จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาหลังสวน กปภ.สาขาหลังสวน 1/2562 งานจ้างเหมาปรับปรุงท่อทางดูด โรงสูบน้ำแรงต่ำพะเนียด แม่ข่ายหลังสวน กปภ.สาขาหลังสวน ดำเนินการ 24 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาตรัง 6/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายนาเมืองเพชร-โคกยาง หมู่ 4 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ดำเนินการ 24 ก.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน ป.20/2562 จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 24 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/23/2562 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 24 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.012/2562 จ้างเหมาค่าแรงและอุปกรณ์เปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ผู้ใช้น้ำรับโอนจำนวน 3180 เครื่อง ตำลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ดำเนินการ 23 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/22/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยฉลุงใต้ 2 (ซ.โต๊ะหมูด) ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ดำเนินการ 22 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/052/2562 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนบริเวณศูนย์บริการทางหลวง (SERVICE CENTER) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 บริเวณทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนศรีราชา-อ่าวอุดม ที่ กม.93+0025.225-กม.94+504.616 ด้านขวาทาง และที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 3702 กม.92+990.500-กม.94+478.303 ด้านซ้ายทาง กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการ 22 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/86/2562 จ้างทำแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน CIS Themal ดำเนินการ 22 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข./76/2562 โครงการแก้ไขปัญหาระบบจ่ายน้ำประปาไม่เพียงพอ สถานีจ่ายน้ำรัตนาภา กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 19 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/85/2562 งานวางท่อขยายเขตบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลไชโยและพื้นที่ข้างเคียง อ.ไชโย จ.อ่างทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ดำเนินการ 19 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/84/2562 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าบริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 19 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/83/2562 งานซ่อมแซมถังน้ำใส พร้อมทั้งปรับปรุงระบบระบายน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ดำเนินการ 18 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/82/2562 งานย้ายแนวท่อโครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน (บางส่วน) ถนนคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพฯ บริเวณ กม.52+000.000 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 18 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอย 4 ซอย 6 ซอย 7 บ้านวังตะคร้อ ตำบลเมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) ดำเนินการ 18 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่แตง 2/2562 งานย้ายแนวท่อประปา ให้กับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง ดำเนินการ 18 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/75/2562 งานย้ายแนวท่อประปา ออกจากบริเวณก่อสร้าง โครงการอำนวยความปลอดภัย ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชนเส้นทางสาย ขก.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านโคกท่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 15 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/74/2562 งานปรับปรุงตู้ควบคุมมอเตอร์แบบ VSD สถานีผลิตน้ำ บ้านเหล่ากล้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ดำเนินการ 15 ก.ค. 2562
กองจัดหา กจห.66/2562 จัดซื้อโครงการจัดหาแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ดำเนินการ 12 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/21/2562 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite Solution) จำนวน 720,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 12 ก.ค. 2562
กองจัดหา กจห.64/2562 งานซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปี 2562 จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 12 ก.ค. 2562
กองจัดหา กจห.65/2562 งานจ้างโครงการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ SCADA (10 แห่ง) ดำเนินการ 10 ก.ค. 2562
กองจัดหา กจห.62/2562 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลาง การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 36 เดือน ดำเนินการ 10 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-50/2562 งานก่อสร้างสระพักตะกอน ขนาด 400 ลบ.ม. อ.หลังสวน จ.ชุมพร กปภ.สาขาหลังสวน (แม่ข่ายหลังสวน) ดำเนินการ 9 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.10/62 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณชุมชนนาเกลือ 12/5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 9 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาตราด กปภ.ตร.-001/2562 งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 - 8 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด ดำเนินการ 9 ก.ค. 2562