จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
3/2562 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาเกาะคา 609,900.00 609,900.00 1.บริษัท เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียนิ่ง จำกัด เสนอราคาจำนวน 607,011.34 บาท 2.บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา จำนวน 609,900 บาท บริษัท เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียนิ่ง จำกัด เสนอราคาจำนวน 607,011.34 บาท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องและเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขาเกาะคาที่ 3/2562 ลว. 13 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562
- งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ (Overpass) กม.295+886 บริเวณสถานีคั่นกระได การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ 497,550.00 497,000.00 หจก.ดีเอ.ธุรกิจ หจก.ดีเอ.ธุรกิจ 495,000.00 ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 ก.พ. 2562
- จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 33 ชุด 104,500.00 104,500.00 บริษัท ล่ำซำ ครีเอทีฟแอนด์ออร์แกไนเซอร์ จำกัด จำนวนเงิน 104,500.- บาท บริษัท ล่ำซำ ครีเอทีฟแอนด์ออร์แกไนเซอร์ จำกัด จำนวนเงิน 104,500.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 15 ก.พ. 2562
กปภ.ข.6/33/2562 งานปรับปรุงระบบประปา (หน่วยบริการ) กปภ.สาขากระนวน 1,605,000.00 1,605,000.00 1.บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,187,700 บาท
2.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,310,000 บาท
3.บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,348,000 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กษมา ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,423,000 บาท
1.บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,187,700 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 14 ก.พ. 2562
กปภ.ข.6/32/2562 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan : WSP] อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ.) 2,728,500.00 2,728,500.00 1.บริษัท เจ.วี วอเตอร์เวิร์ค จำกัด ราคาที่เสนอ 2,300,000 บาท
2.บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 2,318,690 บาท
3.บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 2,400,000 บาท
4.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 2,650,000 บาท
1.บริษัท เจ.วี วอเตอร์เวิร์ค จำกัด ราคาที่เสนอ 2,300,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 14 ก.พ. 2562
- งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบจก.ไอลดา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (ระยะ 2) หมู่ที่ 7 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 465,118.00 423,397.00 หจก.ชลพานทอง ราคาที่เสนอ 420,000 บาท หจก.ชลพานทอง ราคาที่เสนอ 420,000 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 14 ก.พ. 2562
การประปาส่วนภูมิภาค เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบงานทางธุรกิจ (SAP) ระยะเวลาเช่า ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 837,275.00 837,275.00 บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด เสนอราคา 837,275.-บาท บริษัท ไอ-ทรี อินโนเวทีฟ เซอร์วิสเซส จำกัด เสนอราคา 834,600.-บาท เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด รอทำสัญญา 14 ก.พ. 2562
- ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ 379,850.00 379,850.00 1. มาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 150 เครื่อง
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 186,180.00 บาท
บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด ราคาที่เสนอ 187,785.00 บาท
บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 186,982.50 บาท
2. มาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 193,670.00 บาท
บริษัท จินดาสุขคอมเมอร์เชียล (1980) จำกัด ราคาที่เสนอ 195,810.00 บาท
บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 194,205.00 บาท
1. มาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 150 เครื่อง
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 186,180.00 บาท
2. มาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 193,670.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 13 ก.พ. 2562
กปภ.ข.9/10/2562 งานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) กปภ.สาขาแพร่ 5,350,000.00 5,350,000.00 1 บจก. อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น เสนอราคา ๔,๐๑๒,๕๐๐.๑๒ บาท
2 หจก. ๑๒๔ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา ๔,๐๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท
3 บจก. สยามสตีลเวอร์คส์ เสนอราคา ๔,๓๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท
4 บจก. เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค เสนอราคา ๔,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
5 บจก. นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา ๔,๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท
6 บจก. เจ วี วอเตอร์เวิร์ค เสนอราคา ๔,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
7 บจก. รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ เสนอราคา ๕,๐๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท
บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๑๒,๕๐๐.๑๒ บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติ และเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ก.พ. 2562
กปภ.ข.5/4/2562 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan:WSP] การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว 919,130.00 919,130.00 บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาเสนอ 826,430.00 บาท
บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาเสนอ 829,250.00 บาท
บริษัท เจ.วี วอเตอร์เวิร์ค จำกัด ราคาเสนอ 919,130.00 บาท
บริษัท สยามวรรณสิทธิ์ จำกัด ราคาเสนอ 875,046.00 บาท
บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาเสนอ 899,000.00 บาท
บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ก.พ. 2562
กปภ.ข.2/42/2562 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน บริเวณสถานีจ่ายน้ำคลองหลวง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง 5,885,000.00 5,810,100.00 1.บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด ราคา 5,462,000.00 บาท
2.บริษัท เอ็นทีเอ็น อินเตอร์เท็ค จำกัด ราคา 5,510,000.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.วิไล ราคา 4,821,741.29 บาท
4.บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 4,589,900.00 บาท
บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 4,589,900.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ก.พ. 2562
- งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำตรมวาระขนาดเล็ก 1/2-1 นิ้ว (งบทำการปี 62) 240,750.00 240,750.00 บจก.เจ.อาร์.ซัคเซส 239,145.- บจก.เจ.อาร์.ซัคเซส ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 ก.พ. 2562
กปภ.ข.6/31/2562 จัดหากระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 14,086.- ม้วน และกระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Pond จำนวน 2,290.- ม้วน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ก.่ย.62) ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด 1,065,441.80 1,065,441.80 กระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Thermal จำนวน 14,086.- ม้วน บจก.บรรเจิด โปรดักส์ เสนอราคา 633,870.-บาท ราคารวมVAT
กระดาษพิมพ์ใบเสร็จชนิดกระดาษ Pond จำนวน 2,290.- ม้วน บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม เสนอราคา 34,304.20 บาท
บจก.บรรเจิด โปรดักส์ เสนอราคา 633,870.-บาท
บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม เสนอราคา 34,304.20 บาท
เสนอราคาต่ำสด รอทำสัญญา 12 ก.พ. 2562
- ซื้อโครงการศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (GISC) โดยวิธีคัดเลือก 20,110,290.00 20,110,290.00 บริษัท เซ็น อินโฟ เทค จำกัด เสนอราคา 20,104,300.-บาท บริษัท เซ็น อินโฟ เทค จำกัด เสนอราคา 20,100,000.-บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 11 ก.พ. 2562
- เครื่องโทรศัพท์ IP PHON และอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องโทรสาร จำนวน 2 รายการ 484,496.00 484,496.00 1.บริษัท โทเทิล แอคเซส เดเวลลอปเมนท์ จำกัด เสนอเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE จำนวน 200 เครื่อง ราคาต่อหน่วย
1,808.30บาท รวมเป็นเงิน 361,660.00บาท
2.บริษัท บิซซิเนส ไมนด์ จำกัด เสนออุปกรณ์ต่องพ่วงเครื่องโทรสารจำนวน 28 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 4,333.50บาท
รวมเป็นเงิน 121,338.00บาท
1.บริษัท โทเทิล แอคเซส เดเวลลอปเมนท์ จำกัด เสนอเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE จำนวน 200 เครื่อง ราคาต่อหน่วย
1,808.30บาท รวมเป็นเงิน 361,660.00บาท
2.บริษัท บิซซิเนส ไมนด์ จำกัด เสนออุปกรณ์ต่องพ่วงเครื่องโทรสารจำนวน 28 เครื่อง ราคาต่อหน่วย 4,333.50บาท
รวมเป็นเงิน 121,338.00บาท
เป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ รอทำสัญญา 11 ก.พ. 2562
กปภ.ข.5/3/2562 โครงการจัดการน้ำสะอาด [Water Safety Plan:WSP] การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 1,369,600.00 1,369,600.00 1.บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 1,184,970.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.บริษัท เจ.วี วอเตอร์เวิร์ค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,369,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.บริษัท สยามวรรณสิทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,244,196.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,215,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 1,184,970.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 11 ก.พ. 2562
กปภ.ข.2/44/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยเทศบาล ๑ หมู่ ๑ ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี 1,887,480.00 1,015,751.00 1. บริษัท ดีดีเอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 778,723.00 บาท
2. บริษัท ณิชานันท์ก่อสร้าง จำกัด " 835,000.00 "
3. บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด " 812,600.00 "
4. บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด " 806,000.00 "
5. บริษัท สุนทรีย์ การโยธา จำกัด " 825,000.00 "
6. ปริชาติการโยธา " 900,000.00 "
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพานทอง " 758,000.00 "
8. บริษัท เอ็ม - ซายน์ จำกัด " 965,000.00 "
9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร " 949,300.00 "
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพานทอง เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 11 ก.พ. 2562
กปภ.ข.5/ จัดจ้างซ่อมประตูฉากกั้นห้องประชุมและม่านปรับแสง 8,400.00 8,400.00 เอ็ม ที โฮม ราคาที่เสนอ 8,400 บาท เอ็ม ที โฮม เสนอราคาต่ำสุด และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ รอทำสัญญา 8 ก.พ. 2562
มหาชนะชัย/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย 481,500.00 481,500.00 1. บจก.เจ อาร์ ซัคเซส เสนอราคา 480,965.00 บาท
2. บจก.กฤษติกานต์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 481,500.00 บาท
บจก.เจ อาร์ ซัคเซส เสนอราคา 480,965.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 ก.พ. 2562
อำนาจเจริญ/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ 481,500.00 481,500.00 1. บจก.กฤษติกานต์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 480,965.00 บาท
2. บจก.เจ อาร์ ซัคเซส เสนอราคา 481,500.00 บาท
บจก.กฤษติกานต์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 480,965.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 ก.พ. 2562
สตึก/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก 321,000.00 321,000.00 1. บจก.เจ อาร์ ซัคเซส เสนอราคา 320,465.00 บาท
2. บจก.กฤษติกานต์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 321,000.00 บาท
บจก.เจ อาร์ ซัคเซส เสนอราคา 320,465.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 ก.พ. 2562
ศีขรภูมิ/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ 321,000.00 321,000.00 1. บจก.เจ อาร์ ซัคเซส เสนอราคา 320,465.00 บาท
2. บจก.กฤษติกานต์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 321,000.00 บาท
บจก.เจ อาร์ ซัคเซส เสนอราคา 320,465.00 บาท ราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 ก.พ. 2562
กันทรลักษ์/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ 240,750.00 240,750.00 1. บจก.กฤษติกานต์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 240,536.00 บาท
2. บจก.เจ อาร์ ซัคเซส เสนอราคา 240,750.00
บจก.กฤษติกานต์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 240,536.00 บาท ราคาตาำสุด รอทำสัญญา 8 ก.พ. 2562
เขมราฐ/2562 งานจ้างเหมาล้างมาตรวัดน้ำ ตามวาระขนาดเล็ก ½ นิ้ว – 1 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ 240,750.00 240,750.00 1. บจก.เจ บี ซัคเซส เสนอราคา 239,145.00 บาท บจก.เจ บี ซัคเซส เสนอราคา 239,145.00 บาท เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 8 ก.พ. 2562
- จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิธีส่งน้ำประปาทางท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย 3,088,122.72 3,088,122.72 1. บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
- ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อในเครือมติชน เป็นเงิน 529,650.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด
- ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อในเครือเนชั่น เป็นเงิน 330,946.72 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. บริษัท สยามรัฐ จำกัด
- ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อในเครือสยามรัฐ เป็นเงิน 374,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
- ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นเงิน 480,216.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. บริษัท ทีวี อินสไปเรชั่น จำกัด
- ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) เป็นเงิน 497,550.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD เป็นเงิน 502,900.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
7. บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
- ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี (ช่อง 32) เป็นเงิน 224,700.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
8. บริษัท เค แอนด์ ที มีเดีย เซอร์วิส จำกัด
- ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์เป็นเงิน 147,660.00 บาท รวมภาษีมูลค่าพิ่ม
รวม 8 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,088,122.72 (สามล้านแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
- ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อในเครือมติชน เป็นเงิน 524,300.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด
- ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อในเครือเนชั่น เป็นเงิน 330,946.72 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. บริษัท สยามรัฐ จำกัด
- ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อในเครือสยามรัฐ เป็นเงิน 363,800.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
- ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นเงิน 470,800.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. บริษัท ทีวี อินสไปเรชั่น จำกัด
- ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) เป็นเงิน 497,550.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD เป็นเงิน 502,900.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7. บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด
- ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี (ช่อง 32) เป็นเงิน 224,700.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
8. บริษัท เค แอนด์ ที มีเดีย เซอร์วิส จำกัด
- ผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 147,660.00 บาท รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม
รวม 8 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,062,656.72 บาท (สามล้านหกหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาที่เสนอแต่ละรายการอยู่ในวงเงินงบประมาณและราคากลาง รอทำสัญญา 8 ก.พ. 2562