จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
4/2562 งานติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 110 กิโลวัตต์ และตู้ไฟฟ้าควบคุมพร้อม Overhaul Pump & Motor สถานีสูบน้ำแรงต่ำ กปภ.สาขาพะเยา 1,640,310.00 1,640,310.00 บริษัท เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,279,666.50 บาท
บริษัท แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,300,000.00 บาท
บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด ราคาที่เสนอ 1,081,395.00 บาท
บริษัท เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,583,695.34 บาท
บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี ( ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,081,395.00 บาท ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 26 ส.ค. 2562
กปภ.ข.10 จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรให้ กปภ.สาขาในสังกัด จำนวน 26 สาขา สำหรับระยะเวลา 4 เดือน 10,107,369.80 10,107,369.80 10,107,363.75 กิจการค้าร่วม คอนซอร์เตียมบูรพาและสยามราช  กิจการค้าร่วม คอนซอร์เตียมบูรพาและสยามราช อ ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้นโดยมูลค่าของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว กปภ.ข.10/48/2562 ลว. 26 ส.ค. 2562 26 ส.ค. 2562
กปภ.ข.5/24/2562 งานซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ 2563 11,507,443.40 11,507,443.40

บจก.สยามพัฒนพงศ์ บจก.ยูเอชเอ็ม
1 ขนาด 1/2 นิ้ว 10,836,960.00 10,849,800.00
2 ขนาด 3/4 นิ้ว 39,290.40 37,835.20
3 ขนาด 1 นิ้ว 173,340.00 168,525.00
4 ขนาด 1 1/2 นิ้ว ไม่เสนอ 141,240.00
5 ขนาด 2 นิ้ว ไม่มีผู้เสนอ
6 ขนาด 3 นิ้ว ไม่มีผู้เสนอ
ขนาด 1/2 นิ้ว บริษัท สยามพัฒนพงศ์ ราคาที่เสนอ 10,836,960.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขนาด 3/4 นิ้ว บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 37,835.20 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขนาด 1 นิ้ว บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 168,525.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขนาด 1 1/2 นิ้ว บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 141,240.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.5/46/2562 , กปภ.ข.5/47/2562 ลว. 16 ก.ย. 2562 23 ส.ค. 2562
มท55510-263/ ซื้อน้ำดิบโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน จากขุมเหมืองม่าหนิก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 1,712,000.00 1,712,000.00 นางสาวกาญจนา จิรายุส ๔.๐๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นางสาวกาญจนา จิรายุส ๔.๐๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สินค้าที่ซื้อเป็นสินค้าเฉพาะ และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง กปภ.สาขาภูเก็ต 15/2562 ลว. 26 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562
59/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกะปิ บริเวณสายห้วยกะปิ 16 ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 105,621.00 102,942.00 บริษัท กุลวิชญ์ชลบุรี จำกัด ราคา 102,942 บาท บริษัท กุลวิชญ์ชลบุรี จำกัด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 23 ส.ค. 2562
กปภ.สาขาปักธงชัย 26/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณหอพักบ้านขอนขว้าง หมู่ ๙ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 111,605.00 111,000.00 บจก.ครอบครัวเดียวกัน เสนอราคา 111,000.00 บาท บจก.ครอบครัวเดียวกัน ราคาตกลงจ้าง 111,000.00 บาท พิจารณาจากเกณฑ์ราคา กปภ.สาขาปักธงชัย 13/2562 ลว. 22 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562
กปภ.สาขาปักธงชัย 28/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านหนองไผ่ ซอยวัดป่าเวฬุวัน หมู่ ๗ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 199,903.86 196,000.00 บจก.ครอบครัวเดียวกัน เสนอราคา 196,000.00 บาท บจก.ครอบครัวเดียวกัน ราคาตกลงจ้าง 196,000.00 บาท พิจารณาจากเกณฑ์ราคา กปภ.สาขาปักธงชัย 14/2562 ลว. 23 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562
8/2562 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บริษัท ตังนำเกษตร จำกัด บริเวณโครงการเดอะแพลนท์ ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 261,056.00 260,973.00 บริษัทต้นน้พ 52 จำกัด บริษัทต้นน้พ 52 จำกัด ราคาไม่ต่ำกว่าราคากลาง เอกสารตามเงื่อนไขกำหนดถูกต้อง ปช.8/2562 ลว. 27 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562
- งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ บริษัท เทศถนอม พร็อพเพอร์ตี้ พัทยา จำกัด 236/30 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.98/62 229,806.00 229,806.00 บจก.สุขเกษม 2513 229,806.- บจก.สุขเกษม 2513 229,806.- วิธีเฉพาะเจาะจง ปพย.101/62 ลว. 28 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562
- จ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระพักน้ำดิบ ใช้เครื่องสูบพญานาคขนาด 14 นิ้ว ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 - 30 เมษายน 2562 404,460.00 404,460.00 1.บริษัท เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส จำกัด ราคา 630/ชม./1 เครื่อง
2.บริษัท ช.รุ่งเรือง การประปา 2018 จำกัด ราคา 640/ชม./1 เครื่อง
3.บริษัท เอส เค พี เวิรลด์ จำกัด ราคา 650/ชม./1 เครื่อง
บริษัท เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส จำกัด ราคา 630/ชม./1 เครื่อง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ฉช.11/62 ลว. 10 เม.ย. 2562 23 ส.ค. 2562
- จ้างตรวจประเมินของ กปภ. สาขา 10 แห่ง เพื่อให้ได้การรับรองอย่างต่อเนื่อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก 502,900.00 502,900.00 1. บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด 438,700.-
2. สถาบันรับรองมาตราฐานไอเอสโอ 491,130.-
3. บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด 499,962
บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 23 ส.ค. 2562
- จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 433,457.00 433,405.85 หจก.ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง เสนอราคา 433,000.00.- บาท หจก.ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สว.9/2562 ลว. 28 ส.ค. 2562 23 ส.ค. 2562
กปภ.ข.5/25/2562 ปูนขาว จำนวน 238,100 กิโลกรัม ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 1,747,654.00 1,747,654.00 1.บริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,388,480.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด(มหาชน) ราคาที่เสนอ 1,533,364.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด คศา ราคาที่เสนอ 1,616,699.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.บริษัท หนึ่งตะวัน จำกัด ราคาที่เสนอ 1,735,749.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.5/45/2562 ลว. 9 ก.ย. 2562 22 ส.ค. 2562
- งานจัดซื้อปูนคลอรีน 65% (Calcuim hypochlorite) ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม จำนวน 180 ถัง ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 433,350.00 433,350.00 1. บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เสนอราคา 373,740.30 บาท
2. บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา 404,460.00 บาท
บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด เสนอราคา 373,740.30 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.5/43/2562 ลว. 29 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562
- ซื้อวัสดุเคมี จำนวน 1 รายการ 125,190.00 125,190.00 บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด
ราคาที่เสนอ 125,190.00 บาท
บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด ราคาเสนอมานั้นเป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 22 ส.ค. 2562
- ซื้อบริการ NEWSCenter, iQNewsClip, iQNewsClip Custom Topic และการมอนิเตอร์ข่าวจากเว็บไซต์ รวมทั้งจัดทำหัว – ท้ายกระดาษโลโก้ กปภ. 499,476.00 499,476.00 บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ 499,476.00 บาท
บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด ราคาเสนอมานั้นเป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 22 ส.ค. 2562
62087370530 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับเทศบาลเมืองท่าข้าม ขยายเขตประปาแยกถนนจุลจอมเกล้า ไปคลังขนถ่ายสินค้าการรถไฟ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 104,200.00 104,200.00 หจก.เพชรคลองน้อย 104,000.-บาท หจก.เพชรคลองน้อย 104,000.-บาท ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง กปภ.สาขา สฎ.48/2562 ลว. 29 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองกะทู้ เร่งด่วนชั่วคราว แก้ปัญหาภัยแล้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 703,899.50 515,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์นทีทอง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 514,349.00 บาท (ลดราคาคงเหลือ 513,000.00 บาท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์นทีทอง เอ็นจิเนียริ่ง ราคาตกลงจัดจ้าง 513,000.00 บาท คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และราคาที่เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่กำหนด กปภ.ข.4/77/2562 ลว. 28 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562
- จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนสายสุขิโต หมู่ที่ ๔ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 600,000.00 599,766.00 หจก.เปรมศรี 2000 เสนอราคา 595,000 บาท หจก.เปรมศรี 2000 เป็นผู้เสนอราคาตำ่สุด 14/2562 ลว. 30 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562
- จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (กปภ.สาขาสวรรคโลก) 142,100.28 140,000.00 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถ์ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด เสนอราคาที่ 138,600.00 บาท
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส เอ็น เอส 2017 จำกัด เสนอราคาที่ 139,800.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถ์ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาสวรรคโลก 8/2562 ลว. 28 ส.ค. 2562 22 ส.ค. 2562
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำบางอิน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ 427,141.00 427,141.00 บริษัท ซิมโปร จำกัด ราคาที่เสนอ 427,000.00 บาท บริษัท ซิมโปร จำกัด ราคาที่เสนอ 427,000.00 บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.คญ.10/2562 ลว. 15 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2562
กปภ.สาขาปักธงชัย 23/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณบ้านโรงนา หมู่ 5 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 399,998.00 393,000.00 หจก.พีริยา เสนอราคา 393,000.00 บาท หจก.พีริยา เสนอราคา 393,000.00 บาท พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.สาขาปักธงชัย 12/2562 ลว. 20 ส.ค. 2562 21 ส.ค. 2562
กปภ.ข.4-50/2562 งานก่อสร้างสระพักตะกอน ขนาด 400 ลบ.ม. อ.หลังสวน จ.ชุมพร กปภ.สาขาหลังสวน (แม่ข่ายหลังสวน) 3,769,000.00 3,769,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนศักดิ์ ธุรกิจ เสนอราคาเป็นเงิน 3,655,930.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาตสิษฐ์ ก่อสร้าง ไม่ผ่านคุณสมบัติ เนื่องจากยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างไม่ใช่ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา ซึ่งจากประกาศกำหนดก่อสร้างสระพักตะกอนขนาด 400 ลบ.ม.ประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่ได้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทงานวางท่อจึงไม่ตรงกับประกาศข้อ 2.1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนศักดิ์ ธุรกิจ เสนอราคาเป็นเงิน 3,655,000.00 บาท คณะกรรมการต่อรองราคาคงเหลือ 3,655,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.4/78/2562 ลว. 11 ก.ย. 2562 21 ส.ค. 2562
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.88/62 700,825.00 700,825.00 1. บริษัท สยามวอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 499,000.-
2. หจก. ปริชาติการโยธา 595,000.-
3. บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด 457,000.-
4. บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด 434,000.-
5. บริษัท เสริมสร้างทรัพย์ จำกัด 700,000.-
6. บริษัท แอคคอม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 558,900.-
7. บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด 545,000.-
บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด 434,000.- เสนอราคาถูกต้อง ต่ำสุด ปพย.104/62 ลว. 19 ก.ย. 2562 21 ส.ค. 2562
- จ้างเหมางานบริการถ่ายเอกสารภายใน กปภ.ข.๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อใช้ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 336,365.28 336,365.28 พีแอนด์ที ก็อปปี้ ราคาที่เสนอ 336,365.28 บาท พีแอนด์ที ก็อปปี้ ราคาที่เสนอ 336,365.28 บาท คุณสมบัติเหมาะสม กปภ.ข.6/02/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 21 ส.ค. 2562