จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) กันยายน 2563 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) สิงหาคม 2563 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) กรกฎาคม 2563 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) มิถุนายน 2563 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) พฤษภาคม 2563 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เมษายน 2563 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) มีนาคม 2563 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) มกราคม 2563 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ธันวาคม 2562 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) พฤศจิกายน 2562 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ตุลาคม 2562