จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห.47/2563 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา – (ทับปุด) อำเภอเมืองพังงา – ทับปุด จังหวัดพังงา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ดำเนินการ 20 พ.ค. 2563
กองจัดหา กจห.44/2563 โครงการระบบคลาวด์คอนเฟอเรนซ์ (Cloud Conference) ดำเนินการ 19 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่สาย 2/2563 งานติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในระบบผลิต กปภ.สาขาแม่สาย และหน่วยบริการแม่จัน ดำเนินการ 19 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 86/2563 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 400 ลบ.ม./ชม. สถานีสูบน้ำแรงต่ำกุยบุรี กปภ.สาขากุยบุรี ดำเนินการ 19 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 11/2563 งานติดตั้งราวกันตก สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ดำเนินการ 19 พ.ค. 2563
กองจัดหา กจห.46/2563 งานโครงการเช่าสิทธิ์การใช้งาน Google Map API ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 19 พ.ค. 2563
กองจัดหา กจห.45/2563 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต อ.ธัญบุรี - ลำลูกกา - คลองหลวง จ.ปทุมธานี ส่วนที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 18 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-50/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ดำเนินการ 18 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/82/2563 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำบ้านโคก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ดำเนินการ 18 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 85/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 18 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 63057231830 งานจ้างเหมา งานซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 18 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-49/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ จากหมู่บ้านอัญชลี 1 ถึงสามแยกธนาคารกสิกรไทย ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านนาสาร ดำเนินการ 15 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-47/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำนาบอน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง(น.นาบอน) ดำเนินการ 15 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-48/2563 งานก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. หน่วยบริการเชี่ยวหลานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ต.เชี่ยวหลาน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านตาขุน (น.เชี่ยวหลาน) ดำเนินการ 15 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/81/2563 งานติดตั้งมาตรขนาด ๓๐๐ มม. ชนิด Electromagnetic มาตรรับน้ำจาก กปภ.สาขานครนายก - กปภ.สาขาบ้านนา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา ดำเนินการ 15 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม กปภ.พค.8/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานกำจัดตะกอน สระพักตะกอน สถานีผลิตน้ำท่าตะเกียบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 15 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 63057203582 งานจ้างเหมา งานซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 15 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-46/2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก MM-02 ขนาด Ø 600 มม. สถานีจ่ายน้ำเขาสามแก้ว ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ดำเนินการ 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาเกาะสมุย 20/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหลังคาสถานีผลิตน้ำพรุกระจูด (ระบบ RO) อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนบางนา กม.42 (ท่อเมน) หมู่ที่ 7 ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ดำเนินการ 14 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาเชียงราย 5/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 14 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-45/2563 งานซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 13 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 83/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ การเคหะแห่งชาติ โครงการ อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3 ) ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 12 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาจันทบุรี 6/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้บริษัท โอดิโด้ จำกัด บริเวณ หมู่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการ 12 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาแพร่ 3/2563 งานซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบเครื่องจักรกลระบบไฟฟ้า งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) กปภ.สาขาแพร่ ดำเนินการ 12 พ.ค. 2563