จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กองจัดหา งานจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP การประปาส่วนภูมิภาค 9,683,500.00ธันวาคม 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำบริเวณแยกไม้เสียบ ม.2ม9 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 2,340,000.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์บริหารการให้บริการคอมพิวเตอร์ 749,000.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานจ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 จำนวน 22 สาขา โดยจัดกลุ่มเป็น 2 พื้นที่ กลุ่มพื้นที่ที่ 1 ประกอบด้วย กปภ.สาขา จำนวน 10 สาขา (กปภ.สาขา ขอนแก่น กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สมเด็จ ชัยภูมิ แก้งคร้อ จัตุรัส หนองบัวแดง ภูเขียว บำเหน็จณรงค์) กลุ่มพื้นที่ ที่ 2 ประกอบด้วย กปภ.สาขา จำนวน 12 สาขา (กปภ.สาขา บ้านไผ่ ชุมแพ น้ำพอง ชนบท กระนวน หนองเรือ เมืองพล มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ร้อยเอ็ด โพนทอง สุวรรณภูมิ) 120,742,805.01มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จำนวน 22 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ชัยภูมิ, มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด (ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61) 14,581,425.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 โครงการย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4270 ดอนลานข่อย - ไม้เสียบ ม.6,9 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 5,204,000.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้จังหวัดกระบี่ (กระบี่น้อย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 3,944,766.00ธันวาคม 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานอำนวยการ งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 4 ครอบครัว (สถานีผลิตน้ำเขาโรงครัว) ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 428,000.00มกราคม 2561เฉพาะเจาะจง
งานอำนวยการ ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองแก่ง หมู่ 3 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) 1,821,996.00ธันวาคม 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Video Conference) การประปาส่วนภูมิภาค 1,070,000.00ธันวาคม 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบพัฒนาระบบประปารองรับพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 26,750,000.00ธันวาคม 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองบริการสารสนเทศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เขต 9) 10,000,000.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาลำพูน ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 1,584,000.00ธันวาคม 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเกาะคา ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเข้าซ้อน หมู่ 1 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1,363,287.00ธันวาคม 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 9,533,700.00ธันวาคม 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 1,823,996.90ธันวาคม 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา แผนการจัดซื้อที่ดิน 260,000,000.00ธันวาคม 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ กปภ. สาขารังสิต (พ) เนื้อที่ 100 ไร่ 256,021,000.00ธันวาคม 2560เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา จัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบแห่งใหม่ กปภ. สาขารังสิต (พ) เนื้อที่ 1 ไร่ 4,127,000.00ธันวาคม 2560เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา เช่ารถยนต์ใช้งานในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคจำนวน 3 รายการ รวม 8 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 6,082,308.00ธันวาคม 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา เพื่อทดแทนรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี จำนวน 132 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 64,574,928.00ธันวาคม 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ภารกิจและผลการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคปีงบประมาณ 2561 3,161,743.00ธันวาคม 2560เฉพาะเจาะจง
กองจัดหา จ้างเผยแพร่ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 535,000.00พฤศจิกายน 2560เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาบางคล้า งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 11 ถึงทางหลวง หมายเลข 331 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2,184,298.00พฤศจิกายน 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบางคล้า งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายคลองชลประทานซอย 4 - ทางเข้าหนองหม้อแตงคลองใหม่ หมู่ 2 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 737,230.00พฤศจิกายน 2560ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)