จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 80/2564 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ดำเนินการ 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 9/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าโครงการ หมู่บ้าน อยู่เจริญ 3 โดย บริษัท นครพลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 8/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำของ บจ.กรีนเมโทร (ขอนแก่น) ถนนบ้านสะอาด-บ้านเหล่านางาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 4/64 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดำเนินการ 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-051/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาปราจีนบุรี ดำเนินการ 15 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาน่าน ป.3/2564 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งที่สถานีสูบน้ำ หน่วยบริการกลางเวียง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดำเนินการ 15 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/63/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาดโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ หมู่ 1 ถนนสังขะ-บัวเชด ตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์, หน่วยบริการภูสิงห์ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, หน่วยบริการกาบเชิง ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และสถานีจ่ายน้ำขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กปภ.สาขาสังขะ (แม่ข่าย, น.ภสิงห์, น.กาบเชิง, ส.ขุขันธ์) ดำเนินการ 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/64/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาดโรงกรองน้ำแม่ข่ายนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์,หน่วยบริการหนองกี่ ตำบลทุ่งกระเด็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ กปภ.สาขานางรอง (แม่ข่ายและน.หนองกี่) ดำเนินการ 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/14/2564 งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำ สถานีผลิตน้ำท่างิ้ว ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด ดำเนินการ 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/15/2564 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ระบบผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 80 ลบ.ม./ชม. และปรับปรุงระบบผลิตน้ำขนาด 30 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำท่ามะเดื่อ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน ดำเนินการ 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/83/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านนาอุดม หมู่ 11 (ฝั่งซ้าย) ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน ดำเนินการ 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/81/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าร้านบิ๊กวัน บ้านหนองบัวระเหว ม.9,ม.6 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส (น.หนองบัวระเหว) ดำเนินการ 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/82/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยหลังประปา หมู่ 2 และ หมู่ 11ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท ดำเนินการ 11 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาละงู 12/2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ การประปาส่วนภูมืภาคสาขาละงู ดำเนินการ 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 3 82/2564 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ดำเนินการ 11 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-19/2564 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ดำเนินการ 10 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/68/2564 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อภายในเขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 10 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาแพร่ 1/2564 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารโพลิเมอร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ดำเนินการ 10 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/12/2564 งานปรับปรุงระบบประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้กับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๔ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน ดำเนินการ 10 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/44/2564 งานปรับปรุงระบบผลิต จาก 250 ลบ.ม./ชม.เป็น 400ลบ.ม./ชม. บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาปักธงชัย ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหัวดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ดำเนินการ 10 ก.พ. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.6/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแม่ตาวแพะ หมู่ 3 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (กปภ.สาขาแม่สอด) ดำเนินการ 10 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/80/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสะอาด หมู่ที่ 1,2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (พ) ดำเนินการ 10 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาแม่ริม 2/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนบ่อปุ๊ ซอย 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ดำเนินการ 10 ก.พ. 2564
กปภ. สาขาแม่ริม 3/2564 งานปรับบปรุงเส้นท่อ ถนนแม่สาน้อย ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ดำเนินการ 10 ก.พ. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-049/2564 โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาพนมสารคาม ดำเนินการ 10 ก.พ. 2564