จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
มท 55520-14 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการปรับปรุงสะพานชุมชนข้ามคลองนาทวี ถนนต่างตานุสรณ์ ตำบลนาทว อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กปภ.สาขานาทวี 267,500.00 265,360.00 หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 265360 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน กปภ.ข.5-นท./9/2565 ลว. 10 ส.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
กปภ.ข.5/44/2565 งานย้ายแนวท่อประปา เนื่องจากอยู่ในเขตที่ดินเอกชน บริเวณสวนยางพารา ทางหลวงหมายเลข 4051 สายสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง ช่วง กม.2+200 – กม.2+855 ม.5 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 1,102,100.00 1,102,100.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.เอียด การโยธา ราคาที่เสนอ 649,999.- บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาลานทักษิณก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 688,000.-บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 778,960.- บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนะวิศวการโยธา 96ราคาที่เสนอ 791,800.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.เอียด การโยธา ราคาที่ตกลง 649,999.- บาท เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 11 ส.ค. 2565
กปภ.ข.4-36/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนหาดทับตะวัน หมู่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า 2,600,100.00 2,600,100.00 1.บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,490,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโร ฮาร์ดแวร์ ราคาที่เสนอ 1,495,000.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์นทีทอง เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,566,000.00 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.นพรัตน์ ราคาที่เสนอ 1,920,000.00 บาท
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 2,099,999.00 บาท
6.บริษัท ส.ศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด ไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา ตามเอกสารประกวดราคา ข้อ 2.11
7.บริษัท วรรณกร ร่วมค้า จำกัด ไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา ตามเอกสารประกวดราคา ข้อ 2.11
8.บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด ไม่ผ่านคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา ตามเอกสารประกวดราคา ข้อ 2.11
1.บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่ตกลง 1,490,000.00 บาท คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศฯ และราคาที่เสนอเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ รอทำสัญญา 11 ส.ค. 2565
2/2565 จ้างเหมางานก่อสร้างห้องรับรองผู้มาใช้บริการและห้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักงาน กปภ.สาขาหล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 321,000.00 321,000.00 หจก.สกุลหงษ์ ก่อสร้าง เสนอราคา321,000 บาท หจก.สกุลหงษ์ ก่อสร้าง เสนอราคา 1 ราย
ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง
คุณสมบัติครบถ้วน
กปภ.ข.10.-ลส/02/2565 ลว. 30 พ.ค. 2565 11 ส.ค. 2565
กปภ.ข.1-พค./5/2565 จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณบ้านเตาลวดโยง หมู่ 1 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1,831,840.00 1,831,840.00 1. บริษัท ชลนที คอนสตรัคชั่น จำกัด 1,831,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ 1,830,000.00บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามท่าพระก่อสร้าง 1,831,840.00บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาสาณพงศ์ 1,830,000.00บาท ราคาต่ำสุด กปภ.ข.1-พค./58/2565 ลว. 5 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2565
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายไพบูลย์ ฉุนกมล บ้านบุญรักษา หมู่ 6 ซอยตรอกตลาด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 102,370.00 102,370.00 หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคา 102,300 บาท หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เป็นผู้เสนอราคารายเดียว กปภ.ข.1-ตร./36/2565 ลว. 4 ก.ค. 2565 10 ส.ค. 2565
กปภ.ข.5 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม - นาวง จ.ตรัง กปภ.สาขาห้วยยอด 1,170,209.78 1,170,209.78 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง (ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดลำดับที่ 2) ราคาที่เสนอ 1,169,510.00 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. กิจการร่วมค้า เอ แอนด์ ดับบลิว (ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดลำดับที่ 1) ราคาที่เสนอ 1,168,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวมังกร คอนสทรัคชั่น (ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดลำดับที่ 3) ราคาที่เสนอ 1,170,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
กิจการร่วมค้า เอ แอนด์ ดับบลิว ราคาที่ตกลงจ้าง 1,160,000.000 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านคุณสมบัติและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 10 ส.ค. 2565
- จ้างเหมางานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ กปภ.สาขาพนัสนิคม จำนวน 800 เครื่อง 85,600.00 85,600.00 บริษัท เจบี ซัคเซส จำกัด ได้ยื่นเสนอราคางานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ กปภ.สาขาพนัสนิคม จำนวน 800 เครื่อง จำนวนเงินทั้งสิ้น 85,600.- บาท (แปดหมื่นห้าพันหกร้อย บาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัท เจบี ซัคเซส จำกัด ได้ยื่นเสนอราคางานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ กปภ.สาขาพนัสนิคม จำนวน 800 เครื่อง จำนวนเงินทั้งสิ้น 85,600.- บาท (แปดหมื่นห้าพันหกร้อย บาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และได้พิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ เนื่องจากเสนอราคาไม่เกินวงเงินที่ประมาณการไว้ และไม่สูงกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 10 ส.ค. 2565
19936 จ้างซ่อมแซมมาตรวัดน้ำหลักและมาตรวัดน้ำ DMA1 และ DMA2 381,455.00 381,455.00 บริษัท เอสที ดีไซน์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด และราคาที่เสนอ 381,455.00 บาท บริษัท เอสที ดีไซน์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด และราคาที่ตกลง 381,455.00 บาท มีคุณสมบัติตามที่กำหนด รอทำสัญญา 10 ส.ค. 2565
กปภ.สาขาปักธงชัย 22/2565 งานจ้างซ่อมแซม DMA รวม 5 จุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 234,330.00 234,330.00 1. บริษัท เซาท์ไซด์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 234,330.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บริษัท เซาท์ไซด์ โซลูชั่น จำกัด ราคาตกลงจ้าง 234,330.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เกณฑ์ ราคา รอทำสัญญา 10 ส.ค. 2565
กปภ.สาขาเมืองพล 001/2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 เดือน ตุลาคม 2564- เดือน ธันวาคม 2565 1,333,134.34 133,134.34 133.134.34 ตามเอกสารแนบ ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 9 ส.ค. 2565
กปภ.สาขาเมืองพล 002/2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 เดือน มกราคม 2565 - เดือน มีนาคม 2565 1,280,059.23 1,280,059.23 1,280,059.23 ตามเอกสารแนบ วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 9 ส.ค. 2565
กปภ.สาขาเมืองพล 003/2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2565 เดือน เมษายน 2565- เดือน มิถุนายน 2565 1,164,820.22 1,164,820.22 1,164,820.22 ตามเอกสารแนบ วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 9 ส.ค. 2565
กปภ.ข.1-026/2565 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 28,000 เครื่อง กปภ.ข.1 25,705,680.00 25,705,680.00 1.บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 25,690,700.- บาท
2.บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด ราคาที่เสนอ 25,705,680.- บาท
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่ตกลง 25,675,720.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 9 ส.ค. 2565
928/65 ย้ายแนวท่อประปาสำหรับ บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 174,841.37 152,546.00 บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด (152,500.00) บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด เป็นผู้ที่เหมาะสม รอทำสัญญา 9 ส.ค. 2565
พิเศษ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด ( โครงการบ้านพฤกษา รังสิต – คลอง ๔ (๒) ) ระยะที่ ๒ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 499,639.00 447,646.00 หจก.คมสันชัยก่อสร้าง (447,500) หจก.คมสันชัยก่อสร้าง เป็นผู้ที่เหมาะสม รอทำสัญญา 9 ส.ค. 2565
กปภ.ข.7 จ้างงานย้ายแนวท่อปี 2565 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0502 ตอนกุรุคุ - นครพนม ระหว่าง กม.238+850 - กม.240+533 (บริเวณบ้านภูเขาทอง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 488,990.00 488,990.00 หจก.บี.เอ็ม.สุ วรรณะชัย 488,990 บาท หจก.บี.เอ็ม.สุ วรรณะชัย 486,850 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 9 ส.ค. 2565
09082565 จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายวัฒนา ไทยพินิจ พร้อมพวก จำนวน 77 ราย ป.11040601740-11040602576 180,962.00 180,962.00 หจก.รรินทร์ธารา หจก.รรินทร์ธารา เสนอราคาไม่เกินกว่าที่กำหนด กปภ.ข.1-พน./345/2565 ลว. 9 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
- จ้างสำรวจหาท่อรั่วในเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 440,305.00 440,305.00 บริษัท เอสพี วอเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 440,305.00บาท บริษัท เอสพี วอเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 440,305.00บาท ราคาต่ำสุด กปภ.ข.1-พค./57/2565 ลว. 3 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
- จ้างบำรุงรักษาเครื่องวัดปริมาณการดูดกลืนแสง จำนวน ๑๐ เครื่อง (งคน. ๒) (ครั้งที่ ๒) 642,000.00 634,895.20 บจก. โนวา ไลฟ์ ซายน์ เสนอราคา 634,895.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บจก. โนวา ไลฟ์ ซายน์ เสนอราคา 634,895.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และราคาที่เสนออยู่ในวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 9 ส.ค. 2565
- จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 9,630.00 9,630.00 บริษัท.เอบี.ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 9,630.00 บาท

บริษัท.เอบี.ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่เกินวงเงินงบประมาณ รอทำสัญญา 9 ส.ค. 2565
- จ้างงานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC สถานีผลิตจ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขานครนายก 428,000.00 428,000.00 1.บริษัทสยามซินดิเคทเทคโนโลยีจำกัด(มหาชน) 425,860.00 บาท บริษัทสยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) เสนอราคาตำ่สุดและเป็นผู้รับจ้างที่เชียวชาญระบบเครื่องกวาดตะกอน กปภ.ข.2-นย./16/2565 ลว. 1 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2565
การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 520,270.38 520,270.38 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทอง ก่อสร้าง เสนอราคา 413,520.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจเอ็น เสนอราคา 413,640.00 บาท
3.บริษัท รักษาความปลอดภัย รัศมีแจ่มผล จำกัด เสนอราคา 442,980.00 บาท
4.บริษัท รักษาความปลอดภัย อุทัยธานี คลีนนิ่ง จำกัด เสนอราคา 514,800.00 บาท
5.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที เค เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 518,736.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทอง ก่อสร้าง เสนอราคา 413,520.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเอกสาร คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 9 ส.ค. 2565
- งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2566 173,423.46 173,423.46 รายชื่อผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสดีเอ็ม ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด และราคาที่เสนอ 171,735.00 บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสดีเอ็ม ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด เกณฑ์ราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 9 ส.ค. 2565
65087158545 ซื้อเครื่องจาร์เทสต์ชนิด 6 ใบพัด จำนวน 2 เครื่อง 154,080.00 135,997.00 บจ.ยูเนี่ยน ซายน์ ราคาที่เสนอ 135,890.- บาท บจ.ยูเนี่ยน ซายน์ ราคาที่ตกลง 135,890.- บาท เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และเสนอราคาที่เหมาะสม กปภ.ข.9-ชม./39/2565 ลว. 24 มี.ค. 2565 8 ส.ค. 2565