จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- จ้างเปลี่ยนชุดมอเตอร์สำหรับสวิตซ์เลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบภายในห้องควบคุมไฟฟ้า อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112,350.00 112,350.00 บริษัท สยามคอนโทรล ซีสเต็มส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 112,350.00 บาท บริษัท สยามคอนโทรล ซีสเต็มส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 112,350.00 บาท เนื่องจากราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 105/2562 ลว. 6 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562
- งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 119,412.00 119,412.00 นางพวงทอง พุทสะท้าน ราคาที่เสนอ 108,000.00 บาท นางพวงทอง พุทสะท้าน เสอนราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสุโขทัย 18/2562 ลว. 11 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562
93-5/62 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 154,080.00 154,080.00 บริษัท รักษาความปลอดภัยศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด เสนอราคา 154,080.- บาท บริษัท รักษาความปลอดภัยศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่ตกลง 154,080.- บาท มีคุณสมบัติและความพร้อมที่ดำเนินงานได้ กปภ.สข.บผ./1/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 5 ก.ย. 2562
กปภ.ข.4-56/2562 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน 2,419,300.00 2,419,300.00 1.หจก.สินสุวรรณการโยธา เสนอราคาเป็นเงิน1,630,000.00 บาท
2.หจก.ยูโรฮาร์ดแวร์ เสนอราคาเป็นเงิน1,640,000.00 บาท
3.หจก.ซันการโยธา เสนอราคาเป็นเงิน 1,694,136.00 บาท
4. หจก.นาลานทักษิณก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 1,782,000.00 บาท
5.หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคาเป็นเงิน1,794,732.21 บาท
6.บจก.โชคชัยพงษ์ก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 1,995,000.00 บาท
หจก.สินสุวรรณการโยธา เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.4/82/2562 ลว. 20 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2562
กปภ.ข.1-056/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อส่งน้ำสถานีผลิตพลิ้ว บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 กปภ.สาขาจันทบุรี 10,031,734.71 10,020,628.45 บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด/10,000,000.00
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด/10,015,628.00
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/10,015,000.00
บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด/10,000,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 4 ก.ย. 2562
กปภ.อด.4/2562 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บมจ.ศุภาลัย โครงการศุภาลัยไพรด์ เฟส 1 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 1,405,077.00 1,282,281.00 1.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 1,007,800.- บาท
2.หจก.กิจศิริวุฒิ เสนอราคา 1,080,000.- บาท
3.ภักดีประชา คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 899,999.- บาท
4.บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง เสนอราคา 880,000.- บาท
5.หจก.124 คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 1,022,920.- บาท
6.หจก.หนองคายเทพมงคล เสนอราคา 850,000.- บาท
7.หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 828,180.- บาท
หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่ตกลง 828,180.- บาท เนื่องจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.อด.24/2562 ลว. 20 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.2+300-กม.4+800 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด 1,945,260.00 1,945,260.00 หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 1,940,980 บาท หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 1,940,980 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.6/137/2562 ลว. 18 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2562
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายศักดิ์ชัย พงษ์เพชร ม.3 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ 119,000.00 119,000.00 หจก.พีบี รุ่งทรัพย์ จำนวน 119,000 บาท หจก.พีบี รุ่งทรัพย์ เสนอราคาตามงบประมาณที่กำหนด รอทำสัญญา 4 ก.ย. 2562
กปภ.ข.7 โครงการติดตั้งและวางท่อประปา ปี 2562 บ้านนาทราย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 300,000.00 298,248.00 หจก.วิลันตา 298,248 บาท หจก.วิลันตา 297,000 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 4 ก.ย. 2562
- จ้างเหมางานขุดลอกสระน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำท่าลาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 154,080.00 154,000.00 บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 154,000 บาท บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 4 ก.ย. 2562
- จ้างวางท่อโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาค บริเวณถนนราชพฤกษ์ ซอยหมู่บ้านสหมิตร หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 388,156.97 388,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาณาทิพย์ ราคาที่เสนอ 384,000.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาณาทิพย์ ราคาที่ตกลง 384,000.- บาท เป็นผู้เสนอราคาที่คุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม รอทำสัญญา 4 ก.ย. 2562
กปภ.ข.6/79/2562 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของ กปภ.ข.๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 จำนวน 7 คน 1,764,000.00 1,764,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจเอ็น เสนอราคา 1,392,000.00 บาท
2.บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด เสนอราคา 1,443,792.00 บาท
3.บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เสนอราคา1,474,032.00 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปธากรณ์ เสนอราคา 1,483,200.00 บาท
5.บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จำกัด เสนอราคา 1,722,000.00 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจเอ็น เสนอราคา 1,392,000.00 บาท 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจเอ็น เสนอราคาต่ำสุด 1,392,000.00 บาท ถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กปภ.ข.6/01/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 4 ก.ย. 2562
9203/62 ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ SCADA โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) สถานีจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสงขลา และสถานีเพิ่มแรงดันเขาสำโรง 294,785.00 294,785.00 1.บริษัท ยูนิตี้ โฟกัส จำกัด ราคาที่เสนอ 294,785.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.L.E.K.ENGINEERING CO.,LTD ราคาที่เสนอ 369,150.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.บริษัท เทคอินทิเกรชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 362,730.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.บริษัท ยูนิตี้ โฟกัส จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ราคาที่เสนอเท่ากับงบประมาณ รอทำสัญญา 4 ก.ย. 2562
พิเศษ/2562 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๒ รายการ) 124,655.00 124,655.00 บจก.เกรทพรีเมี่ยม เสนอราคาตำ่สุดเป็นเงิน 124,655 บาท บจก.เกรทพรีเมี่ยม เสนอราคาเป็นเงิน 124,655 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 4 ก.ย. 2562
16/62 จ้างโครงการติดตั้งประตูน้ำลดแรงดันบริเวณเลยสะพานโครงถัก ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 233,000.00 249,310.00 นายสมชาย เศียรอุ่น และราคาที่เสนอ 248,775 บาท นายสมชาย เศียรอุ่น และราคาที่ตกลง 248,775 บาท ผู้รับจ้างรายเดียวและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาเบตง 10/2562 ลว. 6 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อมาตรวัดน้ำแบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ให้กับ กปภ.สาขาพะเยา และกปภ.สาขาเชียงราย 172,270.00 172,270.00 บริษัท ทูพีแอล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๑,๗๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง บริษัท ทูพีแอล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๑,๗๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติ กปภ.ข.9/51/2562 ลว. 25 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2562
55/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการ และลูกจ้าง กองทัพบก ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและชุมชนโดยรอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี 8,707,660.00 8,700,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 6,769,990.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง 6,780,000.00
บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 7,777,000.00 ไม่ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ 7,900,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 6,769,990.00 ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/176/2562 ลว. 17 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2562
- งานปรับปรุงติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 400 มม. จำนวน 1 เครื่อง กปภ.สาขากุยบุรี (สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน-ส่งสถานีจ่ายน้ำไร่ใหม่) 642,000.00 460,000.00 บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 297,460.- บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 297,460.-
เชิญชวนให้เสนอราคา จำนวน 4 ราย แต่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และราคาที่เสนอเป็นราคาต่ำสุด และต่ำกว่าราคาที่เคยเสนอโดยวิธี e-bidding ที่ยกเลิกเนื่องจากยื่นเอกสารคุณสมบัติไม่ครบถ้วน รอทำสัญญา 3 ก.ย. 2562
62087460015 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณสายคีรีนคร 10/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 549,433.00 549,433.00 1.บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 373,000.00 ราคารวมภาษี
2.บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด ราคาที่เสนอ 390,000.00 ราคารวมภาษี
3.บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 396,990.00
4.บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ราคาที่เสนอ 399,000.00
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 373,000.00 ราคารวมภาษี เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 3 ก.ย. 2562
62087615256 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายภานุพงษ์ ม่วงคำ (โครงการทรัพย์ทวี) ม.8 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 156,000.00 156,000.00 บจ.ป.สยาม 156,000.-บาท บจ.ป.สยาม 156,000.-บาท ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง กปภ.สาขา สฎ.51/2562 ลว. 9 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2562
62087625459 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนายอโนทัย คงคาช่วย ถนนพ่อขุนทะเล 25 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 132,000.00 132,000.00 หจก.ช.นพรัตน์ 132,000.-บาท หจก.ช.นพรัตน์ 132,000.-บาท ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง กปภ.สาขา สฎ.50/2562 ลว. 6 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2562
62/2562 งานติดตั้งชุดระบายตะกอนอัตโนมัติในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จำนวน 30 จุด 266,109.00 266,109.00 1.บริษัท รัตนชลวิศวกรรม จำกัด ราคา 266,109 บาท บริษัท รัตนชลวิศวกรรม จำกัด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 3 ก.ย. 2562
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายจักรพงษ์ สายใยทอง บริเวณหมู่ที่ 8 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 393,483.00 393,483.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศิริ บิงดิ้งพลัส และราคาที่เสนอ 393,483.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศิริ บิงดิ้งพลัส และราคาที่ตกลง 390,000.00 บาท ราคาที่ตกลงต่ำกว่าราคากลาง กปภ.บปก.31/2562 ลว. 10 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2562
- จ้างวางท่อประปาให้กับ บริษัท แสนดีสิริ จำกัด โฉนดเลขที่ 9017 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 409,738.12 409,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรงทอง 888 ราคาที่เสนอ404,900.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรงทอง 888 ราคาที่ตกลง 404,900.- บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม 0962/0003 ลว. 6 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2562
- จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 2,600,528.00 2,600,435.12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 2,570,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสุโขทัย 17/2562 ลว. 5 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2562