จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.กพ.9/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ข้างโรงเรียนอนุบาลคลองลาน ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 264,290.00 264,290.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรื่องศรีก่อสร้าง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 264,200.00 บาท (เงินสองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรื่องศรีก่อสร้าง โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา กปภ.สาขา กพ.9/2563 ลว. 27 ม.ค. 2563 3 มิ.ย. 2563
กปภ.อบ.3/2563 งานวางท่อระบบส่งน้ำภายในพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี 2,084,900.00 2,084,900.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 1,247,620.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิ อุบล เสนอราคา 1,560,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ เสนอราคา 1,900,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 1,247,620.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศและราคาต่ำที่สุด รอทำสัญญา 2 มิ.ย. 2563
- จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริษัท ทรัพย์สินมั่นคงรุ่งเรือง จำกัด บริเวณ โครงการทรัพย์สินมั่นคงรุ่งเรือง หมู่ที่ 1 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 493,166.00 446,461.00 หจก.สองก่อสร้าง/446,400 บาท หจก.สองก่อสร้าง ราคาไม่เกินวงเงินราคากลาง อย.16/2563 ลว. 2 มิ.ย. 2563 2 มิ.ย. 2563
11/2563 งานติดตั้งราวกันตก สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 711,550.00 711,716.45 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลกลกิจ 695,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจซี พร็อพเพอร์ตี้(1118) 606,100.00 บาท
บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด 661,866.65 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควินเทค 655,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทูเอ เพาเวอร์ 695,555.00 บาท
กรวิรัตน์ มีเดีย 556,000.00 บาท
กรวิรัตน์ มีเดีย 556,000.00 บาท ราคาต่ำที่สุด รอทำสัญญา 2 มิ.ย. 2563
กปภ.ข.7/59/2563 ซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง สูบน้ำได้ 500 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 40 ม. (เฉพาะเครื่อง) จำนวน 2 เครื่่อง 948,020.00 948,020.00 บจก.ยูเอชเอ็ม ราคาที่เสนอ 587,537.00 บจก.ยูเอชเอ็ม ราคาที่ตกลง 587,537.00 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 1 มิ.ย. 2563
4/2563 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลโคกสี หมู่ที่1 บ้านโคกสี สายโคกสี-ป่าเป้า โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร(งบประมาณเทศบาลตำบลโคกสีอุดหนุน) 218,000.00 219,054.81 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครวิวัฒน์ ก่อสร้าง เลขที่10 หมู่ที่8 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครวิวัฒน์ ก่อสร้าง เลขที่ 10 หมู่ที่ 8 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เนื่องจากมีความพร้อมในด้านบุคลากร ท่ออุปกรณ์ สามารถลงมือทำงานได้ทันที รอทำสัญญา 1 มิ.ย. 2563
กปภ.ข.2/82/2563 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำบ้านโคก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด 1,223,010.00 1,210,306.79 1.บริษัท เอสเอสไอเค 2015 จำกัด 951,230.00
2.บริษัท โทเทิ่ล อินสตรูเมนท์ โซลูชั่น จำกัด 968,022.90
3.บริษัท ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด จำกัด 1,052,400.38
4.เอ็น.อี.ที.คอนสตรัคชั่น 2019 1,059,190.86
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 1,089,000.00
6.บริษัท ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จำกัด 1,139,999.00
บริษัท เอสเอสไอเค 2015 จำกัด 951,230.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 1 มิ.ย. 2563
- งานเช่าระบบผลิตแบบ Mobile Plant (ชั่วคราว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,064,900.00 2,988,000.00 -บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 2,974,600.00 บาท (ลดราคาคงเหลือ 2,969,250.00 บาท) -บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาตกลงจัดเช่า 2,969,250.00 บาท คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด รอทำสัญญา 1 มิ.ย. 2563
กปภ.พน. / 63 งานจัดซื้อท่อเฟล็กซ์ยาง ขนาด 600 มม. ใช้กับท่อทางส่งเครื่องสูบน้ำ RVM 01 และ RVM 02 TL สถานีสูบน้ำดิบท่าลาด กปภ.สาขาพนัสนิคม 288,900.00 288,900.00 บริษัท เค.ที.เจนส์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เสนอราคา 288,900.-บาท บริษัท เค.ที.เจนส์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เสนอราคา 288,900.-บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 29 พ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 3233 สาย อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม ระหว่าง กม.1+745 – กม.3+350 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 498,620.00 498,000.00 บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง 494,000 บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง 494,000 คุณสมบัติครบถ้วน กปภ.ข.3/126/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายเลี่ยงเมืองบ้านโป่ง ระหว่าง กม.ที่ 79+430 ถึง กม.ที่ 79+750 จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง 496,480.00 496,000.00 บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 494,000 บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 494,000 คุณสมบัติครบถ้วน กปภ.ข.3/127/2563 ลว. 28 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563
74/2563 งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อภายใน สถานีส่งน้ำห้วยกรด อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 6,656,470.00 6,656,000.00 หจก.ธนศานติก่อสร้าง 5,906,400
หจก.เจริญยิ่งยง 6,540,000
หจก.บางน้อยสถปัตย์ 6,280,900
หจก.ธนศานติก่อสร้าง 5,906,400 ราคาต่ำสุด คุณสมบัติครบถ้วน กปภ.ข.3/123/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563
81/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับบริษัท โปลิโฟมราชบุรี จำกัด หมู่ที่ 2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี 1,774,500.00 1,600,000.00 บจก.บีเทรดดิ้ง1,345,222
บจก.สิริวิวรรธน์ 1,436,000
บจก.ไทยบ้านพัฒนา 1,450,000
บจก.ดราม่า นัมเบอร์วัน เอนเตอร์เทน (ไทยแลนด์) 1,589,999
หจก.เจริญยิ่งยง 1,230,000
หจก.ธนนท์การค้า 1,320,000
บจก.จิรธรรมรุ่งเรือง 1,265,988
บจก.ส.ธนสหกาญจน์ 1,384,000
บจก.อาร์โอยูเอ็นจิเนียริ่ง 1,380,646.46
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ 1,219,800
บยจก.แหวนพัฒนา 1,440,000
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ 1,219,800 คุณสมบัติครบถ้วนราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/125/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563 29 พ.ค. 2563
กปภ.พน. / 63 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท มายซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หมู่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 230,000.00 230,000.00 หจก.รรินทร์ธารา เสนอราคา 230000.-บาท หจก.รรินทร์ธารา เสนอราคา 230000.-บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 29 พ.ค. 2563
3/2563 งานซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้า งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) กปภ.สาขาแพร่ 908,400.04 908,400.00 1. บจก.ถาวรพูนทรัพย์ อิเล็คทริค ราคาที่เสนอ 545,000.00 บาท
2. บจก.เอส.ดี.ซี.มอเตอร์ & เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 617,390.00 บาท
3.บจก.แม็ค มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 658,050.00 บาท
4.บจก.คอนโทรล โฟล ราคาที่เสนอ 709,003.40 บาท
5.หจก.เอ็นอาร์พี ทรัพย์เจริญ ราคาที่เสนอ 777,000.00 บาท
6.บจก.เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 820,058.70 บาท
บจก.ถาวรพูนทรัพย์ อิเล็คทริค ผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 29 พ.ค. 2563
86/2563 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 400 ลบ.ม./ชม. สถานีสูบน้ำแรงต่ำกุยบุรี กปภ.สาขากุยบุรี 631,300.00 631,000.00 บจก. บี เอส บี วอเตอร์เทค ราคาที่เสนอ 403,390 บาท
บจก.เอ.พี.เกิดบุญ เทรคดิ้ง ราคาที่เสนอ 475,000 บาท
บจก. สหคิม มอเตอร์ ราคาที่เสนอ 500,000 บาท
บจก. บี เอส บี วอเตอร์เทค ราคาที่เสนอ 403,390 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 29 พ.ค. 2563
63057203582 งานจ้างเหมา งานซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 1,158,810.00 1,158,810.00 1. บริษัท อินเตอร์ อินสตรูเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,152,818.00
2.บริษัท พีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด ราคาที่เสนอ 1,134,200.00
3.บริษัท ดิ เอ็นจิเนียริ่ง เฮ้าส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,058,230.00
บริษัท อินเตอร์ อินสตรูเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,152,818.00 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
รอทำสัญญา 29 พ.ค. 2563
กปภ.พน. 41/ 63 งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยมและสถานีจ่ายน้ำพานทอง กปภ.สาขาพนัสนิคม 650,560.00 650,560.00 1.บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ เพาเวอร์ จำกัด เสนอราคา 552,976.-
2.บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 638,282.80
3.บริษัท โกโต วิศวกรรม จำกัด เสนอราคา 644,728.50
1.บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ เพาเวอร์ จำกัด เสนอราคา 552,976.- เสนอราคาต่ำสุด มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 29 พ.ค. 2563
- เช่าระบบผลิตน้ำขนาด 200 ลบ.ม./ชม. พร้อมผลิตน้ำประปาส่งให้ กปภ.สาขาพัทยา(พ) 13,687,440.00 14,997,120.00 บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด 13,687,440.- บาท บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด 12,546,820.- บาท เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติ รอทำสัญญา 29 พ.ค. 2563
- งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ ณ สถานีจ่ายน้ำสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) 413,020.00 413,020.00 บริษัท ทอมเพาเวอร์ จำกัด บริษัท ทอมเพาเวอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 413,020.00 บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน 410,000.00 บาท ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 410,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม รอทำสัญญา 28 พ.ค. 2563
- จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.11+500 - กม.12+325 อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท โดยวิธีคัดเลือก 7,400,120.00 7,400,120.00 1.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 7,383,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่เสนอ 7,399,000.00 บาท
3.หจก.ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 7,400,000.00 บาท
1.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 7,383,000.00 บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน 7,377,650.00 บาท
ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 7,377,650.00 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 28 พ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า กม.234+265-กม.235+350 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 3,718,250.00 3,718,250.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 3,710,000.00 บาท
2.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 3,715,000.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่เสนอ 3,717,000.00 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 3,710,000.00 บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน 3,705,000.00 บาท ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,705,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 28 พ.ค. 2563
กปภ.ข.7/60/2563 งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดระหว่างค้ำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ตามสัญญาเลขที่ กจห.๔๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,051,703.00 1,051,703.00 บจก.ไทยมิเตอร์ จำกัด 1,029,940.- บจก.ไทยมิเตอร์ จำกัด 1,029,940.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 28 พ.ค. 2563
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างสะพาน ทางหลวงหมายเลข 2336 ตอน หนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์ ที่ กม.19+700 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ (หน่วยบริการนามน) 364,870.00 364,870.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 364,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.รุ่งเรืองขอนแก่น ราคาที่เสนอ 364,000 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 28 พ.ค. 2563
กปภ.ข.4-42/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำคีรีรัฐนิคม ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านตาขุน (น.คีรีรัฐนิคม) 31,373,470.00 31,373,470.00 บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 31,373,470.00 บาท บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 31,373,470.00 บาท ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคกลาง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ กปภ.ข.4/61/2563 ลว. 29 พ.ค. 2563 28 พ.ค. 2563