จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/66/2561 โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อน้ำดิบจากโรงสูบน้ำแรงต่ำวังพระเจ้า–สถานีผลิตน้ำสระคู ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ ดำเนินการ 27 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/67/2561 งานปรับปรุงบ้านพักพนักงานขนาด 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง บริเวณ น. เขาสวนกวาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง (น.เขาสวนกวาง) ดำเนินการ 27 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/28/2561 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กปภ.ข.๙ ดำเนินการ 27 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/27/2561 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงบประมาณ 2562 ดำเนินการ 27 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-026/2561 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม สำหรับปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการ 27 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.22/2561 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 สถานี (สถานีผลิตน้ำบางละมุง, สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง, สถานีผลิตน้ำมาบประชัน, สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก, แพน้ำดิบสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล, สำนักงาน กปภ.(พ) สาขาพัทยา) จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) ดำเนินการ 27 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.21/2561 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 สถานี (สถานีผลิตน้ำมาบยางพรและสถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล) จำนวน 12 เดือน (ต.ค. 61 - ก.ย. 62) ดำเนินการ 27 ส.ค. 2561
กองจัดหา กจห.67/2561 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี – หนองคาย- หนองบัวลำภู อำเภอเมืองอุดรธานี - เพ็ญ - หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองหนองคาย - สระใคร จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง - โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการ 24 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/65/2561 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (สารเคมีชนิดคลอรีนเหลว 10 % ) ให้ กปภ.สาขามหาสารคาม สำหรับใช้ในเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 จำนวน 264 ตัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการ 24 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/100/2561 งานจัดซื้อปูนขาว (HYDRATED LIME) จำนวน 363,200 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการ 24 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 52/2561 ปรับปรุงบ้านพักอาคารชั้นเดียว อาคารไม้ 2 ครอบครัว ดำเนินการ 24 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/101/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๗ ตอน ท่าวุ้ง - มหานาม ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ดำเนินการ 24 ส.ค. 2561
กปภ. สาขามหาชนะชัย กปภ.สาขามหาชนะชัย 1/2561 โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.๒ บ.โนนกอย ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย ดำเนินการ 24 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 53/2561 ปรับปรุงสำนักงานเก่า ดำเนินการ 24 ส.ค. 2561
กองจัดหา กจห.66/2561 ซื้อชุดสื่อสารสำหรับส่งข้อมูลเครื่องวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 2 ชุด ดำเนินการ 23 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/64/2561 ปรับปรุงบ้านพักไม้สองชั้น 2 ครอบครัว บริเวณหลังสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส ดำเนินการ 23 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/3/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.6 , 14 , 15 , 19 บ.ปราสาทเบง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ (น.กาบเชิง) ดำเนินการ 23 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/5/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.หนองดุม , ม.9 บ.หนองม่วง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ(น.กันทรารมย์) ดำเนินการ 23 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/4/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.5 บ.ภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ดำเนินการ 23 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 3 83/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 5,8 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี และสถานีจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ดำเนินการ 23 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาสังขะ กปภ.สาขาสังขะ/3/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.4 บ.พราน ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ดำเนินการ 23 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์ 49/2561 ปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว ดำเนินการ 23 ส.ค. 2561
กปภ. สาขาแม่ฮ่องสอน 3/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินการ 23 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/26/2561 งานจ้างผลิตขวดเพ็ทบรรจุน้ำดื่ม ขนาด ๓๕๐ ซีซี. พร้อมฉลากติดขวดน้ำดื่ม และฝาขนาด ๓๐ มม. จำนวน ๓๙๕,๐๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดำเนินการ 23 ส.ค. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/2/2562 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณ กปภ.ข.8 ดำเนินการ 23 ส.ค. 2561