จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านไผ่
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.บผ./6/2563
วันที่ทำสัญญา :
10 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางมณีรัตน์ สีแพน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-24 16:42:17
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 เม.ย. 2563 นางมณีรัตน์ สีแพน