จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กจห. 26/2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา-บางปะอิน-วังน้อย-อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ ๒ ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำวังน้อย และระบบท่อส่ง-จ่าย (ครั้งที่ ๒) 994,588,540.00 994,351,000.00 1. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 984,400,000.- บาท
2. บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 987,000,000.- บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ เสนอราคา 989,000,000.- บาท
4. บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด เสนอราคา 994,000,000.- บาท
5. บริษัท มหาธนุ จำกัด เสนอราคา 994,340,000.- บาท
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศฯ รอทำสัญญา 7 ส.ค. 2563
กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ) 63,130.00 63,130.00 บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 63,130 บาท บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 62,130 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เสนอราคา และกปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 7 ส.ค. 2563
กปภ.ข.5/22/2563 สารส้มก้อน จำนวน 761,600 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2564 6,679,232.00 6,679,232.00 1. บจ.เซาท์เทิร์น เคมิคอลส์ ราคาที่เสนอ 6,564,992.00 บาท
2. บจ.ท่าไทย ราคาที่เสนอ 6,664,000.00 บาท
บจ.เซาท์เทิร์น เคมิคอลส์ ราคาที่ตกลง 6,560,041.60 บาท เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 6 ส.ค. 2563
กปภ.ข.10 ป.14/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านน้ำพุ-บ้านเนินพยอม-บ้านทุ่งนา-หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 11,770,000.00 11,770,000.00 บริษัท ฐานดำรงค์ จำกัด10,828,000.00
บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด8,500,000.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด9,218,000.00
ชินสินถาวรก่อสร้าง7,383,000.00
ชินสินถาวรก่อสร้าง7,383,000.00 เสนอราคาต่ำสุด คุณสมบัติและเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 6 ส.ค. 2563
กปภ.ข.7/63/2563 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี ๒๕๖๓ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอน อุดรธานี –นิคมเชียงพิณ ระหว่าง กม.๕+๖๔๒ ถึง กม.๖+๑๒๐ ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,391,900.00 3,390,000.00 บจก.ภมร ก่อสร้าง 2,520,000.- ,หจก.เปรมศรี 2000 2,980,000.-, หจก.124 คอนสตรัคชั่น 3,389,000.-, บจก.ต.พิชิตชัย 2,497,000.-, บจก.ครอบครัวเดียวกัน 2,950,000.-, หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 2,247,000.- หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 2,247,000.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 6 ส.ค. 2563
กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.โคกสี) 63,130.00 63,130.00 บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 63,130 บาท บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 62,130 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เสนอราคา และกปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 6 ส.ค. 2563
- โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย (แม่ข่าย) 173,340.00 173,340.00 บจก.ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 172340 บาท บจก.ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคา 172340 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 6 ส.ค. 2563
กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.เจริญศิลป์) 55,640.00 55,640.00 บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 55,640 บาท บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 54,640 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เสนอราคา และกปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 6 ส.ค. 2563
กปภ.ข.7 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2563 ซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า) 35,310.00 35,310.00 บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 35,310 บาท บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 34,310 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เสนอราคา และกปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 6 ส.ค. 2563
กปภ.สาขาปักธงชัย 69/2563 งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก PLC เครือข่าย สถานีผลิตน้ำปักธงชัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย 171,200.00 170,000.00 บจก.สยามธารากิจ เสนอราคา 170,000.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บจก.สยามธารากิจ ราคาตกลงจ้าง 170,000.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 6 ส.ค. 2563
14/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แม่สอด-อุ้มผาง ซอย4 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 136,641.00 136,641.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าเพชร 136,641.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าเพชร พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา กปภ.สาขาแม่สอด 19/2563 ลว. 30 มิ.ย. 2563 5 ส.ค. 2563
- จ้างเหมา งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยสันทัด 2 (มัทรี ซอย 6) ด้านซ้ายทาง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 460,100.00 460,100.00 หจก.ศุรัตนศาก่อสร้าง 460,000 หจก.ศุรัตนศาก่อสร้าง 460,000 - รอทำสัญญา 5 ส.ค. 2563
92/2563 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบริษัท คุ้มวิลเลจ จำกัด โครงการ คุ้มวิลเลจ หมู่ที่ 8 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 2,570,000.00 2,340,000.00 บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 12:41:27.794 ) 1,525,490.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 09:15:15.600 ) 1,578,250.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง ( เวลาเสนอราคา 15:58:32.777 ) 1,580,000.00
บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ( เวลาเสนอราคา 13:07:41.433 ) 1,616,190.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 12:18:00.380 ) 1,630,000.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:20:07.332 ) 1,710,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 14:46:07.420 ) 1,719,410.00
บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:09:02.360 ) 1,749,000.00
บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน เทคโนโลยี จำกัด ( เวลาเสนอราคา 13:19:16.550 ) 1,754,958.00
บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:40:57.869 ) 1,800,000.00
บริษัท แอลดีซี กรุ๊ป จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:28:24.456 ) 1,810,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนนท์ การค้า ( เวลาเสนอราคา 14:56:54.217 ) 1,841,000.00
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 10:39:24.849 ) 1,965,700.00
บริษัท ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:23:48.829 ) 2,329,999.00
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 12:41:27.794 ) 1,525,490.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 ส.ค. 2563
- งานเช่าสิทธิ์การใช้งาน Nostra Map API ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107,000.00 107,000.00 บริษัท โกลบเทค จำกัด เสนอราคา 107,000.00 บาท บริษัท โกลบเทค จำกัด รับราคา 107,000.00 บาท บริษัทเสนอพัสดุตามคุณลักษณะที่ กปภ. กำหนดและราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 5 ส.ค. 2563
กป๓.ข.5/21/2563 ซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2564 18,556,154.00 18,556,154.00 บจ.สยามพัฒนพงศ์ มาตรวัดน้ำไม่รวมยูเนี่ยนขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 20,000 เครื่อง ราคารวม 18,010,000.-บาท
มาตรวัดน้ำพร้อมยูเนี่ยน ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 200 เครื่อง ราคารวม 222,100.- บาท
มาตรวัดน้ำพร้อมยูเนี่ยน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง ราคารวม 187,025 บาท
บจ.จินดาสุข คอมเมอร์เชียล (1980)
มาตรวัดน้ำไม่รวมยูเนี่ยนขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 20,000 เครื่อง ราคารวม 18,040,200.-บาท
มาตรวัดน้ำพร้อมยูเนี่ยน ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 200 เครื่อง ราคารวม 222,346.00 บาท
มาตรวัดน้ำพร้อมยูเนี่ยน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง ราคารวม 187,143.00 บาท
บจ.สยามพัฒนพงศ์ มาตรวัดน้ำไม่รวมยูเนี่ยนขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 20,000 เครื่อง ราคารวม 18,009,598.-บาท
มาตรวัดน้ำพร้อมยูเนี่ยน ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 200 เครื่อง ราคารวม 222,095.62 บาท
มาตรวัดน้ำพร้อมยูเนี่ยน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง ราคารวม 187,024.23 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 ส.ค. 2563
5/2563 งานปรับปรุงอาคารสำนักงานและบ้านพัก กปภ.สาขาท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 125,190.00 125,190.00 ช่างตี้ อลูมิเนียม ราคาที่เสนอ 117,000.00 บาท ช่างตี้ อลูมิเนียม เป็นผู้มีประสพการณ์และไม่เป็นผู้ไม่ทิ้งงาน 8/2563 ลว. 4 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 2563
กปภ.ข.10 ป.15/2563 จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาแม่สอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 3,220,807.00 3,220,748.69 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทอง ก่อสร้าง/ 3,219,900.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหรียญทอง ก่อสร้าง/ 3,219,900.00 คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 ส.ค. 2563
23/2563 งานจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.5 708,000.00 708,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิงฟ้า 59 มัลติเซอร์วิส ราคา 685,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคา 700,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.พี.การ์ด อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ราคา 654,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.บริษัท รักษาความปลอดภัย ฮารีส การ์ด จำกัด ราคา 619,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.บริษัท รักษาความปลอดภัย กิตติโชค จำกัด ราคา 648,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
6.บริษัท วี.อาร์.สงขลากรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด ราคา 628,800 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัท รักษาความปลอดภัย ฮารีส การ์ด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 5 ส.ค. 2563
จ.3694/63 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สายหน้ามินิมาร์ท-ชายเขา หมู่ 1 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 348,000.00 348,000.00 หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 348,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง มีคุณสมบัติเหมาะสม ราคาเท่ากับประมาณการ รอทำสัญญา 4 ส.ค. 2563
จ.3693/63 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สายหลังหมู่บ้านฉัตรทอง หมู่ที่ 6 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 164,117.00 164,117.00 หจก.พรพิสุทธิ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 164,117.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.พรพิสุทธิ เอ็นจิเนียริ่ง มีคุณสมบัติเหมาะุสม ราคาเท่าประมารการ รอทำสัญญา 4 ส.ค. 2563
กปภ.ข.2/63/2562 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำราชประชา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง 1,930,280.00 1,912,090.00 บริษัท โทเทิ่ล อินสตรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด 1,794,000.00
บริษัท ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จำกัด 1,850,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพานทอง 1,820,000.00
บริษัท โทเทิ่ล อินสตรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.2/127/2562 ลว. 19 มิ.ย. 2562 4 ส.ค. 2563
62087585971 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บริเวณบ้านหนองพลวงใหญ่ (ระยะที่๑) หมู่ที่ ๓ ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย 4,800,000.00 4,790,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.เค สถาปัตย์ 4,769,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คมสันชัยก่อสร้าง 4,784,000.00
บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 4,790,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.เค สถาปัตย์ เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.๒/162/2562 ลว. 25 ก.ย. 2562 4 ส.ค. 2563
กปภ.ข.2/108/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สำหรับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดนครนายก ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 3,877,484.00 3,874,258.15 1.บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน เทคโนโลยี จำกัด 2,481,585.00
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 2,583,748.00
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ซี.เอสเอ็นจิเนียริ่ง 2,620,000.00
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 2,700,000.00
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 2,740,000.00
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง 2,788,000.00
7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพานทอง 2,789,000.00
8.บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด 2,910,000.00
9.บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด 3,100,000.00
10.บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด 3,200,000.00
11.บริษัท ดีดีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3,200,000.00
12.บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 3,229,000.00
13.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 3,244,000.00
14.หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 3,280,000.00
บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน เทคโนโลยี จำกัด 2,481,585.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 4 ส.ค. 2563
กปภ.ข.2/1/2563 งานติดตั้งท่อประปาสำหรับโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบกของกรมการสัตว์ทหารบก ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง 5,214,000.00 4,786,000.00 บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด 4,200,000.00
บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 3,211,220.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 2,887,000.00
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด 3,445,920.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพานทอง 3,270,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 2,980,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ 2,358,500.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 2,839,780.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข./12/2563 ลว. 26 พ.ย. 2562 4 ส.ค. 2563
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท นารา แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โครงการหมู่บ้านกรีนเฮ้าส์ หลังตลาดต้นไม้ (ส่วนที่ 2) ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 332,237.00 301,305.00 หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 300,000 บาท หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 300,000 บาท หจก.พีริยา ราคาที่เสนอ 300,000 บาท รอทำสัญญา 4 ส.ค. 2563