จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
พิเศษ/2563 งานจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในบริเวณ กปภ.ข.๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 111,600.00 111,600.00 นายพรยศ แก่นการ เสนอราคารวมเป็นเงิน 111,600.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นายพรยศ แก่นการ เสนอราคารวมเป็นเงิน 111,600.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ กปภ.ข.8/5/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 3 ก.ย. 2562
5191/2562 จ้างเหมาบริการ(จ้างทำของ)พนักงานขับรถยนต์รถบรรทุกน้ำ 128,400.00 128,400.00 1.บริษัทรักษาความปลอดภัย ยืนยงสงขลา 99 จำกัด ราคาที่เสนอ 216,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 ราคาที่เสนอ 198,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.หจก.พรพิสุทธเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 192,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.นายศรายุทธ และเจิรญ ราคาที่เสนอ 120,000.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
นายศรายุท และเจริญ ราคาเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รอทำสัญญา 3 ก.ย. 2562
- งานจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและสำรวจ จำนวน 2 รายการ 136,860.02 136,746.00 1. หจก.สุราษฎร์กลเกษตร เสนอราคา 136,746.00 บาท
2.บจก.ถาวรชัย เสนอราคา 130,540.00 บาท (ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะไม่เป็นไปตามที่กำหนด)
3. บจก.เซาท์เมคานิกส์ เสนอราคา 136,874.40 บาท (ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะไม่เป็นไปตามที่กำหนด)
หจก.สุราษฎร์กลเกษตร ราคา 136,746.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตามที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด 130/62 ลว. 2 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2562
- วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก.กานนาดาเรียลเอสเตท โครงการกานนาดา ถ.ประชาสันติ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 471,979.00 431,159.00 หจก.หนองคายเทพมงคล ราคาที่เสนอ 426,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) หจก.หนองคายเทพมงคล ราคาที่เสนอ 426,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.อด.14/2562 ลว. 2 ส.ค. 2562 2 ก.ย. 2562
กปภ.ข.7 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม งบประมาณปี 2562 ดันท่อลอดทางหลวงหมายเลข 22 (นิตโย) บ้านม่วงไข่ กม.124+042 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) 483,640.00 483,640.00 หจก.ภูเบศ อินเตอร์เทรด 483,640 บาท หจก.ภูเบศ อินเตอร์เทรด 482,000 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 2 ก.ย. 2562
- งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด แกรนด์วิว 2 เฟส 7 (ส่วนที่ 4) หมู่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 370,206.00 336,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ เสนอราคา 335,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ ราคาที่ตกลง 335,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.นว.16/2562 ลว. 14 มี.ค. 2562 2 ก.ย. 2562
พิเศษ/2562 งานจ้างซ่อมแซมหม้อกรองน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร 140,063.00 140,063.00 หจก.นิพล วอเตอร์ เสนอราคา 140,063.-บาท หจก.นิพล วอเตอร์ เสนอราคา 140,063.-บาท เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รอทำสัญญา 2 ก.ย. 2562
5170/62 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาสงขลา 410,880.00 410,880.00 1.บริษัท รักษาความปลอดภัยยืนยงสงขลา 99 จำกัด ราคาที่เสนอ 410,880.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 422,436.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.อาร์.บุญรุ่งเรือง ราคาที่เสนอ 462,240.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัทรักษาความปลอดภัย ยืนยงสงขลา 99 จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนราคาไม่สูงกว่างบประมาณ รอทำสัญญา 2 ก.ย. 2562
- จ้างเหมาบันทึกข้อมูลการใช้น้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรพร้อมคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,207,602.00 1,207,602.00 บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด และราคาที่เสนอ 1,207,602.00 บาท บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด และราคาที่ตกลง 1,207,602.00 บาท มีเพียงรายเดียวที่มีข้อเสนอด้านคุณสมบัติและด้านเทคนิคตรงตามวัตถุประสงค์ กปภ.บปก.29/2562 ลว. 30 ส.ค. 2562 2 ก.ย. 2562
15/2562 โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านบัว ม.17 ต.กุดเค้าอ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 189,000.00 189,439.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (1984) เสนอราคา 189000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (1984) เพื่อดำเนินโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านบัว ม.17 ต.กุดเค้าอ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 15/2562 ลว. 30 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2562
กจห.57/2562 เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 104 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 70,734,276.00 70,734,276.00 1. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
เสนอ 59,926,334.40 บาท
2. บริษัท ไทย เพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด
เสนอ 68,565,600.- บาท
3. บริษัท ทรูลิสซิ่ง จำกัด
เสนอ 66,089,534.40 บาท
4. บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เสนอ 65,037,938.40 บาท
5. บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด
เสนอ 68,403,816.- บาท
6. บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
เสนอ 62,242,927.20 บาท
1. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
รับราคาที่ 59,919,554.88 บาท
ราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ รอทำสัญญา 2 ก.ย. 2562
- งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 8 รายการ 4,693,394.50 4,693,394.50 1.บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 3 รายการ รวมเป็นเงิน 870,552.- บาท
2.บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เสนอราคา 3 รายการ รวมเป็นเงิน 2,332,332.50.บาท
3.บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด เสนอราคา 1 รายการ รวมเป็นเงิน 1,235,850.- บาท
1.บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด รับราคาเป็นเงิน 870,552.- บาท
2.บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด รับราคาเป็นเงิน 2,332,332.50.บาท
3.บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด รับราคาเป็นเงิน 1,235,850.- บาท
บริษัทเสนอเป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ กจห.79/2562 ลว. 12 ก.ย. 2562 30 ส.ค. 2562
กปภ.อด.3/2562 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บจก.กรีนเมโทร โครงการดิเอนทรีโอ-อุดรธานี ม.5 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 1,168,537.00 1,062,060.00 1.บจก สิริวิวรรธน์ เสนอราคา 892,000.- บาท
2.บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง เสนอราคา 650,000.- บาท
3. หจก. 124 คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 856,000.- บาท
4. บจก. ต. พิชิตชัย เสนอราคา 763,980.- บาท
5.หจก.หนองคายเทพมงคล เสนอราคา 689,000.- บาท
6. หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 717,970.- บาท
บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ราคาที่ตกลง 650,000.- บาท เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.อด.22/2562 ลว. 17 ก.ย. 2562 30 ส.ค. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ซอย 3/4 หมู่ที่ 2 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 131,600.00 131,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ราคาไม่สูงกว่าราคากลาง 11/2562 ลว. 7 มี.ค. 2562 30 ส.ค. 2562
- จ้างงานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณสามแยกบ้านนางวันเพ็ญ นพแก้ว - บ้านนายเกษม พวงทอง ม.11 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 314,785.00 314,785.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ ราคาที่เสนอ 314,785.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ ราคาต่ำสุด กปภ.พค.53/2562 ลว. 27 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562
- จ้างเหมางานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ฤทธิวงศ์วนิช บ้านเลขที่ 249 ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 312,807.00 284,500.00 ห้างหุ้นส่วน อ.การประปา ราคาที่เสนอ 284,500.- บาท ห้างหุ้นส่วน อ.การประปา ราคาต่ำสุด กปภ.พค.55/2562 ลว. 29 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ นางสุรินทร์ ดวงเพชร หมู่ที่ 3 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180,835.00 160,763.20 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ เสนอราคา 160,763.20 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ ราคาต่ำสุด กปภ.พค.54/2562 ลว. 28 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด-ยโสธร ตอน 2 ระหว่าง กม.142+503.200 - กม.142+952.200 (ด้านขวาทาง) กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 564,960.00 564,960.00 1. บจก.ครอบครัวเดียวกัน เสนอราคา 560,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 561,500.00 บาท
3. หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น เสนอราคา 562,960.00 บาท
1. บจก.ครอบครัวเดียวกัน เสนอราคา 560,000.00 บาท 1. บจก.ครอบครัวเดียวกัน เสนอราคาต่ำสุด 560,000.00 บาท โดยวิธีคัดเลือก ตรงตามคุณสมบัติ กปภ.ข.6/138/2562 ลว. 18 ก.ย. 2562 30 ส.ค. 2562
- จ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา บจก.อุดร ช.ทวี (สาขาหนองบัวลำภู) 112,000.00 112,000.00 หจก.เมษาเจริญการโยธา ราคาที่เสนอ112,000.00 หจก.เมษาเจริญการโยธา มีผู้เสนอราคารายเดียว 2/2562 ลว. 5 ก.ย. 2562 30 ส.ค. 2562
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านหันเตย หมู่ที่ 10 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง 499,100.00 499,100.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ เป็นผู้เสนอราคารายเดียว รอทำสัญญา 30 ส.ค. 2562
กปภ.พน. / 62 งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ในระบบ DMA กปภ.สาขาพนัสนิคม 321,800.00 321,800.00 1. บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 321,800.- บาท 1. บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 321,800.- บาท ผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 30 ส.ค. 2562
- งานจ้างซ่อมมาตรวัดน้ำหลักสถานีผลิตน้ำทุ่งทะเลหลวง และหน่วยบริการเมืองเก่า (กปภ.สาขาสุโขทัย) 320,507.80 320,507.80 บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 320,507.80 บาท บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสุโขทัย 16/2562 ลว. 2 ก.ย. 2562 30 ส.ค. 2562
7297 งานจ้างทำความสะอาดสำนักงาน (กปภ.สาขาลาดยาว) 121,338.00 121,338.00 นางสาวปาลิกา สิริจันทเวท / ราคาที่เสนอ 112,800.00 บาท นางสาวปาลิกา สิริจันทเวท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.ลย.6/2562 ลว. 9 ก.ย. 2562 30 ส.ค. 2562
- จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2) 300,000.00 298,500.00 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 298,500 บาท บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ราคาที่ตกลง 298,500 บาท เนื่องจ้างไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 30 ส.ค. 2562
1007.05.62/8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ นายชุติวัต ตะนวน ต.สันโป่ง องแม่ริม จ.เชียงใหม่ 313,347.91 279,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ กิตเพชรคอนสตรัคชั่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ กิตเพชรคอนสตรัคชั่น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แและเป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง กปภ.ส.มร.11/2562 ลว. 14 พ.ค. 2562 29 ส.ค. 2562