จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 344,914.50 344,914.50 หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ เสนอราคา 319,250.55 บาท หจก.บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ เป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินวงเงินงบประมาณ รอทำสัญญา 13 พ.ย. 2562
- งานย้ายแนวท่อบริเวณทางขนานทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนประตูน้ำพระอินทร์ - หนองแค ระหว่าง กม. ๕๓+๔๐๐ - กม. ๕๕+๔๕๐ (ด้านขวาทาง) ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 7,879,480.00 7,872,953.00  บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด โดยเสนอราคา  ๗,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท  บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด โดยเสนอราคา  ๗,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท คัดเลือก กปภ.ข.2/92/2562 ลว. 11 เม.ย. 2562 13 พ.ย. 2562
596/63 วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บริษัท พีวีโฮมมิ่ง จำกัด โฉนดเลขที่ 27580 ถนนควนหิน – บ้านใหม่ หมู่ 3 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสง 111,605.00 111,605.00 หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 ราคาที่เสนอ 111,280.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 ราคาต่ำและมีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 13 พ.ย. 2562
กปภ.ข.2/37/2562 งานติดตั้งวางท่อประปา โครงการเคหะชุมชน และบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง ๑๐/๓) ตำบลบึงบา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กาประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 7,358,000.00 6,750,000.00 1.บริษัท ณิชานันท์ก่อสร้าง จำกัด 5,350,000.00
2.บริษัท สุกัญญาโพรวายด์ จำกัด 5,265,000.00
3.บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด 5,265,000.00
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลพานทอง 4,880,000.00
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 4,640,000.00
6. บริษัทนิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5,555,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 โดย เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 13 พ.ย. 2562
กปภ.พน.05/2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท กุลธนาเรืองกิตติ์ จำกัด บริเวณหมู่ 5 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 639,000.00 639,000.00 1.บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด 435,000 บาท
2.บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 455,000 บาท
3.บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด 498,420 บาท
4.บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด 539,000 บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด 435,000 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 13 พ.ย. 2562
- ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 4 รายการ 17,921,965.00 17,921,965.00 รายการพิจารณาที่ 1 มาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง (ไม่มีชุดยูเนียน) ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 18,000 เครื่อง มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 2 ราย คือ
1. บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด เสนอราคาเครื่องละ 922.00 บาท รวมเป็นเงิน 16,596,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคาเครื่องละ 926.00 บาท รวมเป็นเงิน 16,668,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการพิจารณาที่ 2 มาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 500 เครื่อง มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 2 ราย คือ
1. บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด เสนอราคาเครื่องละ 1,139.55 บาท รวมเป็นเงิน 569,775.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคาเครื่องละ 1,113.00 บาท รวมเป็นเงิน 556,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการพิจารณาที่ 3 มาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 250 เครื่อง มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 2 ราย คือ
1. บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด เสนอราคาเครื่องละ 1,947.40 บาท รวมเป็นเงิน 486,850.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเท่ากับวงเงินงบประมาณ
2. บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคาเครื่องละ 1,905 บาท รวมเป็นเงิน 476,250.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการพิจารณาที่ 4 มาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 40 เครื่อง มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 1 ราย คือ บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด เสนอราคาเครื่องละ 4,815.00 บาท รวมเป็นเงิน 192,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการพิจารณาที่ 1 คือ บริษัท สยามพัฒนพงศ์ จำกัด
รายการพิจารณาที่ 2 คือ บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
รายการพิจารณาที่ 3 คือ บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
รายการพิจารณาที่ 4 คือ บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 พ.ย. 2562
กปภ.ข.4-2/2563 โครงการงานติดตั้ง Booster Pump บริเวณถนน ทล.4027 ตอนท่าเรือ-เมืองใหม่ กม.0+700 (ซ้ายทาง) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 4,411,000.00 4,384,000.00 1. บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 3,988,000.00 บาท
2. บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 4,142,000.00 บาท
3. บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 4,384,000.00 บาท
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่ตกลง 3,988,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด และไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด รอทำสัญญา 12 พ.ย. 2562
กปภ.ข.6/4/2563 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนนาแพง หมู่ 3 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 852,790.00 852,790.00 หจก.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (1984) ราคาที่เสนอ 510,000 บาท หจก.พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (1984) ราคาที่เสนอ 510,000 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 12 พ.ย. 2562
62107327865 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2" ให้กับนายศานติ โชคชัยกวิน สถานที่ก่อสร้าง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 408,480.00 408,480.00 หจก.ตาปีไปป์ 408400.98 บาท หจก.ตาปีไปป์ 408,000.-บาท ราคาที่เสนอต่ำหว่าราคากลาง กปภ.สาขา สฎ.8/2563 ลว. 12 พ.ย. 2562 12 พ.ย. 2562
- ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ 144,050.00 144,050.00 บริษัท ไอทีอัพเดท จำกัด เสนอราคา จำนวนเงิน 144,050.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน) บริษัท ไอทีอัพเดท จำกัด จำนวนเงินทั้งสิ้น 144,050.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอราคาไม่เกินวงเงินที่กำหนด รอทำสัญญา 11 พ.ย. 2562
กปภ.ข.4-4/2563 โครงการงานติดตั้ง Booster Pump บริเวณถนน ทล.402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต กม.33+800 (ขวาทาง) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 4,411,000.00 4,384,000.00 1. บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 3,850,000.00 บาท
2. บริษัท รีวอลูชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด ราคาที่เสนอ 4,049,000.00 บาท
3. บริษัท ณัฐพงศ์แทรคเตอร์ จำกัด (สาขาภูเก็ต) ราคาที่เสนอ 4,074,000.00 บาท
4.บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ราคาที่เสนอ 4,204,142.00 บาท
5.บริษัท พี เอส บี วอเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 4,296,000.00 บาท
บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาตกลง 3,850,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุดและไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด รอทำสัญญา 11 พ.ย. 2562
กปภ.ข.6/5/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ 2,130,370.00 2,130,370.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) เสนอราคา 1,250,000.00 บาท
2. บจก.สุณภัทร เทรดดิ้ง เสนอราคา 1,299,000.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 1,330,000.00 บาท
4.หจก. ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย เสนอราคา 1,330,000.00 บาท
5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมปรีชา คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 1,448,400.00 บาท
6.ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายเทพมงคล เสนอราคา 1,450,000.00 บาท
7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนครดาวเงิน เสนอราคา 1,465,000.00 บาท
8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 เสนอราคา 1,540,000.00 บาท
9.หจก.ปรีชาพันธุ์พาณิชย์ เสนอราคา 1,605,000.00 บาท
10.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิลซัพพลาย เสนอราคา 1,615,000.00 บาท
11.บริษัท ณัฐภาสการโยธา จำกัด เสนอราคา 1,650,000.00 บาท
12.บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด เสนอราคา 1,746,000.00 บาท
13.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรณัฐกานต์ก่อสร้าง เสนอราคา 1,765,000.00 บาท
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) เสนอราคาต่ำสุด 1,250,000.00 บาท 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง(1984) เสนอราคาต่ำสุด 1,250,000.00 บาท ถูกต้องตรงตามประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอทำสัญญา 11 พ.ย. 2562
กปภ.ข.7 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปี 2562 (เงินรายได้ 100%) โครงการปรับปรุงก่อสร้างสะพานรับท่อ S ขนาด 200 มม. บริเวณหน้า หจก. เชิงชุมการโยธา ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 442,980.00 442,980.00 หจก.ขอนแก่นงานท่อ 442,980 บาท หจก.ขอนแก่นงานท่อ 441,000 บาท เป้นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 11 พ.ย. 2562
ปพย.1/63 งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายภาคิน จงมีสุข 40/117 ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.5/63 872,702.00 872,702.00 1. บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 799,990.-
2. บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด 542,999.-
3. บริษัท สปอนท์ เทค จำกัด 558,000.-
4. บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด 595,000.-
5. บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด 722,702.-
บริษัท ธนเจริญมั่นคง จำกัด 542,999.- เสนอราคาถูกต้อง ต่ำสุด รอทำสัญญา 11 พ.ย. 2562
- งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นางภาวีณัฏฐ์กุล มีทรัพย์ 37/10 ม.1 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.9/63 197,364.00 197,132.00 บริษัท สุขเกษม 2513 จำกัด 197,132.- บริษัท สุขเกษม 2513 จำกัด 197,132.- วิธีเฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 11 พ.ย. 2562
กปภ.ข.9/3/2563 มาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 18,147,200.00 18,147,200.00 ๑. บจก. ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง เสนอราคา ๑๘,๑๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท
๒. บจก. ไทยมิเตอร์ เสนอราคา ๑๘,๑๔๗,๒๐๐.๐๐ บาท
บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๑๒๕,๘๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 พ.ย. 2562
กปภ.ข.6/84/2562 ผงปูนคลอรีน 65 % (แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์) จำนวน 816 ถัง พร้อมขนส่ง ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 2,022,728.00 2,022,728.00 1.บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,545,422.40 บาท
2.บริษัท ดรากอนอล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,545,422.40 บาท
3. บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,587,322.16 บาท
4.บริษัท 3วี(ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,606,540.80 บาท
บริษัท พาร์เวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,545,422.40 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 8 พ.ย. 2562
กปภ.พน./2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) บริเวณ เลขที่ 9/30 หมู่ 9 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 231,000.00 231,000.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.2016 คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 231,000.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.2016 คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 231,000.- บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 8 พ.ย. 2562
กปภ.พน./2563 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างถนน บริเวณสามแยกโรงน้ำแข็ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 431,140.00 431,140.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองปรือวิศวกรรม ราคาที่เสนอ 431,140.- บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองปรือวิศวกรรม ราคาที่เสนอ 431,140.- บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 8 พ.ย. 2562
กปภ.พน./2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม บริเวณบ้านเนินมะกอก ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 226,030.00 226,030.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รรินทร์ธารา ราคาที่เสนอ 226,030.-บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รรินทร์ธารา ราคาที่เสนอ 226,030.-บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 8 พ.ย. 2562
กปภ.พน./2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม บริเวณบ้านห้วยสูบ ซอย 1 / 2 หมู่ที่ 4 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 214,567.00 214,567.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รรินทร์ธารา ราคาที่เสนอ 214,567.-บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รรินทร์ธารา ราคาที่เสนอ 214,567.-บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 8 พ.ย. 2562
กปภ.พน./2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูม บริเวณถนนสายบ้านล่าง ซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 286,536.00 286,536.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.2016 คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 286,536.-บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.2016 คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 286,536.-บาท มีคุณสมบัติครบถ้วน รอทำสัญญา 8 พ.ย. 2562
1/2563 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยในบริเวณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง 231,120.00 231,120.00 บริษัท รักษาความปลอดภัยดีเลิศซีเคียวริคอร์ จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัยดีเลิศซีเคียวริคอร์ จำกัด จ้งบริการต่อเนื่อง ปช.1/2563 ลว. 1 ต.ค. 2562 8 พ.ย. 2562
2/2563 ซื้อสารเคมีวัดคุณภาพน้ำและทวนสอบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำสำหรับ สถานีผลิตน้ำป่าตัน แม่กวง อุโมงค์ แม่แฝก หน่วยบริการแม่วาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2563 905,961.30 905,961.30 บริษัท เท็นเนอยี่ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคา 905,961.30 บาท บริษัท เท็นเนอยี่ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคา 905,961.30 บาท เสนอราคาต่ำสุด กปภ.สาขา ชม.(พ) 3/2563 ลว. 1 พ.ย. 2562 7 พ.ย. 2562
- ซื้อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี จำนวน 4 คัน 144,800.02 144,800.02 บจ. นัติมาอเตอร์ ราคาที่เสนอ 144,000.- บาท
บจ.สหพานิช เชียงใหม่ ราคาที่เสนอ 146,400.- บาท
หจก.แสงชัยพาณิชย์ เชียงใหม่ ราคาที่เสนอ 153,200.- บาท
บจ. นัติมาอเตอร์ ราคาที่เสนอ 144,000.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ กปภ. กำหนด และผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ. สาขา ชม.(พ) 72/2562 ลว. 27 พ.ค. 2562 7 พ.ย. 2562