จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ส.นว.4/2562 งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หมู่ 6 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 2,792,292.00 2,547,839.00 บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด เสนอราคา 1,724,000.00 บาท บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ราคาที่ตกลง 1,724,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.นว.30/2562 ลว. 23 ก.ค. 2562 6 ก.ย. 2562
- งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นายเฉลิม ขำงาม มาตรชั่วคราว หมู่ที่ 5 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 183,950.00 183,950.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ เสนอราคา 183,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ ราคาที่ตกลง 183,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 6 ก.ย. 2562
กปภ.ข.7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง, เปลี่ยนกรวดกรอง - ทรายกรอง และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ ระบบผลิตขนาด 300 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (แม่ข่าย) ปีงบประมาณ 2562 192,600.00 192,000.00 หจก.วิลันตา 192,000 บาท หจก.วิลันตา 191,000 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 6 ก.ย. 2562
- จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ นายธีระ ฉิมตะวัน (เฟส 2) หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 268,988.00 268,000.00 1.หจก.ปริชาติการโยธา
2. หจก.สธนานันท์ การช่าง
3.บจ.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง
. หจก.สธนานันท์ การช่าง เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 6 ก.ย. 2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ (Lab Cluster สาขาเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 154,080.00 154,080.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย กอบบุญ กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๐๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง บริษัท รักษาความปลอดภัย กอบบุญ กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๐๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติ กปภ.ข.9/3/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 6 ก.ย. 2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวน บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ (Lab Cluster สาขาเกาะคา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 138,672.00 138,672.00 บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๖๗๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๖๗๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติ กปภ.ข.9/4/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 6 ก.ย. 2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมานิติบุคคลทำการรักษาความปลอดภัย บริเวณ กปภ.ข.๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 493,560.00 493,560.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๓,๐๕๖.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟ โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๓,๐๕๖.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติ กปภ.ข.9/1/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 6 ก.ย. 2562
- จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริหารหน้าห้องผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) จำนวน 1 อัตรา ปี 2563 201,960.00 201,960.00 นางสาวอรพิน เฉยน่วม ราคาที่เสนอ 201,960.00 บาท นางสาวอรพิน เฉยน่วม ราคาที่ตกลง 201,960.00 บาท เนื่องจากราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 6 ก.ย. 2562
- จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา DMA จุดที่ ๑. DMA.Smart Logger สำนักงานประปา จุดที่ ๒. DMA.Smart Logger สถานีจ่ายน้ำปากพลี จุดที่ ๓. DMA.Smart Logger คลีนิคแพทย์โสภณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 164,780.00 164,780.00 บริษัทไบนารี่พลัส จำกัด เสนอ 164,780. บาท บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด เป็นผู้รับจ้างที่เกี่ยวกับระบบ DMA 15/2562 ลว. 6 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง านจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ (Lab Cluster สาขาเชียงราย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 299,880.00 299,880.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๑๗๒.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๑๗๒.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติ กปภ.ข.9/5/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 6 ก.ย. 2562
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ (Lab Cluster สาขาเกาะคา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 300,000.00 300,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย วีระเขลางค์การ์ด จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๑๗๒.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง บริษัท รักษาความปลอดภัย วีระเขลางค์การ์ด จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๑๗๒.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติ กปภ.ข.9/6/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 6 ก.ย. 2562
- งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 426,300.24 425,860.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถ์ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 421,200.00 บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถ์ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 20/2562 ลว. 13 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562
- ติดตั้งและวางท่อประปานายพีระพล หวังก่อนใคร บ้านเลขที่ 177 หมู่.6 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 164,241.22 164,000.00 1.หจก.นพนทีการประปา ราคาที่เสนอ 164,000.00 บาท หจก.นพนทีการประปา เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว รอทำสัญญา 6 ก.ย. 2562
กปภ.ข.4-53/2562 ซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิค ชนิดกระเป๋าหิ้วพร้อมกับเครื่องรับและแสดงผลแบบพกพา 2,022,300.00 1,669,200.00 1. บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด (ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากไม่ส่งตัวอย่างของพัสดุตามเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ข้อ 4.5)
2. บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,082,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด (ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากไม่ส่งตัวอย่างของพัสดุตามเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ข้อ 4.5)
4. บริษัท ยูเรก้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,823,280.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5. บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์ จำกัด (ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากไม่ส่งตัวอย่างของพัสดุตามเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ข้อ 4.5)
บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 1,070,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศฯ ,ราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ กปภ.ข.4/83/2562 ลว. 27 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562
กปภ.ข.6/80/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองนิยม ม.14 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 1,592,160.00 1,592,160.00 บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ราคาทีเสนอ 1,002,000 บาท บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ราคาทีเสนอ 1,002,000 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 ก.ย. 2562
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน บริเวณโรงงานพลาสติก หมู่ที่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 309,796.00 309,796.00 หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาที่เสนอ 309,796 บาท หจก.ปาสาณพงศ์ ราคาต่ำสุด กปภ.พค.56/2562 ลว. 3 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562
- จ้างเปลี่ยนชุดมอเตอร์สำหรับสวิตซ์เลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบภายในห้องควบคุมไฟฟ้า อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112,350.00 112,350.00 บริษัท สยามคอนโทรล ซีสเต็มส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 112,350.00 บาท บริษัท สยามคอนโทรล ซีสเต็มส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 112,350.00 บาท เนื่องจากราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 105/2562 ลว. 6 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562
- งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2563 119,412.00 119,412.00 นางพวงทอง พุทสะท้าน ราคาที่เสนอ 108,000.00 บาท นางพวงทอง พุทสะท้าน เสอนราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสุโขทัย 18/2562 ลว. 11 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 3423 สายสมุทรสาคร – ต.โคกขาม ระหว่าง กม.0+200-กม.7+137 กปภ.สาขาสมุทรสาคร 4,761,500.00 4,760,000.00 บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 4,700,000
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ 4,761,500
หจก.ทองพูน 2474 4,760,000
บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 4,700,000 ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/180/2562 ลว. 16 ก.ย. 2562 5 ก.ย. 2562
93-5/62 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 154,080.00 154,080.00 บริษัท รักษาความปลอดภัยศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด เสนอราคา 154,080.- บาท บริษัท รักษาความปลอดภัยศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่ตกลง 154,080.- บาท มีคุณสมบัติและความพร้อมที่ดำเนินงานได้ กปภ.สข.บผ./1/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 5 ก.ย. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 ตอน ร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.2+300-กม.4+800 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด 1,945,260.00 1,945,260.00 หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 1,940,980 บาท หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 1,940,980 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 4 ก.ย. 2562
กปภ.ข.4-56/2562 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน 2,419,300.00 2,419,300.00 1.หจก.สินสุวรรณการโยธา เสนอราคาเป็นเงิน1,630,000.00 บาท
2.หจก.ยูโรฮาร์ดแวร์ เสนอราคาเป็นเงิน1,640,000.00 บาท
3.หจก.ซันการโยธา เสนอราคาเป็นเงิน 1,694,136.00 บาท
4. หจก.นาลานทักษิณก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 1,782,000.00 บาท
5.หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคาเป็นเงิน1,794,732.21 บาท
6.บจก.โชคชัยพงษ์ก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 1,995,000.00 บาท
หจก.สินสุวรรณการโยธา เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.4/82/2562 ลว. 20 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2562
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนายศักดิ์ชัย พงษ์เพชร ม.3 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ 119,000.00 119,000.00 หจก.พีบี รุ่งทรัพย์ จำนวน 119,000 บาท หจก.พีบี รุ่งทรัพย์ เสนอราคาตามงบประมาณที่กำหนด รอทำสัญญา 4 ก.ย. 2562
กปภ.อด.4/2562 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บมจ.ศุภาลัย โครงการศุภาลัยไพรด์ เฟส 1 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 1,405,077.00 1,282,281.00 1.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 1,007,800.- บาท
2.หจก.กิจศิริวุฒิ เสนอราคา 1,080,000.- บาท
3.ภักดีประชา คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 899,999.- บาท
4.บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง เสนอราคา 880,000.- บาท
5.หจก.124 คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 1,022,920.- บาท
6.หจก.หนองคายเทพมงคล เสนอราคา 850,000.- บาท
7.หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 828,180.- บาท
หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่ตกลง 828,180.- บาท เนื่องจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.อด.24/2562 ลว. 20 ก.ย. 2562 4 ก.ย. 2562
กปภ.ข.1-056/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อส่งน้ำสถานีผลิตพลิ้ว บริเวณทางหลวงหมายเลข 3 กปภ.สาขาจันทบุรี 10,031,734.71 10,020,628.45 บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด/10,000,000.00
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด/10,015,628.00
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/10,015,000.00
บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด/10,000,000.00 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 4 ก.ย. 2562