จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาปากท่อ 03/2561 งานจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต ประจำปี 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ ดำเนินการ 8 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา 1/2561 โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต ดำเนินการ 8 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-27/2561 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 ดำเนินการ 7 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/70/2561 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (งบทำการประจำปี 2561) จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 7 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/31/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ชุมชนบ้านติ้ว และชุมชนบ้านฟากเลย (หมู่บ้านมั่นคง) ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 7 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา ชม. (พ) 6/2561 โครงการบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) สำหรับเครื่องจักรกล ดำเนินการ 7 พ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.24/2561 ซื้อโครงการระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ ระยะที่ 3(CIS) ดำเนินการ 4 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 63/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ดำเนินการ 4 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/22/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ EFM และติดตั้งอุปกรณ์ระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ(น.ห้วยทับทัน) ดำเนินการ 4 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/23/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ EFM และติดตั้งอุปกรณ์ระบบ DMA การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย (น.ค้อวัง) ดำเนินการ 4 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาอุบลราชธานี กปภ.อบ.8/2561 จ้างเหมางานก่อสร้างเสารับท่อแทนเสารับท่อเดิมที่ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ (ห้วยแจระแม และร่องน้ำคำ) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 4 พ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.25/2561 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบสูบส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิตรองรับระบบประปาแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ดำเนินการ 3 พ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.27/2561 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบสูบส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ดำเนินการ 3 พ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.23/2561 โครงการวางท่อเสริมแรงดันจากวัดชัยสิทธาวาส – แยกปทุมวิไลอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการ 3 พ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.21/2561 งานจ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อ GRP จากสถานีผลิตน้ำคลอง 13 ถึงวัดพิชิตปิตยาราม ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการ 3 พ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.26/2561 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อเสริมแรงดันในระบบท่อจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) คลองหลวง ธัญบุรี ลำลูกกา คลองหลวง ปทุมธานี งานสร้างสถานีจ่ายน้ำคลอง 5 งานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบึงคำพร้อย งานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณคลองแอล (คลอง 3) อำเภอคลองหลวง และงานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณคลอง 13 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการ 3 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/69/2561 จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อเมนประปาบริเวณโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.และผิวจราจรรางวี คสล.บริเวณซอยชื่นสินธ์ ซอยเมนตั้งแต่ซอยย่อย ๑๔-๓๓ (พหลโยธิน ๖๒) ชุมชนซอย ๓๙ หมู่ที่ ๔ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 3 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 9/2561 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ เทศบาลเมืองลำตาเสา บริเวณ ถนนทางเข้าหมู่บ้านชานกรุง หมู่ที่ 7 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ 3 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.13/61 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบริเวณศาลเจ้าพ่อเห่าดง ถนนห้วยใหญ่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กปภ.สาขาพัทยา ดำเนินการ 3 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาราชบุรี กปภ.รบ.3/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณหมู่ที่ ๒ บ้านเสาธง ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 3 พ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.22/2561 จ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ถนนบ้านแม่ระมาด - บ้านแม่จะเรา -บ้านทุ่งหลวง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ดำเนินการ 3 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีสะเกษ กปภ.ส.ศก./1/2561 งานปรับปรุงบ้านพัก ๔ ครอบครัว / ๑ หลัง / แม่ข่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (รหัสพัสดุ ๑๐๕๐๘๑๔) ดำเนินการ 2 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/66/2561 งานย้ายแนวท่อเมนประปาบริเวณโครงการก่อสร้างถนนสาย ปท.๓๐๐๔ แยก ทล. ๓๐๕ - บ้านลำลูกกา (กม.ที่ ๑+๙๐๐ ถึงกม.ที่ ๖+๐๐๐) อำเภอธัญบุรี , ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ดำเนินการ 30 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/67/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๕+๔๗๐.๖๗๓ ตอน ๒ (EAST SPUR LINE) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน ๑) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ ) ดำเนินการ 30 เม.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/68/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ช่วง กม.๙+๐๐๘.๓๕๐ - กม. ๑๕+๐๐๐.๐๐๐ (รวมทางแยกต่างระดับวังน้อย) ตอน ๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 30 เม.ย. 2561