จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบุคคลธรรมดา นางรัตนา อุดมศรี (คุณวุฒิ ปวส.) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001 169,920.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบุคคลธรรมดา นายจักริน ทองดี (ระดับฝีมือ) ปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ 129,600.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบุคคลธรรมดา นายณรงค์ กล่อมแก้ว (ระดับฝีมือ) ปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ 129,600.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบุคคลธรรมดา นายธนากร มะลิทอง (ระดับฝีมือ) ปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ 129,600.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาอุดรธานี งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 444 หมู่ 11 ซอยบ้านหนองนาเกลือ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และโรงกรองน้ำบ้านนิคม ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 700,850.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบ PWA Cyber Security 1,068,930.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 1 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต กปภ.สาขาตราด สำหรับปีงบประมาณ 2564 5,835,560.12กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 3,766,305.84กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพนัสนิคม งานจ้างเหมานิติบุคคล เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านงานผลิต กปภ.สาขาพนัสนิคม 2,976,825.60กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบุคคลธรรมดา นางอังศุนิจ วันไว (คุณวุฒิ ปวส.) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001 169,920.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบ้านฉาง จ้างเหมาบุคคลธรรมดา น.ส.วชิรญา ลิ้มสกุลทิพย์ (คุณวุฒิ ปวส.) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001 169,920.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 1 จัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 จำนวน15,045 ท่อ 17,546,983.50กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา โครงการบำรุงรักษาระบบการจัดการสารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค (LIMS) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 856,000.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขามหาสารคาม งานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดภายในอาคาร สถานที่ (แม่บ้าน) กปภ.สาขามหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 312,000.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา งานจ้างบำรุงรักษาซอฟแวร์ในระบบศูนย์บริการสารสนเทศ (GISC) ปีงบประมาณ 2564 2,277,738.96ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาภูเก็ต จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 162,000.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ในระบบศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (GISC) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 2,277,738.96ธันวาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต10 มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ๑/๒ นิ้ว(ไม่รวมอุปกรณ์) จำนวน ๑๓,๐๐๐ เครื่อง และมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ๓/๔ นิ้ว(พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๔๐๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 12,524,350.00ตุลาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคาร และดูแลสวน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2564 1,680,000.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 คลอรีนเหลว ขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 7,869 ท่อ พร้อมขนส่ง 18,317,340.17กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 สารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง จำนวน 798,650 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง 13,758,343.55กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 ผงปูนคลอรีนชนิด 65% (แคลเซียมไฮโปคลอไรด์) จำนวน 518 ถัง พร้อมขนส่ง 1,191,659.00กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 สารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 2,406,775 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง	 17,151,160.01กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา ซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 พร้อมขนส่ง จำนวน 699,400 กิโลกรัม สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 4,815,683.73กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) จ้างเหมายามเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 1,765,451.58กันยายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)