จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาน้ำพอง กปภ.ส.นพ./01/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำ จำนวน 180 เครื่อง ดำเนินการ 20 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาน้ำพอง กปภ.ส.นพ./01/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำ จำนวน 180 เครื่อง ดำเนินการ 20 มี.ค. 2562
กปภ. สาขากุมภวาปี 2/2562 จำหน่ายสินทรัพย์ถาวรชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด ดำเนินการ 18 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/12/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 33 รายการ , วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 47 รายการ, มาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 14 รายการ ) ดำเนินการ 18 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ที่ 2/2562 (ครั้งที่ 2) ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 19 รายการ (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 15 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาเทิง 4/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 9 รายการ ดำเนินการ 14 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน 1/2562 ขายทอดตลาด เลขที่ 1/2562 ดำเนินการ 12 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาโพนทอง 1/62 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ ดำเนินการ 11 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาโพนทอง 1/62 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ ดำเนินการ 11 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาโพนทอง 1/62 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ ดำเนินการ 11 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาบางมูลนาก กปภ.บน.2/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 17 รายการ ดำเนินการ 11 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาตะพานหิน กปภ.ตห.5/2562 ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด 1 รายการ เลขที่ กปภ.ตห.5/2562 ดำเนินการ 6 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาพาน 2/2562 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 13 รายการ ดำเนินการ 6 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 4/2562 ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 44 รายการ ดำเนินการ 28 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 1/2562 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 39 รายการ ดำเนินการ 27 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 2/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 17 รายการ ดำเนินการ 27 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 3/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด (ยานพาหนะ) จำนวน 1 รายการ ดำเนินการ 27 ก.พ. 2562
กองจัดหา กจห.11/2562 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 411 รายการ ดำเนินการ 26 ก.พ. 2562
กปภ. สาขามหาสารคาม กปภ.ส.มค.01/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ประจำปี 2561 ดำเนินการ 26 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาลำปาง 2/2562 ขายทอดตลาดวัสดุมาตรวัดน้ำชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 22 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 12562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร วัสดุถาวร และวัสดุคงคลังชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน ประจำปี 2561 ดำเนินการ 15 ก.พ. 2562
กปภ. เขต 3 1/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 129 รายการ ดำเนินการ 14 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาเด่นชัย 6/2562 ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 10 รายการ ดำเนินการ 13 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาเด่นชัย 7/2562 ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 18 รายการ ดำเนินการ 13 ก.พ. 2562
กปภ. สาขาลาดยาว กปภ.สาขาลาดยาว 3/2562 ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง(มาตรวัดน้ำชำรุด-อุปกรณ์เสื่อมสภาพ) จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 11 ก.พ. 2562