จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาเขาชัยสน ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 642,000.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโสกม่วง หมู่ 14 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) 847,440.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนตรงข้ามทางเข้าบ้านหนองโข่ย ทล.208 ท่าพระ-มหาสารคาม ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 1,112,800.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 13 (หมู่บ้านนานาชาติเปรมปรีดี) ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.สาขากาฬสินธุ์ 567,100.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบางปะกง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) กปภ.สาขาบางปะกง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 670,000.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนพิกุล หมู่ 7 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กปภ.สาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) 2,903,980.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองกระรอก ม.4 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาชนบท (น.แวงใหญ่) 799,290.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหินตั้ง หมู่ 10 (คุ้มหลังโรงเรียน) บ้านโคกก่อง หมู่ 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาบ้านไผ่ 908,430.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนบ่อ หมู่ 4,12 และ 15 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 3,584,500.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านบัวคำ หมู่ 2 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.ร่องคำ) 1,706,650.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดงประเสริฐ หมู่ 9,10 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) 761,000.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบางสะพาน งานวางท่อขยายเขตประปาบริเวณถนนสวนขนุน-มะเดื่อทอง ม.10 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,022,920.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบางสะพาน งานวางท่อขยายประปา บริเวณถนนดอนใจดี-ทุ่งกลาง ม.8 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,531,692.00กันยายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกภูดิน หมู่ 6 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) 571,380.00กันยายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ 4,877,060.00กันยายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านโนนสิงห์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาบ้านไผ่ 1,921,720.00กันยายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมาบริการและควบคุมการผลิตน้ำประปาแม่ข่ายฝาง 114,000.00ตุลาคม 2561เฉพาะเจาะจง
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (กปภ.สาขาพิจิตร) (น.หัวดง) 3,204,650.00พฤศจิกายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (กปภ.สาขากำแพงเพชร) 37,450,000.00พฤศจิกายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๒ บ้านหนองแก, ม.๑๑ บ้านหนองโสน ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (กปภ.สาขาตะพานหิน) 3,220,700.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๒,๓ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก (กปภ.สาขาตาก) 4,547,500.00ตุลาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1,3 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (กปภ.สาขาพิจิตร) (น.วังกรด) 5,936,360.00พฤศจิกายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 309,006,370.00มีนาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา-บางปะอิน-วังน้อย-อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ ๑ ก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา ๒ และระบบท่อส่ง-จ่าย 1,005,834,240.00กรกฎาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาฝาง จ้างเหมาบริการและควบคุมการผลิตน้ำประปาหน่วยบริการแม่อาย 117,600.00ตุลาคม 2561เฉพาะเจาะจง