จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- จ้างงานย้ายแนวท่อออกจากโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณซอยรัศมี หมูที่ 13 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 491,879.00 491,879.00 หจก.สิงห์ชัยรุ่งเรือง (2000) / 491,000.00 หจก.สิงห์ชัยรุ่งเรือง (2000) / 491,000.00 เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ศข.2/2564 ลว. 3 ธ.ค. 2563 14 มิ.ย. 2564
กจห.12/2564 จ้างเหมาค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว-(บ้านเป้า) อำเภอภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 139,448,285.00 139,446,680.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์สุริยะก่อสร้าง 1989 120,000,000.- บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ 129,686,000.- บาท
3. บริษัท มหาธนุ จำกัด 134,400,000.- บาท
4. บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด 139,300,000.-บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์สุริยะก่อสร้าง 1989 120,000,000.- บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 11 มิ.ย. 2564
2564 งานย้ายแนวท่อประปา โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วังยาว-หนองหมู ที่ กม.276+120 บริเวณแยกยางชุม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี 6,248,800.00 6,240,000.00 บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด จำนวน 6,228,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง จำนวน 6,222,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง จำนวน 6,220,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง จำนวน 6,213,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 11 มิ.ย. 2564
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับนายกิตติคุณ เจริญสุข ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) 458,653.00 424,771.62 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาปีไปป์ เสนอราคา 424,600.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตาปีไปป์ เสนอราคารายเดียว รอทำสัญญา 11 มิ.ย. 2564
กปภ.สาขาปักธงชัยที่ 23/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบ้านท่าเยี่ยม ม.3 (ฝั่งซ้าย) ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 317,293.00 317,292.11 หจก.พีริยา เสนอราคา 317,200 บาท(รวมภาษี) หจก.พีริยา ราคาตกลงจ้าง 317,000 บาท(รวมภาษี) พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 11 มิ.ย. 2564
- จ้างโครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาบ้านไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 385,307.00 385,307.00 บริษัท ยูนิตี้ โฟกัส จำกัด ราคาที่เสนอ 384,130.00 บาท บริษัท ยูนิตี้ โฟกัส จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 384,130.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 11 มิ.ย. 2564
- งานซ่อมแซมระบบอัตโนมัติ กปภ.สาขาสมเด็จ 267,500.00 267,500.00 บริษัท เก้าพันโวลต์ จำกัด ราคาที่เสนอ 267,500 บาท บริษัท เก้าพันโวลต์ จำกัด ราคาที่เสนอ 267,500 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 11 มิ.ย. 2564
- โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance : PM ประจำปี 2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรกล จำนวน 6 รายการ กปภ.สาขาแม่ริม 155,257.00 155,257.00 หจก.สุวรรณการช่างเชียงใหม่ จำนวนเงิน 155,257.- บาท หจก.สุวรรณการช่างเชียงใหม่ จำนวนเงิน 155,257.- บาท ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.9-มร./14/2564 ลว. 2 มิ.ย. 2564 11 มิ.ย. 2564
กปภ.พน. / 64 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 6นิ้ว ชนิด Ultrasonic แบบ Full Boreเพื่อติดตั้งให้ผู้ขอใช้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง 144,970.00 134,285.00 1. บริษัท บอร์สกรู ยูนิท จำกัด ราคาที่เสนอ 138,030.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพัน-สามสิบบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเเล้ว
2. บริษัท พารากอน เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 140,170.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเเล้ว
3. บริษัท ทูพีแอล จำกัด ราคาที่เสนอ 124,655.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อย- ห้าสิบห้าบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเเล้ว
บริษัท ทูพีแอล จำกัด เสนอราคา 119,840.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เสนอต่ำกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 10 มิ.ย. 2564
กปภ.ข.2/99/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๓ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี 1,625,330.00 1,607,889.00 หจก.เพชรรุ่งโรจน์โยธาการ 24/05/2564 25/05/2564 1,589,000.00 ผ่าน
บริษัท กฤษณรักษ์ จำกัด 24/05/2564 25/05/2564 1,254,000.00 ผ่าน
บริษัท ณิชานันท์ก่อสร้าง จำกัด 18/05/2564 19/05/2564 25/05/2564 1,065,000.00 ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสองก่อสร้าง 20/05/2564 23/05/2564 25/05/2564 1,370,000.00 ผ่าน
บริษัท รัตนธีรวรรณ ก่อสร้าง จำกัด 19/05/2564 24/05/2564 25/05/2564 1,446,800.00 ผ่าน
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด 23/05/2564 24/05/2564 25/05/2564 1,225,490.00 ผ่าน
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด 24/05/2564 24/05/2564 25/05/2564 1,168,685.00 ผ่า
บริษัท สุนทรีย์ การโยธา จำกัด 19/05/2564 19/05/2564 25/05/2564 1,350,000.00 ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นตระการ 24/05/2564 24/05/2564 25/05/2564 1,174,000.00 ผ่าน
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด 19/05/2564 23/05/2564 25/05/2564 1,136,000.00 ผ่าน
บริษัท วชิระดาก่อสร้าง จำกัด 24/05/2564 25/05/2564 1,529,000.00 ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันชัยก่อสร้าง 23/05/2564 24/05/2564 25/05/2564 1,025,000.00 ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิตา 19/05/2564 19/05/2564 25/05/2564 1,150,000.00 ผ่าน
เอ็นดีเอ็น คอนสตรัคชั่น จำกัด 24/05/2564 25/05/2564 1,620,000.00 ผ่าน
บริษัท เนียนเกษม จำกัด 24/05/2564 24/05/2564 25/05/2564 1,547,000.00 ผ่าน
บริษัท เอโซโก จำกัด 20/05/2564 24/05/2564 25/05/2564 1,500,000.00 ผ่าน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร 24/05/2564 24/05/2564 25/05/2564
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง 24/05/2564 25/05/2564 1,234,000.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสองก่อสร้าง
เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 10 มิ.ย. 2564
- จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตประปาให้ บริษัท ปิยะนัดดา แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการเดอะพาริช ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 489,225.00 489,225.00 หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 10 มิ.ย. 2564
- จ้างเหมางานวางท่อประปาขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนสายรื่นกลิ่น ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 103,918.00 103,918.00 1.หจก.คมสันชัย ก่อสร้าง เสนอราคา 103.000 บาท 2.หจก.วิไล เจริญทรัพย์ ก่อสร้าง เสนอราคา 103,918 บาท 3. บริษัท ต้นน้ำ 52 จำกัด เสนอราคา 103,913 บาท หจก.คมสันชัย ก่อสร้าง เสนอราคา 103,000 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำนาญ ในการวางท่อประปา กปภ.ข.2-นย./14/2564 ลว. 7 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2564
กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ดันลอดข้ามถนนทางหลวงหมายเลข 2414 อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.น้ำโสม) 279,270.00 279,270.00 หจก.124 คอนสตรัคชั่น 277,000 หจก.124 คอนสตรัคชั่น 277,000 เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 10 มิ.ย. 2564
กปภ.ข.7 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ สะพานข้ามห้วยเชียงเครือ ถนนพวนพัฒนา อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ (น.น้ำโสม) 203,300.00 203,300.00 หจก.124 คอนสตรัคชั่น 277,000 หจก.124 คอนสตรัคชั่น 277,000 เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 10 มิ.ย. 2564
949/64 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ โครงการเสนาวิลเลจรังสิต- ติวานนท์ ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 489,446.00 448,188.00 ณัฐภาสการโยธา และ448,188บาท ณัฐภาสการโยธา และ448,188บาท เป็นราคาที่ไม่เกินกว่าที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนด รอทำสัญญา 10 มิ.ย. 2564
950/64 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับ บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 459,067.00 417,123.00 ณิชานันท์ก่อสร้าง และ417,123บาท ณิชานันท์ก่อสร้าง และ417,123บาท ไม่เกินราคาที่คณะกรรมการกำหนดราครากลางกำหนด รอทำสัญญา 10 มิ.ย. 2564
- จ้างเหมางานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 496,911.36 496,911.36 1.หจก.เคทีดับเบิ้ลยู ซัพพราย เสนอราคา 481,500 บาท 2.บริษัท โทเทิ่ลอินสตรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 529,650 . บาท 3.บริษัท โตเจริญ 99 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสอราคา 535,000 บาท 1.หจก.เคทีดับเบิ้ลยู ซัพพราย เสนอราคา 481,500 บาท เป็นผู้รับจ้างที่มีความชำนาญงานขุดลอกตะกอน รอทำสัญญา 10 มิ.ย. 2564
18/2564 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางอัจฉราเฉลิม ไฟร์เฟรา ฟอน เก็มมิงเก็น (โครงการอนัญญา เฟส 2) หมู่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 251,000.00 251,000.00 นส.สุภาวดี เพียรดี / 234,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นส.สุภาวดี เพียรดี / 234,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 10 มิ.ย. 2564
กปภ.พน. / 64 จ้างเหมางานวางท่อประปาให้บ้านนางจำเนียร สุขพันธุ์ถาวร เลขที่ 6 หมู่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 145,122.00 126,000.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองปรือ วิศวกรรม ราคาที่เสนอ 129,000.00 บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารายณ์เสริมกิจการประปา ราคาที่เสนอ 128,600.00 บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รรินทร์ธารา ราคาที่เสนอ 126,000.00 บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รรินทร์ธารา เป็นจำนวนเงิน 126,000.00 บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแล้ว เนื่องจากราคาที่เสนอเป็นราคาที่ต่ำสุด รอทำสัญญา 10 มิ.ย. 2564
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ หจก.ระยอง อนาไลซ์ ซัพพลายเออร์ วางท่อเข้าโครงการกฤตพร ไฮวิลล์ เฟส 4 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 348,592.00 316,905.00 หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 10 มิ.ย. 2564
กจห.28/2564 จ้างโครงการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice and e-Receipt) 1,177,000.00 1,121,401.46 1. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 434,500.- บาท
2. บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 890,000.- บาท
3. บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 898,800.- บาท
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 434,500.- บาท ยื่นเอกสารข้อเสนอครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาฯ และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 10 มิ.ย. 2564
- จ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในระบบ DMA กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ 434,420.00 434,420.00 บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด 434,420 บริษัท ไบนารี่พลัส จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.1-ปปส./21/2564 ลว. 10 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2564
- งานจ้างซ่อมแซมและประกอบชุดเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า กปภ.สาขานาทวี 161,301.43 161,301.43 หจก.เพาเวอร์ แมชชีน อิเลคทริค 2001 เสนอราคา 161,301.43 บาท หจก.เพาเวอร์ แมชชีน อิเลคทริค 2001 ราคา 161,301.43 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 10 มิ.ย. 2564
- ซื้อวัสดุบรรจุน้ำดื่มโครงการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ 167,930.51 167,930.51 บจก.ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ ราคาที่เสนอ 167,930.51 บาท บจก.ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ ราคาที่ตกลง 167,930.51 บาท เป็นผู้ได้รับเชิญให้เข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 10 มิ.ย. 2564
กปภ.พน. / 64 จ้างเหมางานเปลี่ยนทรายกรอง และซ่อมแซม ระบบ Under Drain พร้อมเปลี่ยนรางเวียร์รับน้ำแบบก้างปลา โรงกรองน้ำ100 ลบ.ม./ชม. หม้อกรอง 1-2 สถานีผลิตน้ำเกาะจันทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 141,240.00 141,240.00 1. บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 141,240.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเเล้ว
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควินเทค ราคาที่เสนอ 173,170.73 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเเล้ว
3. บริษัท คงพัฒน์สานนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 157,995.13 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบสามสตางค์) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเเล้ว
บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นจำนวนเงิน 141,240.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบ บาทถ้วน) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเล้ว เนื่องจากราคาที่เสนอเป็นราคาที่ต่ำสุด รอทำสัญญา 10 มิ.ย. 2564