จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
46/2561 ซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิคชนิดกระเป๋าหิ้ว พร้อมเครื่องรับและแสดงผลข้อมูลชนิดพากพา 299,428.80 299,428.80 1.บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด 299,428.80
2.บริษัท First Electric & Services จำกัด 319,716.00
3.หจก. เอส เอ็ม แมคคานิคอล เซอร์วิส 347,750.00
บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 18 ก.ค. 2561
กปภ.ข.6/42/2561 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำเทอร์ไบน์พร้อมชุดควบคุมและประสานท่อแรงต่ำหนองหิน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) 14,634,390.00 14,634,390.00 1.บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 10,486,000 บาท
2.บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 10,800,000 บาท
3.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 14,445,000 บาท
1.บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 10,486,000 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 ก.ค. 2561
กปภ.ข.6/36/2561 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำของกรมทางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 229 กม. 24+000 ถึง กม. 24+393 ด้ายซ้ายทาง อำเภอมัญจาคีรี จัหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (หน่วยบริการมัญจาคีรี) 501,830.00 501,830.00 1. บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 359,000 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนพิรุณ ราคาที่เสนอ 450,000 บาท
1. บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 359,000 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 ก.ค. 2561
3/2561 งานติดตั้ง PRV เพื่อควบคุมแรงดันน้ำ กปภ.สาขาสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 2,031,930.00 2,022,300.00 1. บจก.ยูเอชเอ็ม จำกัด 1,890,000 บาท
2. บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ 1,500,000 บาท
3. บจก. เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค 1,445,000 บาท
4. หจก.เปรมศรี 2000 1,920,000 บาท
5. หจก.สุธากรุ๊ป 1,512,000 บาท
6.หจก.เอกพัฒน์ คอนสตรัคชั่น 1,534,000 บาท
7. หจก.เชียงใหม่โฮมรีแพร์ 1,882,000 บาท
8. บจก.เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง 1,749,516.48 บาท
9. บจก.หาดใหญ่นครก่อสร้าง 1,488,000 บาท
บจก.เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 ก.ค. 2561
กปภ.ข.6/45/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพช่วงหน้าปั๊ม ปตท. ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 537,140.00 537,140.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่เสนอ 375,000 บาท
2.หจก. ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 416,000 บาท
3.บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด ราคาที่เสนอ 417,000 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่เสนอ 375,000 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 ก.ค. 2561
28/2561 ซ่อมท่อส่งน้ำดิบ ขนาด 1,000 มม. ถนนด้านข้างรั้ว หน้าโรงเรียนบ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 218,000.00 218,000.00 บริษัท เอเซีย อินฟราสตรักเชอร์ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอเซีย อินฟราสตรักเชอร์ แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ราต่ำสุด รอทำสัญญา 18 ก.ค. 2561
2/2561 งานจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว จำนวน 4 หลัง 556,400.00 556,000.00 ร้านอรพรรณ ราคาที่เสนอ 398,000.- บาท
หจก.กฤติวัฒน์ 1994 ราคาที่เสนอ 500,000.- บาท
หจก.คุ้มประดิษฐ์ ราคาที่เสนอ 506,000.- บาท
หจก.เมืองทองรุ่งเรือง ราคาที่เสนอ 550,000.- บาท
ร้านอรพรรณ เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 ก.ค. 2561
- งานซื้อน้ำประปาเพื่อเพิ่มน้ำประปาให้เพียงพอจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ.สาขาภูเก็ต 9,236,340.00 9,204,600.00 บริษัท อาควา โฟลว์ จำกัด
ราคาที่เสนอ จำนวน 9,236,340 บาท หรือ 14.55 บาท/ลบ.ม. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท อาควา โฟลว์ จำกัด
ราคาที่ตกลงจ้าง จำนวน 9,204,600 บาท หรือ 14.50 บาท/ลบ.ม. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เป็นผู้ขายน้ำประปาเพื่อเพิ่มน้ำประปาให้เพียงพอจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำ ของ กปภ. สาขาภูเก็ต รายเดิม ตามสัญญาเลขที่ ฝกม. 1/2560 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 (จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(จ)) รอทำสัญญา 17 ก.ค. 2561
76/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับเทศบาลตำบลสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี บริเวณ ถนนสามชุก - หนองหญ้าไซ ถึงบริเวณถนนหน้าบ้านนายสัน วรรณวงศ์ (ชุมชนร่วมใจ) ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช 708,000.00 706,000.00 บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 624,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง(2004) 518,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 528,000.00
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด 499,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร 570,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ 604,550.00
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด 499,000.00 ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 17 ก.ค. 2561
กปภ.ข.4-30/2561 จ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านพรุเตียว หมู่ที่ 7 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า 5,699,890.00 5,699,890.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาสรรพกิจ เสนอราคา 3,652,263.00 บาท
2. บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 3,800,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโร ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 4,160,900.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติพันธ์ การโยธา เสนอราคา 4,218,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฏร์ก่อสร้าง เสนอราคา 4,559,000.00 บาท
6. บริษัท โยธาธนวัฒน์ จำกัด เสนอราคา 4,590,000.00 บาท
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยพงษ์ ก่อสร้าง เสนอราคา 4,670,000.00 บาท
8. ห้างหุ่นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา เสนอราคา 4,780,000.00 บาท
9. บริษัท ป.สยาม จำกัด เสนอราคา 4,797,200.00 บาท
-.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาสรรพกิจ เสนอราคา 3,652,263.00 บาท -เสนอราคาต่ำสุด และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด รอทำสัญญา 17 ก.ค. 2561
- จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ MDB 245,351.00 245,351.00 บริษัท ศิลาเทคโนโลยี จำกัด ราคาที่เสนอ 245,351.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท ศิลาเทคโนโลยี จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 236,051.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 17 ก.ค. 2561
กปภ.ข.6/33/2561 จัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.1021-2534 หรือ มอก.1271-2538 ) เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 20,000 เครื่อง งบประมาณ ประจำปี 2561 18,254,200.00 18,254,200.00 1.บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 13,139,600 บาท
2.บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 13,100,000 บาท
บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิกถุกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาตำ่สุด รอทำสัญญา 16 ก.ค. 2561
- ซื้อหมึกพิมพ์ 13,867.20 13,867.20 บริษัท เก้า บูรพา จำกัด ราคาที่เสนอ 13,867.20 บาท บริษัท เก้า บูรพา จำกัด - รอทำสัญญา 16 ก.ค. 2561
- ซื้อวัสดุสำนักงาน 2,915.68 2,915.68 บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 2,915.68 บาท บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) - รอทำสัญญา 16 ก.ค. 2561
61077201137 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2" ให้กับ บจก.เดอะคิว ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 437,000.00 437,000.00 หจก.พฤกษาวารี 436,774.-บาท หจก.พฤกษาวารี 436,500.-บาท วงเงินที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด รอทำสัญญา 16 ก.ค. 2561
กปภ.ข.7/33/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักควบคุมระบบ DMA ชนิด ELECTROMAGNETIC ขนาด 150 มม.จำนวน 1 เครื่อง และชุดรับส่งข้อมูล DATA LOGGER การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 563,380.00 561,108.00 หจก.สหอภิชาติการช่าง 490,000.- หจก.สหอภิชาติการช่าง 490,000.- ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 16 ก.ค. 2561
กปภ.ข.7/37/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักควบคุมระบบ DMA ชนิดELECTROMAGNETIC ขนาด 200 มม.จำนวน 1 เครื่องและชุดรับส่งข้อมูลDATA LOGGER การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วานรนิวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 625,080.00 564,700.00 หจก.สกลนครวิวัฒน์ก่อสร้าง 457,700.00, บจก.ที.จี.คอนโทรล 422,650.00,หจก.เก้าพลังทรัพย์ 455,900.00 บจก.ที.จี.คอนโทรล 422,650.00 ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 16 ก.ค. 2561
กปภ.ข.7/36/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนนาหว้า - บ้านตาล ฝั่งซ้าย อ.นาหว้า จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 570,000.00 609,900.00 บจก.ต.พิชิตชัย 488,990.00 ,หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 519,013.13, หจก.สหอภิชาติการช่าง 550,000.00,หจก.อุดรณัฐกานต์ก่อสร้าง 599,000.00,หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 599,200.00 บจก.ต.พิชิตชัย 488,990.00 ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 16 ก.ค. 2561
กปภ.ข.7/35/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.หน้าประปา - สำนักงานที่ดิน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,015,000.00 1,086,050.00 หจก.อุดรณัฐกานต์ก่อสร้าง 1,085,000.00,หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 1,086,000.00, บจก.ต.พิชิตชัย 1,074,494.00 , หจก.บี.เอ็ม สุวรรณชัย 1,086,000.00 บจก.ต.พิชิตชัย 1,074,494.00 ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 16 ก.ค. 2561
กปภ.ข.7/34/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักควบคุมระบบ DMA ชนิด ELECTROMAGNETIC ขนาด 150 มม.จำนวน 1 เครื่อง และชุดรับส่งข้อมูล DATA LOGGER การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (น.ท่าอุเทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 563,380.00 586,360.00 หจก.สหอภิชาติการช่าง 514,000.00, หจก.เก้าพลังทรัพย์ 439,972.00 หจก.เก้าพลังทรัพย์ 439,972.00 ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 16 ก.ค. 2561
กปภ.ข.6/39/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านดอนแดง ม.2 ,บ้านดอนหัน ม.1 ,14 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 6,770,960.00 6,770,960.00 บริษัท ต.พิชิตชัย จำกัด ราคาเสนอ 4,500,000 บาท
บจก.เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) ราคา 5,198,000 บาท
หจก.124 คอนสตรัคชั่น ราคา 5,435,600 บาท
บจก.เอ็ม-ซายน์ ราคา 5,800,000 บาท
บจก.ณัฐภาสการโยธา ราคา 6,000,000 บาท
หจก.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (1984) ราคา 6,430,000 บาท
บริษัท ต.พิชิตชัย จำกัด ราคาเสนอ 4,500,000 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 16 ก.ค. 2561
กปภ.ข.6/38/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแดงน้อย ม.6,7,16,17 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 1,255,110.00 1,255,110.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) เสนอราคา 740,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองคายเทพมงคล เสนอราคา 809,990.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนครดาวเงิน เสนอราคา 830,000.00 บาท
4.บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง เสนอราคา 888,000.00 บาท
5.บริษัทต.พิชิตชัยจำกัด เสนอราคา 897,944.00 บาท
6.บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด เสนอราคา 1,020,000.00 บาท
7.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด เสนอราคา 1,104,400.00 บาท
8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 1,255,000.00 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) เสนอราคา 740,000.00 บาท 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) เสนอราคาต่ำสุด 740,000.00 บาท รอทำสัญญา 16 ก.ค. 2561
- จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสุภาภรณ์ การุณกิจ บ้านเลขที่ 232 ม.8 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 344,373.00 310,260.00 ธีรพงษ์ การประปา เสนอราคา 288,000.00 ธีรพงษ์ การประปา เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และอยู่ในราคาที่ทางคณะกรรมรับได้ รอทำสัญญา 16 ก.ค. 2561
กปภ.ข.5/26/2561 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา, สาขาเบตง, สาขาสายบุรี, สาขานราธิวาส, สาขารือเสาะ และสาขาสุไหงโก-ลก 12,291,432.00 12,291,432.00 1. บริษัท ดี.พี.ดี.ซิสเท็ม จำกัด เสนอราคา 11,703,744.00 บาท 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.โอ.เทเลคอม - ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากเอกสารส่วนที่ 2 ไม่ครบถ้วนถูกต้อง บริษัท ดี.พี.ดี.ซิสเท็ม จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 16 ก.ค. 2561
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับนางชั้น ศรีอินทร์ ม.2 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 160,000.00 161,000.00 1.บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง
2.หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง
3.หจก.ชรินทร คอนสตรัคชั่น
หจก.ชรินทร คอนสตรัคชั่น ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 16 ก.ค. 2561