จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
โครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance PM) (งบทำการ) ประจำปี 2565 งานซ่อมบำรุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/210/2565
วันที่ทำสัญญา :
10 พ.ค. 2565
วันที่เริ่มโครงการ :
11 พ.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
8 ส.ค. 2565
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2022-07-06 14:53:45
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ส.ค. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7