จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาแหลมฉบัง งานกำจัดตะกอน 526,440.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาด่านซ้าย ค่าซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ลำน้ำแพร่ กปภ.สาขาด่านซ้าย 137,000.00เมษายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 7 โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan WSP) งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) (ส.บ้านถ่อน) ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 963,000.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2,260,910.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาสันกำแพง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 16,265,070.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่สาย อำเภอแม่สาย-แม่จัน-เชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ระยะเร่งด่วน) การประปาส่วน ภูมิภาคสาขาแม่สาย 26,752,140.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2563 308,075.23มกราคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 9 ซื้อมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว Class C พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๗๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2,546,600.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาบำเหน็จณรงค์ จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดกรอง ทรายกรองและซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ 158,000.00เมษายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาชุมพร จ้างเหมา งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยบ้านในหมวด ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร 588,500.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาละหานทราย งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อในกิจกรรมด้านน้ำสูญเสีย , ยกเลิกท่อเดิมที่ซ้ำซ้อนกับท่อเมนที่ว่งใหม่ หมดสภาพใช้งานเพื่อลดน้ำสูญเสีย 514,000.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลักสถานีผลิตน้ำหนองแสง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 895,590.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลักสถานีผลิตน้ำวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ 501,295.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาเดชอุดม (น.นาส่วง) ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ 963,000.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 การประปาส่วนภูมิภาค 2,305,315.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขาเลย (ท่าลี่) อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 47,602,160.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาภูเขียว งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว,ติิดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ โรงกรองน้ำหน่วยบริการบ้านดอน ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาภูเขียว 376,000.00เมษายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาภูเขียว งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว,ติิดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อ โรงกรองน้ำแม่ข่ายภูเขียว ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาภูเขียว 376,000.00เมษายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเชียงราย งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ บจ.เคเอส คอร์ปอเรชั่น โครงการ ONE PREMIER ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 1,012,893.06มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแม่สอด งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ของนางแสงกุหลาบ วงษ์กิจ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด 719,702.79เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี กปภ.สาขาศรีประจันต์ กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช กปภ.สาขาด่านช้าง กปภ.สาขาอู่ทอง และกปภ.สาขากาญจนบุรี 32,463,121.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปักธงชัย งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการปฏิบัติงานช่วยผลิตน้ำ ณ หน่วยบริการวังน้ำเขียว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 115,200.00เมษายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาชุมพร จะ จ้างเหมา งานปรับปรุงเส้นท่อ ซีเฟสซอย 1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร กปภ.สาขาชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 909,500.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2562 (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานวางท่อเชื่อมบ่อบาดาล บ่อที่ 1,2 บ้านนาลาดควาย เข้าสู่ระบบจ่ายน้ำ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู (ชั่วคราว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 923,410.00มีนาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท อู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง 2,310,000.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)