จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 1 - งานจ้างที่ปรึกษา การศึกษาความเหมาะสมโครงการจัดหาแหล่งน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำดิบสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา ดำเนินการ 19 ส.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 8896 งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ดำเนินการ 20 เม.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 63047329809 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ หมู่ 2 (บริเวณเลียบคลองหนึ่ง) ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 16 เม.ย. 2563
กองจัดหา - จ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙ เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS๙) รวมถึงฉบับที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS๑๖) ครั้งที่ ๒ ดำเนินการ 16 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-040/2563 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบวางท่อเสริมศักยภาพน้ำอุปโภคบริโภค จากอ่างเก็บน้ำคลองสียัด-อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาชลบุรี/พนัสนิคม ดำเนินการ 7 เม.ย. 2563
กองจัดหา - จ้างที่ปรึกษาโครงการระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) แบบองค์รวม ดำเนินการ 18 มี.ค. 2563
กองจัดหา - จ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙ เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS๙) รวมถึงฉบับที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๖ เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS๑๖) ดำเนินการ 16 ม.ค. 2563
กองจัดหา กจห.79/2562 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการเฝ้าระวังระดับน้ำเพื่อการเตือนภัย ดำเนินการ 2 ก.ย. 2562
กองจัดหา กจห.77/2562 จ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ กปภ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) ดำเนินการ 26 ส.ค. 2562
กปภ. สาขาเบตง 11/62 งานซ่อมแซมอุปกรณ์ DataLogger กปภ.สาขาเบตง ดำเนินการ 11 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาระโนด - 	ซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาระโนด ดำเนินการ 10 ก.ค. 2562
กองจัดหา กจห.8/2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวน แผนยุทธศาสตร์องค์กรของการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 3 (ปี 2563-2564) และจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรของการประปาส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 4 (ปี 2565-2569) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดำเนินการ 6 ก.พ. 2562
กปภ. สาขานครสวรรค์ - งานติดตั้งวางท่อประปา ของนางสาวสมปอง โพธิ์ศรีสวัสดิ์ หลัง 7-11 หน้าวัดบางม่วง หมู่ที่ 3 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์) ดำเนินการ 24 ม.ค. 2562
กองจัดหา กจห.82/2561 จ้างที่ปรึกษาทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ กปภ. ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการ 27 ก.ย. 2561