จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) กันยายน 2562 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) สิงหาคม 2562 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) กรกฎาคม 2562 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) มิถุนายน 2562 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) พฤษภาคม 2562 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) เมษายน 2562 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) มีนาคม 2562 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) มกราคม 2562 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ธันวาคม 2561 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) พฤศจิกายน 2561 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ตุลาคม 2561