จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
16/2561 งานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการ Jaytiya Pool Villas Residence ถ.วงแหวนเลี่ยงเมือง (ฝั่งทิศใต้) ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 722,800.00 722,800.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่งผ1984) ราคาที่ เสนอ 430,000.- บาท
2.อุดรณัฐกานต์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 510,000.- บาท
3.บริษัทเอ็ม-ซายน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 543,000.- บาท
4. บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 563,000.- บาท
5. บริษัท สิริวรรธน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 636,300.- บาท
6. หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 642,000.- บาท
7. บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 690,000.- บาท
8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง (2004) ราคาที่เสนอ 722,800 .-บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่งผ1984) เสนอราคาต่ำสุด 26 เม.ย. 2561
2/2561 จ้างจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าชุมชนหนองผักก้าม หมู่ที่ 13 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 173,040.00 167,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวแดง วิศวกรรมก่อสร้าง (ราคา 167,000.00 บาท) หจก.ดาวแดง วิศวกรรมก่อสร้าง ต่อรองราคาได้ต่ำกว่าราคากลาง (166,500.00 บาท) 26 เม.ย. 2561
กปภ.สาขาเถิน/02/2561 จ้างเหมางานซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์ DMA กปภ.สาขาเถิน 1,580,390.00 1,580,390.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.บริษัทยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,070,000.-บาท
2.บริษัทไบนารี่พลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,214,450.-บาท
3.บริษัทพีเอส เอ็นจิเนี่ยริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,287,834.-บาท
4.บริษัทเมอคิวรี่ ควอลลิตี้ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,547,220.-บาท
บริษัทยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 1,070,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด 26 เม.ย. 2561
กปภ.สาขาเถิน/03/2561 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM กปภ.สาขาเถิน 625,045.85 584,794.59 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.หจก.เอกชัยเชียงใหม่แอร์ แอนด์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 506,110.-บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2.บริษัทแม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 545,700.-บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
หจก.เอกชัยเชียงใหม่แอร์ แอนด์ซัพพลาย ราคาที่ตกลงจ้าง 506,110.-บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 26 เม.ย. 2561
- จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 3/4นิ้ว และ 1 1/2นิ้ว เพื่อสำรองคลัง 412,699.00 428,588.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล(1980) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 412,699.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล(1980) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 412,699.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาต่ำสุด กปภ.ข.6/ซ.09/2561 ลว. 2 พ.ค. 2561 25 เม.ย. 2561
17/2561 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 11,18 ถนนบำรุงวิทย์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่เสนอ 168,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่ตกลง 168,000 บาท เสนอราคาต่ำสุด 25 เม.ย. 2561
- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองโข่ย ม.19 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 161,570.00 161,570.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 161,0000.- (เงินหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 161,0000.- (เงินหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นผู้มีคุณสมบัติ 25 เม.ย. 2561
188/61 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บริษัท เทพทัตสินธนา จำกัด บริเวณ โครงการ เทพทัต แกรนด์ วิลเลจ ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 496,467.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สองก่อสร้าง หจก.สองก่อสร้าง มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว อย.24/2561 ลว. 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561
กปภ.ข.9/21/2561 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ กปภ.ข.๙ จำนวน ๕ รายการ 74,593.00 74,593.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. ตู้ดูดควัน (FUME HOOD) จำนวน ๑ เครื่อง บจก. ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง เสนอราคา ๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
๒. ตู้เก็บสารเคมีมีระบบดูดไอระเหยสารเคมี FLEXLAB จำนวน ๑ เครื่อง บจก. ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง เสนอราคา ๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
๑. ตู้ดูดควัน (FUME HOOD) จำนวน ๑ เครื่อง บจก. ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง เสนอราคา ๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
๒. ตู้เก็บสารเคมีมีระบบดูดไอระเหยสารเคมี FLEXLAB จำนวน ๑ เครื่อง บจก. ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง เสนอราคา ๔,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ผ่านคุณสมบัติ และราคาต่ำสุด 25 เม.ย. 2561
กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายคำ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 24,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดาวแดง วิศวกรรมก่อสร้าง 25,000 บาท หจก.ดาวแดง วิศวกรรมก่อสร้าง 25,000 บาท เป็นผู้เสนอรายเดียว และยืนยันว่าสามารถปฏิบัติงานได้ 24 เม.ย. 2561
3/2561 โครงการงานซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์รับส่งข้อมูล DMA กปภ.สาขาแม่สาย 1,165,230.00 1,165,230.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ ราคาที่เสนอ 1,142,000.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 997,026.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คุณสมบัติไม่ผ่านเนื่องจากผลงานไม่ตรงกับงานที่ประกาศ
บริษัท เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ ราคาที่ตกลงจ้าง 1,142,000.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามประกาศ 24 เม.ย. 2561
กปภ.ข.6/15/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำริมคลองชลประทาน บ้านดอนยาง ม.16 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 674,100.00 674,100.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หจก.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (1984) ราคาที่เสนอ 674,000.- บาท (เงินหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) หจก.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (1984) ราคาที่เสนอ 674,000.- บาท (เงินหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคาต่ำสุด 24 เม.ย. 2561
61047212974 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับนางอารีรัตน์ สุขขานนท์สวัสดิ์ (ธาราศิริ วัดประดู่) ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 272,000.00 272,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทรีกนก เทรดดิ้ง บจก.ทรีกนก เทรดดิ้ง เสนอราคาไม่เกินราคากลาง กปภ.สาขา สฎ.26/2561 ลว. 30 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561
- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) ริมคลองชลประทาน โนนชัย - ดอนยาง ม.11 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 141,000.00 148,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 139,000 บาท บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2561
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ชัย ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 294,872.00 294,872.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 293,715 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2561
กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 งานปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง) ถนนสาย นพ.2011 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านรามราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 460,000.00 492,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประภัทรค้าวัตถุก่อสร้าง (2525) หจก.ประภัทรค้าวัตถุก่อสร้าง (2525) เป็นผู้เสนอรายเดียว และราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง 24 เม.ย. 2561
กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 บ้านนายาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง 355,000.00 379,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณชัย 377,710 บาท หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณชัย 377,710 บาท เป็นผู้เสนอรายเดียว และราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง 24 เม.ย. 2561
กปภ.ข.7 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2561 ถ.วิชิตวารสาร ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 33,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วิลันตา 34,775 บาท หจก.วิลันตา 34,775 บาท เป็นผู้เสนอรายเดียว และราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง 24 เม.ย. 2561
2/2561 ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2) 2,370.00 2,370.00 วิธีทอดตลาด 1. นายคเชนทร์ ชัยชนะ เสนอราคา 2,370.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. นายณัฐพล สุวรรณแย้ม เสนอราคา 2,500.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
นายณัฐพล สุวรรณแย้ม เสนอราคา 2,500.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เสนอราคาสูงสุด 24 เม.ย. 2561
- จัดซื้อรถเข็น 15,937.09 15,937.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 15,937.09 บาท บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) - 23 เม.ย. 2561
- ซื้อวัสดุสำนักงาน 3,105.03 3,105.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 3,105.03 บาท บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) - 23 เม.ย. 2561
- จัดซื้อน้ำมันเครื่องตัดหญ้า 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาคะพงษ์ ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ 500.00 บาท บริษัท นาคะพงษ์ ชลบุรี จำกัด - 23 เม.ย. 2561
- ซื้อเครื่องเป่าลมร้อน 3,380.00 3,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 3,380.00 บาท บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - 23 เม.ย. 2561
183/61 จ้างเหมาติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว สำหนับ บจก.ก.พัชรศักดิ์ โฮลดิ้ง บริเวณ 79 ม.7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 200,705.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สองก่อสร้าง 135000บาท หจก.สองก่อสร้าง 135000บาท มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว อย.23/2561 ลว. 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561
- งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3,101.45 3,101.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 3,101.45 บาท บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) - 20 เม.ย. 2561