จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/5/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านป่างิ้ว หมู่ 4 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ ดำเนินการ 17 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-004/2563 งานจ้างทำม้วนใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ดำเนินการ 17 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 - ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 4 รายการ ดำเนินการ 16 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/4/2563 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านดอนนาแพง หมู่ 3 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ ดำเนินการ 16 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-4/2563 โครงการงานติดตั้ง Booster Pump บริเวณถนน ทล.402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต กม.33+800 (ขวาทาง) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการ 15 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 1/2563 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 9 รายการ ดำเนินการ 11 ต.ค. 2562
กปภ. สาขานครพนม 1/2563 โครงการวางท่อขยายเขต สำหรับหมู่บ้านมั่นคง ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ดำเนินการ 11 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง กปภ.บปก.1/2563 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนท่าสะอ้าน (เฟส 1) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง ดำเนินการ 11 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-3/2563 โครงการงานติดตั้ง Booster Pump บริเวณถนนประชาอุทิศ 3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการ 10 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/ 3 /2563 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยทราย หมู่ 7 ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ทางหลวงชนบทหมายเลข ขก 4003 (กม 0+700 ถึง กม 1+825) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง ดำเนินการ 10 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/31/2562 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือของ กปภ.สาขาสงขลา สาขาหาดใหญ่ (พ) สาขาตรัง และสาขากันตัง ดำเนินการ 10 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 2/2563 ซื้อสารเคมีวัดคุณภาพน้ำและทวนสอบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำสำหรับ สถานีผลิตน้ำป่าตัน แม่กวง อุโมงค์ แม่แฝก หน่วยบริการแม่วาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 9 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/2/2563 โครงการขยายเขตประปา ม.5, 8, 12, 13 ตำบลม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง ดำเนินการ 9 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-2/2563 โครงการงานติดตั้ง Booster Pump บริเวณถนน ทล.4027 ตอนท่าเรือ-เมืองใหม่ กม.0+700 (ซ้ายทาง) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการ 8 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาจันทบุรี 1/2563 งานย้ายแนวท่อประปาให้ นางรัญจวน วงษ์กล้าหาญ ม.2 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี ดำเนินการ 8 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/2/2563 งานจ้างบุคคลภายนอกผลิตน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๕๘๕,๐๐๐ ขวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการ 8 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/003/2563 จ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานและพื้นที่บริเวณโดยรอบ กปภ.ข.1 สำหรับปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 8 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/1/2563 งานย้ายแนวท่อประปาตั้งแต่สามแยกสนามมวยอำเภอแม่สะเรียง ถึงสามแยกหัวสะพานบ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กปภ.สาขาแม่สะเรียง ดำเนินการ 7 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-1/2563 โครงการงานติดตั้ง Booster Pump บริเวณถนน ทล.402 ตอนหมากปรก-เมืองภูเก็ต กม.36+950(ซ้ายทาง) ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการ 7 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62107074010 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ตอง เอสเตท จำกัด โครงการเดอะนิว ไลฟ์ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 7 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/1/2563 บุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลสถานที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 7 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/30/2562 งานจัดซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภอสิงหนคร กปภ.สาขาสงขลา ดำเนินการ 4 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม ป.สส.1/2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับการเคหะแห่งชาติ บริเวณบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสงคราม(บางแก้ว)ระยะที่2 ดำเนินการ 4 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-002/2563 งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 4 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/4/2563 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายทางบ้านคำนางรวย หมู่ 3,7 และ 10 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ดำเนินการ 3 ต.ค. 2562