จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค - เขต 1

ส่วนภูมิภาค - เขต 2

ส่วนภูมิภาค - เขต 3

ส่วนภูมิภาค - เขต 4

ส่วนภูมิภาค - เขต 5

ส่วนภูมิภาค - เขต 6

ส่วนภูมิภาค - เขต 7

ส่วนภูมิภาค - เขต 8

รายงานสรุปเรื่องการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง (กปภ.ข.8) ปีงบประมาณ 2562 (344.17KB) รายงานการจัดการเรื่องข้อร้องเรียน กปภ.ข.8 ปีงบประมาณ 2562 (244.62KB) รายงานการจัดการเรื่องข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562 (244.62KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน (กปภ.ข.8) ไตรมาสที่ 1 (209.65KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน (กปภ.ข.8) ไตรมาสที่ 2 (210.21KB) รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน (กปภ.ข.8) ไตรมาสที่ 3 (226.57KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.8 (ไตรมาส 3) (232.52KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน (กปภ.ข.8) ไตรมาสที่ 4 (236.29KB) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.8 (ไตรมาส 4) (318.97KB)

ส่วนภูมิภาค - เขต 9

ส่วนภูมิภาค - เขต 10