จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาให้กับราษฎร หมู่ที่ 5, 7 ต.ท่าช้าง จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จากบริเวณบ้านนางกรจงกล ยิ้มสละถึงบริเวณบ้านนางประภัสรา พูลผล จุดที่ 2 จากบริเวณบ้านนายสิทธิชัย แดงคำ ถึงบริเวณบ้านนางศิรินุช ยินดี ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.2-นย./18/2565
วันที่ทำสัญญา :
26 ก.ค. 2565
วันที่เริ่มโครงการ :
27 ก.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
25 ส.ค. 2565
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-08-03 13:08:48
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 ส.ค. 2565 นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์