จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ข.7/55/2562 โครงการงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานย้ายท่อน้ำดิบขนาด ๒๐๐ มม. และท่อจ่ายน้ำขนาด ๑๕๐ มม. สะพานข้ามห้วยศอก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 825,612.00 822,830.00 หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 792,220.-, หจก.เลยเชษฐชัย 761,200.- หจก.เลยเชษฐชัย 761,200.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 17 ก.ย. 2562
กปภ.ข.7/56/2562 บุคคลภายนอกบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 878,640.00 878,640.00 บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที 791,952.-, บจก.รักษาความปลอดภัย ขอนแก่น ซีเคียว การ์ด 671,040.-, บจก.รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด 770,400.-, บจก.รักษาความปลอดภีบ เดอะซัน ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด 568,752.- บจก.รักษาความปลอดภีบ เดอะซัน ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด 568,752.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 17 ก.ย. 2562
6/2562 จ้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณโครงการบ้านมีคุณ (Fund๑) หมู่ ๑ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 129,277.00 116,309.00 พีเอสการช่าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๓๐๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง พีเอสการช่าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๓๐๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง เนื่องจากผู้ใช้น้ำต้องการใช้น้ำจึงขอขยายเขต จึงจำเป็นต้องจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน กปภ.ดบ.1/2562 ลว. 24 ม.ค. 2562 17 ก.ย. 2562
- โครงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562 ก่อสร้างเสา คสล.รับท่อและวางท่อเมนจ่ายน้ำ S ขนาด 300 มม. บริเวณทางขึ้นภูพานน้อย กปภ.สาขาหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 319,930.00 319,900.00 หจก. 124 คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 319,000.- หจก. 124 คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 319,000.- มีผู้เสนอราคารายเดียว 3/2562 ลว. 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
- วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 192,154.00 150,195.00 หจก.ประภาศักดิ์ ราคาที่เสนอ 148,000.- บาท หจก.ประภาศักดิ์ ราคาที่ตกลง 148,000.- บาท เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.อด.23/2562 ลว. 17 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
62097389238 งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสำนักงานของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 373,210.65 373,210.65 บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด ราคาที่เสนอ 373,210.65 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด ราคาที่เสนอ 373,210.65 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 17 ก.ย. 2562
กปภ.พน. / 62 งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ(สูบขึ้นผลิต) RSM 03 ST สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 131,000.00 131,000.00 บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 17 ก.ย. 2562
กปภ.พน. / 62 งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง สูบน้ำแรงต่ำ RVM 02 TL สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด 142,000.00 142,000.00 บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 17 ก.ย. 2562
4/2562 จ้างงานโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณรอบเขานมนางลูกใต้ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 154,374.00 154,374.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ โดยเสนอราคา เป็น 154,374.00 บาท (หนึ่งแสห้าหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะดำเนินงานจึงจำเป็นต้องจ้างบุคคลภายนอกดำเนินงานแทน กปภ.ดบ.3/2562 ลว. 5 ก.พ. 2562 16 ก.ย. 2562
5/2562 จ้างงานโครงการขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณบ้านนายประกิต ศรีโมรา ถึงบ้านดาบเทิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 262,440.00 262,440.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรัตน์ วอเตอร์เวิร์ล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 262,440.00 บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาวรัตน์ วอเตอร์เวิร์ล และราคา 262,4400.00 บาท (สองแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ไม่มีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะดำเนินการ จึงจำเป็นต้องจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน กปภ.ดบ.4/2562 ลว. 16 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562
กปภ.ข.7 โครงการเจาะบ่อสำรวจ เพื่อหาชั้นน้ำและปริมาณน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.บ้านบะฮี) 163,710.00 163,000.00 บจก.จีโอเมคคานิคอล เซอร์วิสเซส 163,000 บาท บจก.จีโอเมคคานิคอล เซอร์วิสเซส 162,000 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 16 ก.ย. 2562
กปภ.ข.7 โครงการเจาะบ่อสำรวจ เพื่อหาชั้นน้ำและปริมาณน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง (น.หนองหิน) 163,710.00 163,000.00 บจก.จีโอเมคคานิคอล เซอร์วิสเซส 163,000 บาท บจก.จีโอเมคคานิคอล เซอร์วิสเซส 162,000 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 16 ก.ย. 2562
กปภ.ข./82/2562 งานติดตั้ง มาตรวัดน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (ติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ บริเวณสถานีผลิตน้ำแม่ข่าย ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ บริเวณหน่วยบริการโคกโพธิ์ไชย ต.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น จำนวน 1 เครื่อง) 1,006,870.00 772,540.00 บริษัท โฟลว์มิเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 553,352.64 บาท บริษัท โฟลว์มิเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 553,352.64 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 16 ก.ย. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนหลังวัดแจ้งลำหินทางด้านทิศเหนือ ม. 17 - 18 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 5,765,160.00 5,728,000.00 1.บริษัท ดีดีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 5,695,000. บาท
2.บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 5,720,000.00 บาท
3.บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 5,712,000.00 บาท
บริษัท ดีดีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคาเสนอต่ำสุด รอทำสัญญา 16 ก.ย. 2562
62097316453 งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 252,498.60 252,498.60 บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด ราคาที่เสนอ 252,498.60 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 16 ก.ย. 2562
06/2562 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฎิบัติงานทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา สถานีผลิตน้ำศรีราชาและสถานีผลิตน้ำบางพระ ๒ 730,917.00 730,917.00 1. บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 1) ราคาที่เสนอ 730,000.00บาท กำหนดส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 365วัน
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮคลาส เอสแอนด์เอส เซอร์วิส จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 2 ) ราคาที่เสนอ 714,000.00บาท กำหนดส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 365วัน
3.บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 3) ราคาที่เสนอ 660,000.00บาท กำหนดส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 365วัน
๔.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรกาญจน์ไทยเซอร์วิส (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 4) ราคาที่เสนอ 711,849.60บาท กำหนดส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 365วัน

บริษัท รักษาความปลอดภัย แทนคุณ จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 3 ) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 660,000.00 บาท พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รอทำสัญญา 16 ก.ย. 2562
พิเศษ/2563 งานจ้างเหมาถ่ายเอกสารภายใน กปภ.ข.๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 331,000.00 331,000.00 นางวรันณ์ธรณ์ เทพาอภรักษ์ เสนอราคาดังนี้
๑. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๓ อัตราค่าจ้างแผ่นละ ๓.๐๐ บาท (เงินสามบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่จำกัดจำนวน
๒. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ อัตราค่าจ้างแผ่นละ ๐.๕๐ บาท (เงินห้าสิบสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่จำกัดจำนวน
๓. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด F๔ อัตราค่าจ้างแผ่นละ ๐.๗๕ บาท (เงินเจ็ดสิบห้าสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่จำกัดจำนวน
นางวรันณ์ธรณ์ เทพาอภรักษ์ เสนอราคาดังนี้
๑. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๓ อัตราค่าจ้างแผ่นละ ๓.๐๐ บาท (เงินสามบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่จำกัดจำนวน
๒. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ อัตราค่าจ้างแผ่นละ ๐.๕๐ บาท (เงินห้าสิบสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่จำกัดจำนวน
๓. กระดาษถ่ายเอกสารขนาด F๔ อัตราค่าจ้างแผ่นละ ๐.๗๕ บาท (เงินเจ็ดสิบห้าสตางค์) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่จำกัดจำนวน
เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ กปภ.ข.8/3/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 16 ก.ย. 2562
- จ้างเหมาบุคคลภายนอกรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์นอกเวลาปฏิบัติงานปกติ ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 121,338.00 121,338.00 1.หจก.พิมานการโยธา เสนอราคา 128,400.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2.นายจรูญศักดิ์ แก้วรัตน์ เสนอราคา 113,400.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
นายจรูญศักดิ์ แก้วรัตน์ เสนอราคา 113,400.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นราคาที่ กปภ.รับได้ เป็นราคาที่เสนออยู่ในเกณฑ์ที่ กปภ.รับได้ กปภ.สาขาพัทลุง 29/62 ลว. 17 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562
มท55510-263/ งานจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563 162,000.00 162,000.00 บจก.พี.พี.แคร์ แอนด์ คลีน ราคาที่เสนอ 162,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บจก.พี.พี.แคร์ แอนด์ คลีน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และราคาที่เสนอ ไม่สูงกว่าราคากลาง กปภ.สาขาภูเก็ต 16/2562 ลว. 25 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTOR) ขนาดอัตราการจ่าย 4 กก./ชม. จำนวน 1 เครื่อง 46,010.00 46,010.00 บจก.ไฮโดร อินสทรูเมนท์ คอนโทรล (ประเทศไทย)
ราคาที่เสนอ 46,010
บจก.ไฮโดร อินสทรูเมนท์ คอนโทรล (ประเทศไทย)
ราคาที่เสนอ 46,010
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด รอทำสัญญา 13 ก.ย. 2562
- งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง 454,750.00 45,470.00 บริษัท โทเทิ่ล อินสตรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 450,000 บาท บริษัท โทเทิ่ล อินสตรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 450,000 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.2/116/2562 ลว. 11 มิ.ย. 2562 13 ก.ย. 2562
กปภ.ข./83/2562 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านค้อ ม.10 ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ (น.บ้านฝาง) 1,299,927.42 1,298,980.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (1984) ราคาที่เสนอ 770,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (1984) ราคาที่เสนอ 770,000 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 13 ก.ย. 2562
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ บริเวณหมู่ที่ 9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง 665,000.00 665,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรธารา และราคาที่เสนอ 660,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามท่าพระก่อสร้าง และราคาที่เสนอ 665,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรธารา และราคาตกลง 660,000.00 บาท ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง กปภ.บปก.9/2562 ลว. 12 มี.ค. 2562 13 ก.ย. 2562
พิเศษ/2563 งานจ้างเหมาผลิตป้ายรับรอง Water is Life (ป้าย ๒) จำนวน ๑ งาน (จำนวน ๙ ป้าย) 108,000.00 108,000.00 นายจักรวาล ผมทอง (ดั๊ก ดีไซน์) เสนอราคารวมเป็นเงิน 108,000.00 บาท ไม่รวม Vat นายจักรวาล ผมทอง (ดั๊ก ดีไซน์) เสนอราคารวมเป็นเงิน 108,000.00 บาท ไม่รวม Vat เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ รอทำสัญญา 13 ก.ย. 2562
- จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (เฟส 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 465,102.00 465,000.00 1.หจก.ปริชาติการโยธา
2.หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง
3.บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง
บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 13 ก.ย. 2562