ลว. 1 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562
9/2562 งานซ่อมแซมระบบ DMA.6,DMA7,DMA10 และ DMA14 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 243,788.80 243,788.80 บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด ราคาไม่ต่ำกว่าราคากลาง เอกสารตามเงื่อนไขกำหนดถูกต้อง ปช.9/2563 ลว. 27 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562
4/2562 งานติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 110 กิโลวัตต์ และตู้ไฟฟ้าควบคุมพร้อม Overhaul Pump & Motor สถานีสูบน้ำแรงต่ำ กปภ.สาขาพะเยา 1,640,310.00 1,640,310.00 บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,279,666.50 บาท
บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,300,000.00 บาท
บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด ราคาที่เสนอ 1,081,395.00 บาท
บริษัท เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,583,695.34 บาท
บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี ( ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,081,395.00 บาท ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 26 ส.ค. 2562
กปภ.ข.10 จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 26 สาขา สำหรับระยะเวลา 4 เดือน 10,107,369.80 10,107,369.80 10,107,363.75 กิจการค้าร่วม คอนซอร์เตียมบูรพาและสยามราช  กิจการค้าร่วม คอนซอร์เตียมบูรพาและสยามราช อ ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้นโดยมูลค่าของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว กปภ.ข.10/48/2562 ลว. 26 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562
กปภ.ข.5/24/2562 งานซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ 2563 11,507,443.40 11,507,443.40

บจก.สยามพัฒนพงศ์ บจก.ยูเอชเอ็ม
1 ขนาด 1/2 นิ้ว 10,836,960.00 10,849,800.00
2 ขนาด 3/4 นิ้ว 39,290.40 37,835.20
3 ขนาด 1 นิ้ว 173,340.00 168,525.00
4 ขนาด 1 1/2 นิ้ว ไม่เสนอ 141,240.00
5 ขนาด 2 นิ้ว ไม่มีผู้เสนอ
6 ขนาด 3 นิ้ว ไม่มีผู้เสนอ
ขนาด 1/2 นิ้ว บริษัท สยามพัฒนพงศ์ ราคาที่เสนอ 10,836,960.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขนาด 3/4 นิ้ว บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 37,835.20 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขนาด 1 นิ้ว บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 168,525.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขนาด 1 1/2 นิ้ว บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 141,240.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.5/46/2562 , กปภ.ข.5/47/2562 ลว. 16 ก.ย. 2562 23 ส.ค. 2562
มท55510-263/ ซื้อน้ำดิบโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน จากขุมเหมืองม่าหนิก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 1,712,000.00 1,712,000.00 นางสาวกาญจนา จิรายุส ๔.๐๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นางสาวกาญจนา จิรายุส ๔.๐๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สินค้าที่ซื้อเป็นสินค้าเฉพาะ และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง กปภ.สาขาภูเก็ต 15/2562 ลว. 26 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562
59/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณสายห้วยกะปิ 16 ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 105,621.00 102,942.00 บริษัท กุลวิชญ์ชลบุรี จำกัด ราคา 102,942 บาท บริษัท กุลวิชญ์ชลบุรี จำกัด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 23 ส.ค. 2562
กปภ.สาขาปักธงชัย 26/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณหอพักบ้านขอนขว้าง หมู่ ๙ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 111,605.00 111,000.00 บจก.ครอบครัวเดียวกัน เสนอราคา 111,000.00 บาท บจก.ครอบครัวเดียวกัน ราคาตกลงจ้าง 111,000.00 บาท พิจารณาจากเกณฑ์ราคา กปภ.สาขาปักธงชัย 13/2562 ลว. 22 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562