จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 (เดือนก.ค. 2563 ถึง กันยายน 2563) 2,404,342.92 2,404,342.92 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ รอทำสัญญา 22 ต.ค. 2563
กปภ.ข.2/118/2563 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เชิงสังคม จังหวัดสิงห์บุรี (บางกระบือ) ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี 8,899,190.00 8,315,515.17 บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด 8,295,000.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 8,315,500.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด 8,310,000.00
บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด 8,295,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 22 ต.ค. 2563
กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2563 บริเวณสะพานข้ามลำน้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กปภ.สาขาธาตุพนม โดยวิธีคัดเลือก 735,090.00 735,090.00 1.บจก.เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค 733,000 บาท
2.หจก.124 คอนสตรัคชั่น 735,000 บาท
3.หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 734,020 บาท
บจก.เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค 733,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 22 ต.ค. 2563
- วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายวินิต โล้วโสภณกุล บ้านเลขที่ 90 ซ.5 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 284,431.00 256,219.00 หจก.ที แอนด์ ดี การโยธา เสนอราคา จำนวน 256,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หจก.ที แอนด์ ดี การโยธา เสนอราคในเกณฑ์ที่ กปภ.ยอมรับได้ รอทำสัญญา 22 ต.ค. 2563
กปภ.ข.7/3/2564 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้า บ้านสามแยก(ฝั่งซ้าย) ม.6 ถ.ปากภู-ท่าลี่ ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 738,560.00 706,200.00 หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย ราคา 473000
บจก.ส.บุญสุวรรณ ราคา 696996
บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ราคา 510000
หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคา 529650
หจก.โอ๋โบ้กั๊ก ก่อสร้า ราคา 600000
หจก.พ.บารมี ราคา 622000
หจก.อุดรณัฐกานต์ก่อสร้าง ราคา 625000
หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย ราคา 473000 เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 22 ต.ค. 2563
5/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เทศบาลเมืองชลบุรี อาคารห้องพักคนงานกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ม.5 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 193,618.00 193,618.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลปชัย ราคา 193,618 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิลปชัย ราคา 193,618 บาท คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 22 ต.ค. 2563
19/63 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสันป่าตึง หมู่ 7 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 490,870.00 490,870.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าเพชร เสนอราคาทั้งสิ้น 490,870.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าเพชร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาแม่สอด 24/2563 ลว. 20 ส.ค. 2563 22 ต.ค. 2563
20/63 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และบ้านพักพนักงาน กปภ.สาขาแม่สอด 120,000.00 120,000.00 นายปกาศิต พิมสาร เสนอราคา 119,900 บาท นายปกาศิต พิมสาร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาแม่สอด 25/2563 ลว. 24 ส.ค. 2563 22 ต.ค. 2563
กจห.83/2563 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2564 15,536,400.00 15,536,400.00 1.บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด ราคาที่เสนอ 15,463,640 บาท
2.บริษัท เคมิท กรุ๊ป จำกัด ไม่ผ่านคุณสมบัติ
บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด ราคาตกลงจ้าง 15,408,000 บาท ราคาที่เสนอต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ และราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน รอทำสัญญา 22 ต.ค. 2563
กปภ.ข.8/5/2564 สารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 2,406,775 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง 17,151,160.01 17,151,160.01 1. บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 16,996,645.05 บาท
2. บริษัท นำชัยอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 17,099,655.02 บาท
บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 16,996,645.05 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 21 ต.ค. 2563
105/2563 จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 3,766,305.84 3,766,305.84 บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 1,723,920.00 บาท บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 1,723,920.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ไม่ยกเลิกเนื่องจากการจัดซื้อคลอรีนเหลวมีความจำเป็นในการใช้ผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง กปภ.ข.3/4/2564 ลว. 2 ต.ค. 2563 21 ต.ค. 2563
พิเศษ/2563 คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 1,996 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤศจิกายน 2563 ถึง มกราคม 2564) 4,646,258.86 4,646,258.86 1. บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เสนอราคา 4,282,118.60 บาท
2. บริษัท ดรากอนอล จำกัด เสนอราคา 4,666,548.20 บาท
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เสนอราคา 4,282,118.60 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 21 ต.ค. 2563
1/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.63) 0.00 0.00 - - - รอทำสัญญา 21 ต.ค. 2563
4/2563 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณเชื่อมต่อซอยปล่องเหลี่ยม 1 ถึงซอยปล่องเหลี่ยม 14 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 2,000,000.00 1,999,000.00 บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 09:51:43.088 ) 1,230,000.00
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:32:38.895 ) 1,230,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 11:36:15.739 ) 1,384,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง ( เวลาเสนอราคา 14:14:48.072 ) 1,388,888.00
บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:10:04.715 ) 1,455,000.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:29:16.519 ) 1,479,000.00
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:15:48.561 ) 1,513,596.60
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:11:02.137 ) 1,759,000.00
บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 09:51:43.088 ) 1,230,000.00 เสนอราคาต่ำสุดและเป็นผู้เสนอราคาเป็นรายแรกเนื่องจากมีผู้เสนอราคาเท่ากันสองราย รอทำสัญญา 21 ต.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ช่วงถนนสายเพชรเกษม – ท่าข้าม หมู่ที่ 2 , 8 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 1,450,920.00 1,450,000.00 หจก.ตี๋ธุรกิจ ราคาที่เสนอ 1,420,000.-
หจก.สมหมายค้าไม้ ราคาที่เสนอ 1,425,240.-
หจก.โกยทองก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 1,430,000.-
หจก.ตี๋ธุรกิจ ราคาที่เสนอ 1,420,000.- เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 21 ต.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสาย นฐ.5022 ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 2,129,300.00 2,120,000.00 บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 2,050,000.- บาท
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ ราคาที่เสนอ 2,114,320.- บาท
บจก.จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) ราคาที่เสนอ 2,119,000.- บาท
บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 2,050,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 21 ต.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท นารา แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการหมู่บ้านกรีนเฮ้าส์ หลังตลาดต้นไม้ (ส่วนที่ 3) ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 318,945.00 289,844.00 หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 288,000 บาท หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 288,000 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 21 ต.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว หมู่ 3 บ้านหนองรี ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 200,020.00 200,020.00 หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 199,000 บาท หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 199,000 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 21 ต.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว หมู่ 10 บ้านทับม้า ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 161,263.00 161,263.00 บจก.ยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 161,000 บาท บจก.ยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 161,000 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 21 ต.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท วนา เรียลเอสเตท จำกัด โครงการ วนา เรียลเอสเตท บ้านเดื่อ (ส่วนที่ 1) หมู่ 8 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 495,981.00 442,709.19 หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 440,000 บาท หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 440,000 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 21 ต.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นายประยูร มณีวงศ์ บริเวณโฉนดเลขที่ 24968 หมู่ 2 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 169,244.00 153,554.00 บจก.ยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 153,000 บาท บจก.ยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 153,000 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 21 ต.ค. 2563
- จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อออกจากแนวพื้นที่ก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2009 ตอนห้วยเม็ก-ท่าคันโท ที่ กม.13 + 765 - กม. 14+775 อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคกระนวน 762,910.00 762,910.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่เสนอ 762,000.00 บาท
2.หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 762,500.00 บาท
3.หจก.นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 780,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่เสนอ 762,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 21 ต.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อออกจากแนวพื้นที่ก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนน้ำพอง-น้ำอ้อม ที่ กม.26+335 (บ้านหนองโน) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 1,671,340.00 1,671,340.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 1,667,060 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 1,670,270 บาท
3.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 1,671,000 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 1,667,060 บาท ยืนยันราคา 1,667,060 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 21 ต.ค. 2563
12/63 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของ นายวิทยา นิมิตสถาพร ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 147,967.54 147,967.54 หจก.ส.ศุภมิตรวิศวการ เสนอราคา 147,900 บาท หจก.ส.ศุภมิตรวิศวการ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาแม่สอด 18/2563 ลว. 29 มิ.ย. 2563 21 ต.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อออกจากงานก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอนเชียงยืน-คำใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.29+976-กม.30+372 และตอน 2 ระหว่าง กม.28+954-กม.29+630 อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 741,510.00 750,440.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 740,000.00 บาท
2.บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 740,400.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่เสนอ 745,000.00 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอต่ำสุด 740,000.00 บาท และได้ยืนยันราคา 740,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 21 ต.ค. 2563