จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - กปภ.ข.1 (135.14KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2562 - กปภ.ข.1 (281.80KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.1 (288.77KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปรจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.1 (230.91KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 1 ประจำปี 2562 กปภ.ข.2 (89.15KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 2 ประจำปี 2562 กปภ.ข.2 (89.87KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 3 ประจำปี 2562 กปภ.ข.2 (88.16KB) สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562. กปภ.ข.2 (547.02KB) สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.2 (3.08MB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน ไตรมาส 4 ปี 2562 กปภ.ข.2 (1.71MB) สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (500.61KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนไตรมาส 1-2 ประจำปี งบประมาณ 2562 กปภ.ข.3 (389.78KB) การจัดการข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.ข.3 (ไตรมาส 3) ปี 2562 (389.67KB) การจัดการข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ปี 2562 (389.67KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปี 2562 - กปภ.ข.3 (516.03KB) รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กปภ.ข.4) (450.22KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2562 กปภ.ข.4 (237.98KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปี 2562 กปภ.ข.4 (240.05KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปี 2562 กปภ.ข.4 (238.88KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปี 2562 กปภ.ข.4 (448.35KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 และ 2 ประจำปี 2562 - กปภ.ข.5 (1.30MB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปี 2562 - กปภ.ข.5 (37.77KB) สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - กปภ.ข.5 (84.01KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปี 2562 - กปภ.ข.5 (65.92KB) รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ปีที่ผ่านมา) กปภ.ข.6 (65.41KB) สรุปผลเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.6 (285.46KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2 ประจำปี 2562 กปภ.ข.6 (42.67KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปี 2562 กปภ.ข.6 (453.19KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปี 2562 กปภ.ข.6 (532.41KB) สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (40.49KB) บันทึกรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1/2562 (กปภ.ข.7) (316.56KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๓/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (95.02KB) บันทึกรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2562 (กปภ.ข.7) (343.03KB) สรุปเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (47.92KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๔/๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (กปภ.ข.๗) (53.92KB) รายงานสรุปเรื่องการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง (กปภ.ข.8) ปีงบประมาณ 2562 (344.17KB) รายงานการจัดการเรื่องข้อร้องเรียน กปภ.ข.8 ปีงบประมาณ 2562 (244.62KB) รายงานการจัดการเรื่องข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562 (244.62KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน (กปภ.ข.8) ไตรมาสที่ 1 (209.65KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน (กปภ.ข.8) ไตรมาสที่ 2 (210.21KB) รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน (กปภ.ข.8) ไตรมาสที่ 3 (226.57KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.8 (ไตรมาส 3) (232.52KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน (กปภ.ข.8) ไตรมาสที่ 4 (236.29KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.8 (ไตรมาส 4) (318.97KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2/2562 ประจำปี 2562 (23.89KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1/2562 ประจำปี 2562 : กปภ.ข.9 (100.69KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2/2562 ประจำปี 2562 : กปภ.ข.9 (23.89KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3/2562 ประจำปี 2562 : กปภ.ข.9 (86.73KB) สรุปเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - กปภ.ข.9 (86.65KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4/2562 ประจำปี 2562 : กปภ.ข.9 (93.92KB) สรุปเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (กปภ.ข.10) (155.05KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (กปภ.ข.10) (159.55KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (กปภ.ข.10) (159.55KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (กปภ.ข.10) (159.55KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (กปภ.ข.10) (155.05KB)