จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563-กปภ.เขต 1 (101.44KB) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 - กปภ.ข.2 (732.01KB) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (กปภ.ข.3) (2.37MB) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (กปภ.ข.4) (521.18KB) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 - กปภ.ข.5 (317.83KB) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ปีที่ผ่านมา) (กปภ.ข.6) (302.95KB) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2563 กปภ.ข.7 (127.50KB) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ( กปภ.ข.8) ปีงบประมาณ 2563 (649.05KB) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 : กปภ.ข.9 (667.02KB) รายงานวิเคระห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กปภ.ข.10 (275.65KB) รายงานผลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (609.40KB)