จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
03/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2563) - กปภ.สาขาสระแก้ว 1,200,327.39 0.00 - - - รอทำสัญญา 15 ม.ค. 2564
- ซื้อตะกั่วตีตรามาตร จำนวน 475 กิโลกรัม 144,851.25 144,851.25 บริษัท ธนวัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด
ราคาที่เสนอ 144,851.25 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)
บริษัท ธนวัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด เนื่องจากใช้ราคาซื้อครั้งล่าสุดภายใน 2 ปี งบประมาณ รอทำสัญญา 15 ม.ค. 2564
กปภ.ข.7/17/2564 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านปะโคใต้ หมู่1,บ้านปะโคเหนือ หมู่2 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,634,790.00 3,634,790.00 1.หจก.อุดรณัฐกานต์ ก่อสร้าง 2,870,000 บาท
2.หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 2,688,910 บาท
3.หจก.124 คอนสตรัคชั่น 3,209,358 บาท
4.บจก.อีโควอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 3,588,000 บาท
6.บจก.ต.พิชิตชัย 2,900,000 บาท
7.หจก.ครอบครัวเดียวกัน - บาท
หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 2,688,910 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 ม.ค. 2564
กปภ.ข.7/18/2564 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางหลวงหมายเลข 2096 คลองกุดสิม - บ้านโนนธงชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 692,718.00 692,718.00 1.บจก.ยิ่งเจริญการโยธาและไฟฟ้า (ประเทศไทย) 586,000 บาท
2.หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 588,500 บาท
3.บจก.อีโควอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 630,000 บาท
บจก.ยิ่งเจริญการโยธาและไฟฟ้า (ประเทศไทย) 586,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 ม.ค. 2564
กปภ.ข.7/20/2564 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ทางหลวงหมายเลข 2096 บริเวณหน้าตลาด อำเภอบ้านม่วง ถึง สี่แยกไฟแดงป้อมตำรวจ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.บ้านม่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,016,928.00 1,016,926.00 1.หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 940,000 บาท
2.บจก.อีโควอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 959,000 บาท
หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 940,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 15 ม.ค. 2564
- โครงการจ้างเหมางานวางท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ บมจ.ธาราศิริแลนด์ บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.- ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 200,060.00 200,000.00 บจ.เทพนาวาคอนสตรัคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด 200000 บจ.เทพนาวาคอนสตรัคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด 199,700 - กปภ.สาขาชุมพร/12/2564 ลว. 15 ม.ค. 2564 15 ม.ค. 2564
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563) 7,918,956.00 7,918,956.00 ตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ - รอทำสัญญา 15 ม.ค. 2564
14/2564 งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ CVM02BP3 สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 211,111.00 211,111.00 1.บริษัท แม็คคานิคส์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคา 211,111 บาท
2.บริษัท นนนที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 232,222.10 บาท
3.บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ เพาเวอร์ จำกัด ราคา 242,777.65 บาท
บริษัท แม็คคานิคส์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคา 211,111 บาท ราคาต่ำสุด คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รอทำสัญญา 15 ม.ค. 2564
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำ Submersible ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง 80,250.00 80,250.00 หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่เสนอ 80,250.00 หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่ตกลง 80,250.00 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 14 ม.ค. 2564
กปภ.ข.7/22/2564 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อเมนจ่ายน้ำบ้านนางัว ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,605,000.00 1,605,000.00 หจก.อุดรณัฐกานต์ 1,348,000.-,หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 1,398,490.-,บจก.อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,496,000.- หจก.อุดรณัฐกานต์ 1,348,000.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 14 ม.ค. 2564
- งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำอาคารสำนักงานทางหลวงเฉลิมพระเกียรติแห่งใหม่บริเวณ ที่ กม.๑๑๑+๖๐๐ ขาเข้า กทม. อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท 499,400.00 427,061.00 หจก.คมสันชัยก่อสร้าง 425,000.00 บาท หจก.คมสันชัยก่อสร้าง 425,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 14 ม.ค. 2564
- ราคา จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้บริษัทโลแกนส์ เรสซิเด้นท์ ดีวีลอปเมนท์ บ้านเลขที่ ๑๘๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 221,237.00 195,373.00 หจก.นครศรีทวีวัฒน์ 195,000 บาท หจก.นครศรีทวีวัฒน์ วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.สข.ปปส.05/2564 ลว. 14 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกิน บริเวณ ถนนสายในไร่-คลองแพน (ซอยบ้านผู้ใหญ่ยอด) หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหัดระยอง 279,676.00 276,128.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาโยธาการ 276,000บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาโยธาการ วิธีเฉพาะเจาะจง กปภ.สข.ปปส.04/2564 ลว. 14 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564
กปภ.ข.7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนดอนหัน หมู่ 13 ซอยชัยพัฒนา ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) 160,500.00 160,500.00 หจก.รุ่งชัยไปป์ 159,000.- หจก.รุ่งชัยไปป์ 159,000.- เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 14 ม.ค. 2564
กปภ.ข.7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนยาง หมู่ที่ 5 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 411,950.00 411,950.00 หจก.124 คอนสตรัคชั่น 410000 หจก.124 คอนสตรัคชั่น 410000 เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 14 ม.ค. 2564
กปภ.ข.7 แผนวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงยวด หมู่ 9 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (พ) 188,320.00 188,320.00 หจก.รุ่งชัยไปป์ 187000 หจก.รุ่งชัยไปป์ 187000 เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 14 ม.ค. 2564
กปภ.ข.7 แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ 2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาหวาน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) 289,970.00 289,970.00 หจก.รุ่งชัยไปป์ 288000 หจก.รุ่งชัยไปป์ 288000 เกณฑ์ราคา รอทำสัญญา 14 ม.ค. 2564
พิเศษ/2564 งานรื้อย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างถนนสาย อจ.3022 แยก ทล.212 – บ้านพุทธอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ 7,622,680.00 7,622,680.00 1.หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณชัยย เสนอราคา 7,460,040.00 บาท
2.หจก.สิงห์ชัยรุ่งเรือง(2000) เสนอราคา 7,500,000.00 บาท
3.หจก.แม่น้ำโขงการโยธา เสนอราคา 7,510,000.00 บาท
หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณชัยย เสนอราคา 7,460,040.00 บาท เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 14 ม.ค. 2564
- งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยพลขันธ์ ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 3 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 112,992.00 112,992.00 หจก.สันติพร 2514 ราคาที่เสนอ 110,000 บาท หจก.สันติพร 2514 ราคาที่ตกลง 110,000 บาท เป็นผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 14 ม.ค. 2564
- งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยรุ่งสิน ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 3 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 112,992.00 112,992.00 หจก.สันติพร 2514 ราคาที่เสนอ 110,000 บาท หจก.สันติพร 2514 ราคาที่ตกลง 110,000 บาท เป็นผู้ได้รับเชิญให้เข้ายื่นข้อเสนอ และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 14 ม.ค. 2564
7/2564 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวยศิรินทร์ ศรีจันทร์ทอง หมู่ 3 ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 111,000.00 111,000.00 หจก.แสนโชคทรัพย์ พาณิชย์/111,000.- หจก.แสนโชคทรัพย์ พาณิชย์/111,000.- เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 14 ม.ค. 2564
กปภ.สาขาปักธงชัย 3/2564 โครงการวางท่อระบายน้ำภายในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้ากรณีน้ำท่วมขังบริเวณสำนักงาน 500,000.00 499,506.89 1. หจก.พีริยา เสนอราคา 499,500.00 บาท (รวมภาษีฯ) หจก.พีริยา ราคาตกลงจ้าง 499,000.00 บาท (รวมภาษีฯ) พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา กปภ.สาขาปักธงชัย 5/2564 ลว. 15 ม.ค. 2564 14 ม.ค. 2564
กจห.99/2563 จ้างเหมาเอกชนจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า กปภ. PWA Contact Center 1662 ปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลา 7 เดือน 8,124,153.00 8,124,153.00 บริษัท กลุ่มแอนวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และราคาที่เสนอ 6,906,038.- บาท บริษัท กลุ่มแอนวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และราคาที่ตกลง 6,900,000.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 14 ม.ค. 2564
- แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทุ่งฝนสามัคคี ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.ทุ่งฝน) 102,720.00 102,720.00 หจก.อินทรานาม ราคาที่เสนอ 101,000 บาท หจก.อินทรานาม ราคาที่ตกลง 101,000 บาท เนื่องจากเป็นผู้ได้รับเชิญเข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 13 ม.ค. 2564
- แผนงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (เงินรายได้ กปภ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยแสงสุรีย์ หมู่ ๗ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง 121,980.00 121,980.00 หจก.อินทรานาม ราคาที่เสนอ 120,000 บาท หจก.อินทรานาม ราคาที่ตกลง 120,000 บาท เนื่องจากเป็นผู้ได้รับการเชิญเข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคา รอทำสัญญา 13 ม.ค. 2564