จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลการใช้น้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรพร้อมคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.29/2562
วันที่ทำสัญญา :
30 ส.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-11 15:23:53
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ก.ย. 2562 นายอรุณ แสงมณี