จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
62097280717 งานจ้างซ่อมชุดเครื่องวัดคุณภาพน้ำออนไลน์ สถานีสูบน้ำดิบ/ผลิตน้ำบางพระ 1 182,756.00 182,756.00 บริษัท เอชเอ็ม ไซเฟร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 182,756.00 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท เอชเอ็ม ไซเฟร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ก.ย. 2562
กปภ.ข.10 ป.24/2562 จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 770,400.00 770,400.00 อนุรักษ์ ซีร็อกซ์ / 770,000.00 อนุรักษ์ ซีร็อกซ์ / 770,000.00 คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด กปภ.ข.10/56/2562 ลว. 18 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562
- จ้างทำของที่ระลึกสำหรับมอบให้แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ประจำปี 2562 273,000.00 273,000.00 1.บริษัท ศรีอุดม อิมเมจ จำกัด เสนอราคา 119,840 บาท (ร่มสีฟ้าตอนเดียว ฯลฯ)
2.บริษัท เค.เอส.กริชศรี อินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคา 90,950 บาท (กระบอกน้ำพับได้ วัสดุซิลิโคน )
3. บริษัท เค.เอส.กริชศรี อินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคา 48,150 บาท (กระเป๋าผ้าพับได้ วัสดุผ้าร่ม สกรีนโลโก้ )
1.บริษัท ศรีอุดม อิมเมจ จำกัด เสนอราคา 119,840 บาท (ร่มสีฟ้าตอนเดียว ฯลฯ)
2.บริษัท เค.เอส.กริชศรี อินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคา 90,950 บาท (กระบอกน้ำพับได้ วัสดุซิลิโคน )
3. บริษัท เค.เอส.กริชศรี อินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคา 48,150 บาท (กระเป๋าผ้าพับได้ วัสดุผ้าร่ม สกรีนโลโก้ )
วิธีเฉพาะเจาะจง ใบสั่งจ้างเลขที่ 163/62 ลว. 19 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562
05/2562 งานจ้างเหมาผู้สนับสนุนการปฎิบัติงานด้านผลิตน้ำ จำนวน 15 คน (ระยะเวลา 3 เดือน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 548,187.75 548,187.75 1. บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เสนอราคาที่ 539,000.00 บาท
2. บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาที่ 544,523.00 บาท
3. บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ 543,420.90 บาท
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เสนอราคาที่ 539,000.00 บาท มีคุณสมบัติและถูกต้องตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 12 ก.ย. 2562
กปภ.ข.6/78/2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลสวนสนามหญ้าให้ กปภ.ข.๖ สำหรับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 997,004.64 997,004.64 บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 709,500 บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 709,500 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.6/06/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 12 ก.ย. 2562
พิเศษ/2563 งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณศูนย์ควบคุมคุณภาพน้ำห้องปฏิบัติการสาขามุกดาหาร (Lab – Cluster) อ.เมือง จ.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 120,000.00 120,000.00 บจก.เอสเค.ซี แมเจเมนต์ เสนอราคารวมเป็นเงิน 120,000.00 บาท รวม Vat บจก.เอสเค.ซี แมเจเมนต์ เสนอราคารวมเป็นเงิน 120,000.00 บาท รวม Vat เสนอราคาอยู่ในวงเงินประประมาณ กปภ.ข.8/6/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 12 ก.ย. 2562
พิเศษ/2563 งานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณศูนย์ควบคุมคุณภาพน้ำห้องปฏิบัติการสาขาสุรินทร์ (Lab – Cluster) อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 120,000.00 120,000.00 บจก.เอสเค.ซี แมเนจเมนต์ เสนอราคารวมเป็นเงิน 120,000.00 บาท รวม Vat บจก.เอสเค.ซี แมเนจเมนต์ เสนอราคารวมเป็นเงิน 120,000.00 บาท รวม Vat เสนอราคาอยู่ในวงเงินประประมาณ กปภ.ข.8/7/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 12 ก.ย. 2562
กปภ.อด.5/2562 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 444 ม.11 ซ.บ้านหนองนาเกลือ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี และโรงกรองน้ำบ้านนิคม ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 856,000.00 686,040.00 1. บริษัท รักษาความปลอดภัยสันติราษฎร์ จำกัด เสนอราคา 674,100.- บาท
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย เดอะ ซัน ควอลิตี้ กรุ๊ป เสนอราคา 684,000.- บาท
3.บริษัท รักษาความปลอดภัยทรัพย์อุดม จำกัด เสนอราคา 685,800.- บาท
4. บริษัท รักษาความปลอดภัยแอสเซทลอว์ จำกัด เสนอราคา 719,400.- บาท
5. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที จำกัด เสนอราคา 719,990.- บาท
6. บริษัท รักษาความปลอดภัย ขอนแก่นซิเคียว การ์ด จำกัด เสนอราคา 750,000.- บาท
7. บริษัท รักษาความปลอดภัยนวพิชิตร์ จำกัด เสนอราคา 822,000.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัยสันติราษฎร์ จำกัด ราคาที่ตกลง 674,100.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.อด.25/2562 ลว. 1 ต.ค. 2562 12 ก.ย. 2562
กปภ.ข.10 ป.22/2562 จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 588,868.08 588,868.08 บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จำกัด 541,848.00 ผ่าน
บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด 465,141.84 ผ่าน
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 462,240.00 ผ่าน
ปธากรณ์ 476,400.00 ผ่าน
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส จำกัด 498,192.00 ผ่าน
บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ้าพระยาป้องกันภัย จำกัด 510,000.00 ไม่ผ่าน
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.เอส.พิษณุโลก จำกัด 525,609.00 ผ่าน
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) 462,240.00 เสนอราคาต่ำสุดและคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข กปภ.ข.10/60/2562 ลว. 25 ก.ย. 2562 12 ก.ย. 2562
- จ้างประเมินมูลค่าที่ดินบริเวณตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 152-0-65.6 ไร่ 64,200.00 32,100.00 บริษัท โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จำกัด เสนอราคา 32,100 บาท
บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซัล จำกัด เสนอราคา 32,100 บาท
บริษัท โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จำกัด
บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซัล จำกัด
เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ก.ย. 2562
- จ้างประเมินมูลค่าที่ดินบริเวณตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 13-1-96 ไร่ 17,120.00 8,560.00 บริษัท โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จำกัด เสนอราคา 8,560 บาท
บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซัล จำกัด เสนอราคา 8,560 บาท
บริษัท โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จำกัด
บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซัล จำกัด
เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ก.ย. 2562
กปภ.ข.8/3/2563 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ 15,216,223.90 15,216,223.90 1.มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ครึ่งนิ้ว (ไม่รวมอุปกรณ์)
1.1 บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 14,603,360.00 บาท
1.2 บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เสนอราคา 14,637,600.00 บาท
2. มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง สามส่วนสี่นิ้ว (พร้อมอุปกรณ์)
2.1 บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 235,400.00 บาท
2.2 บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เสนอราคา 241,820.00 บาท
3. มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง หนึ่งนิ้ว (พร้อมอุปกรณ์)
3.1 บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 211,860.00 บาท
3.2 บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เสนอราคา 212,448.50 บาท
4. มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง หนึ่งนิ้วครึ่ง (พร้อมอุปกรณ์)
4.1 บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 103,276.40 บาท
4.2 บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด เสนอราคา 104,860.00 บาท
1. บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 14,603,360.00 บาท
2. บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 235,400.00 บาท
3. บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 211,860.00 บาท
4. บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 103,276.40 บาท
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาต่ำสุด กปภ.ข.8.2.2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 11 ก.ย. 2562
- ซื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (ปูนคลอรีน ชนิด ๖๕%) จำนวน ๔๐๔ ถัง 864,560.00 864,560.00 1. บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคาถังละ 2,006.25 บาท รวมเป็นเงิน 810,525.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 54,035.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.25
2. บริษัท วอเตอร์ด็อกเตอร์ จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคาถังละ 2,038.35 บาท รวมเป็นเงิน 823,493.40 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 41,066.60 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.75
3. บริษัท เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคาถังละ 2,113.25 บาท รวมเป็นเงิน 853,753.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ 10,807.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.25
4. บริษัท 3วี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ผ่านคุณสมบัติตามประกาศ ข้อ 11 (ไม่มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามประเทศ)
5. บริษัท นคร เคมิคอล จำกัด ไม่จัดส่งตัวอย่างของพัสดุ ตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ ข้อ 4.5
บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด ราคาถังละ 2,006.25 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 810,525.00 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.4/3/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ.ข.5/29/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำ (เพื่อแก้ไขปัญหาท่ออุดตัน) หน่วยบริการทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล กปภ.สาขาละงู 7,811,000.00 7,811,000.00 1.หจก.เทวสหกิจ การก่อสร้าง / 5,495,685.-
2.หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง / 6,120,000.-
3.หจก.วัฒนวะวิศวการโยธา 96 / 6,420,000.-
4.หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ / 7,576,497.44.-
หจก.เทวสหกิจ การก่อสร้าง / 5,495,685.- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.5/51/2562 ลว. 26 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
กปภ.ข.7 โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยยิ่งทวี หมู่ที่ 2 บ้านโนนขมิ้น ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 183,375.00 183,000.00 หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 183,000 บาท หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 182,000 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 11 ก.ย. 2562
- จ้างเหมาสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ รักษาความปลอดภัยภายในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ปีงบประมาณ 2563 492,000.00 492,000.00 สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ ราคาที่เสนอ 492,000 บาท สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์ ราคาที่เสนอ 492,000 บาท เพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 หมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส ข้อ 5 (3) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึกสามารถผลิตขึ้นเอง หรืองานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
กปภ.ข.6/04/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 11 ก.ย. 2562
พิเศษ/2563 งานจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้งานในระบบ CIS จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๓ รายการ) 204,257.65 204,257.65 บจก.ดวงแดง ดีไซน์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำสุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,257.65 บาท บจก.ดวงแดง ดีไซน์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำสุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,257.65 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 11 ก.ย. 2562
กจห.75/2562 ลว.15 ส.ค.2562 จ้างโครงการสแกนแบบก่อสร้างจริง (As-built Drawing) ปีงบประมาณ 2562 1,923,103.51 1,923,103.51 1 บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,199,000.- บาท
2 บริษัท แก้วกุล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,750,000.- บาท เสนอผิดเงื่อนไข ตามเอกสารประกวดราคา ข้อ 2.11 และ 2.12
3 บริษัท ดีเอ็มเอส 789 จำกัด ราคาที่เสนอ 692,290.-บาท เสนอผิดเงื่อนไข ตามเอกสารประกวดราคา ข้อ 2.11 และ 2.12


บริษัท แบง-อัพ โปรดักส์ จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 1,191,685.96 บาท เสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เพียงรายเดียว โดยราคาที่เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณและราคากลาง รอทำสัญญา 11 ก.ย. 2562
5337/62 จ้างเหมาดูแลสถานที่บริเวณถังน้ำใสบนเขาเขียว และบริเวณถังน้ำใสบนเขาสำโรง ปีงบประมาณ 2563 246,528.00 246,528.00 1. นายมงคล ไชยหมั่น ราคาที่เสนอ 230,400.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.บริษัท รปภ. ยืนยงสงขลา 99 ราคาที่เสนอ 288,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.หจก. พรพิสุทธิเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 264,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
นายมงคล ไชยหมั่น ราคาที่เสนอเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รอทำสัญญา 11 ก.ย. 2562
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณ กปภ.ข.10 และห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) ประจำปีงบประมาณ 2563 480,440.00 436,560.00 บจก. รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส เสนอราคา 395,472.- บาท บจก. รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส โดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.ข.10/55/2562 ลว. 17 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562
21/2562 งานจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 5 สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 493,368.98 493,368.98 บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เสนอราคา 493,368.98 บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด ราคา 491,665.00 บาท พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 11 ก.ย. 2562
22/2562 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ระยะเวลา 3 เดือน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 193,803.75 193,803.75 บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เสนอราคา 193,803.75 บาท บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เสนอราคา 192,118.50 บาท เกณฑ์ราคาและเงื่อนไข ในประกาศ รอทำสัญญา 11 ก.ย. 2562
กจห.68/2562 งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 408 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 6,949,008.00 6,949,008.00 เขต 3 บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 1,412,913.60 บาท
เขต 5 บจก.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ เสนอราคา 1,155,600.00 บาท
บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 847,440.00 บาท
เขต 6 บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 1,628,086.32 บาท
เขต 3 บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) รับราคา 1,412,913.60 บาท
เขต 5 บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 847,440.00 บาท
เขต 6 บจก.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) เสนอราคา 1,628,086.32 บาท
เสนอคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องและราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ กจห.85/2562 ลว. 25 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562
- ซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) จำนวน ๓๓๘,๒๕๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด 5,706,277.50 5,706,277.50 1. บริษัท วอเตอร์ด็อกเตอร์ จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคากิโลกรัมละ 10.56 บาท รวมเป็นเงิน 3,571,920.00 บาท
2. บริษัท เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคากิโลกรัมละ 11.77 บาท รวมเป็นเงิน 3,981,202.50 บาท
3. บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคากิโลกรัมละ 13.91 บาท รวมเป็นเงิน 4,705,057.50 บาท
บริษัท วอเตอร์ด็อกเตอร์ จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ คือ ราคากิโลกรัมละ 10.55 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,568,537.50 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.4/2/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 10 ก.ย. 2562
กปภ.ข.7/53/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ถนนโยธาธิการ หนองคาย ๒๐๑๗ ชุมชนสวนอ้อย -ชุมชนหาดคำ ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 821,760.00 821,000.00 หจก.หนองคายเทพมงคล 518,950.-บาท, บจก.ต.พิชิตชัย 546,984.-บาท, หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 617,390.-บาท, หจก.ที.เอส.ที.วอเตอร์ ซัพพลาย 620,00.-, บจก. สุณภัทร เทรดดิ้ง 620,000.- หจก.หนองคายเทพมงคล 518,950.-บาท เกณฑ์ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 10 ก.ย. 2562