จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการทั้งหมด รายชื่อผู้ทิ้งงาน ข้อมูลรายงาน ตั้งค่าผู้ใช้งาน

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.ข.1 ปีงบประมาณ 2561 (372.20KB) รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 กปภ.ข.2 (142.83KB) รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561 กปภ.ข.3 (2.92MB) รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กปภ.ข.4 (3.14MB) รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 - กปภ.ข.5 (274.83KB) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 กปภ.ข.6 (266.42KB) รายงาน่วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (605.09KB) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (กปภ.ข.8) ปีงบประมาณ 2561 (441.60KB) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 : กปภ.ข.9 (311.84KB) รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กปภ.ข.10 (1.13MB) รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (381.24KB)