จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กปภ. สาขาเกาะคา งานจัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ 727,386.00ตุลาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 บุคคลภายนอกบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 878,640.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานจ้างผลิตขวดเพ็ทบรรจุน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ ซีซี. พร้อมฉลากติดขวดน้ำดื่ม และฝาขนาด ๓๐ มม. จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 1,339,533.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาอุดรธานี งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 444 ม.11 ซ.บ้านหนองนาเกลือ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี และโรงกรองน้ำบ้านนิคม ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 856,000.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ผงปูนคลอรีนชนิด 65% จำนวน 1,177 ถัง ประจำปีงบประมาณ 2563 3,001,541.97กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 ผงปูนคลอรีน 65 % (แคลเซียมไฮโปรคลอไรต์) จำนวน 816 ถัง พร้อมขนส่ง ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2563 2,022,728.00กันยายน 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาศรีราชา งานจ้างเหมาผู้สนับสนุนการปฎิบัติงานด้านผลิตน้ำ จำนวน 15 คน (ระยะเวลา 3 เดือน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา 548,187.75สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 7 บุคคลภายนอกบริการทำความสะอาดสถานที่บริเวณภายในอาคาร การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 535,000.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,860,000.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจาก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ จำนวน12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30กันยายน 2563) 1,476,000.00สิงหาคม 2562เฉพาะเจาะจง
กปภ. สาขาสวรรคโลก จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน (กปภ.สาขาสวรรคโลก) 111,600.00กันยายน 2563เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 8 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ 15,216,223.90สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ของการประปาส่วนภูมิภาค 562,071.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ประจำปีงบประมาณ 2563 588,868.08สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารภายในการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 770,400.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2563 758,731.65สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่าระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network : VPN) การประปาส่วนภูมิภาค 8,596,380.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 จัดซื้อผงปูนครอรีนชนิด 65% จำนวน 533 ถัง พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 1,332,500.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา จ้างออกแบบและพิมพ์วารสารน้ำ ปี 2563 1,284,000.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต10 และอาคารห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) 3 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 745,362.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 8 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณ กปภ.ข.8 จำนวน 12 เดือน (1ตุลาคม 2562 – 30กันยายน 2563) 738,000.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 จ้างจัดหาแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 14 รายการ 1,413,898.40สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา เช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 3,967,560.00กันยายน 2562คัดเลือก
กปภ. เขต 9 งานจ้างเหมานิติบุคคลทำความสะอาดและดูแลสวนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ กปภ.ข.๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 927,000.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา แผนการจัดซื้อน้ำประปา 2,530,764,000.00สิงหาคม 2562ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)