จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
11/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบาง 1,917,440.00 1,917,000.00 1.บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,456,789.00
2.บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,590,000.00
3.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,367,000.00
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง(2004) ราคาที่เสนอ 1,265,000.00
5.ปริชาติการโยธา ราคาที่เสนอ 1,800,000.00
6.บริษัท เอ็ม - ซายน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,830,000.00
7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง ราคาที่เสนอ 1,310,000.00
8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด 1,788,999.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง(2004) เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 16 พ.ย. 2561
กจห.83/2561 เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 165 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 92,159,100.00 92,159,100.00 1. บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด เสนอราคา 82,434,726 บาท
2. บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด เสนอราคา 84,214,350 บาท
3. บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 83,578,770 บาท
4. บริษัท ไทย เพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด เสนอราคา 71,502,750 บาท
5. บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากยื่นเอกสารไม่ตรงตามที่ กปภ. กำหนด
บริษัท ไทย เพรสทิจ เร้นท์ เอ คาร์ จำกัด
รับราคา 71,502,750 บาท
ราคาที่เสนอต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ รอทำสัญญา 16 พ.ย. 2561
- ซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส (โซดาแอช) จำนวน ๒๑๔,๑๔๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด 3,436,947.00 3,436,947.00 1. บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคากิโลกรัมละ 12.84 บาท รวมเป็นเงิน 2,749,557.60 บาท
2. บริษัท วอเตอร์ด็อกเตอร์ วงเงินที่เสนอ ราคากิโลกรัมละ 14.70 บาท รวมเป็นเงิน 3,147,858.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คศา วงเงินที่เสนอ ราคากิโลกรัมละ 14.77 บาท รวมเป็นเงิน 3,162,847.80 บาท
๔. บริษัท เคมีคอล เนทเวอร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด วงเงินที่เสนอ ราคากิโลกรัมละ 15.94 บาท รวมเป็นเงิน 3,413,391.60 บาท
บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด ราคากิโลกรัมละ 12.84 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,749,557.60 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศฯ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 พ.ย. 2561
กปภ.ข.4-9/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายบ้านคอหมู หมู่ 6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กปภ.สาขาชุมพร 1,775,558.00 1,554,000.00 1.บจก.ขวัญพิชัยวิศวกรรมและการก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 890,000.- บาท
2.หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 เสนอราคาเป็นเงิน 932,000.- บาท
3.หจก.สินสุวรรณการโยธา เสนอราคาเป็นเงิน 949,000.- บาท
4.บจก.พงษ์ธานีก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 978,000.- บาท
5.หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคาเป็นเงิน 1,125,766.26 บาท
บจก.ขวัญพิชัยวิศวกรรมและการก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 พ.ย. 2561
กปภ.ข.4-12/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กิ่งแก้วซอย 1 (ซอย 1/7 - ซอย 1/17) หมู่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต 1,322,520.00 1,322,520.00 1.หจก.ทรัพย์ มงคล เจริญกิจ เสนอราคาเป็นเงิน 900,000.- บาท
2.หจก.ฐิติพันธ์การโยธา เสนอราคาเป็นเงิน 975,000.- บาท
3.หจก.แอม วอเตอร์ไลน์ เสนอราคาเป็นเงิน 1,020,780.- บาท
4.หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคาเป็นเงิน 1,050,000.- บาท
5.บจก.ทรีกนก เทรดดิ้ง เสนอราคาเป็นเงิน 1,050,000.- บาท
6.หจก.พังงาสรรพกิจ เสนอราคาเป็นเป็น 1,312,520.- บาท
หจก.ทรัพย์ มงคล เจริญกิจ เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 พ.ย. 2561
กปภ.ข.4-13/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กิ่งแก้วซอย 9 หมู่ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต 1,047,530.00 864,650.00 1.หจก.แอม วอเตอร์ไลน์ เสนอราคาเป็นเงิน 577,800.- บาท
2.หจก.ทรัพย์ มงคล เจริญกิจ เสนอราคาเป็นเงิน 580,000.- บาท
3.หจก.ฐิติพันธ์การโยธา เสนอราคาเป็นเงิน 596,000.- บาท
4.หจก.ช.นพรัตน์ เสนอราคาเป็นเงิน 599,400.- บาท
5.บจก.ทรีกนก เทรดดิ้ง เสนอราคาเป็นเงิน 800,000.- บาท
6.หจก.พังงาสรรพกิจ เสนอราคาเป็นเงิน 850,000.- บาท
หจก.แอม วอเตอร์ไลน์ เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 พ.ย. 2561
กปภ.ข.6/5/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโสกม่วง หมู่ 14 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) 847,440.00 847,440.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพิรุณ ราคาที่เสนอ 545,000
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 549,445
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองคายเทพมงคล ราคาที่เสนอ 599,200
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุริยาภรณ์ ราคาที่เสนอ 610,000
5.บริษัท ทวีลาภพูลผล จำกัด ราคาที่เสนอ 670,262
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมปรีชา คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 673,030
7.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 694,800
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พัฒนวิศวการโยธา 710,000
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพิรุณ ราคาที่เสนอ 545,000 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 พ.ย. 2561
กปภ.สาขาไชยา 1/2562 โครงการวางท่อเมนประปาสายบ้านนาหลวง ม.3 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา 580,000.00 580,000.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฏร์ก่อสร้าง 400,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นพรัตน์ 347,000 บาท
3. หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 333,000 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ธรรมรงค์ การก่อสร้าง 520,000 บาท
5. บริษัท พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 464,000 บาท
6. บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด 485,000 บาท
หจก.ช.สินสุวรรณ 2009 ราคาที่เสนอ 333,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 พ.ย. 2561
กปภ.ข.5/38/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3,5 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา 17,120,000.00 14,519,900.00 1.หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง / 8,799,680
2.หจก.บัวมังกร คอนสทรัคชั่น / 10,198,535
3.หจก.บุญชอบการประปา / 11,000,000
4.หจก.ซี. เอ็น. อาร์ ไพพ์ / 11,011,647
5.บจก.โยธาธนวัฒน์ / 11,500,000
หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง / 8,799,680 เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 พ.ย. 2561
กปภ.ข.9/5/2562 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านอาข่า หมู่ที่ ๕ บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย 3,625,000.00 3,625,000.00 1. บจก. เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค เสนอราคา ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
2. หจก. ประสงค์ทวีทรัพย์ เสนอราคา ๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
3. บจก. รักเอยการโยธา เสนอราคา ๓,๑๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท
4. หจก. ส.สมัย ก่อสร้างรุ่งเรือง เสนอราคา ๓,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
5. บจก. บี เทรดดิ้ง เสนอราคา ๓,๔๕๖,๗๘๙.๐๐ บาท
บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 พ.ย. 2561
กปภ.คญ.2/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านคลองขุด หมู่ 5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด กปภ.สาขาคลองใหญ่ 898,800.00 479,756.82 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทรัพย์การโยธา ราคาที่เสนอ 350,000.00 บาท
บจก.สยาม วอเตรอ์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 361,636.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยาวดีบริการ ราคาที่เสนอ 479,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทรัพย์การโยธา เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 พ.ย. 2561
5/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6 บ้านนอกทุ่ง ซอย 5 และหมู่ 7, 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 1,690,600.00 1,690,600.00 1 หจก.เทวสหกิจ การก่อสร้าง เสนอราคา 1,133,795.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2 หจก.รวงทองนวกรรม เสนอราคา 1,140,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3 หจก.นาลานทักษิณก่อสร้าง เสนอราคา 1,220,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4 หจก.สินสุวรรณการโยธา เสนอราคา 1,240,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5 หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง เสนอราคา 1,184,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6 บริษัท โยธาธนวัฒน์ จำกัด เสนอราคา 1,300,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
7 หจก.ธรรมเพชร 2016 เสนอราคา 1,518,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
8 หจก.กฤษฎา บาดาล เสนอราคา 1,648,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)หจก.เทวสหกิจ การก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 พ.ย. 2561
- ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านขวาน้อย หมู่ 1 (ซอยข้างโรงสีทางไปหนองตาดำ) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 132,680.00 132,680.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนครดาวเงิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๖๘๐.๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนครดาวเงิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๖๘๐.๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนครดาวเงิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๖๘๐.๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาจง
รอทำสัญญา 15 พ.ย. 2561
กปภ.ข.6/4/2562 จัดซื้อผงปูนคลอรีน 65 % (แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์) จำนวน 838 ถัง พร้อมขนส่งให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2562 2,092,206.66 2,092,206.66 1.บจก.พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล ราคาที่เสนอ 1,909,885.80 บาท
2.บจก.วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ ราคาที่เสนอ 2,039,901.50 บาท
3.บจก.พีที เคมเมอร์ส ราคาที่เสนอ 2,017,485.- บาท
บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,909,885.80 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 14 พ.ย. 2561
.- ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุถาวร จำนวน 8 รายการ 217,883.95 217,883.95 1.บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด เสนอรายการที่ 1-3,6 ราคาที่เสนอ 73,006.10 บาท
2. บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด เสนอรายการที่ 4-5 ราคาที่เสนอ 98,589.80 บาท
3. บริษัท ชบา โอเอ จำกัด เสนอรายการที่ 7 ราคาที่เสนอ 35,631 บาท
4. บริษัท โทเทิล แอคเซส เดเวลลอปเมนท์ จำกัด เสนอรายการที่ 8 ราคาที่เสนอ 8,774 บาท
1.บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด เสนอรายการที่ 1-3,6 ราคาที่เสนอ 73,006.10 บาท
2. บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด เสนอรายการที่ 4-5 ราคาที่เสนอ 98,589.80 บาท
3. บริษัท ชบา โอเอ จำกัด เสนอรายการที่ 7 ราคาที่เสนอ 35,631 บาท
4. บริษัท โทเทิล แอคเซส เดเวลลอปเมนท์ จำกัด เสนอรายการที่ 8 ราคาที่เสนอ 8,774 บาท
ราคาต่ำสุดไม่เกินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 14 พ.ย. 2561
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานซื้อผงปูนคลอรีน ๖๕% จำนวน ๗๓ ถัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓) 195,275.00 195,275.00 บริษัท เวิลด์ เคมีคอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๕,๒๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท เวิลด์ เคมีคอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ผ่านคุณสมบัติที่ กปภ.กำหนดไว้ กปภ.ข.9/12/2562 ลว. 29 ต.ค. 2561 14 พ.ย. 2561
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานซื้อมาตรวัดน้ำขนาด ๓ นิ้ว แบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ให้แก่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 164,780.00 164,780.00 บริษัท ทูพีแอล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๔,๗๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

บริษัท ทูพีแอล จำกัด ผ่าคุณสมบัติที่ กปภ.กำหนดไว้ กปภ.ข.9/11/2562 ลว. 29 ต.ค. 2561 14 พ.ย. 2561
กปภ.ข.4-14/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยรากไม้-ถนนซอยวังไทร ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กปภ.สาขานครศรีธรรมราช 1,348,200.00 1,348,200.00 -ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอม วอเตอร์ ไลน์ 770,400.00 บาท (ลดราคาคงเหลือ 770,000 บาท)
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นพรัตน์ 897,200.00 บาท
-บริษัท พงษ์ธานีก่อสร้าง จำกัด 900,000.00 บาท
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา 980,000.00 บาท
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติพันธ์การโยธา 984,000.00 บาท
-บริษัท พีเคบี เอ็นเตอร์ไพรซ์ โซลูชั่น จำกัด 1,195,000.00 บาท
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอม วอเตอร์ ไลน์ 770,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุดและราคาที่เสนอไม่เกินราคากลาง รอทำสัญญา 14 พ.ย. 2561
กปภ.ข.4-16/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยธิดา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กปภ.สาขาภูเก็ต 1,631,750.00 752,690.00 -ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์นทีทอง เอ็นจิเนียริ่ง 453,500.67 บาท (ลดราคาคงเหลือ 453,000.00 บาท)
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นพรัตน์ 579,300.00 บาท
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์นทีทอง เอ็นจิเนียริ่ง 453,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุดและราคาที่เสนอไม่เกินราคากลาง รอทำสัญญา 14 พ.ย. 2561
2/2562 งานจ้างเหมาซ่อมท่อ SP 1500 มม. ฝั่งตรงข้ามปั้มน้ำมัน SUSCO ม.3 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 125,000.00 125,000.00 ห้างหุ้นส่วน ที.เค.ที.การประปา ราคาที่เสนอ 125,000.- บาท ห้างหุ้นส่วน ที.เค.ที.การประปา ราคาที่ตกลง 124,000.- บาท ดำเนินการจัดซืัอ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000.-บาท กปภ.ดช.1/2562 ลว. 12 พ.ย. 2561 14 พ.ย. 2561
61107342890 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 6 ถนนสายเลียบคลองหัวเตยต่อจากของเดิม - คลองควาย (สุดเขต ม.6) ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 673,000.00 673,000.00 หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ 430,000.-บาท หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ 430,000.-บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 14 พ.ย. 2561
ประกาศ กปภ.สาขาปักธงชัย 4/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณสายจากบ้านนายคูณถึงบ้านนายสมหวัง บ้านไร่-เพลิงหลง หมู่ 6 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 298,000.00 298,000.00 หจก.พีริยา
ราคายื่นเสนอ 298,000.- บาท (รวมภาษีฯ)
หจก.พีริยา
ราคายื่นเสนอ 298,000.- บาท (รวมภาษีฯ)
มีผู้ยื่นเสนอรายเดียว และราคาเสนอไม่เกินราคากลาง รอทำสัญญา 14 พ.ย. 2561
- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำโครงการขยายเขตจ่ายน้ำเพชรเกษม (ถนนบนดอน-สามแยกซอยจ่าผ่อน) หมู่ 1 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 399,358.00 399,058.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนาธิป แทรกเตอร์ เซอร์วิส เสนอราคา 398,000.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนาธิป แทรกเตอร์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคา 3/2561 ลว. 24 ต.ค. 2561 14 พ.ย. 2561
- งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 2561 ส.ช้างแรก (โรงสูบน้ำแรงสูง) ส.ร่อนทอง,ส.สำนักงาน,ส.ทับสะแก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 179,118.00 179,118.00 บริษัทอมรกานต์ คอนนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 179,118.-บาท บริษัทอมรกานต์ คอนนสตรัคชั่น จำกัด ใช้เกณฑ์ราคา 4/2561 ลว. 24 เม.ย. 2561 14 พ.ย. 2561
- งานซ่อมแซมระบบ PLC สถานีจ่ายน้ำร่อนทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 339,190.00 339,190.00 บริษัทฟิวเจอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 335,980 บริษัทฟิวเจอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ใช้เกณฑ์ราคา 5/2561 ลว. 18 มิ.ย. 2561 14 พ.ย. 2561