จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.22/2563 จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการ 14 ก.พ. 8256
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 5/2563 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.ศิรดา เฮ้าส์ โฉนดเลขที่ 85587 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ดำเนินการ 7 ม.ค. 2745
กปภ. เขต 3 42/2565 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 11 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 43/2565 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียม คลอไรด์ ชนิดผง ชนิดความเป็นด่างสูง พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 11 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/103/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักขนาด 400 มม.ชนิด Electromagnetic (MM-03-สถานีผลิตน้ำโคกสำโรง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ดำเนินการ 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาจันทบุรี 11/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท กรีนแลน์ แอนด์ โฮม จำกัด บริเวณ ม.6 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ดำเนินการ 11 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสวรรคโลก ป.7/2565 ประกวดราคาจ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาสวรรคโลก ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 11 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/70/2565 จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุ ท่อละ 100 กก. จำนวน 5,689 ท่อ พร้อมขนส่ง กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.7 ปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 10 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-41/2565 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ดำเนินการ 10 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาอำนาจเจริญ กปภ.อจ.01/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 8 บ้านหนองแสง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ (น.ป่าติ้ว) ดำเนินการ 10 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-39/2565 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณภายในอาคารสำนักงาน กปภ.ข.4,ลานจอดรถ และพื้นที่โดยรอบ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2567) ดำเนินการ 9 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-40/2565 จัดหาแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 14 รายการ ดำเนินการ 9 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/1/2566 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณ กปภ.ข.8 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 เดือน (1ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) ดำเนินการ 9 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 41/2565 จัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาจันทบุรี 10/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริเวณซอยเล้าไก่ หมู่ที่ 6 ถนนสายพลับพลา - โป่งแรด ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการ 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาปราจีนบุรี 06/2565 จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาปราจีนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี ดำเนินการ 8 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/26/2565 งานจ้างพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปา CIS กระดาษ Thermal จำนวน ๑๓๒ กล่อง เพื่อใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดำเนินการ 8 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-033/2565 งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 8 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาสมเด็จ กปภ.สด./14/2565 งานโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.8 บ.โนนยิ่งสันต์ ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขาสมเด็จ หน่วยบริการนามน ดำเนินการ 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขากบินทร์บุรี กปภ.กบ.03/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ดำเนินการ 5 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาอุตรดิตถ์ 55120-26/ำพิเศษ จ้างผู้รับจ้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต ของ กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 5 ส.ค. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.53/2565 สารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) จำนวน ๑,๘๓๐,๔๐๐ กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดำเนินการ 4 ส.ค. 2565
กองจัดหา กจห.41/2565 ซื้อครุภัณฑ์ วัสดุถาวร สำหรับงานทดสอบสารกรอง จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 4 ส.ค. 2565
กปภ. สาขาตราด กปภ.ตร.007/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ กปภ.สาขาตราด ดำเนินการ 4 ส.ค. 2565
กปภ. เขต 3 40/2565 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียม คลอไรด์ ชนิดเหลว พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการ 4 ส.ค. 2565