จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาพนมสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานกำจัดตะกอน สระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำท่าตะเกียบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 575,660.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมา งานซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 1,158,810.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) งานจ้างเหมา งานซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 757,560.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเกาะสมุย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหลังคาสถานีผลิตน้ำพรุกระจูด (ระบบ RO) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 628,300.79พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเชียงราย ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ประจำปีงบประมาณ 2563 1,404,910.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขากุยบุรี 856,000.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร, วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 59 รายการ 18,268.34พฤษภาคม 2563วิธีทอดตลาด
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร บ้านพัก 2 ครอบครัวโครงสร้างไม้ผนังกระเบื้อง 1 ชั้น จำนวน 2 หลัง 18,000.00พฤษภาคม 2563วิธีทอดตลาด
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 31 รายการ 58,976.53พฤษภาคม 2563วิธีทอดตลาด
กปภ. สาขาน้ำพอง โครงการขยายเขตน้ำประปาภูมิภาค บ้านกุดกว้าง ม.8 ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 300,500.00พฤษภาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 4 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง(น.นาบอน) 43,798,310.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาจันทบุรี งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้บริษัท โอดิโด้ จำกัด บริเวณ หมู่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 738,415.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสาย ข๗ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมภาคสาขาพิบูลมังสาหาร 1,388,000.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาน้ำพอง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการเดอะทาวน์เฟส 2 ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง 380,159.00พฤษภาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาแม่สาย งานติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในระบบผลิต กปภ.สาขาแม่สาย และหน่วยบริการแม่จัน 891,310.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร 642,000.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ 65,333.33พฤษภาคม 2563วิธีทอดตลาด
กองจัดหา จัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี จำนวน 1 เครื่อง 3,000,000.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดระหว่างค้ำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ตามสัญญาเลขที่ กจห.๔๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,051,703.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่สาย อำเภอแม่สาย-แม่จัน-เชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ระยะเร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย 26,752,140.00พฤษภาคม 2563คัดเลือก
กปภ. สาขาภูเขียว งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว,ติิดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร โรงกรองน้ำหน่วยบริการบ้านดอน ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาภูเขียว 376,000.00พฤษภาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาเกาะสมุย ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังประจำเดือน พฤษภาคม 2563 189,357.90พฤษภาคม 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยตัน หมู่ที่ 6 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 549,980.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 400 ลบ.ม./ชม. สถานีสูบน้ำแรงต่ำกุยบุรี กปภ.สาขากุยบุรี 631,300.00พฤษภาคม 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 3 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ การเคหะแห่งชาติ โครงการ อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3 ) ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 5,756,000.00เมษายน 2563ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)