จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562-กปภ.เขต 1 (124.68KB) รายงานผลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.๒ ไตรมาส 1-4 (1.46MB) รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562-กปภ.ข.3 (528.43KB) รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (528.43KB) รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.4 (2.37MB) รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 - กปภ.ข.5 (237.75KB) รายงานผลการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.6 (3.24MB) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2562 (78.19KB) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๔ /๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (กปภ.ข.๗) (1.59MB) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 กปภ.ข.8 (814.86KB) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 : กปภ.ข.9 (540.29KB) รายงานวิเคระห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ กปภ.ข.10 (365.92KB)