จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
1/2562 งานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ม.7 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 445,000.00 445,000.00 หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ราคา 444,047.58 บาท หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่ำกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 20 ส.ค. 2562
กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ลานออกกำลังกายชุมชนริมหนองพะเนาว์ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (แม่ข่ายสว่างแดนดิน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 252,816.39 252,816.00 หจก.อีส รุ่งเรืองทรัพย์ 252,816 บาท หจก.อีส รุ่งเรืองทรัพย์ 252,500 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 20 ส.ค. 2562
กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ลานออกกำลังกายชุมชนพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 253,053.93 253,053.93 บจก.ช.ภูมีการช่าง 253,053 บาท บจก.ช.ภูมีการช่าง 253,000 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 20 ส.ค. 2562
กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ลานออกกำลังกายชุมชนทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย (หน่วยบริการทรายขาว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 251,835.20 251,835.00 บจก.ช.ภูมีการช่าง 251,835 บาท บจก.ช.ภูมีการช่าง 251,500 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 20 ส.ค. 2562
- จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาโครงการบ้านหนึ่งและสอง หมู่ที่ ๗ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 185,846.00 185,846.00 บริษัท ต้นน้ำ 52 จำกัด เสนอราคา 185,000 บาท บริษัท ต้นน้ำ 52 จำกัด เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำนาญในการวางท่อประปา 13/2562 ลว. 20 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562
- จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน (กปภ.สาขาสวรรคโลก) 119,412.00 119,412.00 น.ส. ยุภา เกตุบาง เสนอราคาที่ 111,600.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) น.ส. ยุภา เกตุบาง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสวรรคโลก 7/2562 ลว. 27 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562