จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - กปภ.ข.1 (136.69KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2562 - กปภ.ข.1 (281.80KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.1 (288.77KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปรจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.1 (230.91KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 1 ประจำปี 2562 กปภ.ข.2 (89.15KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 2 ประจำปี 2562 กปภ.ข.2 (89.87KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 3 ประจำปี 2562 กปภ.ข.2 (88.16KB) สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.2 (3.08MB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 4 ปี 2562 กปภ.ข.2 (1.71MB) สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (500.61KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนไตรมาส 1-2 ประจำปี งบประมาณ 2562 กปภ.ข.3 (389.78KB) การจัดการข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.ข.3 (ไตรมาส 3) ปี 2562 (389.67KB) การจัดการข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ปี 2562 (389.67KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปี 2562 - กปภ.ข.3 (516.03KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2562 กปภ.ข.4 (237.98KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปี 2562 กปภ.ข.4 (240.05KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปี 2562 กปภ.ข.4 (238.88KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปี 2562 กปภ.ข.4 (448.35KB) สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.4 (444.90KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 และ 2 ประจำปี 2562 - กปภ.ข.5 (1.30MB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปี 2562 - กปภ.ข.5 (37.77KB) สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - กปภ.ข.5 (84.01KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปี 2562 - กปภ.ข.5 (65.92KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2 ประจำปี 2562 กปภ.ข.6 (42.67KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปี 2562 กปภ.ข.6 (453.19KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปี 2562 กปภ.ข.6 (532.41KB) บันทึกรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1/2562 (กปภ.ข.7) (316.56KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๓/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (95.02KB) บันทึกรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2562 (กปภ.ข.7) (343.03KB) สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (47.92KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๔/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (กปภ.ข.๗) (53.92KB) รายงานการจัดการเรื่องข้อร้องเรียน กปภ.ข.8 ปีงบประมาณ 2562 (244.62KB) รายงานการจัดการเรื่องข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562 (244.62KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.8 (ไตรมาส 1) (233.73KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.8 (ไตรมาส 2) (234.92KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.8 (ไตรมาส 3) (232.52KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.8 (ไตรมาส 4) (318.97KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2/2562 ประจำปี 2562 (23.89KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1/2562 ประจำปี 2562 : กปภ.ข.9 (100.69KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2/2562 ประจำปี 2562 : กปภ.ข.9 (23.89KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3/2562 ประจำปี 2562 : กปภ.ข.9 (86.73KB) สรุปเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - กปภ.ข.9 (86.65KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4/2562 ประจำปี 2562 : กปภ.ข.9 (93.92KB) สรุปเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กปภ.ข.10) (155.05KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (กปภ.ข.10) (159.55KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (กปภ.ข.10) (159.55KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (กปภ.ข.10) (159.55KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (กปภ.ข.10) (155.05KB)