จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กองจัดหา มท 55910/47 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ ระยะที่ ๑ ดำเนินการ 24 มี.ค. 2565
กองจัดหา มท 55622/63 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ กปภ. พ.ศ.2566-2570 ดำเนินการ 18 มี.ค. 2565
กองจัดหา มท 55710/15 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดำเนินการ 4 ก.พ. 2565
กปภ. สาขาห้วยยอด 64117164323 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคถนนสายหว่างคลองพัฒนา หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายศักดิ์ชัยถึงเขตตำบลเขาขาว) ตำบลเขากอบ กปภ.สาขาห้วยยอด ดำเนินการ 25 ม.ค. 2565
กองจัดหา มท 55613-4/55 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี 2565 ดำเนินการ 25 ม.ค. 2565
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา - จ้างบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ดำเนินการ 31 ส.ค. 2564
กองจัดหา มท 55612-1/229 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการ 30 ส.ค. 2564
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา - จ้างเหมาสูบทอยน้ำดิบเข้าสระพักน้ำดิบสวนสน ใช้เครืองสูบพญานาคขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ดำเนินการ 24 ส.ค. 2564
กองจัดหา มท 55031/58 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรของ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการ 31 พ.ค. 2564
กองจัดหา ที่ มท 55710/67 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียของ กปภ. (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ดำเนินการ 20 พ.ค. 2564
กปภ. เขต 1 - งานจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการวางท่อส่งน้ำคลองพานทอง-อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ดำเนินการ 27 เม.ย. 2564
กองจัดหา มท 55812-1/312 จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างราคาค่าน้ำ ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการ 27 เม.ย. 2564
กองจัดหา หนังสือเชิญชวน ลว. 10 มีนาคม 2564 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กรของ การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ดำเนินการ 10 มี.ค. 2564
กองจัดหา - จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ กปภ. ปี ๒๕๖๔ ดำเนินการ 2 มี.ค. 2564
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา - จ้างสูบทอยน้ำดิบจากคลองท่าไข่เข้าสระพักน้ำดิบสวนสน ใช้เครื่องสูบพญานาค ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ดำเนินการ 17 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาสาขาฉะเชิงเทรา - จ้างสูบทอยน้ำดิบจากคลองท่าไข่เข้าสระพักน้ำดิบสวนสน ใช้เครื่องสูบพญานาค ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ดำเนินการ 1 ก.พ. 2564
กองจัดหา มท 55712/10 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 1 ก.พ. 2564
กองจัดหา - จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน กปภ. ปี 2564 ดำเนินการ 25 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 1 - จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลและน้ำกร่อย เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 22 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.001/2564 งานย้ายแนวท่อหลบโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตอน 11 บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟ ถนนสุขุมวิท ช่วง กม.191+650 อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง ดำเนินการ 15 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาภูเขียว 8/2563 งานซ่อมเปลี่ยนท่อขนาด 300 มม. หน้าโรงกรองน้ำภูเขียว ม.2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ดำเนินการ 25 ก.ย. 2563
กปภ. เขต 1 - งานจ้างที่ปรึกษา การศึกษาความเหมาะสมโครงการจัดหาแหล่งน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำดิบสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ดำเนินการ 19 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 8896 งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ดำเนินการ 20 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 63047329809 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ หมู่ 2 (บริเวณเลียบคลองหนึ่ง) ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 16 เม.ย. 2563
กองจัดหา - จ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙ เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS๙) รวมถึงฉบับที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS๑๖) ครั้งที่ ๒ ดำเนินการ 16 เม.ย. 2563