จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
ชื่อโครงการ :
จ้างทำการบันทึกข้อมูลผู้ใช้น้ำของผู้ใช้น้ำด้วยเครื่องมืออ่านมาตรพร้อมคำนวณและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.10/2561
วันที่ทำสัญญา :
31 ส.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2562
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-21 14:20:53
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 ส.ค. 2561 นายอรุณ แสงมณี