จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 84/2563 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรวัดน้ำในพื้นที่ กปภ.สาขาสุพรรณบุรี กปภ.สาขาศรีประจันต์ กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช กปภ.สาขาด่านช้าง กปภ.สาขาอู่ทอง และกปภ.สาขากาญจนบุรี ดำเนินการ 12 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาวัฒนานคร 07/2563 จ้างนิติบุคคลช่วยปฎิบัตงานผลิตน้ำ ดำเนินการ 12 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.006/2563 จ้างเหมาขุดขยายเพิ่มความจุสระพักน้ำดิบคลองบางไผ่ กปภ.สาขาบ้านฉาง ดำเนินการ 11 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร กปภ.สาขาพิบูลฯ 1/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสาย ข๗ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมภาคสาขาพิบูลมังสาหาร ดำเนินการ 8 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 010/2563 งาน ติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 4 เลียบแนวถนนจากสามแยกหอป้าแมวไปถึง ถนนเส้นวัดศิริมงคล ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 8 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/79/2563 งานติดตั้งมาตรขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic และชุดรับ - ส่งข้อมูลระบบ Real Time เพื่อรับน้ำระหว่าง สถานีหนองบัว - สถานีท่าวุ้ง กปภ.สาขาสิงห์บุรี ดำเนินการ 8 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงราย 4/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาเชียงราย ดำเนินการ 8 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-43/2563 ก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาทุ่งสง ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กปภ.สาขาทุ่งสง ดำเนินการ 7 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-44/2563 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ การเคหะแห่งชาติ โครงการการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน๑) ระยะที่ ๑ ส่วนที่ ๑ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 7 พ.ค. 2563
กองจัดหา กจห.42/2563 จ้างโครงการระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุ (Smart Inventory Management : SIM) ดำเนินการ 7 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/60/2563 งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดระหว่างค้ำประกันสัญญา โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ตามสัญญาเลขที่ กจห.๔๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 7 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/77/2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic รับ - ส่งน้ำ ระหว่าง กปภ.สาขาบ้านนา กับ กปภ.สาขานครนายก ดำเนินการ 7 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/78/2563 งานติดตั้งมาตรขนาด 300 มม. ชนิด Electromagnetic และชุดรับ - ส่งข้อมูลระบบ Real Time เพื่อรับ-ส่งน้ำระหว่าง กปภ.สาขาอ่างทอง - กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ ดำเนินการ 7 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/76/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณจุดดันลอดทางรถไฟ ถึง พาราไดร์ รีสอร์ท ม.2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 7 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 63047591940 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 9 (ชุมชนนันทปัญญา) ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ดำเนินการ 7 พ.ค. 2563
กองจัดหา กจห.39/2563 จ้างบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 7 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-42/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำคีรีรัฐนิคม ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านตาขุน (น.คีรีรัฐนิคม) ดำเนินการ 5 พ.ค. 2563
กองจัดหา กจห.43/2563 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ดำเนินการ 5 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 82/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยตัน หมู่ที่ 6 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ดำเนินการ 5 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-055/2563 งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาชลบุรี (พ), กปภ.สาขาบ้านบึง, กปภ.สาขาพนัสนิคม และกปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการ 30 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/15/2563 งานจัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภอสิงหนคร กปภ.สาขาสงขลา (ครั้งที่ 3) ดำเนินการ 30 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/59/2563 ซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง สูบน้ำได้ 500 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 40 ม. (เฉพาะเครื่อง) จำนวน 2 เครื่่อง ดำเนินการ 30 เม.ย. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/22/2563 งานค่าก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน กปภ.สาขาแม่ขะจาน (หน่วยบริการวังเหนือ) อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ดำเนินการ 30 เม.ย. 2563
กองจัดหา กจห.40/2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น-น้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น-อุบลรัตน์-น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 2) ดำเนินการ 30 เม.ย. 2563
กองจัดหา กจห. 41/2563 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น-น้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น-อุบลรัตน์-น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 30 เม.ย. 2563