จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/15/2563 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตโรงกรองน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 75 ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 80 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 2 ชุด (แรงต่ำ) พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม ดำเนินการ 19 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/16/2563 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๑๕๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.หนองวัวซอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 19 ธ.ค. 2562
กองจัดหา กหจ.103/2562 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยการใช้งานระบบสารสนเทศของการประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 18 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 13/2563 งานปรับปรุงโรงกรองน้ำขนาด 100 ลบ.ม./ชม.เป็น 150 ลบ.ม./ชม.(น.ทับสะแก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการ 18 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/12/2563 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.ศรีบุญเรือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 18 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/13/2563 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ) ดำเนินการ 18 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-009/2563 งานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน จำนวน 10 ห้อง กปภ.สาขาบ้านบึง ดำเนินการ 18 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 12/2563 งานปรับปรุง ถังน้ำใส บริเวณสถานีผลิตน้ำปากแรต ดำเนินการ 17 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/3/2563 จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาเข้าหมู่บ้านสราญรมย์ ของบริษัท ภาภิรมย์ กรุ๊ป จำกัด หมู่ที่ 1 เลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 17 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/9/63 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.โซ่พิสัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 17 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/10/2563 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๑๕๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ (น.สังคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 17 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีสะเกษ กปภ.ส.ศก./1/2563 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยทับทันจากร้านดลใจ-วัดประชารังสรรค์-ฝายห้วยทับทัน กปภ.สาขาศรีสะเกษ ดำเนินการ 17 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/11/2563 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 17 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/11/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม บริเวณซอยคลองสาม ๑/๒ หมู่ที่ ๑ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ดำเนินการ 17 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/8/2563 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.ปากชม) ดำเนินการ 17 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/16/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ตามทางหลวงหมายเลข 2116 (บริเวณ กม 71+890 ถึง กม 72+004 และ กม 72+528 ถึง กม 72+540) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง ดำเนินการ 16 ธ.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.3/2563 งานปรับปรุงหลังคาอาคาร, ฝ้าเพดาน และระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน กปภ.ข.๑๐ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ดำเนินการ 16 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/43/2562 งานก่อสร้างอาคารโรงเก็บสารเคมีและติดตั้งระบบจ่ายแก๊สคลอรีนบริเวณสถานีผลิตน้ำท่ามะเดื่อ กปภ.สาขาเขาชัยสน ดำเนินการ 16 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 11/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ หน้าบ้าน สจ.ฉวน ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ดำเนินการ 13 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/7/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2563 บจ.ไม้ใหญ่เรียลเอสเตท 1604/138 ซ.หนองมันปลา 6 ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธี e-bidding ดำเนินการ 13 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/5/2563 มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๔ นิ้ว Class B พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๐๐ เครื่อง ดำเนินการ 11 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 10/2563 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อส่งไปหมู่ที่ 3,11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี กปภ.สาขาสวนผึ้ง ดำเนินการ 11 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/10/2563 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับเทศบาลเมืองลำตาเสาบริเวณถนนข้างตึกแถว (ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ) หมู่ที่ ๗ (ชุมชนสี่ขวาพัฒนา) ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 11 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/42/2562 โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาสงขลา ดำเนินการ 11 ธ.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.2/2563 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. และวางท่อเสริมแรงดันขนาด Dia ๓๑๕มม. (กปภ.สาขาพยุหะคีรี) ดำเนินการ 11 ธ.ค. 2562