จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ข.2/105/2561 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณซอยคลองหลวง ๒๑ (ซอยหงสกุล) หมู่ที่ ๓ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 1,752,981.00 1,639,000.00 1.บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,631,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพานทอง ราคาที่เสนอ 1,636,000.00 บาท
3. บริษัท ดีดีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,636,500.00 บาท
4. บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,637,000.00 บาท
5.บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 1,638,000.00 บาท
บริษัท ส.รุ่งกิจ 65 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,631,000.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 21 ก.ย. 2561
กปภ.ข.6/64/2561 ปรับปรุงบ้านพักไม้สองชั้น 2 ครอบครัว บริเวณหลังสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 535,000.00 535,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี ไอ เอส ทีม ราคาที่เสนอ 517,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี ไอ เอส ทีม ราคาที่เสนอ 517,000 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 21 ก.ย. 2561
82/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณสี่แยกแก่งเสี้ยน-วัดท่าพระเนียด ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี 6,848,000.00 6,160,000.00 บริษัท ฐานดำรงค์ จำกัด 4,804,000.00
บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด 5,222,000.00
บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด 4,150,000.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด 4,278,900.00
บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด 4,836,400.00
หจก. ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง 4,280,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 3,748,900.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง 4,268,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองรุ่งเรือง 4,550,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ 4,066,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 3,748,900.00 ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 21 ก.ย. 2561
- งานเช่าระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile Plant) ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. เพื่อผลิตและจ่ายน้ำประปาในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม (สถานีจ่ายน้ำบางคนที) จังหวัดสมุทรสงคราม 12,519,000.00 12,519,000.00 บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
12,467,640.00
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จ้างโดยวิธี repeat order กปภ.ข.3/175/2561 ลว. 18 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2561
กปภ.ข.7/26/2561 พิมพ์แบบพิมพ์ งบประมาณปี2561 กระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบม้วนชนิดทดความร้อน 11,020 ม้วน การประปาภูมิภาคเขต 7 686,876.60 734,957.96 บจก.รอยัลเปเปอร์ ฟอร์ม 575,177.88 บาท บจก.รอยัลเปเปอร์ ฟอร์ม 575,177.88 บาท เกณฑ์ราคา กปภ.ข.7/62/2561 ลว. 26 เม.ย. 2561 21 ก.ย. 2561
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นางวนิดา โพธิ์แก้ว ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.62/61 473,280.00 473,280.00 บจก. พัทยา ควอลิตี้ กรุ๊ป 459,000.- บจก. พัทยา ควอลิตี้ กรุ๊ป 459,000.- วิธีเฉพาะเจาะจง ปพย.92/61 ลว. 28 ส.ค. 2561 21 ก.ย. 2561
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาสที่ 03/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562 1,108,800.00 1,186,416.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด เสนอราคา 1,100,000 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เซฟตี้ฟาส จำกัด เสนอราคา 1,127,095.20 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เขากง จำกัด เสนอราคา 1,129,920 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด คุณสมบัติครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 21 ก.ย. 2561
กปภ.ข.2/99/2561 จัดชื้อแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ชนิด 65% (ปูนคลอรีน) จำนวน 1,994 ถัง (ขนาดบรรจุถังละ 50 กิโลกรัม) พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 4,800,555.00 4,800,555.00 1. บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคาที่เสนอ 4,213,820.50 บาท
2.บริษัท พีที เคมเมอร์ส จำกัด ราคาที่เสนอ 4,480,518.00 บาท
3.บริษัท 3วี(ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 4,800,555.00 บาท
บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคาที่เสนอ 4,213,820.50 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 20 ก.ย. 2561
67/2561 งานจ้างซ่อมตู้ควบคุมและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ สถานีจ่ายน้ำบางแสน 208,650.00 208,650.00 1.บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ เพาเวอร์ จำกัด ราคา 208,650 บาท
2.บริษัท ไอดี โซลูชั่น จำกัด ราคา 222,560 บาท
3.บริษัท กรีน ไดนามิก จำกัด ราคา 219,350 บาท
บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ เพาเวอร์ จำกัด ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 20 ก.ย. 2561
กปภ.ข.6/69/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และดูแลสวนสนามหญ้าให้ กปภ.ข.6 สำหรับใช้ในปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) 803,157.92 803,157.92 1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด เสนอราคา 609,258.00 บาท
2. บริษัท เอ ซี เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 642,000.00 บาท
1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด เสนอราคา 609,258.00 บาท 1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 609,258.00 บาท รอทำสัญญา 20 ก.ย. 2561
- จ้างทำแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 16 รายการ 794,082.97 794,082.97 แบบพิมพ์ รายการที่ 1-11
1. บจก.คอมพริ้นท์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ จำนวนเงิน 185,570.74 บาท
2. บจก.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ จำนวนเงิน 198,706.49 บาท
3. หจก.เบนฮาลาบี เพรส ราคาที่เสนอ จำนวนเงิน 206,000.00 บาท
4. บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน ราคาที่เสนอ จำนวนเงิน 253,817.64 บาท
5. บจก.โรงพิมพ์รตนพร ราคาที่เสนอ จำนวนเงิน 450,000.00 บาท
แบบพิมพ์ รายการที่ 12-16
1. บจก.โรงพิมพ์รตนพร ราคาที่เสนอ จำนวนเงิน 299,000.00 บาท
2. หจก.เบนฮาลาบี เพรส ราคาที่เสนอ จำนวนเงิน 385,000.00 บาท
3. บจก.เจนเนอรัล คอมพิวเตอร์ ราคาที่เสนอ จำนวนเงิน 443,948.35 บาท
4. บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน ราคาที่เสนอ จำนวนเงิน 474,211.16 บาท
5. บจก.คอมพริ้นท์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ จำนวนเงิน 479,784.50 บาท
6. บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม ราคาที่เสนอ จำนวนเงิน 500,130.00 บาท
7. บจก.ท๊อปมัลติพริ้นทส์ ราคาที่เสนอ จำนวนเงิน 504,241.92 บาท
แบบพิมพ์ รายการที่ 1-11 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก.คอมพริ้นท์ ซัพพลาย
แบบพิมพ์ รายการที่ 12-16 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บจก.โรงพิมพ์รตนพร
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 20 ก.ย. 2561
- งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ 791,907.00 791,907.00 1.บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 288,900.- บาท
2.บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด เสนอราคา 272,850.- บาท
3.บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคา 230,157.- บาท
1.บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด รับราคา 272,850.- บาท
2.บริษัท ไทยมิเตอร์ จำกัด รับราคา 272,850.- บาท
3.บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด รับราคา 225,663.- บาท
เสนอเป็นราคาที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2561
กจห.54/2561 ซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 64,842 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 129,427,821.67 129,427,821.67 1.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
1.1 บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เสนอ 14,489,768.80 บาท
1.2 บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอ 17,486,340.43 บาท
2. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
- บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เสนอ 18,137,174.10 บาท
3. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
- บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เสนอ 5,766,294.20 บาท
4. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
- บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เสนอ 13,901,367.24 บาท
5. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
- บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เสนอ 14,847,172.34 บาท
6. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
- บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เสนอ 15,192,835.84 บาท
7. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
- บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เสนอ 18,616,190.63 บาท
8. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
- บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เสนอ 19,682,626.46 บาท
9. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
- บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เสนอ 18,645,464.76 บาท
10. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
- บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เสนอ 11,026,146.70 บาท
1.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
- บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เสนอ 14,489,768.80 บาท
2. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
- บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เสนอ 18,137,174.10 บาท
3. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
- บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เสนอ 5,766,294.20 บาท
4. การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4-10
ยกเลิกการประกวดราคา
เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2561
วันที่ 19 กันยายน 2561 ซื้ออุปกรณ์ Server Backup ระบบโทรศัพท์ จำนวน 2 ชุด 196,880.00 196,880.00 บริษัท บิซซิเนส ไมนด์ จำกัด ราคาที่เสนอ 194,740 บาท บริษัท บิซซิเนส ไมนด์ จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 194,740 บาท ราคาต่ำกว่างบประมาณ รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2561
66/2561 งานจ้างติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โครงการไลโอ นอฟชลบุรี-อ่างศิลา (เฟส 5) หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 450,907.00 450,907.00 บริษัท สปอนด์เทค จำกัด ราคา 450,907 บาท บริษัท สปอนด์ เทค จำกัด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2561
- โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บจก.ศิริทรัพย์ พร็อพเพอร์ตี้ (เดอะไนซ์) โครงการเดอะไนซ์ ซ.ขันติรักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 139,607.00 125,692.00 หจก.ที.เอ็น.เจ.เซอร์วิส เสนอราคา 123,000.- บาท หจก.ที.เอ็น.เจ.เซอร์วิส เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2561
กปภ.ข.8/13/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.10 บ.ทุ่งหลวง ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ (น.ภูสิงห์) 4,179,420.00 4,179,420.00 บริษัท รักเอย การโยธา จำกัด เสนอราคา 2,204,600.00 บาท บริษัท รักเอย การโยธา จำกัด เสนอราคา 2,204,600.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2561
9/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.จึง พร็อพเพอร์ตี้ (ซอย 15 - ซอย 25) ม.2 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 1,090,000.00 985,000.00 บจก.สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 580,000 บาท บจก.สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 580,000 บาท เกณฑ์ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2561
61097319183 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 7 จากถนนสายพุนพิน – ท่าฉางต่อจากของเดิม ปากซอยถนนสายบ้านหัวเกาะสาย 2 (ดอนเหม้า) ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 187,000.00 186,000.00 หจก.ต.ปทีปต์ หจก.ต.ปทีปต์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2561
61097319558 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 7 จากถนนซอยวัดหัวเตย ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 107,000.00 107,000.00 หจก.ต.ปทีปต์ 106,841.13 หจก.ต.ปทีปต์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2561
29/2561 ซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมการทำงานแบบ VSD เครื่องสูบน้ำแรงสูง 123,585.00 123,585.00 บริษัท วายเนท จำกัด เสนอราคา 123,585 บาท บริษัท วายเนท จำกัด เสนอราคา 123,585 บาท เป็นบริษัทฯที่ชำนาญในการทำตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า vsd 29/2561 ลว. 19 ก.ย. 2561 19 ก.ย. 2561
5290/61 จ้างเหมาบริการ(จ้างทำของ)พนักงานขับรถยนต์ รถบรรทุกน้ำ ประจำปี 2562 128,400.00 128,400.00 นายศรายุทธ และเจริญ ราคาที่เสนอ 120,000.-บาท ( ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) นายศรายุทธ และเจริญ ราคาไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2562 รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2561
- จ้างเหมาทำความสะอาดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สาขาชัยภูมิ และล้างทำความสะอาดเครื่องแก้วและอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2562 (ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) 166,896.67 166,896.67 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สำมะปิ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๕๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สำมะปิ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๕๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สำมะปิ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๕๑๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2561
- จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคาสาขาพัทลุง 101,821.20 101,821.20 นางสหัสา ขณะรัตน์ เสนอราคา 95,160.00 บาท นางสหัสา ขณะรัตน์ เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และราคาที่เสนออยู่ในเกณฑ์ที่ กปภ.รับได้ รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2561
- จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลทรัพย์สินและรับแจ้างเรื่องราวร้องทุกข์นอกเวลาปฏิบัติงานปกติ ปีงบประมาณ 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง 121,338.00 121,338.00 นายจรูญศักดิ์ แก้วรัตน์ เสนอราคา 113,400.00 บาท นายจรูญศักดิ์ แก้วรัตน์ เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และราคาที่เสนออยู่ในเกณฑ์ที่ กปภ.รับได้ รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2561