จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
9203/62 ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบ SCADA โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) สถานีจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสงขลา และสถานีเพิ่มแรงดันเขาสำโรง 294,785.00 294,785.00 1.บริษัท ยูนิตี้ โฟกัส จำกัด ราคาที่เสนอ 294,785.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.L.E.K.ENGINEERING CO.,LTD ราคาที่เสนอ 369,150.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.บริษัท เทคอินทิเกรชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 362,730.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.บริษัท ยูนิตี้ โฟกัส จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน ราคาที่เสนอเท่ากับงบประมาณ รอทำสัญญา 4 ก.ย. 2562
พิเศษ/2562 จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๒ รายการ) 124,655.00 124,655.00 บจก.เกรทพรีเมี่ยม เสนอราคาตำ่สุดเป็นเงิน 124,655 บาท บจก.เกรทพรีเมี่ยม เสนอราคาเป็นเงิน 124,655 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 4 ก.ย. 2562
16/62 จ้างโครงการติดตั้งประตูน้ำลดแรงดันบริเวณเลยสะพานโครงถัก ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 233,000.00 249,310.00 นายสมชาย เศียรอุ่น และราคาที่เสนอ 248,775 บาท นายสมชาย เศียรอุ่น และราคาที่ตกลง 248,775 บาท ผู้รับจ้างรายเดียวและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาเบตง 10/2562 ลว. 6 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อมาตรวัดน้ำแบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ให้กับ กปภ.สาขาพะเยา และกปภ.สาขาเชียงราย 172,270.00 172,270.00 บริษัท ทูพีแอล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๑,๗๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง บริษัท ทูพีแอล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๑,๗๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติ กปภ.ข.9/51/2562 ลว. 25 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2562
62087625459 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ และติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนายอโนทัย คงคาช่วย ถนนพ่อขุนทะเล 25 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 132,000.00 132,000.00 หจก.ช.นพรัตน์ 132,000.-บาท หจก.ช.นพรัตน์ 132,000.-บาท ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง กปภ.สาขา สฎ.50/2562 ลว. 6 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2562
55/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการ และลูกจ้าง กองทัพบก ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและชุมชนโดยรอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี 8,707,660.00 8,700,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 6,769,990.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง 6,780,000.00
บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 7,777,000.00 ไม่ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ 7,900,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 6,769,990.00 ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/176/2562 ลว. 17 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2562
62087615256 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายภานุพงษ์ ม่วงคำ (โครงการทรัพย์ทวี) ม.8 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 156,000.00 156,000.00 บจ.ป.สยาม 156,000.-บาท บจ.ป.สยาม 156,000.-บาท ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง กปภ.สาขา สฎ.51/2562 ลว. 9 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2562
62087460015 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณสายคีรีนคร 10/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 549,433.00 549,433.00 1.บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 373,000.00 ราคารวมภาษี
2.บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด ราคาที่เสนอ 390,000.00 ราคารวมภาษี
3.บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 396,990.00
4.บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ราคาที่เสนอ 399,000.00
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 373,000.00 ราคารวมภาษี เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 3 ก.ย. 2562
- งานปรับปรุงติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 400 มม. จำนวน 1 เครื่อง กปภ.สาขากุยบุรี (สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน-ส่งสถานีจ่ายน้ำไร่ใหม่) 642,000.00 460,000.00 บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 297,460.- บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคาที่เสนอ 297,460.-
เชิญชวนให้เสนอราคา จำนวน 4 ราย แต่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และราคาที่เสนอเป็นราคาต่ำสุด และต่ำกว่าราคาที่เคยเสนอโดยวิธี e-bidding ที่ยกเลิกเนื่องจากยื่นเอกสารคุณสมบัติไม่ครบถ้วน รอทำสัญญา 3 ก.ย. 2562
62/2562 งานติดตั้งชุดระบายตะกอนอัตโนมัติในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) จำนวน 30 จุด 266,109.00 266,109.00 1.บริษัท รัตนชลวิศวกรรม จำกัด ราคา 266,109 บาท บริษัท รัตนชลวิศวกรรม จำกัด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 3 ก.ย. 2562
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ นายจักรพงษ์ สายใยทอง บริเวณหมู่ที่ 8 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง 393,483.00 393,483.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศิริ บิงดิ้งพลัส และราคาที่เสนอ 393,483.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ศิริ บิงดิ้งพลัส และราคาที่ตกลง 390,000.00 บาท ราคาที่ตกลงต่ำกว่าราคากลาง กปภ.บปก.31/2562 ลว. 10 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2562
- จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 2,600,528.00 2,600,435.12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 2,570,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสุโขทัย 17/2562 ลว. 5 ก.ย. 2562 3 ก.ย. 2562
5191/2562 จ้างเหมาบริการ(จ้างทำของ)พนักงานขับรถยนต์รถบรรทุกน้ำ 128,400.00 128,400.00 1.บริษัทรักษาความปลอดภัย ยืนยงสงขลา 99 จำกัด ราคาที่เสนอ 216,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 ราคาที่เสนอ 198,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.หจก.พรพิสุทธเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 192,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.นายศรายุทธ และเจิรญ ราคาที่เสนอ 120,000.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
นายศรายุท และเจริญ ราคาเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รอทำสัญญา 3 ก.ย. 2562
พิเศษ/2563 งานจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในบริเวณ กปภ.ข.๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 111,600.00 111,600.00 นายพรยศ แก่นการ เสนอราคารวมเป็นเงิน 111,600.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นายพรยศ แก่นการ เสนอราคารวมเป็นเงิน 111,600.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ กปภ.ข.8/5/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 3 ก.ย. 2562
- งานจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและสำรวจ จำนวน 2 รายการ 136,860.02 136,746.00 1. หจก.สุราษฎร์กลเกษตร เสนอราคา 136,746.00 บาท
2.บจก.ถาวรชัย เสนอราคา 130,540.00 บาท (ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะไม่เป็นไปตามที่กำหนด)
3. บจก.เซาท์เมคานิกส์ เสนอราคา 136,874.40 บาท (ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะไม่เป็นไปตามที่กำหนด)
หจก.สุราษฎร์กลเกษตร ราคา 136,746.00 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นไปตามที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด 130/62 ลว. 2 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2562
- งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท วี เค ไมนิ่ง จำกัด แกรนด์วิว 2 เฟส 7 (ส่วนที่ 4) หมู่ 7 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 370,206.00 336,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ เสนอราคา 335,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ ราคาที่ตกลง 335,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.นว.16/2562 ลว. 14 มี.ค. 2562 2 ก.ย. 2562
- วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก.กานนาดาเรียลเอสเตท โครงการกานนาดา ถ.ประชาสันติ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 471,979.00 431,159.00 หจก.หนองคายเทพมงคล ราคาที่เสนอ 426,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) หจก.หนองคายเทพมงคล ราคาที่เสนอ 426,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.อด.14/2562 ลว. 2 ส.ค. 2562 2 ก.ย. 2562
กปภ.ข.7 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม งบประมาณปี 2562 ดันท่อลอดทางหลวงหมายเลข 22 (นิตโย) บ้านม่วงไข่ กม.124+042 ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) 483,640.00 483,640.00 หจก.ภูเบศ อินเตอร์เทรด 483,640 บาท หจก.ภูเบศ อินเตอร์เทรด 482,000 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 2 ก.ย. 2562
5170/62 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน กปภ.สาขาสงขลา 410,880.00 410,880.00 1.บริษัท รักษาความปลอดภัยยืนยงสงขลา 99 จำกัด ราคาที่เสนอ 410,880.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 422,436.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.อาร์.บุญรุ่งเรือง ราคาที่เสนอ 462,240.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัทรักษาความปลอดภัย ยืนยงสงขลา 99 จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนราคาไม่สูงกว่างบประมาณ รอทำสัญญา 2 ก.ย. 2562
- จ้างเหมาบันทึกข้อมูลการใช้น้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรพร้อมคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,207,602.00 1,207,602.00 บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด และราคาที่เสนอ 1,207,602.00 บาท บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด และราคาที่ตกลง 1,207,602.00 บาท มีเพียงรายเดียวที่มีข้อเสนอด้านคุณสมบัติและด้านเทคนิคตรงตามวัตถุประสงค์ กปภ.บปก.29/2562 ลว. 30 ส.ค. 2562 2 ก.ย. 2562
กจห.57/2562 เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 104 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 70,734,276.00 70,734,276.00 1. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
เสนอ 59,926,334.40 บาท
2. บริษัท ไทย เพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด
เสนอ 68,565,600.- บาท
3. บริษัท ทรูลิสซิ่ง จำกัด
เสนอ 66,089,534.40 บาท
4. บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เสนอ 65,037,938.40 บาท
5. บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด
เสนอ 68,403,816.- บาท
6. บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
เสนอ 62,242,927.20 บาท
1. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
รับราคาที่ 59,919,554.88 บาท
ราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ รอทำสัญญา 2 ก.ย. 2562
15/2562 โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านบัว ม.17 ต.กุดเค้าอ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 189,000.00 189,439.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (1984) เสนอราคา 189000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (1984) เพื่อดำเนินโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านบัว ม.17 ต.กุดเค้าอ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 15/2562 ลว. 30 ก.ย. 2562 2 ก.ย. 2562
- งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 8 รายการ 4,693,394.50 4,693,394.50 1.บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 3 รายการ รวมเป็นเงิน 870,552.- บาท
2.บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เสนอราคา 3 รายการ รวมเป็นเงิน 2,332,332.50.บาท
3.บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด เสนอราคา 1 รายการ รวมเป็นเงิน 1,235,850.- บาท
1.บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด รับราคาเป็นเงิน 870,552.- บาท
2.บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด รับราคาเป็นเงิน 2,332,332.50.บาท
3.บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด รับราคาเป็นเงิน 1,235,850.- บาท
บริษัทเสนอเป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ กจห.79/2562 ลว. 12 ก.ย. 2562 30 ส.ค. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ซอย 3/4 หมู่ที่ 2 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 131,600.00 131,600.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ ราคาไม่สูงกว่าราคากลาง 11/2562 ลว. 7 มี.ค. 2562 30 ส.ค. 2562
- จ้างงานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณสามแยกบ้านนางวันเพ็ญ นพแก้ว - บ้านนายเกษม พวงทอง ม.11 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 314,785.00 314,785.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ ราคาที่เสนอ 314,785.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ ราคาต่ำสุด กปภ.พค.53/2562 ลว. 27 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562