จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากุฉินารายณ์
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตประปาบ้านทุ่งสะเดา ม.5 ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.กฉ./11/2563
วันที่ทำสัญญา :
14 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
19 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
18 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
พนธกร กอแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-21 15:05:52
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 เม.ย. 2563 พนธกร กอแก้ว