จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน ชื่อโครงการ วงเงินโดยประมาณ ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดหา
กองบริการสารสนเทศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ส่วนกลาง) 1,000,000,000.00ปีงบประมาณ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองจัดหา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ส่วนกลาง เพิ่มเติม - 1 ) 1,000,000,000.00ปีงบประมาณ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองบริการสารสนเทศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เขต 1) 1,000,000,000.00ปีงบประมาณ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองบริการสารสนเทศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เขต 6) 10,000,000.00ปีงบประมาณ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองบริการสารสนเทศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เขต 7) 10,000,000.00ปีงบประมาณ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองบริการสารสนเทศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เขต 9) 10,000,000.00ปีงบประมาณ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองบริการสารสนเทศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (เขต 10) 100,000,000.00ปีงบประมาณ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 โครงการย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4023 ดอนเมืองภูเก็ต-แหลมพันวา ระหว่าง กม.4+780-กม.6+060 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 5,306,300.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 ย้ายท่อส่งน้ำดิบสถานีผลิตน้ำป่าพะยอม บริเวณถนนสายทุ่งชุมพล-ลานข่อย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 2,994,110.00มกราคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานซื้อมาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว รวมอุปกรณ์ จำนวน 500 เครื่อง 535,000.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลวความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 15% ให้ กปภ.สาขามหาสารคาม จำนวน 42 ตัน สำหรับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561-กันยายน 2561 614,180.14พฤษภาคม 2561คัดเลือก
กปภ. สาขาขอนแก่น งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดนัำเข้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 4 ถนนมิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 861,000.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 โครงการย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจิตตะยโศธร (แยกจากถนน พ.ศ.2462 ช่วงบ้านเดื่อ-บ้านคำแข้) ตลอดสาย ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง 600,270.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บ้านหนองนิยม ม.14 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 1,592,160.00เมษายน 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาแม่แตง ยกเลิกแผนงานซ่อมแซมแก้ไขงานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,937,613.41กุมภาพันธ์ 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขายโสธร งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน 129,470.00มีนาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำแบบรอบช้า จำนวน 4 เครื่อง ให้กับกปภ.สาขาบ้านไผ่ 1,084,980.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 6 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทัพยากรน้ำ โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านคำจั่น หมู่ที่ 15 , บ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 17 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 3 ,บ้านเพี้ยฟาน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 ,บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 5 ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน 26,537,605.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 4 จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง 232,190.00มีนาคม 2561เฉพาะเจาะจง
กปภ. เขต 9 งานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาเชียงใหม่ 9,009,400.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาขอนแก่น งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าที่ดิน ของนายวัฒนะ วัฒนะศัพท์ ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) 568,000.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้า กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 1,370,000.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑ กปภ.ข.๙ จำนวน ๑๕ รายการ 183,594.89มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. เขต 9 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กปภ.ข.๙ จำนวน 6 รายการ 110,652.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กปภ. สาขาปากท่อ จ้างเหมาขยายเขตวางท่อประปา และติดตั้งมาตรวัดน้ำ บริเวณอาคารและบ้านพัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา บ้านเลขที่ 179 หมู่ 7 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 987,236.00มีนาคม 2561ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)