จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ข.10 ป.21/2562 งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำโรงพยาบาลพุทธชินราช บริเวณบึงแก่งใหญ่ ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (กปภ.สาขาพิษณุโลก) 6,344,525.58 6,268,000.00 บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด/ 3,560,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวินัยก่อสร้าง/ 3,730,000.00
ชินสินถาวรก่อสร้าง/ 3,884,000.00
หจก. ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง/ 3,920,000.00
บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด/ 3,560,000.00 คุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและราคาที่เสนอต่ำสุด กปภ.ข.10/58/2562 ลว. 20 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562
- งานติดตั้งและวางท่อประปาให้กับนายปิยวัฒน์ รัชตะสิทธิเวทย์ 183/8 หมู่ที่ 2 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) 151,004.00 136,921.20 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส ทู วาย วอเตอร์ 2014 ราคาที่เสอน 136,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส ทู วาย วอเตอร์ 2014 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสุโขทัย 19/2562 ลว. 12 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562
- จ้างจัดหาแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 14 รายการ 1,413,898.40 1,413,898.40 แบบพิมพ์ รายการที่ 1 ถึง รายการที่ 11
1. บจก.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ จำนวน 180,989.43 บาท
2. บจก.คอมพริ้นท์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ จำนวน 225,005.06 บาท
3. บจก.เมก้า เปเปอร์ แอนด์ ปริ้นท์ ราคาที่เสนอ จำนวน 260,381.56 บาท
แบบพิมพ์ รายการที่ 12 ถึง รายการที่ 14
1. บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม ราคาที่เสนอ จำนวน 783,947.76 บาท
2. บจก.เมก้า เปเปอร์ แอนด์ ปริ้นท์ ราคาที่เสนอ จำนวน 798,125.84 บาท
3. บจก.ท๊อปมัลติพริ้นทส์ ราคาที่เสนอ จำนวน 803,895.24 บาท
4. บจก.ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ ราคาที่เสนอ จำนวน 988,287.09 บาท
5. บจก.คอมพริ้นท์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ จำนวน 1,338,258.63 บาท
๑. แบบพิมพ์ รายการที่ 1 ถึง รายการที่ 11 เห็นควรจัดจ้างจาก บจก.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์จำนวนเงินทั้งสิ้น 180,989.43 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์)
2. แบบพิมพ์ รายการที่ 12 ถึง รายการที่ 14 เห็นควรจัดจ้างจาก บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำนวนเงินทั้งสิ้น 783,947.76 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.4/1/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 10 ก.ย. 2562
กปภ.ข.7/54/2562 บุคคลภายนอกบริการทำความสะอาดสถานที่บริเวณภายในอาคาร การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 535,000.00 486,892.00 หจก.ปธากรณ์ 531,360.-บาท, บจก.รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค 485,352.-บาท บจก.รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค 485,352.-บาท เกณฑ์ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 10 ก.ย. 2562
กปภ.ข.10 ป.23/2562 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต10 และอาคารห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 745,362.00 745,362.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส จำกัด/ 639,900.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ้าพระยาป้องกันภัย จำกัด/ 705,000.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย อุทัยธานี คลีนนิ่ง จำกัด/ 659,400.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.เอส.พิษณุโลก จำกัด/ 635,164.00
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.เอส.พิษณุโลก จำกัด/ 635,164.00 คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด กปภ.ข.10/59/2562 ลว. 25 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562
พิเศษ/2562 งานวางท่อเสริมแรงดัน HDPE ขนาด 160 มม. เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 3,284,900.00 3,284,900.00 1. บริษัท พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 3,274,000.00 บาท
2. บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 3,278,000.00 บาท
3. หจก.สิงห์ชัยรุ่งเรือง(2000) เสนอราคา 3,280,000.00 บาท
บริษัท พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 3,274,000.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาต่ำสุด บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างฯ ลว. 25 ต.ค. 2562 9 ก.ย. 2562
6207069539 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับนายตระกูล ภัควณิชย์ 129/33 ม.10 ถ.ข้างโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 208,000.00 208,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภุชงค์โปรเซอร์วิส 207,000.-บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภุชงค์โปรเซอร์วิส 207,000.-บาท ราคาที่เสนอไมาสูงกว่าราคากลาง กปภ.สาขา สฎ.52/2562 ลว. 13 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562
3/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ หมู่บ้านปิ่นทอง ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 513,600.00 438,430.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ราคาที่เสนอ 379,900.00 บาท
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด ราคาที่เสนอ 438,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญจนบุรีรัตนประเสริฐ ราคาที่เสนอ 467,000.00 บาท
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 379,800.00 บาท
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 379,800.00 บาท
ราคาต่ำสุด กปภ.ทมก.10/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562
- งานติดตั้งและวางท่อ มาตรชั่วคราวบ้านนายกุลเสกข์ ไกรศาสตร์ หมู่ที่ 10 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 135,746.00 122,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ เสนอราคา 122,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ มีฝีมือ และอุปกรณ์ที่พร้อมเข้าดำเนินงาน กปภ.ดบ. 6/2562 ลว. 21 ส.ค. 2562 9 ก.ย. 2562
- จ้างหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บจก.วีพีเอ.เรียลตี้ (เฟส 2) หมู่ที่ 6 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 458,132.00 458,000.00 1.บจ.กิจรุ่งโรจน์การช่าง
2.หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์
3.หจก.เชาวรัตน์ วอเตอร์เวิร์ล
บจ.กิจรุ่งโรจน์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 9 ก.ย. 2562
-/2562 ขยายเขตจำหน่ายน้ำเทศบาลตำบลโนนสะอาด บริเวณถนนนามศิริ,ถนนนามศิริ1 และถนนนามศิริ 2 ชุมชนมิสัมพันธ์ ม.1 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 199,711.50 199,711.50 หจก.ที.เอ็น.เจ.เซอร์วิส / 199,000 บาท หจก.ที.เอ็น.เจ.เซอร์วิส / 199,000 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขากุมภวาปี/5/2562 ลว. 10 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562
-/2562 ขยายเขตจำหน่ายน้ำ อปท.เทศบาลตำบลกงพานพันดอน บริเวณถนนไปวัดเวฬุวันสันติสุข บ้านผือ ม.19 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี 250,036.00 250,036.00 บริษัท ดี-ลีฟ อิเล็คทริคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด /250,000 บาท บริษัท ดี-ลีฟ อิเล็คทริคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด /250,000 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขากุมภวาปี/6/2562 ลว. 11 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562
กปภ.นธ.9 จ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส 117,600.00 117,600.00 บ.รักษาความปลอดภัย นราเซนทรัล กรุ๊ป จำกัด บ.รักษาความปลอดภัย นราเซนทรัล กรุ๊ป จำกัด จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.นธ.32/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562
กปภ.นธ.09 จ้างเหมาบุคคภายนอก ทำหน้าที่ในการสูบ-จ่ายน้ำประจำวันและจ้างเหมาบุคคภายนอกปฏิบัติงานในงานผลิต ในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562) 302,040.00 302,040.00 บ.อาณาจักร ซี-เน็ต จก. ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเสนอราคาสูงกว่าราคาที่กำหนดในหลักการ รอทำสัญญา 9 ก.ย. 2562
- วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำนางสมจิต บุญปัญญาประดิษฐ์ 120 ม.13 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 246,991.00 226,098.00 บจก.ดี-ลีฟ อิเล็คทริค แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 223,000.- บาท บจก.ดี-ลีฟ อิเล็คทริค แอนด์ คอนสตรัคชั่น เนื่่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.อด.21/2562 ลว. 11 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562
กปภ.ข.10 จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลทำความสะอาดสนามหญ้าพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่ กปภ.ข.๑๐, อาคารห้องปฏิบัติการสาขา (Lab Cluster) กปภ.ข.๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 462,240.00 462,240.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง (2004) 428,856.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง (2004) 428,856.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด และคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข กปภ.ข.10/54/2562 ลว. 12 ก.ย. 2562 9 ก.ย. 2562
/2563 งานจ้างทำความสะอาดอาคารห้องปฏิบัติการ(Lab Cluster) สาขาตรัง 100,408.80 100,408.80 น.ส.สรานุช นาศรี เสนอราคา 93,840.00 บาท (ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม) น.ส.สรานุช นาศรี เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ กปภ.ข.5/2/2563 ลว. 7 ต.ค. 2562 9 ก.ย. 2562
กปภ.ข.8/2/2563 จัดซื้อผงปูนครอรีนชนิด 65% จำนวน 533 ถัง พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 1,332,500.00 1,332,500.00 1.บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เสนอราคา 1,091,003.03 บาท
2.บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา 1,134,631.75 บาท
3.บริษัท 3วี(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,211,908.75 บาท
บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เสนอราคา 1,091,003.03 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศ และราคาต่ำสุด กปภ.ข.8/1/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 6 ก.ย. 2562
- งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ 482,356.00 482,356.00 รายการที่ 1.เครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรด-ด่างชนิดตัวเลข
ผู้เสนอราคา 1. บจก.ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล เสนอราคา 21,400 บาท
2. บจก.เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค เสนอราคา 21,186 บาท
รายการที่ 2. เครื่องจาร์เทสต์ ชนิด 6 ใบพัด
ผู้เสนอราคา 1. บจก.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ เสนอราคา 70,620 บาท
2. บจก.เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค เสนอราคา 69,550 บาท
รายการที่ 3 เครื่องวัดความขุ่นชนิดใช้ในงานสนาม
ผู้เสนอราคา 1. บจก.เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ เสนอราคา 381,990 บาท
2. บจก.เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค เสนอราคา 375,570 บาท (คุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามที่กำหนด)
รายการที่ 1.เครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือและความเป็นกรด-ด่างชนิดตัวเลข
บจก.เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค ราคา 21,186 บาท
รายการที่ 2. เครื่องจาร์เทสต์ ชนิด 6 ใบพัด
บจก.เค.เอส.พี.อ๊อคต้าเทค ราคา 69,550 บาท
รายการที่ 3 เครื่องวัดความขุ่นชนิดใช้ในงานสนาม
บจก.เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ ราคา 381,990 บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด 132/62 ลว. 6 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562
- โครงการวางท่อน้ำดิบ ติดตั้งเครื่่องสูบน้ำ และก่อสร้างฝายน้ำล้น (กระสอบทราย) คลองเจ๊ะตรา-บางเหนียวดำ เร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต 2,107,044.00 949,000.00 บริษัท ศ.ศุภโชคยิ่งเจริญ จำกัด เสนอราคา 948,000.00 บาท บริษัท ศ.ศุภโชคยิ่งเจริญ จำกัด เสนอราคาตำกว่าราคากลางที่กำหนด กปภ.ข.4/79/2562 ลว. 12 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562
5245/62 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท เอสพี กรุ๊ป 2019 จำกัด เลขที่ 300 ซ.โรงอิฐขุนราช ถ.สามสิบเมตร ม.1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 107,000.00 107,000.00 หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 ราคาที่เสนอ 107,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 มีคุณสมบัติครบถ้วนราคาเท่ากับประมาณการ รอทำสัญญา 6 ก.ย. 2562
- งานย้ายแนวท่อทางหลวงชนบท นศ.4073 ตอนแยกทางหลวง 4014 - หาดในเพลา อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช กปภ.สาขาขนอม โดยวิธีคัดเลือก 10,900,000.00 10,900,000.00 1.บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด วงเงินที่เสนอ จำนวน 10,868,350.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.บริษัท ป.สยาม จำกัด วงเงินที่เสนอ จำนวน 10,891,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.บริษัท ศ.ศุภโชคยิ่งเจริญ จำกัด วงเงินที่เสนอ จำนวน 10,913,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด วงเงินที่เสนอ จำนวน 10,868,350.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยืนยันราคาเดิม
คุณสมบัติบัติของผู้ยื่นข้อเสนอฯถูกต้องตามเอกสารเงื่อนไขการยื่นซองเสนอราคา และเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.4/81/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562
- งานซ่อมท่อจ่ายน้ำภายในสถานีผลิตน้ำนาท่อม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 148,730.00 148,730.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ ดี การโยธา เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 148,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ ดี การโยธา เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 148,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและราคาที่เสนออยู่ในเกณฑ์ที่ กปภ.รับได้ กปภ.สาขาพัทลุง 28/62 ลว. 9 ก.ย. 2562 6 ก.ย. 2562
กปภ.ส.นว.4/2562 งานติดตั้งวางท่อประปา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หมู่ 6 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 2,792,292.00 2,547,839.00 บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด เสนอราคา 1,724,000.00 บาท บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ราคาที่ตกลง 1,724,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.นว.30/2562 ลว. 23 ก.ค. 2562 6 ก.ย. 2562
- งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ นายเฉลิม ขำงาม มาตรชั่วคราว หมู่ที่ 5 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 183,950.00 183,950.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ เสนอราคา 183,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ ราคาที่ตกลง 183,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 6 ก.ย. 2562