จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ชนิดข้อแข็งขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง 18,981.80 18,981.80 บจก.ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์ โฮมมาร์ท
ราคาที่เสนอ 18,981.80
บจก.ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์ โฮมมาร์ท
ราคาที่ตกลง 18,981.80
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รอทำสัญญา 12 ก.ย. 2562
- งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.93/62 1,083,915.00 1,083,915.00 1. บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด 812,936.-
2. บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด 683,000.-
3. บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด 691,000.-
บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด 683,000.- เสนอราคาถูกต้อง ต่ำสุด ปพย.105/62 ลว. 30 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562
กปภ.พน. / 62 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน 1,100 เครื่อง ราคาเครื่องละ 500 บาท และค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ 2,675,000.00 2,675,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองปรือ วิศวกรรม ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองปรือ วิศวกรรม มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 12 ก.ย. 2562
กปภ.พน.35/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท กิจวัฒนา กรุ๊ป จำกัด บริเวณหมู่ 5 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 298,000.00 298,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดรรรินทร์ธารา ห้างหุ้นส่วนจำกัดรรรินทร์ธารา มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ก.ย. 2562
กปภ.พน.36/2562 บริษัท กิจวัฒนา กรุ๊ป จำกัด บริเวณหมู่ 5 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 136,000.00 136,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รรินทร์ธารา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รรินทร์ธารา มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 12 ก.ย. 2562
โดยวิธีคัดเลือก งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง 2,615,000.00 2,557,300.00 ๑. หจก.ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา ๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. บจก. สิยามา ก่อสร้าง เสนอราคา ๒,๕๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. หจก. สุธา กรุ๊ป เสนอราคา ๒,๕๕๗,๓๐๐.๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสงค์ทวีทรัพย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.9/52/2562 ลว. 26 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562
- จ้างวางท่อประปาให้กับ นางรัตนา ทาทอง โฉนดเลขที่ 19363 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 135,272.32 135,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรงทอง 888 ราคาที่เสนอ 133,600.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรงทอง 888 ราคาที่ตกลง 133,600.- บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม 0962/0012 ลว. 18 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562
กปภ.ข.6/78/2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลสวนสนามหญ้าให้ กปภ.ข.๖ สำหรับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 997,004.64 997,004.64 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 709,500 บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 709,500 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.6/06/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 12 ก.ย. 2562
กปภ.ข.10 ป.22/2562 จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 588,868.08 588,868.08 บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จำกัด 541,848.00 ผ่าน
บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด 465,141.84 ผ่าน
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 462,240.00 ผ่าน
ปธากรณ์ 476,400.00 ผ่าน
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส จำกัด 498,192.00 ผ่าน
บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ้าพระยาป้องกันภัย จำกัด 510,000.00 ไม่ผ่าน
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.เอส.พิษณุโลก จำกัด 525,609.00 ผ่าน
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 462,240.00 เสนอราคาต่ำสุดและคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข กปภ.ข.10/60/2562 ลว. 25 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562
กปภ.ข.10 ป.24/2562 จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 770,400.00 770,400.00 อนุรักษ์ ซีร็อกซ์ / 770,000.00 อนุรักษ์ ซีร็อกซ์ / 770,000.00 คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด กปภ.ข.10/56/2562 ลว. 18 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562
05/2562 งานจ้างเหมาผู้สนับสนุนการปฎิบัติงานด้านผลิตน้ำ จำนวน 15 คน (ระยะเวลา 3 เดือน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 548,187.75 548,187.75 1. บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เสนอราคาที่ 539,000.00 บาท
2. บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาที่ 544,523.00 บาท
3. บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ 543,420.90 บาท
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เสนอราคาที่ 539,000.00 บาท มีคุณสมบัติและถูกต้องตามเงื่อนไข กปภ.ศรช.03/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 12 ก.ย. 2562
กปภ.อด.5/2562 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 444 ม.11 ซ.บ้านหนองนาเกลือ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี และโรงกรองน้ำบ้านนิคม ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 856,000.00 686,040.00 1. บริษัท รักษาความปลอดภัยสันติราษฎร์ จำกัด เสนอราคา 674,100.- บาท
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย เดอะ ซัน ควอลิตี้ กรุ๊ป เสนอราคา 684,000.- บาท
3.บริษัท รักษาความปลอดภัยทรัพย์อุดม จำกัด เสนอราคา 685,800.- บาท
4. บริษัท รักษาความปลอดภัยแอสเซทลอว์ จำกัด เสนอราคา 719,400.- บาท
5. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที จำกัด เสนอราคา 719,990.- บาท
6. บริษัท รักษาความปลอดภัย ขอนแก่นซิเคียว การ์ด จำกัด เสนอราคา 750,000.- บาท
7. บริษัท รักษาความปลอดภัยนวพิชิตร์ จำกัด เสนอราคา 822,000.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัยสันติราษฎร์ จำกัด ราคาที่ตกลง 674,100.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.อด.25/2562 ลว. 1 ต.ค. 2562 12 ก.ย. 2562
- จ้างทำของที่ระลึกสำหรับมอบให้แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ประจำปี 2562 273,000.00 273,000.00 1.บริษัท ศรีอุดม อิมเมจ จำกัด เสนอราคา 119,840 บาท (ร่มสีฟ้าตอนเดียว ฯลฯ)
2.บริษัท เค.เอส.กริชศรี อินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคา 90,950 บาท (กระบอกน้ำพับได้ วัสดุซิลิโคน )
3. บริษัท เค.เอส.กริชศรี อินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคา 48,150 บาท (กระเป๋าผ้าพับได้ วัสดุผ้าร่ม สกรีนโลโก้ )
1.บริษัท ศรีอุดม อิมเมจ จำกัด เสนอราคา 119,840 บาท (ร่มสีฟ้าตอนเดียว ฯลฯ)
2.บริษัท เค.เอส.กริชศรี อินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคา 90,950 บาท (กระบอกน้ำพับได้ วัสดุซิลิโคน )
3. บริษัท เค.เอส.กริชศรี อินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคา 48,150 บาท (กระเป๋าผ้าพับได้ วัสดุผ้าร่ม สกรีนโลโก้ )
วิธีเฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้างเลขที่ 163/62 ลว. 19 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562
62097273178 งานจ้างเหมาเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นในระบบจำหน่าย ปีงบประมาณ 2563 200,810.02 200,810.02 บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด ราคาที่เสนอ 200,810.02 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ก.ย. 2562
62097280717 งานจ้างซ่อมชุดเครื่องวัดคุณภาพน้ำออนไลน์ สถานีสูบน้ำดิบ/ผลิตน้ำบางพระ 1 182,756.00 182,756.00 บริษัท เอชเอ็ม ไซเฟร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 182,756.00 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท เอชเอ็ม ไซเฟร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ก.ย. 2562
พิเศษ/2563 งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณศูนย์ควบคุมคุณภาพน้ำห้องปฏิบัติการสาขามุกดาหาร (Lab – Cluster) อ.เมือง จ.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 120,000.00 120,000.00 บจก.เอสเค.ซี แมเจเมนต์ เสนอราคารวมเป็นเงิน 120,000.00 บาท รวม Vat บจก.เอสเค.ซี แมเจเมนต์ เสนอราคารวมเป็นเงิน 120,000.00 บาท รวม Vat เสนอราคาอยู่ในวงเงินประประมาณ กปภ.ข.8/6/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 12 ก.ย. 2562
พิเศษ/2563 งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณศูนย์ควบคุมคุณภาพน้ำห้องปฏิบัติการสาขาสุรินทร์ (Lab – Cluster) อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 120,000.00 120,000.00 บจก.เอสเค.ซี แมเนจเมนต์ เสนอราคารวมเป็นเงิน 120,000.00 บาท รวม Vat บจก.เอสเค.ซี แมเนจเมนต์ เสนอราคารวมเป็นเงิน 120,000.00 บาท รวม Vat เสนอราคาอยู่ในวงเงินประประมาณ กปภ.ข.8/7/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 12 ก.ย. 2562
- จ้างประเมินมูลค่าที่ดินบริเวณตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 152-0-65.6 ไร่ 64,200.00 32,100.00 บริษัท โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จำกัด เสนอราคา 32,100 บาท
บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซัล จำกัด เสนอราคา 32,100 บาท
บริษัท โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จำกัด
บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซัล จำกัด
เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ก.ย. 2562
- จ้างประเมินมูลค่าที่ดินบริเวณตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 13-1-96 ไร่ 17,120.00 8,560.00 บริษัท โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จำกัด เสนอราคา 8,560 บาท
บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซัล จำกัด เสนอราคา 8,560 บาท
บริษัท โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จำกัด
บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซัล จำกัด
เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ก.ย. 2562
- ซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด ๖๕%) จำนวน ๔๐๔ ถัง 864,560.00 864,560.00 1. บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคาถังละ 2,006.25 บาท รวมเป็นเงิน 810,525.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 54,035.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.25
2. บริษัท วอเตอร์ด็อกเตอร์ จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคาถังละ 2,038.35 บาท รวมเป็นเงิน 823,493.40 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 41,066.60 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.75
3. บริษัท เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคาถังละ 2,113.25 บาท รวมเป็นเงิน 853,753.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 10,807.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.25
4. บริษัท 3วี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ผ่านคุณสมบัติตามประกาศ ข้อ 11 (ไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามประเทศ)
5. บริษัท นคร เคมิคอล จำกัด ไม่จัดส่งตัวอย่างของพัสดุ ตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ ข้อ 4.5
บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด ราคาถังละ 2,006.25 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 810,525.00 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.4/3/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ.ข.8/3/2563 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ 15,216,223.90 15,216,223.90 1.มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ครึ่งนิ้ว (ไม่รวมอุปกรณ์)
1.1 บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 14,603,360.00 บาท
1.2 บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เสนอราคา 14,637,600.00 บาท
2. มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง สามส่วนสี่นิ้ว (พร้อมอุปกรณ์)
2.1 บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 235,400.00 บาท
2.2 บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เสนอราคา 241,820.00 บาท
3. มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง หนึ่งนิ้ว (พร้อมอุปกรณ์)
3.1 บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 211,860.00 บาท
3.2 บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เสนอราคา 212,448.50 บาท
4. มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง หนึ่งนิ้วครึ่ง (พร้อมอุปกรณ์)
4.1 บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 103,276.40 บาท
4.2 บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เสนอราคา 104,860.00 บาท
1. บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 14,603,360.00 บาท
2. บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 235,400.00 บาท
3. บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 211,860.00 บาท
4. บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 103,276.40 บาท
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาต่ำสุด กปภ.ข.8.2.2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ.ข.5/29/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำ (เพื่อแก้ไขปัญหาท่ออุดตัน) หน่วยบริการทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล กปภ.สาขาละงู 7,811,000.00 7,811,000.00 1.หจก.เทวสหกิจ การก่อสร้าง / 5,495,685.-
2.หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง / 6,120,000.-
3.หจก.วัฒนวะวิศวการโยธา 96 / 6,420,000.-
4.หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ / 7,576,497.44.-
หจก.เทวสหกิจ การก่อสร้าง / 5,495,685.- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.5/51/2562 ลว. 26 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ.ข.7 โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยยิ่งทวี หมู่ที่ 2 บ้านโนนขมิ้น ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 183,375.00 183,000.00 หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 183,000 บาท หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 182,000 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 11 ก.ย. 2562
กจห.75/2562 ลว.15 ส.ค.2562 จ้างโครงการสแกนแบบก่อสร้างจริง (As-built Drawing) ปีงบประมาณ 2562 1,923,103.51 1,923,103.51 1 บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,199,000.- บาท
2 บริษัท แก้วกุล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,750,000.- บาท เสนอผิดเงื่อนไข ตามเอกสารประกวดราคา ข้อ 2.11 และ 2.12
3 บริษัท ดีเอ็มเอส 789 จำกัด ราคาที่เสนอ 692,290.-บาท เสนอผิดเงื่อนไข ตามเอกสารประกวดราคา ข้อ 2.11 และ 2.12


บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 1,191,685.96 บาท เสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เพียงรายเดียว โดยราคาที่เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณและราคากลาง รอทำสัญญา 11 ก.ย. 2562
- จ้างเหมาสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ รักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ปีงบประมาณ 2563 492,000.00 492,000.00 สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ ราคาที่เสนอ 492,000 บาท สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ ราคาที่เสนอ 492,000 บาท เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 หมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส ข้อ 5 (3) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึกสามารถผลิตขึ้นเอง หรืองานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
กปภ.ข.6/04/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 11 ก.ย. 2562