จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.สาขาปักธงชัย 10/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ อบต.เกษมทรัพย์ บริเวณบ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 5 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 179,859.64 178,471.73 1. หจก.พีริยา เสนอราคา 178,000.00 บาท (รวมภาษีฯ) หจก.พีริยา ราคาตกลงจ้าง 178,000.00 บาท (รวมภาษีฯ) เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 18 พ.ค. 2565
กปภ.สาขา สฎ.7/2565 จ้างเหมางานขุดลอกสระพักตะกอนพร้อมขนส่ง,ขนย้าย สถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 1,384,152.00 1,384,152.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็งบุญคอนสทรัคชั่น 996,000.00 บาท
2.บริษัท ส.ศรีรุ่งเรืองการโยธา จำกัด 1,287,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็งบุญคอนสทรัคชั่น 996,000.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 รอทำสัญญา 18 พ.ค. 2565
กปภ.ข.10 ป.45/2565 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. เป็น ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. 6,420,000.00 7,372,685.15 1.บริษัท ธารา เทค เอเชีย จำกัด เสนอราคา 6,276,941.00
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธา กรุ๊ป เสนอราคา 5,950,000.00
3.บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด / ไม่ผ่านการพิจารณา
4.บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด เสนอราคา 6,380,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธา กรุ๊ป เสนอราคา 5,950,000.00 คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 พ.ค. 2565
- งานจ้างเหมาซ่อมระบบควบคุมอัติโนมัติ (PLC) โรงสูบน้ำแรงสูง 2, โรงสูบน้ำรีไซเคิล สถานีผลิตน้ำบางละมุง 499,048.00 483,768.40 บริษัท นิวเจน อิเลคตริค ซิสเต็ม จำกัด 483,768.40 บริษัท นิวเจน อิเลคตริค ซิสเต็ม จำกัด 483,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.1-พย./57/2565 ลว. 17 พ.ค. 2565 18 พ.ค. 2565
18052565 จ้างเหมาบริการซ่อมถังหมักสารเคมี TDX01TP และ TDX02TP สถานีผลิตน้ำท่าโพธิ์ 104,325.00 104,325.00 บจก.วี.ที.เอส.เอ็นเตอร์ไพร์ส บจก.วี.ที.เอส.เอ็นเตอร์ไพร์ส เสนอราคาไม่เกินกว่าวงเงินที่กำหนด และมีคุณสมบัติเบื้องต้นถูกต้องครบถ้วน รอทำสัญญา 18 พ.ค. 2565
- งานวางติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับนางสาวพรทิพย์ หทัยวสีวงศ์ โครงการบรรจงเฮ้าส์เกาะลำพู ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 447,839.00 401,322.45 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภุชงค์โปรเซอร์วิส 401,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภุชงค์โปรเซอร์วิส 401,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 รอทำสัญญา 17 พ.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุม 0102 ตอน ยางสีสุราช - ห้วยพลับพลา ระหว่าง กม.72+200 - กม.72+825 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย 3,549,190.00 3,549,190.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 3,544,910.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) ราคาที่เสนอ 3,548,000.00 บาท
3.บจก.ครอบครัวเดียวกัน ราคาที่เสนอ 3,549,190.00 บาท


ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่ตกลงจ้าง 3,544,910.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 17 พ.ค. 2565
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อขยายเขตประปาให้ นางรินทร์ ธัญญรักษ์ บริเวณ หมู่ ๕ ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 302,597.00 272,097.00 หจก.นครศรีทวีวัฒน์ 272,000บาท หจก.นครศรีทวีวัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ กปภ.ข.1-ปปส./22/2565 ลว. 20 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2565
17052565 จ้างเหมาวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้นายประสงค์ พุทธรักษา พร้อมพวก จำนวน 47 ราย ป.11040583702-11040584181 144,130.00 144,130.00 หจก.หนองปรือ วิศวกรรม หจก.หนองปรือ วิศวกรรม เสนอราคาไม่เกินกว่าราคาที่กำหนด และมีคุณสมบัติเบื้องต้นถูกต้องครบถ้วน กปภ.ข.1-พน./251/2565 ลว. 17 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2565
กปภ.ข.5 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ จำนวน 750,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ปีงบประมาณ 2565 12,519,000.00 12,519,000.00 1.บจ.ซีนอน อินเตอร์ ราคาที่เสนอ 12,519,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.บจ.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ราคาที่เสนอ 11,788,725.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บจ.วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ราคาที่ตกลง11,788,725.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข และเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณ รอทำสัญญา 12 พ.ค. 2565
6/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านกนกวิมาน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1,337,500.00 1,337,500.00 1.หจก.ศรเสน่ห์ก่อสร้าง 1,299,000.00 บาท หจก.ศรเสน่ห์ก่อสร้าง 1,299,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.9-ลป./28/2565 ลว. 9 มี.ค. 2565 12 พ.ค. 2565
กจห.14/2565 จ้างโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบผลิต-จ่ายน้ำ พื้นที่บริการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 41,799,550.00 41,799,550.00 บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 31,349,000.- บาท
บริษัท ทรีกนก เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 37,516,800.- บาท
บริษัท ไทยเจริญฉวาง จำกัด ราคาที่เสนอ 37,522,818.47 บาท
บริษัท ภัส-อร จำกัด ราคาที่เสนอ 38,804,000.- บาท
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 31,349,000.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 รอทำสัญญา 12 พ.ค. 2565
- งานติดตั้งมาตรและวางท่อให้กับ บจ.เวอร์บีน่า ดีเวลลอปเม้นท์ (โครงการเวอร์บีน่า) 191/8 ม.9 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 150,709.00 149,800.00 1. หจก.พลบุญมี ก่อสร้าง เสนอราคา 147,000.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. บจ.เชียงใหม่โฮมรีแพร์ เสนอราคา 149,000.- (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หจก.พลบุญมี ก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ข.9-สกพ./15/2565 ลว. 5 เม.ย. 2565 12 พ.ค. 2565
กปภ.ข.4-28/2565 งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องวัดคุณภาพน้ำออนไลน์ ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๔ 2,016,843.00 1,682,694.04 1. บริษัท ยูนิตี้ โฟกัส จำกัด เสนอราคา 1,670,163.00 บาท (ต่อรองลดราคาคงเหลือ 1,669,000.00 บาท )
2. บริษัท เอบี ซายเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,682,694.04 บาท
บริษัท ยูนิตี้ โฟกัส จำกัด ราคาตกลงจัดจ้าง 1,669,000.00 บาท คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ รอทำสัญญา 12 พ.ค. 2565
จ.2668/65 ซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ มอเตอร์ CVM01SK รหัสสินทรัพย์ 1628773 ( โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน PM ) 149,800.00 149,800.00 1.หจก.อ.การไฟฟ้า (สข) ราคาที่เสนอ 149,8000.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.หจก.อาร์วีซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 154,000.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.บริษัท สงขลามารีน เซอร์วิส และ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 168,000.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หจก.อ.การไฟฟ้า (สข) ราคาเท่ากับราคากลาง รอทำสัญญา 12 พ.ค. 2565
จ.2660/2565 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางละออง บุญสกันต์ โฉนดเลขที่ 126146 ซ.แม่เตย 4 ถ.ทช.สข.2031 ม.1 ต.ท่่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 198,493.00 176,695.00 หจก.พรพิสุทธิ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 176,550.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.พรพิสุทธิ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาต่ำกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 11 พ.ค. 2565
2694/65 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด โฉนดเลขที่ 124459 ถ.ทช.สข 2031 ม.3 ต.ท่่าข้าม อ.หาดใหญ่่ จ.สงขลา 126,100.00 111,296.00 หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 111,280.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง ราคาต่ำกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 11 พ.ค. 2565
- จ้างโครงการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice and e-Receipt) 492,200.00 492,200.00 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.- บาท บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.- บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 11 พ.ค. 2565
- งานจ้างเหมาเปลี่ยน Metal Diaphragm Valve จำนวน 4 หม้อกรอง โรงกรองน้ำ 2,000 ลบ./ม. สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง 498,620.00 497,336.00 บริษัท อัมโก้ กรุ๊ป จำกัด 497,336.- บริษัท อัมโก้ กรุ๊ป จำกัด 497,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.1-พย./56/2565 ลว. 17 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565
- งานจ้างเหมาซ่อมระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC) โรงสูบน้ำแรงสูง 1, โรงสูบน้ำรีไซเคิล สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง 465,985.00 451,903.80 บริษัท นิวเจน อิเลคตริค ซิสเต็ม จำกัด 451,903.80 บริษัท นิวเจน อิเลคตริค ซิสเต็ม จำกัด 451,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.1-พย./58/2565 ลว. 17 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565
- งานซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า RVM01MP โรงสูบน้ำแรงต่ำมาบยางพร กปภ.สาขาพัทยา (พ) 331,646.50 331,646.50 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทูเอ เพาเวอร์ 331,646.50 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอทูเอ เพาเวอร์ 331,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.ข.1-พย./59/2565 ลว. 17 พ.ค. 2565 11 พ.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนสี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ กม.ที่ 128+425 - กม.ที่ 128+885 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 20,469,100.00 20,469,100.00 1.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 20,410,250.00 บาท
2.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 20,465,000.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 20,466,960.00 บาท
หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่ตกลงจ้าง 20,410,250.00 บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 10 พ.ค. 2565
- งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0702 ตอนร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.466 + 600 - กม.468 + 000 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ 12,154,130.00 12,154,130.00 1.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 12,133,800.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 12,151,990.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคาที่เสนอ 12,154,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs
1.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 12,133,800.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ประกอบการ SMEs รอทำสัญญา 10 พ.ค. 2565
กปภ.ข.8/89/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขาสตึก 11,124,790.00 11,124,790.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ ราคา 6,664,000 บาท
2. บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ราคา 6,768,690 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคา 7,079,120 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ราคา 8,340,000 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจศิริวุฒิ ราคา 10,500,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนเสริมกิจ ราคา 6,664,000 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 10 พ.ค. 2565
- งานปรับปรุงเส้นท่อซอยนายกวิชัย ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน บ้านโนนสาธร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ 576,195.00 576,195.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคที่เสนอ 575,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs
2. บริษัท ครอบครัวเดียวกัน จำกัด ราคาที่เสนอ 576,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารายณ์สุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 577,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs

1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ ราคที่เสนอ 575,000.00 บาท เป็นผู้ประกอบการ SMEs เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ประกอบการ SMEs รอทำสัญญา 10 พ.ค. 2565