จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563-กปภ.ข.1 (865.31KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563-กปภ.ข.1 (74.54KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563-กปภ.ข.1 (78.04KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563-กปภ.ข.1 (78.54KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563-กปภ.ข.1 (290.90KB) สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.2 (3.37MB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 1 ปี 2563 กปภ.ข.2 (1.01MB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 1 ปี 2563 กปภ.ข.2 (3.67MB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 2 ปี 2563 กปภ.ข.2 (514.66KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 2 ปี 2563 กปภ.ข.2 (1.71MB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 3 ปี 2563 กปภ.ข.2 (402.85KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 3 ปี 2563 กปภ.ข.2 (1.70MB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 4 ปี 2563 กปภ.ข.2 (1.70MB) สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.3 (263.05KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2563 - กปภ.ข.3 (475.32KB) การจัดการข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.ข.3 (ไตรมาส 2) ปี 2563 (499.26KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3/2563 (186.28KB) สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (383.83KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.ข.3 ไตรมาส 4 (388.05KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1) กปภ.ข.4 (278.74KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 2) กปภ.ข.4 (279.86KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 3) กปภ.ข.4 (280.65KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กปภ.ข.4) (275.84KB) สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 - กปภ.ข.5 (111.73KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2563 - กปภ.ข.5 (39.91KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปี 2563 - กปภ.ข.5 (401.87KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปี 2563 - กปภ.ข.5 (829.45KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปี 2563 - กปภ.ข.5 (408.41KB) สรุปผลเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (กปภ.ข.6) (239.74KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 กปภ.ข.6 (41.35KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 กปภ.ข.6 (40.33KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 กปภ.ข.6 (43.66KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 (กปภ.ข.6) (212.44KB) สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 กปภ.ข.7 (52.57KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2563 (กปภ.ข.7) (37.62KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2563 ประจำปี 2563 (44.88KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2563 (กปภ.ข.7) (35.46KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๒/๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๓ กปภ.ข.๗ (36.16KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3/2563 (กปภ.ข.7) (37.34KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3/2563 (กปภ.ข.7) (37.23KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4/2563 (กปภ.ข.7) (38.98KB) รายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง (กปภ.ข.8) ประจำปีงบประมาณ 2563 (287.94KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน (กปภ.ข.8) ไตรมาสที่ 1 (227.81KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ( กปภ.ข.8) ไตรมาสที่ 2 (228.73KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน (กปภ.ข.8) ไตรมาสที่ 3 (248.93KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน (กปภ.ข.8) ไตรมาสที่ 4 (305.16KB) สรุปเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 - กปภ.ข.9 (92.09KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2563 กปภ.ข.9 (86.61KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปี 2563 กปภ.ข.9 (90.36KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3/2563 ประจำปี 2563 : กปภ.ข.9 (93.63KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4/2563 ประจำปี 2563 : กปภ.ข.9 (86.19KB) สรุปเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (กปภ.ข.10) (265.81KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2563 กปภ.ข.10 (131.87KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปี 2563 กปภ.ข.10 (297.88KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปี 2563 กปภ.ข.10 (283.88KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปี 2563 กปภ.ข.10 (468.29KB) สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (426.27KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1/2563 (404.05KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 - ไตรมาส 2 (356.41KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 - ไตรมาส 3 (379.81KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 - ไตรมาส 4 (386.18KB)