จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด ๒๐๐ มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.โซ่พิสัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/25/2563
วันที่ทำสัญญา :
4 ก.พ. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
5 ก.พ. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
11 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-02-11 15:36:39
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7