จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- ซื้อวัสดุเคมี จำนวน 1 รายการ 125,190.00 125,190.00 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด
ราคาที่เสนอ 125,190.00 บาท
บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด ราคาเสนอมานั้นเป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 22 ส.ค. 2562
- ซื้อบริการ NEWSCenter, iQNewsClip, iQNewsClip Custom Topic และการมอนิเตอร์ข่าวจากเว็บไซต์ รวมทั้งจัดทำหัว – ท้ายกระดาษโลโก้ กปภ. 499,476.00 499,476.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ 499,476.00 บาท
บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด ราคาเสนอมานั้นเป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 22 ส.ค. 2562
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองกะทู้ เร่งด่วนชั่วคราว แก้ปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 703,899.50 515,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์นทีทอง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 514,349.00 บาท (ลดราคาคงเหลือ 513,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์นทีทอง เอ็นจิเนียริ่ง ราคาตกลงจัดจ้าง 513,000.00 บาท คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และราคาที่เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่กำหนด กปภ.ข.4/77/2562 ลว. 28 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562
- จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนสายสุขิโต หมู่ที่ ๔ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 600,000.00 599,766.00 หจก.เปรมศรี 2000 เสนอราคา 595,000 บาท หจก.เปรมศรี 2000 เป็นผู้เสนอราคาตำ่สุด 14/2562 ลว. 30 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562
62087370530 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับเทศบาลเมืองท่าข้าม ขยายเขตประปาแยกถนนจุลจอมเกล้า ไปคลังขนถ่ายสินค้าการรถไฟ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 104,200.00 104,200.00 หจก.เพชรคลองน้อย 104,000.-บาท หจก.เพชรคลองน้อย 104,000.-บาท ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง กปภ.สาขา สฎ.48/2562 ลว. 29 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562
62087471141 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณซอยคีรีนคร 8/3 ม.7 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 106,429.00 106,429.00 หจก.ส.ศิลปชัย ราคาที่เสนอ 106,429.00 หจก.ส.ศิลปชัย ราคาที่เสนอ 106,429.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ชบ.60/2562 ลว. 27 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562
- จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (กปภ.สาขาสวรรคโลก) 142,100.28 140,000.00 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถ์ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด เสนอราคาที่ 138,600.00 บาท
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส เอ็น เอส 2017 จำกัด เสนอราคาที่ 139,800.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถ์ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสวรรคโลก 8/2562 ลว. 28 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562
กปภ.ข.4-50/2562 งานก่อสร้างสระพักตะกอน ขนาด 400 ลบ.ม. อ.หลังสวน จ.ชุมพร กปภ.สาขาหลังสวน (แม่ข่ายหลังสวน) 3,769,000.00 3,769,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนศักดิ์ ธุรกิจ เสนอราคาเป็นเงิน 3,655,930.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาตสิษฐ์ ก่อสร้าง ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างไม่ใช่ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา ซึ่งจากประกาศกำหนดก่อสร้างสระพักตะกอนขนาด 400 ลบ.ม.ประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ได้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทงานวางท่อจึงไม่ตรงกับประกาศข้อ 2.1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนศักดิ์ ธุรกิจ เสนอราคาเป็นเงิน 3,655,000.00 บาท คณะกรรมการต่อรองราคาคงเหลือ 3,655,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.4/78/2562 ลว. 11 ก.ย. 2562 21 ส.ค. 2562
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำบางอิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ 427,141.00 427,141.00 บริษัท ซิมโปร จำกัด ราคาที่เสนอ 427,000.00 บาท บริษัท ซิมโปร จำกัด ราคาที่เสนอ 427,000.00 บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.คญ.10/2562 ลว. 15 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2562
กปภ.สาขาปักธงชัย 23/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านโรงนา หมู่ 5 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 399,998.00 393,000.00 หจก.พีริยา เสนอราคา 393,000.00 บาท หจก.พีริยา เสนอราคา 393,000.00 บาท พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.สาขาปักธงชัย 12/2562 ลว. 20 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2562
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.88/62 700,825.00 700,825.00 1. บริษัท สยามวอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 499,000.-
2. หจก. ปริชาติการโยธา 595,000.-
3. บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด 457,000.-
4. บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด 434,000.-
5. บริษัท เสริมสร้างทรัพย์ จำกัด 700,000.-
6. บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 558,900.-
7. บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด 545,000.-
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด 434,000.- เสนอราคาถูกต้อง ต่ำสุด ปพย.104/62 ลว. 19 ก.ย. 2562 21 ส.ค. 2562
- จ้างเหมางานบริการถ่ายเอกสารภายใน กปภ.ข.๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อใช้ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 336,365.28 336,365.28 พีแอนด์ที ก็อปปี้ ราคาที่เสนอ 336,365.28 บาท พีแอนด์ที ก็อปปี้ ราคาที่เสนอ 336,365.28 บาท คุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.6/02/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 21 ส.ค. 2562
- ซื้อมาตรวัดน้ำ Ultrasonic Full Bore ค่า R ไม่น้อยกว่า 500 ขนาด 150 มม. (6นิ้ว) เพื่อติดตั้งใช้งานกับโรงพยาบาลราชวิถี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) 129,470.00 129,470.00 บริษัท ไพร์มโฟลว์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๓๓๐.๐๐ บาท บริษัท ไพร์มโฟลว์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๓๓๐.๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 20 ส.ค. 2562
กปภ.ข./76/2562 โครงการแก้ไขปัญหาระบบจ่ายน้ำประปาไม่เพียงพอ สถานีจ่ายน้ำรัตนาภา กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 2,962,830.00 2,962,830.00 บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 2,675,000 บาท บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 2,675,000 บาท เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติ กปภ.ข.6/135/2562 ลว. 9 ก.ย. 2562 20 ส.ค. 2562
กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ลานออกกำลังกายชุมชนพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย 253,053.93 253,053.93 บจก.ช.ภูมีการช่าง 253,053 บาท บจก.ช.ภูมีการช่าง 253,000 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 20 ส.ค. 2562
กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ลานออกกำลังกายชุมชนริมหนองพะเนาว์ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (แม่ข่ายสว่างแดนดิน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 252,816.39 252,816.00 หจก.อีส รุ่งเรืองทรัพย์ 252,816 บาท หจก.อีส รุ่งเรืองทรัพย์ 252,500 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 20 ส.ค. 2562
กปภ.ข.7 โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ลานออกกำลังกายชุมชนทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย (หน่วยบริการทรายขาว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 251,835.20 251,835.00 บจก.ช.ภูมีการช่าง 251,835 บาท บจก.ช.ภูมีการช่าง 251,500 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 20 ส.ค. 2562
1/2562 งานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ม.7 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 445,000.00 445,000.00 หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ราคา 444,047.58 บาท หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่ำกว่าราคากลาง สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 34/2562 ลว. 22 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562
- งานติดตั้งวางท่อประปาชุมชนมิตรภาพ ถนนเทศบาล 22 (ขยายสุดซอย) หมู่ 13 ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 444,691.00 444,691.00 หจก.ชลพานทอง ราคาที่เสนอ 444,600 บาท หจก.ชลพานทอง ราคาที่เสนอ 444,600 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 20 ส.ค. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ หมู่ที่ 4,6,7,8 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 1,380,300.00 1,380,000.00 บจก.จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) 1,370,000
หจก.เมืองทองรุ่งเรือง 1,378,000
หจก.เพชรบุรียุทธนาก่อสร้าง 1,382,041.17
บจก.จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) 1,370,000 ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/167/2562 ลว. 16 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562
กปภ.สาขาปักธงชัย 22/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านปอนางเหริญ หมู่ 6 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 440,325.00 440,000.00 บริาัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด เสนอราคา 440,000.00 บาท บริาัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด เสนอราคา 440,000.00 บาท พิจารณาจากเกณฑ์ราคา กปภ.สาขาปักธงชัย 11/2562 ลว. 15 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562
- งานจ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายเจริญ หนูคง หมู่ที่ 5 ถนนบ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 394,000.00 394,000.00 นายสิทธิกร ชูเอียด และ ราคาที่เสนอ 368,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นายสิทธิกร ชูเอียด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 20 ส.ค. 2562
- จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาโครงการบ้านหนึ่งและสอง หมู่ที่ ๗ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 185,846.00 185,846.00 บริษัท ต้นน้ำ 52 จำกัด เสนอราคา 185,000 บาท บริษัท ต้นน้ำ 52 จำกัด เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำนาญในการวางท่อประปา 13/2562 ลว. 20 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562
- จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน (กปภ.สาขาสวรรคโลก) 119,412.00 119,412.00 น.ส. ยุภา เกตุบาง เสนอราคาที่ 111,600.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) น.ส. ยุภา เกตุบาง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสวรรคโลก 7/2562 ลว. 27 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562