จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ข.1/063/2562 งานย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างถนนทางหลวงบริเวณหน้าทางเข้าโรงอวน ต.เมืองเก่า ถึงหน้า กรป. ถนน304(ขวาทาง) กปภ.สาขาพนมสารคาม 24,610,000.00 24,354,497.08 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี 14,577,000.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญแสงมณี เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 20 ก.ย. 2562
กปภ.ข.1/062/2562 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ทล.349 พนัสนิคม-หนองชาก (ระยะทาง 17 กม. ขยาย 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร) กปภ.สาขาบ้านบึง 26,541,029.00 3,180,516.07 บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด เสนอราคา 2,200,000.- บาท บริษัท ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 20 ก.ย. 2562
62097399075 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราว ขนาด 1/2"ให้กับ บจ.รินทองพัฒนา ซอยโกเต็ง ม.8 ถ.ท่ากูบ-ดอนเกลี้ยง ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 416,000.00 416,000.00 416,000.00 บาท หจก.ตาปีไปป์ 416,000.00 บาท หจก.ตาปีไปป์ ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง รอทำสัญญา 20 ก.ย. 2562
2/2562 งานติดตั้งและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2562 สายภูทอก หมู่ที่2 บ้านเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 199,680.51 199,680.51 หจก.เก้าพลังทรัพย์
199,000.-บาท
หจก.เก้าพลังทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 20 ก.ย. 2562
62097206949 งานจ้างเหมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,456,961.22 1,456,961.22 บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด ราคาที่เสนอ 1,411,000.00 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด ราคาที่เสนอ 1,411,000.00 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 20 ก.ย. 2562
- งานจ้างเหมาทำความสะอาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 141,753.60 141,753.60 บริษัท ทรัพย์บูรพา ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 141,240.00 บาท บริษัท ทรัพย์บูรพา ซัพพลาย จำกัด ราคาที่ตกลง 141,240.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 20 ก.ย. 2562
- งานจ้างเหมาดูแลสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 141,753.60 141,753.60 บริษัท ทรัพย์บูรพา ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 141,240.00 บาท บริษัท ทรัพย์บูรพา ซัพพลาย จำกัด ราคาที่ตกลง 141,240.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 20 ก.ย. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางแยกต่างระดับปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ 13,300,100.00 13,300,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 13,160,000.00
บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 13,279,770.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง 13,250,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 13,160,000.00 ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณโครงการก่อสร้างทางต่างระดับข้ามทางหลวงหมายเลข37 เชื่อมระหว่าง ทช.ปข.2052 กับ ทช.ปข.2057 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 11,213,600.00 10,988,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง 10,888,000.00
บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 10,978,200.00 (ไม่ผ่านเนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง 10,800,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง 10,800,000.00
ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2562
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ นายณัฐวุฒิ อินนุ่ม 146,691.00 125,000.00 หจก.สินทรัพย์การโยธา ราคาที่เสนอ 125,000.00 บาท หจก.สินทรัพย์การโยธา ราคาที่ตกลง 125,000.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2562
5433.1/62 จ้างเหมาบริการ( จ้างทำของ) ปฎิบัติงานบริการทั่วไป งานจัดเก็บรายได้ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 123,264.00 123,264.00 นางสาวพรนภัส เสือแก้ว ราคาที่เสนอ 115,200.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นางสาวพรนภัส เสือแก้ว เสนอราคาเท่ากับราคางบประมาณที่ได้รับ รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2562
- งานจ้างเหมาปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ-สูบน้ำดิบ-สูบจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ระยะเวลา 3 เดือน 354,384.00 354,384.00 บริษัท ทรัพย์บูรพา ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 354,384.00 บาท บริษัท ทรัพย์บูรพา ซัพพลาย จำกัด ราคาที่ตกลง 354,384.00 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2562
5460/2562 จ้างเหมาบริการ(จ้างทำของ) ปฎิบัติงานบริการทั่วไป งานจัดเก็บรายได้ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 123,264.00 123,264.00 นางพิชญาภัค บัวแก้ว ราคาที่เสนอ 115,200.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นางพิชญาภัค บัวแก้ว ราคาเท่ากับราคางบประมาณที่รับจัดสรร รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2562
5459/62 จ้างเหมาบริการ(จ้างทำของ) ปฎิบัติงานบริการทั่วไป งานจัดเก็บรายได้ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 123,264.00 123,264.00 นางสาวภานุมาศ อุนทรีจันทร์ ราคาที่เสนอ 11,520.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นางสาวภานุมาศ อุนทรีจันทร์ ราคาเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2562
- จ้างบริการถ่ายเอกสารภายในสำนักงาน กปภ.ข.4 ประจำปีงบประมาณ 2563 400,000.00 40,000.00 นางเสาวนีย์ ชาญสมุทร ราคาที่เสนอ จำนวนเงิน 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นางเสาวนีย์ ชาญสมุทร ราคาที่เสนอ จำนวนเงิน 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2562
- งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป 123,264.00 123,264.00 นางสาวธิปรักษ์ รัตนอมรภิรมย์ เสนอราคา 115,200 บาท (ไม่มี vat) นางสาวธิปรักษ์ รัตนอมรภิรมย์ ราคา 115,200 บาท (ไม่มี vat) เสนอราคาเพียงรายเดียว และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด รอทำสัญญา 19 ก.ย. 2562
73/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท รุ่งธุรกิจ พรอพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด โครงการ Grand Ville ม.6 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 113,372.00 113,372.00 บริษัท กุลวิชญ์ชลบุรี จำกัด ราคา 113,372 บาท บริษัท กุลวิชญ์ชลบุรี จำกัด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 18 ก.ย. 2562
พิเศษ/2563 งานจ้างเหมาบริการดูแลอาคารสถานที่ กปภ.ข.๘ บำรุงรักษาและช่วยงานคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 118,800.00 118,800.00 นายอังกูร พนมศร เสนอราคารวมเป็นเงิน 118,800.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นายอังกูร พนมศร เสนอราคารวมเป็นเงิน 118,800.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เสนอราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ รอทำสัญญา 18 ก.ย. 2562
กปภ.ข.2/88/2562 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ประจำปี 2563 834,720.00 744,720.00 1บริษัท สปีดี้ แพคเก็จเอ็กซ์เพรส จำกัด ราคาที่เสนอ 770,400.00 บาท
2.บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด ราคาที่เสนอ 616,968.00 บาท
3.บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ 670,248.00 บาท
4 ปธากรณ์ ราคาที่เสนอ 656,400.00 บาท
บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด ราคาที่เสนอ 616,968.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 18 ก.ย. 2562
- จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลฯ อาคาร ๓ การประปาส่วนภูมิภาค 272,850.00 272,850.00 ผู้เสนอราคา บริษัท ศิลาเทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 272,850.00 บาท ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก บริษัท ศิลาเทคโนโลยี จำกัด ราคาที่ตกลง 272,850.00 บาท ไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง รอทำสัญญา 18 ก.ย. 2562
กปภ.ข.7/57/2562 โครงการย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี ๒๕๖๒ สายแยกถนนใสสว่าง (บริเวณบ้านพักเรือนจำจังหวัดสกลนครเดิม) - พิพิธภัณฑ์ภูพาน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,044,320.00 1,044,000.00 หจก.ภักดีประชา คอนสตรัคชั่น 866,520.- ,หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณชัย 876,330.- หจก.ภักดีประชา คอนสตรัคชั่น 866,520 เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 17 ก.ย. 2562
กปภ.ข.7/55/2562 โครงการงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานย้ายท่อน้ำดิบขนาด ๒๐๐ มม. และท่อจ่ายน้ำขนาด ๑๕๐ มม. สะพานข้ามห้วยศอก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 825,612.00 822,830.00 หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 792,220.-, หจก.เลยเชษฐชัย 761,200.- หจก.เลยเชษฐชัย 761,200.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 17 ก.ย. 2562
กปภ.ข.7/56/2562 บุคคลภายนอกบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 878,640.00 878,640.00 บจก.รักษาความปลอดภัย เอ็น เค ที 791,952.-, บจก.รักษาความปลอดภัย ขอนแก่น ซีเคียว การ์ด 671,040.-, บจก.รักษาความปลอดภัย ศุภวิชญ์อิเลคทริค จำกัด 770,400.-, บจก.รักษาความปลอดภีบ เดอะซัน ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด 568,752.- บจก.รักษาความปลอดภีบ เดอะซัน ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด 568,752.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 17 ก.ย. 2562
- ถังดับเพลิง จำนวน 64 ถัง 174,410.00 174,410.00 บริษัท ดีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง โพรไวเดอร์ จำกัด 174,410.00บาท บริษัท ดีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง โพรไวเดอร์ จำกัด 174,410.00บาท เป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 17 ก.ย. 2562
6/2562 จ้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณโครงการบ้านมีคุณ (Fund๑) หมู่ ๑ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 129,277.00 116,309.00 พีเอสการช่าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๓๐๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง พีเอสการช่าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๓๐๙.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง เนื่องจากผู้ใช้น้ำต้องการใช้น้ำจึงขอขยายเขต จึงจำเป็นต้องจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน กปภ.ดบ.1/2562 ลว. 24 ม.ค. 2562 17 ก.ย. 2562