จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ข.4-25/2564 งานป้องกันการพังทะลายของดิน ริมตลิ่งบริเวณสระพักตะกอนสถานีผลิตน้ำพระแสง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5,949,999.29 5,075,000.00 1.บริษัท พงษ์ธานีก่อสร้าง จำกัด เสนอราคาจำนวน ๕,๐๗๕,๑๒๖.๔๓ บาท
2.หจก.โชคชัยพงษ์ ก่อสร้าง เสนอราคาจำนวน ๕,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หจก.โชคชัยพงษ์ ก่อสร้าง ราคาที่ตกลง จำนวน ๕,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผู้ยื่นข้อเสนอ ถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศฯ และ ราคาที่เสนอนี้เป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด รอทำสัญญา 16 เม.ย. 2564
กปภ.ข.2/81/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ (ตอนบ้านวัด-ประทาย) ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง 638,054.94 638,054.94 บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด 619,000.00 บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด 619,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 16 เม.ย. 2564
- จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ปีงบประมาณ 2564 226,840.00 226,840.00 บจก.สยามธารากิจ ราคาที่เสนอ 226,840 บาท บจก.สยามธารากิจ ราคาที่ตกลงจ้าง 225,840 บาท เป็นผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 16 เม.ย. 2564
- จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ปีงบประมาณ 2564 301,740.00 301,740.00 บจก.สยามธารากิจ ราคาที่เสนอ 301,740 บาท บจก.สยามธารากิจ ราคาที่ตกลงจ้าง 300,740 บาท เป็นผู้ได้รับเชิญให้เข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 16 เม.ย. 2564
- จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ปีงบประมาณ 2564 188,320.00 188,320.00 บจก.สยามธารากิจ ราคาที่เสนอ 188,320 บาท บจก.สยามธารากิจ ราคาที่ตกลงจ้าง 187,320 บาท เป็นผู้ได้รับเชิญให้เข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 16 เม.ย. 2564
- จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ปีงบประมาณ 2564 301,740.00 301,740.00 บจก.สยามธารากิจ ราคาที่เสนอ 301,740 บาท
บจก.สยามธารากิจ ราคาที่ตกลงจ้าง 300,740 บาท เป็นผู้ได้รับเชิญให้เข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 16 เม.ย. 2564
- จ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) ปรับปรุงระบบผลิต กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) (งบทำการ) ปีงบประมาณ 2564 264,290.00 264,290.00 บจก.สยามธารากิจ ราคาที่เสนอ 264,290 บาท บจก.สยามธารากิจ ราคาที่ตกลงจ้าง 263,290 บาท เป็นผู้ได้รับเชิญให้เข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 16 เม.ย. 2564
กปภ.ข.7/72/2564 ซื้อ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด (แรงต่ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม (น.นาแก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 941,600.00 941,598.00 บจก.เอ.เค.แมคคาทรอนิกส์ 686,399.99, บจก.ยูเอชเอ็ม 686,726.-,บจก.พี เอสบี วอเตอร์เทค 823,900.- บจก.เอ.เค.แมคคาทรอนิกส์ 686,399.99 เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 9 เม.ย. 2564
กปภ.ข.7/78/2564 ซื้องานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 170 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม.จำนวน 1 ชุด (แรงต่ำหัวหาด) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,070,000.00 1,070,000.00 1.บจก.ยูเอชเอ็ม 790,000 บาท
2.บจก.พ เอส บี วอเตอร์เทค 920,000 บาท
3.บจก.ถาวรพูนทรัพย์ อิเล็คทริค - บาท
บจก.ยูเอชเอ็ม 790,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 9 เม.ย. 2564
กปภ.ข.7/79/2564 ซื้อ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม. จำนวน 1 ชุด (แรงต่ำดอนหญ้านาง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,059,300.00 1,058,979.00 บจก.ยูเอชเอ็ม 825,000.-,บจก.พี เอส บี วอเตอร์เทค 940,000.- บจก.ยูเอชเอ็ม 825,000.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 9 เม.ย. 2564
03/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2564) - กปภ.สาขาสระแก้ว 1,662,483.90 0.00 - - - รอทำสัญญา 9 เม.ย. 2564
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2564) - กปภ.สาขากบินทร์บุรี 950,269.51 950,269.51 - - - รอทำสัญญา 9 เม.ย. 2564
กปภ.ข.5/18/2564 โครงการติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 8,667,000.00 8,667,000.00 1.บจก.ยูเอชเอ็ม เสนอราคา 6,565,656.00 บาท
2.บจก.เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น เสนอราคา 6,930,000.00 บาท
3.บจก.โยธาธนวัฒน์ เสนอราคา 6,900,000.00 บาท
บจก.ยูเอชเอ็ม เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 9 เม.ย. 2564
กปภ.ข.1-059/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบทอ่จ่ายน้ำ กปภ.สาขาศรีราชา บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่พัดโบกจนถึงข้างวัดไร่กล้วย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาศรีราชา 18,992,500.00 18,996,577.84 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรธารา 18,959,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองมนมหานคร 18,990,000.- บาท
บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด 18,992,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนกรธารา 18,950,000.- บาท ถูกต้องตามเงื่่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 9 เม.ย. 2564
- งานซ่อมแซมตู้ dma มาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบของ กปภ.สาขาพังงา ประจำปี 2564 481,500.00 481,500.00 บริษัท ไบนารี่ พลัส จำกัด 481,500.00 บาท บริษัท ไบนารี่ พลัส จำกัด 480,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 9 เม.ย. 2564
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ระหว่าง กม.325+784 (RT.) - กม.327 +801 (RT.) ตำบล ท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 24,752,310.00 24,752,310.00 1.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 24,730,000 บาท
2.หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 24,742,000 บาท
3.บจก.เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค ราคาที่เสนอ 24,750,000 บาท
1.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 24,730,000 บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน 24,640,000 บาท
ดังนั้นราคาที่ตกลงจัดจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 24,640,000 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 9 เม.ย. 2564
กปภ.ข.8/75/2564 โครงการติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย กปภ.สาขามุกดาหาร 4,060,650.00 4,060,650.00 1. บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคา 2,594,857 บาท
2. บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด ราคา 3,045,487.50 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 3,980,000 บาท
บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด ราคา 2,594,857 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 9 เม.ย. 2564
94/2564 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณสาย ปข.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 37 - บ้านหนองขอน อำเภอปราณบุรี ,หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วง กม.ที่ 13+039 - 15+800 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 12,807,900.00 12,800,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 12,800,000.00
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด 8,425,490.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง 8,800,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ 9,811,900.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาลานทักษิณก่อสร้าง 12,740,000.00
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 เม.ย. 2564
กปภ.ข.2/80/2564 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณพื้นที่ก่อสร้างถนนสาย นย.๓๐๐๗ แยก ทล.๓๐๕-บ.คลอง ๓๓ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา 2,663,230.00 2,656,113.08 บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด 2,190,000.00
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 2,207,229.00
บริษัท ณิชานันท์ก่อสร้าง จำกัด 2,650,000.00
บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด 2,190,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 เม.ย. 2564
กปภ.ข.2/82/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนเทศบาล ซอย ๕/๑ ถึงหมู่บ้านโรจน์พิทักษ์ ม.๑๑ ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค 1,338,019.74 1,330,774.82 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 1,020,000.00
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 1,105,875.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพานทอง 1,124,900.00
บริษัท สุนทรีย์ การโยธา จำกัด 1,150,000.00
บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด 1,190,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง 1,280,000.00
บริษัท ณิชานันท์ก่อสร้าง จำกัด 1,330,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 1,020,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 เม.ย. 2564
กปภ.ข.2/83/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 224 กม.ที่ 25+162 - กม.25+578 และ กม.ที่ 29+200 - กม.29+930 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย 4,796,828.09 4,796,828.09 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 2,800,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 3,470,000.00
บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด 4,173,240.00
บริษัท อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4,200,000.00
บริษัท เคเค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จำกัด 4,250,000.00
บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด 4,290,000.00
บาวเวิร์คคอนสตรัคชั่น 4,700,000.00
บริษัท ณิชานันท์ก่อสร้าง จำกัด 4,796,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 2,800,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 เม.ย. 2564
กปภ.ข.2/842564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนเทศบาล 28 ซอย 3 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง 882,554.70 882,554.69 บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด 870,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งชุนเส็ง 2 ค้าวัสดุ 829,000.00
พี เจ ที กรุ๊ป 865,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งชุนเส็ง 2 ค้าวัสดุ เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 เม.ย. 2564
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค งานย้ายแนวท่อประปา โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ กม.234+555 บริเวณตลาดรถไฟปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 433,350.00 433,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณบุรีก่อสร้าง ราคา 430,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราณบุรีก่อสร้าง ราคา 430,000 บาท คุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 8 เม.ย. 2564
- งานติดตั้งวางท่อประปา นายบุญยืน แซ่กัง โฉนดที่ดินเลขที่ 125857 เฟส 2 ต.วัดไทรย์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 444,706.00 444,706.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ เสนอราคา 444,000.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ชลกิจ ราคาที่ตกลง 444,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 เม.ย. 2564
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (เฟส 1) หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 216,579.00 216,000.00 หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 8 เม.ย. 2564