จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/80/2563
วันที่ทำสัญญา :
13 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
14 มี.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-17 16:25:54
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 มี.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7