จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
3/2562 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ2562 นายคารม มีแสง (โครงการหมู่บ้านโฮมเพลส5 ช่วงที่2) หมู่ที่20 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 108,274.00 82,600.00 หจก. ภูเบศ อินเตอร์เทรด เลขที่ 1898/13 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ราคาที่เสนอ 81,000.00 บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หจก.ภูเบศ อินเตอร์เทรด เนื่องจากมีความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์สามารถลงมือทำงานได้ทันที รอทำสัญญา 19 เม.ย. 2562
พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ 214,000.00 214,000.00 หจก.เขลางค์สุวรรณ เสนอราคา 213,500.00 บาท หจก.เขลางค์สุวรรณ เสนอราคา 213,500.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 เม.ย. 2562
พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ 205,440.00 205,440.00 หจก.เขลางค์สุวรรณ เสนอราคา 205,000.00 บาท หจก.เขลางค์สุวรรณ เสนอราคา 205,000.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 เม.ย. 2562
พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา 98,440.00 98,440.00 หจก.เขลางค์สุวรรณ เสนอราคา 98,000.00 บาท หจก.เขลางค์สุวรรณ เสนอราคา 98,000.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 เม.ย. 2562
พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร 288,900.00 288,900.00 หจก.เขลางค์สุวรรณ เสนอราคา 288,500.00 บาท หจก.เขลางค์สุวรรณ เสนอราคา 288,500.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 เม.ย. 2562
พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 428,000.00 428,000.00 บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 427,500.00 บาท บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 427,500.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 เม.ย. 2562
พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก 248,240.00 248,240.00 บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 248,000.00 บาท บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 248,000.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 เม.ย. 2562
พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ 165,850.00 165,850.00 บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 165,500.00 บาท บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 165,500.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 เม.ย. 2562
พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง 205,440.00 205,440.00 บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 205,000.00 บาท บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 205,000.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 เม.ย. 2562
พิเศษ/2562 งานสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย 291,040.00 291,040.00 บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 290,500.00 บาท บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ เสนอราคา 290,500.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 เม.ย. 2562
กจห.13/2562 ซื้อและติดตั้งโครงการพัฒนา PWA Cyber Security 8,477,610.00 8,477,610.00 1. บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 8,380,000.-บาท
2. บริษัท เฟิร์สบิซโซลูชั่น จำกัดื เสนอราคา 8,450,000.-บาท
บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด ราคา 8,360,000.-บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 เม.ย. 2562
กจห.17/2562 งานจ้างก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ สำนักงานใหญ่ กปภ. 688,010.00 648,420.00 บริษัท ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 639,998.00 บริษัท ดราม่า นัมเบอร์วันเอ็นเตอร์เทน (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 เม.ย. 2562
- งานซ่อมแซมถังตกตะกอน Mobile ขนาด 100 ลบ.ม/ชม. บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง 498,000.00 493,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.เจ. เรืองกิจ ราคาที่เสนอ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ็น.เจ. เรืองกิจ ราคาที่เสนอ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 18 เม.ย. 2562
62047131602 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับนางนิภา ช่อผกาพันธ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 103,000.00 103,000.00 บจก.เพชรสุราษฎร์ 102,720.-บาท บจก.เพชรสุราษฎร์ 102,000.-บาท ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 18 เม.ย. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากที่ดินเอกชนโฉนดเลขที่ 221 เลขที่ดิน 2 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 212,609.00 212,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสองก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดสองก่อสร้าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 18 เม.ย. 2562
40/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ถ.บรมราชชนนี โรงงานมาสเท็กซ์ จำกัด - บจก.โรจน์ไพบูล อีควิ๊ปเม็นท์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม 3,038,800.00 2,980,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง 1,930,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 2,039,850.00
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด 2,043,500.00
ปริชาติการโยธา 2,100,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง 2,130,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ 2,140,000.00
บริษัท ณิชานันท์ก่อสร้าง จำกัด 2,220,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปานะโชค พานิช 2,324,000.00
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด 2,533,000.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 2,636,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส 2,833,246.58ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง 1,930,000.00 ราคาตำ่สุด รอทำสัญญา 11 เม.ย. 2562
7/62 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท บ้านกาญจนทรัพย์ โฉนดเลขที่ 122848 หมู่ 3 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1,083,759.00 1,083,759.00 1.หจก.สินสุวรรณการโยธา ไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ยื่นบัญชีแสดงปริมาณราคา
2.หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 ราคาที่เสนอ660,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.หจก.กลรัตน์กิจโยธา ราคาที่เสนอ 693,574.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.หจก.เทวสหกิจการก่อสร้าง ราคาที่เสอน 671,612.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หจก.วัฒนะวิศวะการโยธา 96 เป็นมีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 11 เม.ย. 2562
04/2562 โครงการจ้างงานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านริมชล ม.11 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 175,163.00 156,000.00 หจก.วิลันตา 156,000.00 บาท หจก.วิลันตา 155,500.00 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 11 เม.ย. 2562
05/2562 จ้างงานติดตั้งและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ นางวิภาพร พนมเริงศักดิ์ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 141,939.00 127,000.00 หจก.ดาวแดงวิศวกรรมก่อสร้าง 127,000.00 บาท หจก.ดาวแดงวิศวกรรมก่อสร้าง 126,500.00 บาท เป็นผู้ได้รับเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 11 เม.ย. 2562
โดยวิธีคัดเลือก งานโครงการก่อสร้างระบบประปาโครงการอพยพราษฎร ๕ หมู่บ้าน (บ้านท่าสี) ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 61,865,000.00 61,780,000.00 ๑. บจก. หาดใหญ่นครก่อสร้าง เสนอราคา ๖๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. บมจ. ล็อกซเล่ย์ เสนอราคา ๖๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. บจก. บี เทรดดิ้ง เสนอราคา ๖๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
บริษัท หาดใหญ่นครก่อสร้าง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๗๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 11 เม.ย. 2562
กจห. 72/2561 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง - อ.บางละมุง อ.สัตหีบ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำเขาไม้แก้ว และระบบท่อส่ง-จ่าย ปีงบประมาณ 2559 903,137,780.00 860,494,000.00 1. บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ราคาที่เสนอ 653,600,000.- บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ ราคาที่เสนอ 666,000,000.- บาท
3. บริษัท ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 675,000,000.- บาท
4. บริษัท ไทยเจริญฉวาง จำกัด ราคาที่เสนอ 718,398,000.- บาท
5. บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 725,460,000.- บาท
บริษัท บางแสนมหานคร จำกัด ราคาที่เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณและราคากลาง รอทำสัญญา 10 เม.ย. 2562
39/2562 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 6 - 7 บ้านบางปลาหมอ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี 708,000.00 708,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง 630,000.00
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด 554,999.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ 661,260.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 470,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 470,000.00 ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 10 เม.ย. 2562
- งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณตรงข้ามแฟลตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ถ.สันติสุข ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง 0.00 235,935.00 บจก.จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) ราคา 235,935 บจก.จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) ราคา 235,935 คุณสมบัติครบถ้วน กปภ.ข.3/109/2562 ลว. 11 เม.ย. 2562 10 เม.ย. 2562
2839/62 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางกัณหา วงศ์ศุภลักษณ์ ที่ดินแปลงหมายเลข 647 ถ.ติณสูลานนท์ หมู่ 8 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 163,000.00 163,000.00 หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 ราคาที่เสนอ 162,640.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 มีคุณสมบัติครบถ้วนราคาต่ำ รอทำสัญญา 10 เม.ย. 2562
- ซื้อวัสดุถาวร จำนวน 7 รายการ 101,200.60 101,200.60 บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด เสนอราคา 29,960.00 บาท
บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด เสนอราคา 70,063.60 บาท
บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด เสนอราคา 29,960.00 บาท
บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด เสนอราคา 70,063.60 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมและไม่เกินวงเงินงบประมาณ รอทำสัญญา 9 เม.ย. 2562