จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ข.8/2/2563 จัดซื้อผงปูนครอรีนชนิด 65% จำนวน 533 ถัง พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 1,332,500.00 1,332,500.00 1.บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เสนอราคา 1,091,003.03 บาท
2.บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา 1,134,631.75 บาท
3.บริษัท 3วี(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,211,908.75 บาท
บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เสนอราคา 1,091,003.03 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศ และราคาต่ำสุด กปภ.ข.8/1/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 6 ก.ย. 2562
- งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 482,356.00 482,356.00 รายการที่ 1.เครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรด-ด่างชนิดตัวเลข
ผู้เสนอราคา 1. บจก.ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล เสนอราคา 21,400 บาท
2. บจก.เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค เสนอราคา 21,186 บาท
รายการที่ 2. เครื่องจาร์เทสต์ ชนิด 6 ใบพัด
ผู้เสนอราคา 1. บจก.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ เสนอราคา 70,620 บาท
2. บจก.เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค เสนอราคา 69,550 บาท
รายการที่ 3 เครื่องวัดความขุ่นชนิดใช้ในงานสนาม
ผู้เสนอราคา 1. บจก.เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ เสนอราคา 381,990 บาท
2. บจก.เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค เสนอราคา 375,570 บาท (คุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามที่กำหนด)
รายการที่ 1.เครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรด-ด่างชนิดตัวเลข
บจก.เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค ราคา 21,186 บาท
รายการที่ 2. เครื่องจาร์เทสต์ ชนิด 6 ใบพัด
บจก.เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค ราคา 69,550 บาท
รายการที่ 3 เครื่องวัดความขุ่นชนิดใช้ในงานสนาม
บจก.เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ราคา 381,990 บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด 132/62 ลว. 6 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562
- งานย้ายแนวท่อทางหลวงชนบท นศ.4073 ตอนแยกทางหลวง 4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช กปภ.สาขาขนอม โดยวิธีคัดเลือก 10,900,000.00 10,900,000.00 1.บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด วงเงินที่เสนอ จำนวน 10,868,350.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.บริษัท ป.สยาม จำกัด วงเงินที่เสนอ จำนวน 10,891,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.บริษัท ศ.ศุภโชคยิ่งเจริญ จำกัด วงเงินที่เสนอ จำนวน 10,913,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด วงเงินที่เสนอ จำนวน 10,868,350.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยืนยันราคาเดิม
คุณสมบัติบัติของผู้ยื่นข้อเสนอฯถูกต้องตามเอกสารเงื่อนไขการยื่นซองเสนอราคา และเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.4/81/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562
- โครงการวางท่อน้ำดิบ ติดตั้งเครื่่องสูบน้ำ และก่อสร้างฝายน้ำล้น (กระสอบทราย) คลองเจ๊ะตรา-บางเหนียวดำ เร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต 2,107,044.00 949,000.00 บริษัท ศ.ศุภโชคยิ่งเจริญ จำกัด เสนอราคา 948,000.00 บาท บริษัท ศ.ศุภโชคยิ่งเจริญ จำกัด เสนอราคาตำกว่าราคากลางที่กำหนด กปภ.ข.4/79/2562 ลว. 12 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562
กปภ.ส.นว.4/2562 งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หมู่ 6 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 2,792,292.00 2,547,839.00 บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด เสนอราคา 1,724,000.00 บาท บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ราคาที่ตกลง 1,724,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.นว.30/2562 ลว. 23 ก.ค. 2562 6 ก.ย. 2562
- งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นายเฉลิม ขำงาม มาตรชั่วคราว หมู่ที่ 5 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 183,950.00 183,950.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ เสนอราคา 183,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ ราคาที่ตกลง 183,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 6 ก.ย. 2562
กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 300 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (แม่ข่าย) ปีงบประมาณ 2562 192,600.00 192,000.00 หจก.วิลันตา 192,000 บาท หจก.วิลันตา 191,000 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 6 ก.ย. 2562
- งานซ่อมท่อจ่ายน้ำภายในสถานีผลิตน้ำนาท่อม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 148,730.00 148,730.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ ดี การโยธา เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 148,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ ดี การโยธา เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 148,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและราคาที่เสนออยู่ในเกณฑ์ที่ กปภ.รับได้ กปภ.สาขาพัทลุง 28/62 ลว. 9 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562
5245/62 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท เอสพี กรุ๊ป 2019 จำกัด เลขที่ 300 ซ.โรงอิฐขุนราช ถ.สามสิบเมตร ม.1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 107,000.00 107,000.00 หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 ราคาที่เสนอ 107,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 มีคุณสมบัติครบถ้วนราคาเท่ากับประมาณการ รอทำสัญญา 6 ก.ย. 2562
- จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ นายธีระ ฉิมตะวัน (เฟส 2) หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 268,988.00 268,000.00 1.หจก.ปริชาติการโยธา
2. หจก.สธนานันท์ การช่าง
3.บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง
. หจก.สธนานันท์ การช่าง เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 6 ก.ย. 2562
- ติดตั้งและวางท่อประปานายพีระพล หวังก่อนใคร บ้านเลขที่ 177 หมู่.6 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 164,241.22 164,000.00 1.หจก.นพนทีการประปา ราคาที่เสนอ 164,000.00 บาท หจก.นพนทีการประปา เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว รอทำสัญญา 6 ก.ย. 2562
- งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นายธวัช สดศรี มาตรชั่วคราว หมู่ที่ 2 ต.พระนอน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 149,033.00 149,033.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ เสนอราคา 230,000.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ ราคาที่ตกลง 230,000.-บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.นว.38/2562 ลว. 10 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ (Lab Cluster สาขาเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 154,080.00 154,080.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย กอบบุญ กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๐๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง บริษัท รักษาความปลอดภัย กอบบุญ กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๐๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติ กปภ.ข.9/3/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 6 ก.ย. 2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ (Lab Cluster สาขาเกาะคา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 138,672.00 138,672.00 บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๖๗๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๖๗๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติ กปภ.ข.9/4/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 6 ก.ย. 2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมานิติบุคคลทำการรักษาความปลอดภัย บริเวณ กปภ.ข.๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 493,560.00 493,560.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๓,๐๕๖.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๓,๐๕๖.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติ กปภ.ข.9/1/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 6 ก.ย. 2562
- จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริหารหน้าห้องผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) จำนวน 1 อัตรา ปี 2563 201,960.00 201,960.00 นางสาวอรพิน เฉยน่วม ราคาที่เสนอ 201,960.00 บาท นางสาวอรพิน เฉยน่วม ราคาที่ตกลง 201,960.00 บาท เนื่องจากราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 6 ก.ย. 2562
- งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 426,300.24 425,860.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถ์ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 421,200.00 บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถ์ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 20/2562 ลว. 13 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562
- จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา DMA จุดที่ ๑. DMA.Smart Logger สำนักงานประปา จุดที่ ๒. DMA.Smart Logger สถานีจ่ายน้ำปากพลี จุดที่ ๓. DMA.Smart Logger คลีนิคแพทย์โสภณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 164,780.00 164,780.00 บริษัทไบนารี่พลัส จำกัด เสนอ 164,780. บาท บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด เป็นผู้รับจ้างที่เกี่ยวกับระบบ DMA 15/2562 ลว. 6 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ (Lab Cluster สาขาเกาะคา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 300,000.00 300,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย วีระเขลางค์การ์ด จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๑๗๒.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง บริษัท รักษาความปลอดภัย วีระเขลางค์การ์ด จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๑๗๒.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติ กปภ.ข.9/6/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 6 ก.ย. 2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง านจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ (Lab Cluster สาขาเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 299,880.00 299,880.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๑๗๒.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๑๗๒.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติ กปภ.ข.9/5/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 6 ก.ย. 2562
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ น.ส.วรรณวิสา หาญชิงชัย โครงการ หมู่บ้านเอนกอนันต์แลนด์แอนเฮ้าส์ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 171,730.00 171,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียดเทพ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอียดเทพ - กปภ.สข.ปปส.28/2562 ลว. 6 ก.ย. 2563 6 ก.ย. 2562
กปภ.ข.4-53/2562 ซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิค ชนิดกระเป๋าหิ้วพร้อมกับเครื่องรับและแสดงผลแบบพกพา 2,022,300.00 1,669,200.00 1. บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด (ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากไม่ส่งตัวอย่างของพัสดุตามเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ข้อ 4.5)
2. บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,082,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด (ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากไม่ส่งตัวอย่างของพัสดุตามเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ข้อ 4.5)
4. บริษัท ยูเรก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,823,280.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5. บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์ จำกัด (ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากไม่ส่งตัวอย่างของพัสดุตามเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ข้อ 4.5)
บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 1,070,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศฯ ,ราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ กปภ.ข.4/83/2562 ลว. 27 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562
กปภ.ข.6/80/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองนิยม ม.14 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 1,592,160.00 1,592,160.00 บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ราคาทีเสนอ 1,002,000 บาท บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ราคาทีเสนอ 1,002,000 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.6/139/2562 ลว. 23 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน บริเวณโรงงานพลาสติก หมู่ที่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 309,796.00 309,796.00 หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่เสนอ 309,796 บาท หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาต่ำสุด กปภ.พค.56/2562 ลว. 3 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 3423 สายสมุทรสาคร – ต.โคกขาม ระหว่าง กม.0+200-กม.7+137 กปภ.สาขาสมุทรสาคร 4,761,500.00 4,760,000.00 บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 4,700,000
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ 4,761,500
หจก.ทองพูน 2474 4,760,000
บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 4,700,000 ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/180/2562 ลว. 16 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562