จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดเหล็กหล่อ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 60 เครื่อง 1,112,586.00 1,112,586.00 บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด เสนอราคาเครื่องละ 18,543.10 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,112,586.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,112,586.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 ม.ค. 2563
63017347607 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" ให้กับนายสิทธิชัย อารีชีวกุล 85/12 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 299,335.00 299,335.00 หจก.ช.นพรัตน์ 299,335.-บาท หจก.ช.นพรัตน์ 299,000.-บาท ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง กปภ.สาขา สฎ.15/2563 ลว. 27 ม.ค. 2563 27 ม.ค. 2563
กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/4/2563 จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาเข้าหมู่บ้านเบสท์โฮม เลี่ยงเมือง เฟส 2 ของ หสม.นายเสาร์วันดี ภูมิพิเชฐ และพวก หมู่ที่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 852,807.00 852,807.00 รายชื่อผู้เสนอราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 430,000.-
2. บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 484,335.-
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองคายเทพมงคล ราคาที่เสนอ 500,000.-
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 514,349.-
5. บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 565,000.-
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 430,000.- เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 ม.ค. 2563
- จ้างงานซ่อมท่อจ่ายน้ำภายในสถานีผลิตน้ำนาท่อม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 274,990.00 274,990.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ ดี การโยธา เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 274,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แอนด์ ดี การโยธา เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 274,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ราคาที่เสนออยู่ในเกณฑ์ที่ กปภ.รับได้ รอทำสัญญา 27 ม.ค. 2563
5/2563 จ้างเหมางานโครงการจัดการตะกอนอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน 123,000.00 123,000.00 นายพิชิตพงษ์ ทอดสนิท นายพิชิตพงษ์ ทอดสนิท เป็นผู้รับจ้างที่เคยดำเนินงานจ้างขุดลอกตะกอนกับ กปภ.บางสะพานภายในระยะเวลา 2 ปี สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถต่อลองราคาได้ รอทำสัญญา 27 ม.ค. 2563
- จ้างซ่อมโซฟา จำนวน 20 ตัว 130,000.00 130,000.00 ร้านเอกพงษ์ การเบาะ ราคาที่เสนอ 130,000.00 บาท ร้านเอกพงษ์ การเบาะ ราคาที่ตกลง 130,000.00 บาท เนื่องจากราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 27 ม.ค. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฎิบัติงานด้านงานผลิต สถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขา ปากน้ำประแสร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 487,278.00 487,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพีเอจี จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพีเอจี จำกัด - กปภ.สข.ปปส.11/2563 ลว. 24 ม.ค. 2563 24 ม.ค. 2563
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรวัดน้ำแบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ 348,927.00 348,927.00 ๑. มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไพร์มโฟลว์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๕๒,๓๒๓.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว แบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไพร์มโฟลว์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๖,๒๗๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว แบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไพร์มโฟลว์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๓๒๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑. มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไพร์มโฟลว์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๕๒,๓๒๓.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว แบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไพร์มโฟลว์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๖,๒๗๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว แบบ Ultrasonic พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไพร์มโฟลว์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๓๒๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ผ่านคุณสมบัติ รอทำสัญญา 23 ม.ค. 2563
- จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายเสริมศักดิ์ ขุนชิต มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 110243 หมู่ที่ 10 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 309,790.00 283,532.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมานการโยธา เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 283,000.00บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมานการโยธา เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 283,000.00บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและราคาที่เสนออยู่ในเกณฑ์ที่ กปภ.รับได้ รอทำสัญญา 23 ม.ค. 2563
- จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค ถนนสายสงวนวงษ์ หมู่ที่ ๔ ต.โคกไม้ลาย อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 124,416.00 124.42 บริษัท ต้นน้ำ 52 จำกัด เสนอราคา 124,000 บาท บริษัท ต้นน้ำ 52 จำกัด เป็นผู้รับจ้างเชี่ยวชาญในการวางท่อประปา 7/2563 ลว. 10 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563
20/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณร้านศรีฟ้าของฝาก ถึงแยกหนองเสือ ต.หนองเสือ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา 535,000.00 535,000.00 บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 535,000.00
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด 530,000.00
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด 530,000.00 ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 22 ม.ค. 2563
11/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ หน้าบ้าน สจ.ฉวน ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 2,140,000.00 1,785,830.00 หจก.เมืองทองรุ่งเรือง 1,780,000
หจก.ชลพานทอง 1,784,999
หจก.เมืองทองรุ่งเรือง 1,780,000 ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/36/2563 ลว. 20 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563
กปภ.นธ.22 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวจิดาภา พรหมเจียม ชั่วคราว ถนนแสงจันทร์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 150,065.00 150,065.00 หจก.คำนึง งามสวนการประปา ราคาที่เสนอ 150,000.00 บาท หจก.คำนึง งามสวนการประปา ราคาที่เสนอ 150,000.00 บาท จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่สูงกว่าราคากลาง กปภ.นธ.16/2563 ลว. 23 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563
กปภ.ข.7/16/2563 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๑๕๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.หนองวัวซอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 749,000.00 727,600.00 1. บจก.ที.จี.คอนโทรล 458,174 บาท
2. บจก.โฟลว์มิเตอร์ไทย 468,660 บาท
3. บจก.เมอคิวรี่ ควอลลิตี้ 480,000 บาท
4. หจก.ที เอา ที วอเตอร์ ซัพพลาย 499,900 บาท
5. บจก.คอลโทรล โฟล 523,872 บาท
6. หจก.ขนิษฐา แอนด์ แอสโซซิเอท คอนสตรัคชั่น 545,000 บาท
บจก.ที.จี.คอนโทรล 458,174 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 22 ม.ค. 2563
25/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยชุมชนขาวสะอาด ม.3 ต.ศรีประจันต์ และซอยข้างโรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข ถึงชุมชนบ้านมะกรูด ม.2 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 2,568,000.00 2,565,860.00 01-ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง(2004) เสนอราคา 1,797,000.00
02-บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,849,990.00
03-บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 2,244,000.00
04-หจก.จักรมณี การโยธา เสนอราคา 2,490,900.00
01-ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาทอง(2004) เสนอราคา 1,797,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 22 ม.ค. 2563
- โครงการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ผ่านทางหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ 148,596.00 148,596.00 1. บริษัท สยามรัฐ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงิน 42,800.00 บาท
2. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคา เป็นเงิน 60,000.00 บาท
3. บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงิน 30,816.00 บาท
4. บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัดโดยเสนอราคา เป็นเงิน 14,980.00 บาท

1.บริษัท สยามรัฐ จำกัด โดยเสนอราคา
2.บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด โดยเสนอราคา
4.บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด
เนื่องจากราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 22 ม.ค. 2563
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) สำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๒ จำนวน ๔ รายการ 109,734.00 105,674.00 ๑. ชุดกรอง ๓ ทางพร้อมเครื่องทำสูญญากาศ ยี่ห้อ Millipore รุ่น XX๒๕๐๔๗๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. เครื่องกลั่นน้ำชนิดกลั่นครั้งเดียว ยี่ห้อ GFL รุ่น ๒๒๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ ยี่ห้อ Thermo Scientific รุ่น ๓-star จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซายน์เทค จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๑๗๔.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ชนิดลำแสงคู่ ยี่ห้อ Agilent Technologies รุ่น Cary ๖๐ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑. ชุดกรอง ๓ ทางพร้อมเครื่องทำสูญญากาศ ยี่ห้อ Millipore รุ่น XX๒๕๐๔๗๓๕ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. เครื่องกลั่นน้ำชนิดกลั่นครั้งเดียว ยี่ห้อ GFL รุ่น ๒๒๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ ยี่ห้อ Thermo Scientific รุ่น ๓-star จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซายน์เทค จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๑๗๔.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ชนิดลำแสงคู่ ยี่ห้อ Agilent Technologies รุ่น Cary ๖๐ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 22 ม.ค. 2563
- จ้างเหมาเอกชนบริการถ่ายเอกสารในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (6-29 ก.พ.63) 152,100.00 152,100.00 บริษัท วุฒิพร อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 152,100 บาท บริษัท วุฒิพร อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 152,100 บาท เนื่องจากราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินที่จะจัดจ้าง รอทำสัญญา 22 ม.ค. 2563
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) 2,091,790.00 2,091,790.00 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ รอทำสัญญา 21 ม.ค. 2563
24/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ จุดดันลอดหอนาฬิกา ถนนแสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 695,500.00 648,420.00 01-ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญจนบุรีรัตนประเสริฐ ราคาที่เสนอ 645,000.00
02-บริษัท บี.ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 648,420.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกาญจนบุรีรัตนประเสริฐ ราคาที่เสนอ 645,000.00 เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 21 ม.ค. 2563
63017255100 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ น.ส.พัชราภรณ์ คูพัฒนาพิบูลย์ บ้านเลขที่ชั่วคราว ม.- ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 223,680.00 223,000.00 บริษัท เทพนาวาคอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 223,000 บาท บริษัท เทพนาวาคอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 223,000 บาท ผู้รับจ้างเสนอราคาเพียงรายเดียว รอทำสัญญา 21 ม.ค. 2563
- โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยเทศบาล 6/1 เทศบาลตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน 280,000.00 280,000.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สินสุวรรณ 2009 ราคาที่เสนอ 279,030.90 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโร ฮาร์ดแวร์ ราคาที่เสนอ 279,167.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.สินสุวรรณ 2009 ราคาที่ตกลง 278,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 21 ม.ค. 2563
63017257316 จ้างเหมา โครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ นายโชติ สุขอนันต์ บ้านเลขที่ 27/10 ม.6 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 110,590.00 110,000.00 บริษัท เทพนาวา คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 110,000 บริษัท เทพนาวา คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 110,000 ผู้เสนอราคารายเดียว รอทำสัญญา 21 ม.ค. 2563
5/2563 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับนายชิตชัย ศิระกุลชัย โฉนดที่ดินเลขที่ 76568 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม(โครงการหมู่บ้านเฟอร์เฟค) 182,139.00 179,282.37 หจก.นวโชคการช่าง ราคาที่เสนอ 166,500.00 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวโชคการช่าง ทำงานดี และมีประสพการณ์ในการวางท่อขยายเขต รอทำสัญญา 21 ม.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยหนองบัว ๑ ชุมชุนหนองบัว ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 367,590.00 367,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดป.ใบเฟิร์น ห้างหุ้นส่วนจำกัดป.ใบเฟิร์น - กปภ.สข.ปปส.21/2562 ลว. 8 ก.ค. 2562 21 ม.ค. 2563