จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีการจัดหา รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่สัญญา วันที่เผยแพร่
กปภ.ข.1/030/2563 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 11,770,000.00 11,848,534.50 หจก. ธนกรธารา 11,755,000.- บาท
บริษัท พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11,768,000.- บาท
หจก.หนองมนมหานคร 11,848,000.- บาท
หจก. ธนกรธารา 11,755,000.- บาท ยื่นข้อเสนอถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 30 มี.ค. 2563
กจห.23/2563 เช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) 12 ที่นั่ง หลังคาสูง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน ระยะเวลาเช่า 36 เดือน 2,118,600.00 2,118,600.00 บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ราคาที่เสนอ 2,003,040.00 บาท บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ราคาที่ตกลง 2,003,040.00 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ จึงเห็นควรรับราคา รอทำสัญญา 30 มี.ค. 2563
กปภ.ข.4-29/2563 งานก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็กโรงกรองน้ำบ้านนาสาร กปภ.สาขาบ้านนาสาร 1,503,350.00 1,503,350.00 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เค.แทรกเตอร์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 1,298,000.00 บาท
-บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด เสนอราคา 1,503,000.00 บาท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เค.แทรกเตอร์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 1,298,000.00 บาท
คุณสมบัติครบถ้วน และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด รอทำสัญญา 27 มี.ค. 2563
- งานจ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุขนวล หมู่ 10 ถนนสาริกา ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 292,000.00 292,000.00 นางสาวธนาภรณ์ ชูเอียด/272,000.00 นางสาวธนาภรณ์ ชูเอียด/272,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 มี.ค. 2563
กปภ.ข.4-22/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ จากโค้งประปาถึงจุดดันลอดหน้าปั๊มเอสโซ่ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านนาสาร 10,908,650.00 10,908,650.00 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา ราคาที่เสนอ จำนวน 7,660,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยพงษ์ ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ จำนวน 6,410,000.00 บาท
3. หจก.ยูโร ฮาร์ดแวร์ ราคาที่เสนอ จำนวน 9,817,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยพงษ์ ก่อสร้าง ราคาที่ตกลง จำนวน 6,410,000.00 บาท คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วเห็นว่า ผู้เสนอราคายื่นซองถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศฯ และราคาที่เสนอนี้เป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด และอยู่ในวงเงินงบประมาณ รอทำสัญญา 27 มี.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายปกรณ์ อินคล้าย วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดินเลขที่ 16002 หมู่ 2 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 154,689.00 154,689.00 หจก. ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง หจก. ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 มี.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท เดอะ ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนด 3932 ม.1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 493,348.00 493,348.00 หจก. ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง หจก. ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 มี.ค. 2563
- จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายวันชัย เพล็งงาม วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 55285 ซ.ทุ่งสำนัก-มาบใน ถ.ทางหลวงระยอง-สาย3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 244,652.00 244,652.00 หจก. ส.สมหมาย หจก. ส.สมหมาย เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 มี.ค. 2563
- จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานสำนักงาน (งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย) 387,607.50 387,607.50 บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพีเอจี จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพีเอจี จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 27 มี.ค. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) สูบน้ำได้ 7 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 40 ม. จำนวน 1 เครื่อง 42,265.00 41,516.00 หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่เสนอ 41,516.00 หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่ตกลง 41,516.00 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 26 มี.ค. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) สูบน้ำได้ 4 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 40 ม. จำนวน 1 เครื่อง 37,450.00 36,715.00 หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่เสนอ 36,915.00 หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่ตกลง 36,915.00 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 26 มี.ค. 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียวอัตราการสูบ 550 ลบ.ม./ชม. แรงสูบส่ง 55 ม. 387,875.00 387,875.00 บจก.ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 387,875.00 บจก.ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่ตกลง 387,875.00 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รอทำสัญญา 26 มี.ค. 2563
26/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ ทางเข้าไปวัดห้วยหิน ม.6 ต.อู่ทอง ถึง หน้าวัดโคกสำโรง ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 5,992,000.00 5,992,000.00 บจก.บี.ดี.เค เอ็นจิเนียริ่ง 4,049,900
บจก.ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 4,290,000
บจก.ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ 4,374,160
หจก.เปรมศรี 2000 4,540,000
บจก.บี.ดี.เค เอ็นจิเนียริ่ง 4,049,900 คุณสมบัติครบถ้วน ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/61/2563 ลว. 19 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563
31/2563 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูงเพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันน้ำไหลอ่อนพื้นที่โซนสูง สถานีแม่ข่ายประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ 1,658,500.00 1,650,000.00 บจก.รีวอลูชั่น 1,504,900
บจก.พีเอสบี วอเตอร์เทค 1,380,000
บจก.ธาราเทค เอเชีย 1,588,950
บจก.คอนโทรลโฟล 1,470,000
บจก.พีเอสบี วอเตอร์เทค 1,380,000 คุณสมบัติครบถ้วน ราคาต่ำสุด กปภ.ข.3/64/2563 ลว. 23 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563
กปภ.ข.4-24/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.ศรีตะกั่วป่า ถ.อุดมธารา ถ.กลั่นแก้ว (ตลาดเก่า) ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วปา จ.พังงา กปภ.สาขาตะกั่วป่า 5,982,370.00 5,982,370.00 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา เสนอราคาเป็นเงิน 5,040,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยพงษ์ ก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 5,320,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสุวรรณการโยธา เสนอราคาเป็นเงิน 5,040,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 26 มี.ค. 2563
63037120254 โครงการจ้างเหมางานขุดลอกสระพักตะกอน (สถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย) 1,450,064.00 1,450,064.00 หจก.เอวรรณ ไทย 725,000.-บาท หจก.เอวรรณ ไทย 725,000.-บาท ราคาที่เสนอไม่สูงกว่าราคากลาง กปภ.สาขา สฎ.26/253 ลว. 26 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563
- จ้างงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยวิเศษชัยชาญ 1 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 137,174.00 131,433.45 บริษัท สุนทรีย์ การโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 131,400.-บาท บริษัท สุนทรีย์ การโยธา จำกัด 130,000.-บาท เฉพาะเจาะจง รอทำสัญญา 26 มี.ค. 2563
กปภ.ข.7 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 481,500.00 481,500.00 วิคตอรี่ วอเตอร์ 481,500 บาท วิคตอรี่ วอเตอร์ 479,500 บาท เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติราคาที่เสนอ รอทำสัญญา 26 มี.ค. 2563
3/2563 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางเขียม จันทร์แก้ว หมู่ 1 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1,563,000.00 1,563,000.00 หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง/ 888,100.- บาท หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 26 มี.ค. 2563
จ.2067/63 ซ่อมท่อแตกรั่ว เดือน กุมภาพันธ์ 2563 JOB 1570 และ JOB 1571 283,466.48 283,466.48 บริษัท ทรพัย์รุ่งเรือง การประปา จำกัด ราคาที่เสนอ 283,465.47 รวมภาษีมูลค่าเ บริษัท ทรัพย์รุ่งเรื่อง การประปา จำกัด ราคาต่ำ คุณสมบัตเหมาะสม รอทำสัญญา 26 มี.ค. 2563
กปภ.ข.4-13/2563 โครงการจ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) สาขาเกาะสมุย สาขาชุมพร สาขาท่าแซะ สาขาภูเก็ต สาขาหลังสวน และสาขาเกาะพะงัน 63,445,444.56 60,358,392.00 บริษัท พีเอ็น อินฟราสตรักเชอร์ แมนเนจเมนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ จำนวน ๖๐,๑๘๑,๑๒๘.๐๐ หรือ ๖.๗๙ บาท/ราย/เดือน บริษัท พีเอ็น อินฟราสตรักเชอร์ แมนเนจเมนท์ จำกัด ราคาที่ตกลง จำนวน ๕๙,๙๑๕,๒๓๒.๐๐ บาท (เงินห้าสิบเก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบสอง บาทถ้วน) หรือ ๖.๗๖ บาท/ราย/เดือน ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วเห็นว่า ถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศฯ ราคาที่ บริษัท พีเอ็น อินฟราสตรักเชอร์ แมนเนจเมนท์ จำกัด เสนอนี้เป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางที่กำหนด รอทำสัญญา 26 มี.ค. 2563
- โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance : PM ประจำปี 2563 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำจำนวน 4 รายการ กปภ.สาขาแม่ริม 184,382.40 184,000.00 หจก.สุวรรณการช่าง เชียงใหม่ หจก.สุวรรณการช่าง เชียงใหม่ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด กปภ.ส.มร.ที่ 4/2563 ลว. 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563
- งานซื้อน้ำประปาจากพื้นที่เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจากสาเหตุภัยแล้ง ปี 2563 กปภ.สาขาภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 47,672,352.00 45,890,208.00 -บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพร์ส แอนด์ อะควอดีซายน์ จำกัด เสนอราคา 45,890,208.00 บาท หรือ 16.48 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร -บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพร์ส แอนด์ อะควอดีซายน์ จำกัด เสนอราคา 45,890,208.00 บาท หรือ 16.48 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร ถูกต้องตามเงื่อนไข และราคาที่เสนอไม่สูงกว่าวงเงินในการจัดซื้อฯ รอทำสัญญา 25 มี.ค. 2563
- ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาด 2นิ้ว เพื่อสำรองคลัง 185,431.00 185,431.00 บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด เกณฑ์ราคม รอทำสัญญา 25 มี.ค. 2563
กปภ.ข.7/36/2563 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี 2562 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ำและชุดควบคุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.บะฮี) 941,600.00 920,000.00 บจก.พี.เอส.ที.กรีนเฮ้าส์ ซิสเต็ม เอนจิเนียริ่ง เสนอราคา 859,000.- บาท บจก.พี.เอส.ที.กรีนเฮ้าส์ ซิสเต็ม เอนจิเนียริ่ง ราคาที่ตกลงจ้าง 859,000.- บาท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด รอทำสัญญา 25 มี.ค. 2563