จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ช่วยการปฏิบัติงานด้านผลิตน้ำ ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 582,272.60 582,272.60 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพีเอจี จำกัด เสนอราคา 560,851.20ิ บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพีเอจี จำกัด ราคาต่ำสุด กปภ.พค.6/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 18 ก.ย. 2562
- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 9 สถานี ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 655,056.68 655,056.68 1.บจก. รักษาความปลอดภัย เซนทรี กรุ๊ป เสนอราคา ๕๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอ็น.เอ็น.การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ๖๑๖,๕๘๐.๐๐ บาท
3.บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ. ยุคขะระ จำกัด เสนอราคา ๖๕๕,๐๕๖.๖๘ บาท
1.บจก. รักษาความปลอดภัย เซนทรี กรุ๊ป เสนอราคา ๕๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท ราคาต่ำสุด กปภ.พค.5/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 18 ก.ย. 2562
- จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลฯ อาคาร ๓ การประปาส่วนภูมิภาค 272,850.00 272,850.00 ผู้เสนอราคา บริษัท ศิลาเทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 272,850.00 บาท ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก บริษัท ศิลาเทคโนโลยี จำกัด ราคาที่ตกลง 272,850.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 18 ก.ย. 2562
1007.09.62/7 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม 179,760.00 179,760.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เคเคยู การ์ด จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัย เคเคยู การ์ด จำกัด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.มร.ที่21/2562 ลว. 23 ก.ย. 2562 18 ก.ย. 2562
มท 55110-11/1690 จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกและหนู บริเวณอาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงานโรงกรองน้ำป่าตัน และบ้านพักพนักงานโรงกรองน้ำอุโมงค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 342,912.00 342,912.00 หจก.เชียงใหม่ท็อป เซอร์วิส เสนอราคา 342,000.00 บาท หจก.เชียงใหม่ท็อป เซอร์วิส เสนอราคา 342,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขา ชม.(พ) 99/2562 ลว. 30 ก.ย. 2562 18 ก.ย. 2562
- จ้างซ่อมแซมชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 444,050.00 444,000.00 บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 443,943.- บาท บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาที่ตกลง 443,943.- บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาทีเหมาะสม กปภ. สาขา ชม.(พ) 97/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562 18 ก.ย. 2562
- ถังดับเพลิง จำนวน 64 ถัง 174,410.00 174,410.00 บริษัท ดีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง โพรไวเดอร์ จำกัด 174,410.00บาท บริษัท ดีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง โพรไวเดอร์ จำกัด 174,410.00บาท เป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 17 ก.ย. 2562
กปภ.ข.7/55/2562 โครงการงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานย้ายท่อน้ำดิบขนาด ๒๐๐ มม. และท่อจ่ายน้ำขนาด ๑๕๐ มม. สะพานข้ามห้วยศอก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 825,612.00 822,830.00 หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 792,220.-, หจก.เลยเชษฐชัย 761,200.- หจก.เลยเชษฐชัย 761,200.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 17 ก.ย. 2562
กปภ.ข.7/57/2562 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๒ สายแยกถนนใสสว่าง (บริเวณบ้านพักเรือนจำจังหวัดสกลนครเดิม) - พิพิธภัณฑ์ภูพาน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,044,320.00 1,044,000.00 หจก.ภักดีประชา คอนสตรัคชั่น 866,520.- ,หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณชัย 876,330.- หจก.ภักดีประชา คอนสตรัคชั่น 866,520 เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 17 ก.ย. 2562
6/2562 จ้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณโครงการบ้านมีคุณ (Fund๑) หมู่ ๑ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 129,277.00 116,309.00 พีเอสการช่าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๓๐๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง พีเอสการช่าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๓๐๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง เนื่องจากผู้ใช้น้ำต้องการใช้น้ำจึงขอขยายเขต จึงจำเป็นต้องจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน กปภ.ดบ.1/2562 ลว. 24 ม.ค. 2562 17 ก.ย. 2562
- โครงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562 ก่อสร้างเสา คสล.รับท่อและวางท่อเมนจ่ายน้ำ S ขนาด 300 มม. บริเวณทางขึ้นภูพานน้อย กปภ.สาขาหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 319,930.00 319,900.00 หจก. 124 คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 319,000.- หจก. 124 คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 319,000.- มีผู้เสนอราคารายเดียว 3/2562 ลว. 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
- จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณบ้านผู้ใหญ่ศุภชัย เชื่อมถนน กรป.กลาง หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00 350,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ เสนอราคา 350,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ ราคาต่ำสุด กปภ.พค.59/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
- วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 192,154.00 150,195.00 หจก.ประภาศักดิ์ ราคาที่เสนอ 148,000.- บาท หจก.ประภาศักดิ์ ราคาที่ตกลง 148,000.- บาท เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.อด.23/2562 ลว. 17 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
- จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่นน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 485,500.00 485,500.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ เสนอราคา 485,500 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ ราคาต่ำสุด กปภ.พค.60/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
- จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนไร่ดอนพัฒนา เชื่อมซอย 8 สำนักสงฆ์ป่าอัมพวัน หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 449,800.00 449,800.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ ราคาที่เสนอ 449,800.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ ราคาต่ำสุด กปภ.พค.61/2562	 ลว. 19 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
- จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยวัฒนา มีมานะศิลป์ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 247,700.00 247,700.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ เสนอราคา 247,700.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ ราคาต่ำสุด กปภ.พค.62/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
- จ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสี่แยกโรงพยาบาล ทางไปวัดหินดาษ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 479,700.00 479,700.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ เสนอราคา 479,700 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ ราคาต่ำสุด กปภ.พค.63/2562	 ลว. 19 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
- จ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสี่แยกโรงพยาบาล หมู่บ้านต้นกันเกรา ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 482,900.00 482,900.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ เสนอราคา 482,900.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ ราคาต่ำสุด กปภ.พค.64/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
- จ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณหน้าวัดเกาะแก้วเวฬุวัน หมู่บ้าน ต้นกันเกรา ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 483,800.00 483,800.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ เสนอราคา 483,800 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ ราคาต่ำสุด กปภ.พค.65/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
- จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฯ ให้อำเภอสนามชัยเขต เข้าบริเวณซอยวัดบางมะเฟือง หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 411,600.00 411,600.00 บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 411,600 บาท บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาต่ำสุด กปภ.พค.66/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
- จ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำฯ ให้อำเภอสนามชัยเขต เข้าบริเวณซอยข้างหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.2 (ดงมะนาว) หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 452,900.00 452,900.00 บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 452,900 บาท บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาต่ำสุด กปภ.พค.67/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอย 2 บ้านป่าแดดกลาง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 221,000.00 221,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธา กรุ๊ป ราคาที่เสนอ 218,700.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธา กรุ๊ป ราคาที่ตกลง 218,700.- บาท เป็นผู้เสนอราคาที่คุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม 0962/0022 ลว. 20 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562
กปภ.ข.7/56/2562 บุคคลภายนอกบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 878,640.00 878,640.00 บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที 791,952.-, บจก.รักษาความปลอดภัย ขอนแก่น ซีเคียว การ์ด 671,040.-, บจก.รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด 770,400.-, บจก.รักษาความปลอดภีบ เดอะซัน ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด 568,752.- บจก.รักษาความปลอดภีบ เดอะซัน ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด 568,752.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 17 ก.ย. 2562
กปภ.พน. / 62 งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ(สูบขึ้นผลิต) RSM 03 ST สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยม 131,000.00 131,000.00 บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 17 ก.ย. 2562
กปภ.พน. / 62 งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่อง สูบน้ำแรงต่ำ RVM 02 TL สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด 142,000.00 142,000.00 บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 17 ก.ย. 2562